Благодарности Благодарности:  0
Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 89101112131415161718
Показано с 256 по 268 из 268

Тема: Просьба - поучавствовать в редактировании

 1. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,519
  Записей в дневнике
  1

  12

  12:1 וישׁלח יהוה את נתן
  אל דוד ויבא אליו ויאמר לו
  שׁני אנשׁים היו בעיר אחת
  אחד עשׁיר ואחד
  ראשׁ
  ‏12:2 לעשׁיר היה צאן ובקר
  הרבה מאד
  ‏12:3 ולרשׁ אין כל כי אם
  כבשׂה אחת קטנה אשׁר קנה
  ויחיה ותגדל עמו ועם בניו
  יחדו מפתו תאכל ומכסו
  תשׁתה ובחיקו
  תשׁכב ותהי
  לו כבת
  ‏12:4 ויבא הלך לאישׁ
  העשׁיר ויחמל לקחת
  מצאנו ומבקרו לעשׂות
  לארח הבא לו ויקח את
  כבשׂת האישׁ הראשׁ
  ויעשׂה לאישׁ
  הבא אליו
  ‏12:5 ויחר אף דוד באישׁ
  מאד ויאמר אל נתן חי יהוה
  כי בן מות האישׁ
  העשׂה זאת
  ‏12:6 ואת הכבשׂה ישׁלם ארבעתים
  עקב אשׁר עשׂה את הדבר הזה ועל
  אשׁר לא חמל
  ‏12:7 ויאמר נתן אל דוד
  אתה האישׁ כה אמר יהוה
  אלהי ישׂראל אנכי משׁחתיך
  למלך על ישׂראל ואנכי
  הצלתיך מיד שׁאול
  ‏12:8 ואתנה לך את בית אדניך ואת
  נשׁי אדניך בחיקך ואתנה לך
  את בית ישׂראל ויהודה
  ואם מעט ואספה
  לך כהנה וכהנה
  ‏12:9 מדוע בזית את דבר
  יהוה לעשׂות הרע בעינו את
  אוריה החתי הכית בחרב
  ואת אשׁתו לקחת לך
  לאשׁה ואתו הרגת
  בחרב בני עמון
  ‏12:10 ועתה לא תסור חרב מביתך עד
  עולם עקב כי בזתני
  ותקח את אשׁת אוריה החתי
  להיות לך לאשׁה
  ‏12:11 כה אמר יהוה הנני
  מקים עליך רעה מביתך
  ולקחתי את נשׁיך לעיניך
  ונתתי לרעיך ושׁכב עם
  נשׁיך לעיני השׁמשׁ
  הזאת
  ‏12:12 כי אתה עשׂית בסתר ואני
  אעשׂה את הדבר הזה נגד כל
  ישׂראל ונגד השׁמשׁ
  ‏12:13 ויאמר דוד אל נתן
  חטאתי ליהוה ויאמר נתן
  אל דוד גם יהוה העביר
  חטאתך לא תמות
  ‏12:14 אפס כי נאץ נאצת
  את איבי יהוה בדבר הזה
  גם הבן הילוד לך
  מות ימות
  ‏12:15 וילך נתן אל ביתו ויגף
  יהוה את הילד אשׁר
  ילדה אשׁת אוריה
  לדוד ויאנשׁ
  ‏12:16 ויבקשׁ דוד את האלהים
  בעד הנער ויצם דוד
  צום ובא ולן
  ושׁכב ארצה
  ‏12:17 ויקמו זקני ביתו עליו
  להקימו מן הארץ ולא אבה
  ולא ברא אתם לחם
  ‏12:18 ויהי ביום השׁביעי וימת
  הילד ויראו עבדי דוד
  להגיד לו כי מת הילד
  כי אמרו הנה בהיות
  הילד חי דברנו
  אליו ולא שׁמע
  בקולנו ואיך נאמר
  אליו מת הילד
  ועשׂה רעה
  ‏12:19 וירא דוד כי עבדיו
  מתלחשׁים ויבן דוד כי מת
  הילד ויאמר דוד
  אל עבדיו המת הילד
  ויאמרו מת
  ‏12:20 ויקם דוד מהארץ
  וירחץ ויסך ויחלף שׂמלתו
  ויבא בית יהוה וישׁתחו
  ויבא אל ביתו וישׁאל
  וישׂימו לו לחם
  ויאכל
  ‏12:21 ויאמרו עבדיו
  אליו מה הדבר הזה אשׁר
  עשׂיתה בעבור הילד חי צמת
  ותבך וכאשׁר מת הילד קמת
  ותאכל לחם
  ‏12:22 ויאמר בעוד הילד
  חי צמתי ואבכה
  כי אמרתי מי
  יודע יחנני יהוה
  וחי הילד
  ‏12:23 ועתה מת למה זה
  אני צם האוכל להשׁיבו עוד
  אני הלך אליו והוא
  לא ישׁוב אלי
  ‏12:24 וינחם דוד את בת שׁבע
  אשׁתו ויבא אליה
  וישׁכב עמה ותלד בן
  ויקרא את שׁמו שׁלמה
  ויהוה אהבו
  ‏12:25 וישׁלח ביד נתן
  הנביא ויקרא את שׁמו
  ידידיה בעבור יהוה
  ‏12:26 וילחם יואב ברבת
  בני עמון וילכד את
  עיר המלוכה
  ‏12:27 וישׁלח יואב מלאכים אל דוד
  ויאמר נלחמתי ברבה
  גם לכדתי את עיר המים
  ‏12:28 ועתה אסף את יתר
  העם וחנה על העיר ולכדה
  פן אלכד אני את העיר
  ונקרא שׁמי עליה
  ‏12:29 ויאסף דוד את
  כל העם וילך רבתה
  וילחם בה וילכדה
  ‏12:30 ויקח את עטרת מלכם
  מעל ראשׁו ומשׁקלה
  ככר זהב ואבן יקרה
  ותהי על ראשׁ דוד
  ושׁלל העיר הוציא
  הרבה מאד
  ‏12:31 ואת העם אשׁר בה
  הוציא וישׂם
  במגרה ובחרצי הברזל
  ובמגזרת הברזל והעביר
  אותם במלכן וכן
  יעשׂה לכל ערי בני
  עמון וישׁב דוד וכל
  העם ירושׁלם
  ваишлях ЯхГве эт Натан
  эль Давид ваяво эляв вайомер лё
  шенэ анашим хаю беир эхад
  эхад ашир веэхад
  раш
  леашир хая цон увакар
  харбе меод
  веляраш эйн коль ки им
  кивса ахат кетана ашэр кана
  ваехаехга ватигдаль имо веим банав
  яхдав мипито тохаль умикосо
  тиштэ увехеко
  тешкав ватэхи
  лё кеавт
  ваяво хэлех леишь
  хеашир ваяхмоль лякахат
  мицоно умибикаро ляасот
  ляорэях хаба лё ваиках эт
  кевсат хаищь хараш
  ваяасэхга ляишь
  хаба эляв
  ваихар аф Давид баишь
  меод вайомер эль Натан хаи ЯхГве
  ки вен мавет хаишь
  хаосэ зот
  веэт хакевса ишалем арбаатаим
  экев ашэр аса эт хадавар хазэ веаль
  ашэр лё хамаль
  вайомер Натан эль Давид
  ата хаишь ко амар ЯхГве
  Элохи Исраэль анохи мешахтиха
  лемелех аль Исраэль веанохи
  хицальтиха мияд Шауль
  ваэтэна леха эт бейт адонэха веэт
  нэшэ адонэха бехекеха ваэтэна леха
  эт бейт Исраэль веЙгуда
  веим меат веосифа
  леха кахэна векахэна
  мадуа базита эт дэвар
  ЯхГве ляасот хара беэйнаи эт
  Урия хаХети хекита бахэрев
  веэт ишто лякахта леха
  леиша веото харагта
  бехэрев бенэ Амон
  веата лё тасур хэрев мибетэха ад
  олям экев ки везитани
  ватиках эт эшэт Урия хаХети
  лехиёт леха леища
  ко амар ЯхГве хенэни
  меким алеха раа мибетэха
  велякахти эт нашэха лейэнэха
  венатати лерээха вешахав им
  нашэха лейэнэ хашэмешь
  хазот
  ки ата асита васатэр ваани
  ээсэ эт хадавар хазэ нэгед коль
  Исраэль венэгед хашамешь
  вайомер Давид эль Натан
  хатати ляЯхГве вайомер Натан
  эль Давид гам ЯхГве хээвир
  хататэха лё тамут
  эфес ки неэц неацта
  эт оеве ЯхГве бадавар хазэ
  гам хабен хаилёд леха
  мот ямут
  ваелех Натан эль бейто ваигоф
  ЯхГве эт хаелед ашэр
  яледа эшэт Урия
  леДавид ваеанаш
  ваевакешь Давид эт хаЭлохим
  беад ханаар ваяцом Давид
  цом ува велян
  вешахан арца
  ваякуму зикне бейто аляв
  ляхакимо мин хаарэц велё ава
  велё бара итам ляхэм
  ваехи байом хашэвеи ваямот
  хаялед ваиръу авдэ Давид
  лехагид лё ки мет хаелед
  ки амеру хенэ вихьёт
  хаелед хай дибарну
  эляв велё шама
  беколену веэх номар
  эляв мет хаелех
  веаса раа
  ваяр Давид ки авадав
  метляхашим ваявэн Давид ки мет
  хаялед вайомер Давид
  эль авадав хамет хаелед
  вайомеру мет
  ваяком Давид мехаарэц
  ваерхац ваясэх ваехалеф симлётав
  ваяво бейт ЯхГве ваиштаху
  ваяво эль бейто ваишаль
  ваясиму лё лехэм
  ваёхаль
  вайомеру авадав
  эляв ма хадавар хазэ ашэр
  асита баавур хаелед хай цамта
  ватэвк вехаашэр мет хаелед камта
  ватохэль ляхэм
  вайомер беод хаелед
  хай цамти ваевке
  ки амарти ми
  ёдэя веханани ЯхГве
  вехай хаялед
  веата мет ляма зэ
  ани цам хаухаль ляхашиво од
  ани холех эляв вехгу
  лё яшув эляи
  ваинахэм Давид эт Бат-Шэба
  ишто ваяво элеха
  ваишкав има ватэлед бен
  ваикра эт шэмо Шэлёмо
  ваЯхГве ахэво
  ваишлях бияд Натан
  ханави ваикра эт шэмо
  Едидья баавур ЯхГве
  ваиляхэм Йоав беРабат
  бенэ Амон ваилькод эт
  ир хамелюха
  ваишлях Йоав мальахим эль Давид
  вайомер нильхамти веРаба
  гам ляхадэти эт ир хамаим
  веата эсоф эт етэр
  хаам ваханэ аль хаир велёхда
  пен элькод ани эт хаир
  веникра шэми алеха
  ваеэсоф Давид эт
  коль хаам ваелех Рабата
  ваиляхэм ба ваилькеда
  ваиках эт атэрет мамькам
  меаль рошо умишкаля
  кикар захав веэвен икара
  ватэхи аль рошь Давид
  ушляль хаир хоци
  харбе меод
  веэт хаам ашэр ба
  хоци ваясэм
  бамегера увахарицэ хабарзэль
  увмагзэрот хабарзэль вехеэвир
  отам бамальхэн вехэн
  яасэ лехоль арэ бенэ
  Амон ваяшов Давид вехоль
  хаам Иерушалаим
  1 И послал 07971 Господь 03068 Нафана 05416
  [пророка] к Давиду 01732, и тот пришел 0935 к нему и
  сказал 0559 ему: в одном 0259 городе 05892 были
  два 08147 человека 0582, один 0259 богатый 06223, а
  другой 0259 бедный 07326;
  2 у богатого 06223 было очень 03966 много 07235
  мелкого 06629 и крупного 01241 0 скота 01241 0,
  3 а у бедного 07326 ничего, кроме одной 0259
  овечки 03535, которую он купил 07069 маленькую 06996
  и выкормил 02421, и она выросла 01431 у него
  вместе 03162 с детьми 01121 его; от хлеба 06595 его она
  ела 0398, и из его чаши 03563 пила 08354, и на
  груди 02436 у него спала 07901, и была для него, как
  дочь 01323;
  4 и пришел 0935 к богатому 06223 человеку 0376
  странник 01982, и тот пожалел 02550 взять 03947 из
  своих овец 06629 или волов 01241, чтобы
  приготовить 06213 [обед] для странника 0732, который
  пришел 0935 к нему, а взял 03947 овечку 03535
  бедняка 07326 07326 и приготовил 06213 ее для
  человека 0376, который пришел к нему.
  5 Сильно 03966 разгневался 02734 0639 Давид 01732 на
  этого человека 0376 и сказал 0559 Нафану 05416:
  жив 02416 Господь 03068! достоин 01121 смерти 04194
  человек 0376, сделавший 06213 это;
  6 и за овечку 03535 он должен заплатить 07999
  вчетверо 0706, за то, что 06118 он сделал 06213 это, и
  за то, что не имел 02550 0 сострадания 02550 0.
  7 И сказал 0559 Нафан 05416 Давиду 01732:
  ты - тот человек 0376, [который сделал это]. Так
  говорит 0559 Господь 03068 Бог 0430 Израилев 03478:
  Я помазал 04886 тебя в царя 04428 над Израилем 03478
  и Я избавил 05337 тебя от руки 03027 Саула 07586,
  8 и дал 05414 тебе дом 01004 господина 0113 твоего и
  жен 0802 господина 0113 твоего на лоно 02436 твое, и
  дал 05414 тебе дом 01004 Израилев 03478 и
  Иудин 03063, и, если этого [для тебя] мало 04592,
  прибавил 03254 бы тебе еще больше;
  9 зачем же ты пренебрег 0959 слово 01697
  Господа 03068, сделав 06213 злое 07451 пред
  очами 05869 Его? Урию 0223 Хеттеянина 02850 ты
  поразил 05221 мечом 02719; жену 0802 его взял 03947
  себе в жену 0802, а его ты убил 02026 мечом 02719
  Аммонитян 01121 05983;
  10 итак не отступит 05493 меч 02719 от дома 01004
  твоего во 05704 веки 05769, за то, что 06118 ты
  пренебрег 0959 Меня и взял 03947 жену 0802 Урии 0223
  Хеттеянина 02850, чтоб она была тебе женою 0802.
  11 Так говорит 0559 Господь 03068: вот, Я
  воздвигну 06965 на тебя зло 07451 из дома 01004 твоего,
  и возьму 03947 жен 0802 твоих пред глазами 05869
  твоими, и отдам 05414 ближнему 07453 твоему, и
  будет 07901 0 он спать 07901 0 с женами 0802 твоими
  пред 05869 этим солнцем 08121;
  12 ты сделал 06213 тайно 05643, а Я сделаю 06213 это
  пред всем Израилем 03478 и пред
  солнцем 08121.
  13 И сказал 0559 Давид 01732 Нафану 05416:
  согрешил 02398 я пред Господом 03068. И сказал 0559
  Нафан 05416 Давиду 01732: и Господь 03068 снял 05674
  с тебя грех 02403 твой; ты не умрешь 04191;
  14 но 0657 как ты этим делом 01697 подал 05006 0
  повод 05006 0 врагам 0341 Господа 03068 хулить 05006
  Его, то умрет 04191 родившийся 03209 у тебя
  сын 01121.
  15 И пошел 03212 Нафан 05416 в дом 01004 свой. И
  поразил 05062 Господь 03068 дитя 03206, которое
  родила 03205 жена 0802 Урии 0223 Давиду 01732, и
  оно заболело 0605.
  16 И молился 01245 Давид 01732 Богу 0430 о
  младенце 05288, и постился 06684 06685 Давид 01732,
  и, уединившись провел 03885 0 ночь 03885 0,
  лежа 07901 на земле 0776.
  17 И вошли 06965 к нему старейшины 02205 дома 01004
  его, чтобы поднять 06965 его с земли 0776; но он не
  хотел 014, и не ел 01262 с ними хлеба 03899.
  18 На седьмой 07637 день 03117 дитя 03206
  умерло 04191, и слуги 05650 Давидовы 01732
  боялись 03372 донести 05046 ему, что умер 04191
  младенец 03206; ибо, говорили 0559 они, когда
  дитя 03206 было еще живо 02416, и мы
  уговаривали 01696 его, и он не слушал 08085
  голоса 06963 нашего, как же мы скажем 0559 ему:
  "умерло 04191 дитя 03206"? Он сделает 06213что-нибудь
  худое 07451.
  19 И увидел 07200 Давид 01732, что слуги 05650 его
  перешептываются 03907 между собою, и понял 0995
  Давид 01732, что дитя 03206 умерло 04191, и
  спросил 0559 Давид 01732 слуг 05650 своих:
  умерло 04191 дитя 03206? И сказали 0559: умерло 04191.
  20 Тогда Давид 01732 встал 06965 с земли 0776 и
  умылся 07364, и помазался 05480, и переменил 02498
  одежды 08071 свои, и пошел 0935 в дом 01004
  Господень 03068, и молился 07812. Возвратившись 0935
  домой 01004, потребовал 07592, чтобы подали 07760
  ему хлеба 03899, и он ел 0398.
  21 И сказали 0559 ему слуги 05650 его: что значит, что
  ты так поступаешь 06213: когда дитя 03206 было еще
  живо 02416, ты постился 06684 и плакал 01058 [и не
  спал]; а когда дитя 03206 умерло 04191, ты встал 06965
  и ел 0398 хлеб 03899 [и пил]?
  22 И сказал 0559 Давид: доколе дитя 03206 было
  живо 02416, я постился 06684 и плакал 01058, ибо
  думал 0559: кто знает 03045, не помилует 02603 02603
  ли меня Господь 03068, и дитя 03206 останется
  живо 02416?
  23 А теперь оно умерло 04191; зачем же мне
  поститься 06684? Разве я могу 03201 возвратить 07725
  его? Я пойду 01980 к нему, а оно не возвратится 07725
  ко мне.
  24 И утешил 05162 Давид 01732 Вирсавию 01339,
  жену 0802 свою, и вошел 0935 к ней и спал 07901 с нею;
  и она [зачала и] родила 03205 сына 01121, и
  нарекла 07121 ему имя 08034: Соломон 08010. И
  Господь 03068 возлюбил 0157 его
  25 и послал 07971 пророка 05030 Нафана 05416,
  и он нарек 07121 ему имя 08034: Иедидиа 03041 по
  слову Господа 03068.
  26 Иоав 03097 воевал 03898 против Раввы 07237
  Аммонитской 01121 05983 и взял 03920 почти
  царственный 04410 город 05892.
  27 И послал 07971 Иоав 03097 к Давиду 01732
  сказать 0559 ему: я нападал 03898 на Равву 07237 и
  овладел 03920 водою 04325 города 05892;
  28 теперь собери 0622 остальной 03499 народ 05971 и
  подступи 02583 к городу 05892 и возьми 03920 его; ибо,
  если я возьму 03920 его, то мое имя 08034 будет 07121 0
  наречено 07121 0 ему.
  29 И собрал 0622 Давид 01732 весь народ 05971
  и пошел 03212 к Равве 07237, и воевал 03898 против
  нее и взял 03920 ее.
  30 И взял 03947 Давид венец 05850 царя 04428 их с
  головы 07218 его, - а в нем было золота 02091
  талант 03603 и драгоценный 03368 камень 068, - и
  возложил его Давид 01732 на свою голову 07218, и
  добычи 07998 из города 05892 вынес 03318 очень 03966
  много 07235.
  31 А народ 05971, бывший в нем, он вывел 03318 и
  положил 07760 их под пилы 04050, под железные 01270
  молотилки 02757, под железные 01270 топоры 04037, и
  бросил 05674 их в обжигательные 04404 0 печи 04404 0.
  Так он поступил 06213 со всеми городами 05892
  Аммонитскими 01121 05983. И возвратился 07725 после
  того Давид 01732 и весь народ 05971 в
  Иерусалим 03389.

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 2. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,519
  Записей в дневнике
  1

  13

  13:1 ויהי אחרי כן ולאבשׁלום
  בן דוד אחות יפה
  ושׁמה תמר
  ויאהבה אמנון בן דוד
  ‏13:2 ויצר לאמנון להתחלות
  בעבור תמר אחתו
  כי בתולה היא
  ויפלא בעיני אמנון
  לעשׂות לה מאומה
  ‏13:3 ולאמנון רע ושׁמו יונדב
  בן שׁמעה אחי דוד
  ויונדב אישׁ
  חכם מאד
  ‏13:4 ויאמר לו מדוע אתה ככה
  דל בן המלך בבקר בבקר
  הלוא תגיד לי ויאמר לו אמנון את
  תמר אחות אבשׁלם אחי
  אני אהב
  ‏13:5 ויאמר לו יהונדב שׁכב
  על משׁכבך והתחל ובא
  אביך לראותך ואמרת
  אליו תבא נא תמר אחותי
  ותברני לחם ועשׂתה
  לעיני את הבריה למען
  אשׁר אראה ואכלתי
  מידה
  ‏13:6 וישׁכב אמנון ויתחל
  ויבא המלך לראתו ויאמר
  אמנון אל המלך תבוא נא
  תמר אחתי ותלבב לעיני
  שׁתי לבבות ואברה
  מידה
  ‏13:7 וישׁלח דוד אל תמר
  הביתה לאמר לכי נא בית
  אמנון אחיך ועשׂי
  לו הבריה
  ‏13:8 ותלך תמר בית אמנון אחיה
  והוא שׁכב ותקח את הבצק
  ותלושׁ ותלבב לעיניו
  ותבשׁל את הלבבות
  ‏13:9 ותקח את המשׂרת ותצק
  לפניו וימאן לאכול ויאמר
  אמנון הוציאו כל אישׁ מעלי
  ויצאו כל אישׁ מעליו
  ‏13:10 ויאמר אמנון אל תמר
  הביאי הבריה החדר
  ואברה מידך ותקח
  תמר את הלבבות
  אשׁר עשׂתה
  ותבא לאמנון
  אחיה החדרה
  ‏13:11 ותגשׁ אליו לאכל ויחזק
  בה ויאמר לה בואי
  שׁכבי עמי אחותי
  ‏13:12 ותאמר לו אל אחי אל
  תענני כי לא יעשׂה כן בישׂראל
  אל תעשׂה את הנבלה הזאת
  ‏13:13 ואני אנה אוליך את חרפתי
  ואתה תהיה כאחד הנבלים
  בישׂראל ועתה דבר נא אל
  המלך כי לא ימנעני ממך
  ‏13:14 ולא אבה לשׁמע בקולה
  ויחזק ממנה ויענה
  וישׁכב אתה
  ‏13:15 וישׂנאה אמנון שׂנאה
  גדולה מאד כי גדולה השׂנאה
  אשׁר שׂנאה מאהבה אשׁר
  אהבה ויאמר לה
  אמנון קומי לכי
  ‏13:16 ותאמר לו אל אודת הרעה
  הגדולה הזאת מאחרת אשׁר
  עשׂית עמי לשׁלחני ולא
  אבה לשׁמע לה
  ‏13:17 ויקרא את נערו משׁרתו
  ויאמר שׁלחו נא את זאת מעלי
  החוצה ונעל הדלת אחריה
  ‏13:18 ועליה כתנת פסים כי
  כן תלבשׁן בנות המלך
  הבתולת מעילים ויצא
  אותה משׁרתו החוץ
  ונעל הדלת אחריה
  ‏13:19 ותקח תמר אפר על
  ראשׁה וכתנת הפסים אשׁר
  עליה קרעה ותשׂם ידה על
  ראשׁה ותלך הלוך
  וזעקה
  ‏13:20 ויאמר אליה אבשׁלום
  אחיה האמינון אחיך היה
  עמך ועתה אחותי
  החרישׁי אחיך הוא אל
  תשׁיתי את לבך לדבר
  הזה ותשׁב תמר ושׁממה
  בית אבשׁלום אחיה
  ‏13:21 והמלך דוד שׁמע את כל
  הדברים האלה ויחר לו מאד
  ‏13:22 ולא דבר אבשׁלום עם
  אמנון למרע ועד טוב כי שׂנא
  אבשׁלום את אמנון על דבר
  אשׁר ענה את
  תמר אחתו
  ‏13:23 ויהי לשׁנתים ימים ויהיו
  גזזים לאבשׁלום בבעל חצור
  אשׁר עם אפרים ויקרא אבשׁלום
  לכל בני המלך
  ‏13:24 ויבא אבשׁלום אל המלך
  ויאמר הנה נא גזזים לעבדך
  ילך נא המלך ועבדיו
  עם עבדך
  ‏13:25 ויאמר המלך אל אבשׁלום
  אל בני אל נא נלך כלנו
  ולא נכבד עליך ויפרץ
  בו ולא אבה ללכת
  ויברכהו
  ‏13:26 ויאמר אבשׁלום ולא
  ילך נא אתנו אמנון אחי
  ויאמר לו המלך למה
  ילך עמך
  ‏13:27 ויפרץ בו אבשׁלום
  וישׁלח אתו את אמנון
  ואת כל בני
  המלך
  ‏13:28 ויצו אבשׁלום את
  נעריו לאמר ראו נא כטוב
  לב אמנון ביין ואמרתי
  אליכם הכו את אמנון
  והמתם אתו אל תיראו
  הלוא כי אנכי צויתי
  אתכם חזקו והיו לבני חיל
  ‏13:29 ויעשׂו נערי אבשׁלום
  לאמנון כאשׁר צוה
  אבשׁלום ויקמו כל בני
  המלך וירכבו אישׁ על
  פרדו וינסו
  ‏13:30 ויהי המה בדרך והשׁמעה
  באה אל דוד לאמר הכה
  אבשׁלום את כל בני המלך
  ולא נותר מהם אחד
  ‏13:31 ויקם המלך ויקרע את בגדיו
  וישׁכב ארצה וכל
  עבדיו נצבים
  קרעי בגדים
  ‏13:32 ויען יונדב בן שׁמעה אחי
  דוד ויאמר אל יאמר
  אדני את כל הנערים
  בני המלך המיתו
  כי אמנון לבדו
  מת כי על פי
  אבשׁלום היתה שׂומה מיום
  ענתו את תמר אחתו
  ‏13:33 ועתה אל ישׂם אדני
  המלך אל לבו דבר לאמר
  כל בני המלך מתו כי אם
  אמנון לבדו מת
  ваехи ахарэ хэн уляАвшалём
  бен Давид ахот яфа
  ушэма Тамар
  ваиахавеха Амнон бен Давид
  ваецэр лиАмнон лихитхалёт
  баавур Тамар ахото
  ки витуля хи
  ваипале веэйнэ Амнон
  ляасот ля меума
  улеАмнон рэя ушмо Йонодав
  бен Шимъа ахи Давид
  веЙонодав ишь
  хахам меод
  вайомер лё мадуа ата каха
  даль бен хамелех бабокер бабокер
  халё тагид ли вайомер лё Амнон эт
  Тамар ахот Авшалём ахи
  ани охэв
  вайомер лё Йхонодав шэхав
  аль мишкавха вехитхаль ува
  авиха лиротэха веамарта
  эляв тава на Тамар ахоти
  ветаврэни лехэм веасита
  леэйнаи эт хабирья лемаан
  ашэр эръэ веахальти
  мияда
  ваишкав Амнон ватхаль
  ваяво хамелех лиръото вайомер
  Амнон эль хамелех таво на
  Тамар ахоти утэлябев леэйнаи
  шэтэ левивот веэврэ
  мияда
  ваишлях Давид эль Тамар
  хабаита лемор лехи на бейт
  Амнон ахих вааси
  лё хаберья
  ватэлех Тамар бейт Амнон ахиха
  веху шохэв ватиках эт хабацэк
  ваталяш ватэлябев леэйнав
  ватэвашэль эт халевивот
  ватиках эт хамасрэт ватицок
  лефанав ваимаэн леэхоль вайомер
  Амнон хоциу коль ишь меаляи
  ваицэу коль ишь меаляв
  вайомер Амнон эль Тамар
  хавии хаберья хахэдэр
  веэврэ миядэх ватиках
  Тамар эт халивевот
  ашэр асата
  ватаве леАмнон
  ахиха хэхадра
  ватагешь эляв леэхоль ваяхазэк
  ба вайомер ля бои
  шэхви ими ахоти
  ватомер лё аль ахи аль
  тэанэни ки лё яасэ хен биИсраэль
  аль таасэ эт ханэваля хазот
  ваани ана олих эт хэрпати
  веата тихье кеэхад ханэвалим
  беИсраэль веата дабер на эль
  хамелех ки лё имнаэни мимека
  велё ава лишмоа беколя
  ваехезак мимена ваианэхга
  ваишкав ота
  ваиснаэхга Амнон синъа
  гедоля меод ки гедоля хасинъа
  ашэр сэнеа меахава ашэр
  ахэва вайомер ля
  Амнон куми лехи
  ватомер лё аль одот хараа
  хагедоля хазот меахэрет ашэр
  асита ими лешалехэни велё
  ава лишмоа ля
  ваикра эт наэро мешарэто
  вайомер шелеху на эт зот меаляи
  хахуца унэоль хадэлет ахарэха
  веалехга кетолет пасим ки
  хэн тильбашна бенот хамелех
  хабетулёт меэлим ваёцэ
  ота мешарето хахуц
  венааль хадэлет ахарэхга
  ватиках Тамар эфер аль
  роша ухэтэнэт хапасим ашэр
  алехга караага ватасим яда аль
  роша ватэлех халёх
  везаака
  вайомер элехга Авшалём
  ахихга хаАминон ахих хая
  имах веата ахоти
  хахариши ахих ху аль
  ташити эт либех лядавар
  хазэ ватэшев Тамар вешомэма
  бейт Авшалём ахиха
  вехамелех Давид шама эт коль
  хадэварим хаэле ваихар лё меод
  велё дебер Авшалём им
  Амнон лемера веад тов ки санэ
  Авшалём эт Амнон аль дэвар
  ашэр ина эт
  Тамар ахато
  ваехи лешнатаим ямим ваихью
  гозэзим леАвшалём беВааль-Хацор
  ашэр им Эфраим ваикра Авшалём
  лехоль бенэ хамелех
  ваяво Авшалём эль хамелех
  вайомер хенэ на гозэзим леавдэха
  елех на хамелех ваавадав
  им авдэха
  вайомер хамелех эль Авшалём
  аль бени аль на нэлех куляну
  велё нихбат алеха ваифроц
  бо велё ава лялехэт
  ваиварэхэхгу
  вайомер Авшалём валё
  елех на итану Амнон ахи
  вайомер лё хамелех ляма
  елех имах
  ваифроц бо Авшалём
  ваишлях ито эт Амнон
  веэт коль бенэ
  хамелех
  ваицав Авшалём эт
  неэрав лемор рэу на кетов
  лев Амнон баяин веамарти
  алейхэм хаку эт Амнон
  вахамитэн ото аль тирахгу
  халё ки анохи цивити
  этхэм хезку вехею левнэ хаиль
  ваяасу наарэ Авшалём
  леАмнон каашэр цива
  Авшалём ваякуму коль бенэ
  хамелех ваиркэву ишь аль
  пердо ваянасу
  ваехи хэма вадэрих вехашэмуа
  ваа эль Давид лемор хика
  Авшалём эт коль бенэ хамелех
  велё нотар мехэм эхад
  ваяком хамелех ваикра эт бегадав
  ваишкав арца вехоль
  авадав нецавим
  керуэ бегадим
  ваяан Йонодав бен Шэмъа ахи
  Давид вайомер аль йомар
  адони эт коль ханеарим
  бенэ хамелех хэмиту
  ки Амнон левадов
  мет ки аль пи
  Авшалём хаита сума мийом
  аното эт Тамар ахото
  веата аль ясэм адони
  хамелех эль либо давар лемор
  коль бенэ хамелех мету ки им
  Амнон левадо мет
  1 И было после 0310 того: у Авессалома 053,
  сына 01121 Давидова 01732, была сестра 0269
  красивая 03303, по имени 08034 Фамарь 08559, и
  полюбил 0157 ее Амнон 0550, сын 01121 Давида 01732.
  2 И скорбел 03334 Амнон 0550 до того, что
  заболел 02470 из-за Фамари 08559, сестры 0269 своей;
  ибо она была девица 01330, и Амнону 0550
  казалось 05869 трудным 06381 что-нибудь 03972
  сделать 06213 с нею.
  3 Но у Амнона 0550 был друг 07453, по имени 08034
  Ионадав 03122, сын 01121 Самая 08093, брата 0251
  Давидова 01732; и Ионадав 03122 был человек 0376
  очень 03966 хитрый 02450.
  4 И он сказал 0559 ему: отчего ты так худеешь 01800 с
  каждым 01242 днем 01242, сын 01121 царев 04428, - не
  откроешь 05046 ли мне? И сказал 0559 ему Амнон 0550:
  Фамарь 08559, сестру 0269 Авессалома 053, брата 0251
  моего, люблю 0157 я.
  5 И сказал 0559 ему Ионадав 03082: ложись 07901 в
  постель 04904 твою, и притворись 02470 0
  больным 02470 0; и когда отец 01 твой придет 0935
  навестить 07200 тебя: скажи 0559 ему: пусть
  придет 0935 Фамарь 08559, сестра 0269 моя, и
  подкрепит 01262 меня пищею 03899, приготовив 06213
  кушанье 01279 при моих глазах 05869, чтоб я
  видел 07200, и ел 0398 из рук 03027 ее.
  6 И лег 07901 Амнон 0550 и притворился 02470
  больным, и пришел 0935 царь 04428 навестить 07200
  его; и сказал 0559 Амнон 0550 царю 04428: пусть
  придет 0935 Фамарь 08559, сестра 0269 моя, и
  испечет 03823 при моих глазах 05869 лепешку 03834,
  или две 08147, и я поем 01262 из рук 03027 ее.
  7 И послал 07971 Давид 01732 к Фамари 08559 в
  дом 01004 сказать 0559: пойди 03212 в дом 01004
  Амнона 0550, брата 0251 твоего, и приготовь 06213 ему
  кушанье 01279.
  8 И пошла 03212 она в дом 01004 брата 0251 своего
  Амнона 0550; а он лежит 07901. И взяла 03947 она
  муки 01217 и замесила 03888, и изготовила 03823 пред
  глазами 05869 его и испекла 01310 лепешки 03834,
  9 и взяла 03947 сковороду 04958 и выложила 03332
  пред 03942 ним; но он не хотел 03985 есть 0398.
  И сказал 0559 Амнон 0550: пусть все 0376 выйдут 03318
  от меня. И вышли 03318 от него все люди 0376,
  10 и сказал 0559 Амнон 0550 Фамари 08559: отнеси 0935
  кушанье 01279 во внутреннюю 02315 0 комнату 02315 0,
  и я поем 01262 из рук 03027 твоих. И взяла 03947
  Фамарь 08559 лепешки 03834, которые
  приготовила 06213, и отнесла 0935 Амнону 0550,
  брату 0251 своему, во внутреннюю 02315 0
  комнату 02315 0.
  11 И когда она поставила 05066 пред ним, чтоб он
  ел 0398, то он схватил 02388 ее, и сказал 0559 ей:
  иди 0935, ложись 07901 со мною, сестра 0269 моя.
  12 Но она сказала 0559: нет, брат 0251 мой, не
  бесчести 06031 меня, ибо не делается 06213 так 03651 в
  Израиле 03478; не делай 06213 этого безумия 05039.
  13 И я, куда пойду 03212 я с моим бесчестием 02781? И
  ты, ты будешь одним 0259 из безумных 05036 в
  Израиле 03478. Ты поговори 01696 с царем 04428; он не
  откажет 04513 0 отдать 04513 0 меня тебе.
  14 Но он не хотел 014 слушать 08085 слов 06963 ее, и
  преодолел 02388 ее, и изнасиловал 06031 ее, и
  лежал 07901 с нею.
  15 Потом возненавидел 08130 ее Амнон 0550
  величайшею 03966 01419 ненавистью, так что
  ненависть 08135, какою он возненавидел 08130 ее, была
  сильнее 01419 любви 0160, какую имел 0157 к ней; и
  сказал 0559 ей Амнон 0550: встань 06965, уйди 03212.
  16 И [Фамарь] сказала 0559 ему: нет, [брат];
  прогнать 07971 меня - это зло 07451 больше 01419
  первого 0312, которое ты сделал 06213 со мною. Но он
  не хотел 014 слушать 08085 ее.
  17 И позвал 07121 отрока 05288 своего, который
  служил 08334 ему, и сказал 0559: прогони 07971 эту от
  меня вон 02351 и запри 05274 дверь 01817 за 0310 нею.
  18 На ней была разноцветная 06446 одежда 03801, ибо
  такие верхние 04598 0 одежды 04598 0 носили 03847
  царские 04428 дочери 01323-девицы 01330. И
  вывел 03318 ее слуга 08334 вон 02351 и запер 05274
  за 0310 нею дверь 01817.
  19 И посыпала 03947 Фамарь 08559 пеплом 0665
  голову 07218 свою, и разодрала 07167
  разноцветную 06446 одежду 03801, которую имела на
  себе, и положила 07760 руки 03027 свои на
  голову 07218 свою, и так шла 03212 и вопила 02199.
  20 И сказал 0559 ей Авессалом 053, брат 0251 ее: не
  Амнон 0550 ли, брат 0251 твой, был с тобою? - но
  теперь молчи 02790, сестра 0269 моя; он - брат 0251
  твой; не сокрушайся 07896 сердцем 03820 твоим об
  этом деле 01697. И жила 03427 Фамарь 08559 в
  одиночестве 08074 в доме 01004 Авессалома 053,
  брата 0251 своего.
  21 И услышал 08085 царь 04428 Давид 01732 обо всем
  этом, и сильно 03966 разгневался 02734,
  22 Авессалом 053 же не говорил 01696 с Амноном 0550
  ни худого 07451, ни хорошего 02896; ибо
  возненавидел 08130 Авессалом 053 Амнона 0550 за то,
  что 01697 он обесчестил 06031 Фамарь 08559,
  сестру 0269 его.
  23 Чрез два года 08141 было стрижение 01494 овец у
  Авессалома 053 в Ваал-Гацоре 01178, что у
  Ефрема 0669, и позвал 07121 Авессалом 053 всех
  сыновей 01121 царских 04428.
  24 И пришел 0935 Авессалом 053 к царю 04428 и
  сказал 0559: вот, ныне стрижение 01494 овец у
  раба 05650 твоего; пусть пойдет 03212 царь 04428 и
  слуги 05650 его с рабом 05650 твоим.
  25 Но царь 04428 сказал 0559 Авессалому 053: нет,
  сын 01121 мой, мы не пойдем 03212 все, чтобы не быть
  тебе в тягость 03513. И сильно упрашивал 06555 его
  Авессалом; но он не захотел 014 идти 03212, и
  благословил 01288 его.
  26 И сказал 0559 ему Авессалом 053: по крайней мере
  пусть пойдет 03212 с нами Амнон 0550, брат 0251 мой.
  И сказал 0559 ему царь 04428: зачем ему идти 03212 с
  тобою?
  27 Но Авессалом 053 упросил 06555 его, и он
  отпустил 07971 с ним Амнона 0550 и всех царских 04428
  сыновей 01121; [и сделал Авессалом пир, как царь
  делает пир].
  28 Авессалом 053 же приказал 06680 отрокам 05288
  своим, сказав 0559: смотрите 07200, как только
  развеселится 02896 сердце 03820 Амнона 0550 от
  вина 03196, и я скажу 0559 вам: "поразите 05221
  Амнона 0550", тогда убейте 04191 его, не бойтесь 03372;
  это я приказываю 06680 вам, будьте 02388 0
  смелы 02388 0 и мужественны 01121 02428.
  29 И поступили 06213 отроки 05288 Авессалома 053 с
  Амноном 0550, как приказал 06680 Авессалом 053.
  Тогда встали 06965 все царские 04428 сыновья 01121,
  сели 07392 каждый 0376 на мула 06505 своего и
  убежали 05127.
  30 Когда они были еще на пути 01870, дошел 0935
  слух 08052 до Давида 01732, что Авессалом 053
  умертвил 05221 всех царских 04428 сыновей 01121, и не
  осталось 03498 ни одного 0259 из них.
  31 И встал 06965 царь 04428, и разодрал 07167
  одежды 0899 свои, и повергся 07901 на землю 0776, и
  все слуги 05650 его, предстоящие 05324 ему,
  разодрали 07167 одежды 0899 свои.
  32 Но Ионадав 03122, сын 01121 Самая 08093,
  брата 0251 Давидова 01732, сказал 0559: пусть не
  думает 0559 господин 0113 мой [царь], что всех
  отроков 05288, царских 04428 сыновей 01121,
  умертвили 04191; один только Амнон 0550 умер 04191,
  ибо у Авессалома 053 был 07760 0 этот замысел 07760 0
  с того дня 03117, как Амнон обесчестил 06031
  сестру 0269 его;
  33 итак пусть господин 0113 мой, царь 04428, не
  тревожится 07760 03820 мыслью 0559 о том, будто
  умерли 04191 все царские 04428 сыновья 01121:
  умер 04191 один только Амнон 0550.

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 3. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,519
  Записей в дневнике
  1

  13

  13:34 ויברח אבשׁלום
  וישׂא הנער הצפה את עינו
  וירא והנה עם רב הלכים
  מדרך אחריו
  מצד ההר
  ‏13:35 ויאמר יונדב אל המלך
  הנה בני המלך באו כדבר
  עבדך כן היה
  ‏13:36 ויהי ככלתו לדבר
  והנה בני המלך באו וישׂאו
  קולם ויבכו וגם המלך וכל
  עבדיו בכו בכי
  גדול מאד
  ‏13:37 ואבשׁלום ברח וילך
  אל תלמי בן עמיחור מלך
  גשׁור ויתאבל על
  בנו כל
  הימים
  ‏13:38 ואבשׁלום ברח וילך
  גשׁור ויהי שׁם שׁלשׁ שׁנים
  ‏13:39 ותכל דוד המלך
  לצאת אל אבשׁלום כי
  נחם על אמנון כי מת
  ваиврах Авшалём
  ваиса ханаар хацофе эт эйнав
  ваяр вехенэ ам рав халехим
  мидэрих ахарав
  мицад хахар
  вайомер Йонодав эль хамелех
  хенэ бенэ хамелех бахгу кидэвар
  авдэха кен хая
  ваехи кехалёто ледабер
  вехенэ бенэ хамелех бау ваисэу
  колям ваивку вегам хамелех вехоль
  авадав баху вехи
  гадоль меод
  ваАвшалём барах ваелех
  эль Тальмаи бен Амихгуд мелех
  Гешур веитъабель аль
  бено коль
  хаямим
  веАвшалём барах ваелех
  Гешур вехи шам шалёшь шаним
  ватэхаль Давид хамелех
  ляцэт эль Авшалём ки
  нехам аль Амнон ки мет
  34 И убежал 01272 Авессалом 053. И поднял 05375
  отрок 05288, стоявший 06822 0 на 06822 0
  страже 06822 0, глаза 05869 свои, и увидел 07200: вот,
  много 07227 народа 05971 идет 01980 по дороге 01870
  по скату 06654 горы 02022.
  35 Тогда Ионадав 03122 сказал 0559 царю 04428: это
  идут 0935 царские 04428 сыновья 01121; как
  говорил 01697 раб 05650 твой, так и есть.
  36 И едва 03615 0 только 03615 0 сказал 01696 он это,
  вот пришли 0935 царские 04428 сыновья 01121, и
  подняли 05375 вопль 06963 и плакали 01058. И сам
  царь 04428 и все слуги 05650 его плакали 01058
  очень 03966 великим 01419 плачем 01065.
  37 Авессалом 053 же убежал 01272 и пошел 03212 к
  Фалмаю 08526, сыну 01121 Емиуда 05991 05989,
  царю 04428 Гессурскому 01650 [в землю Хамаахадскую].
  И плакал 056 [царь] Давид о сыне 01121 своем во все
  дни 03117.
  38 Авессалом 053 убежал 01272 и пришел 03212 в
  Гессур 01650 и пробыл там три 07969 года 08141.
  39 И не 03615 0 стал 03615 0 царь 04428 Давид 01732
  преследовать 03318 Авессалома 053; ибо
  утешился 05162 о смерти 04191 Амнона 0550.

  14

  14:1 וידע יואב בן צריה כי
  לב המלך על
  אבשׁלום
  ‏14:2 וישׁלח יואב תקועה ויקח
  משׁם אשׁה חכמה ויאמר
  אליה התאבלי נא ולבשׁי נא
  בגדי אבל ואל תסוכי
  שׁמן והיית כאשׁה זה
  ימים רבים מתאבלת
  על מת
  ‏14:3 ובאת אל המלך ודברת אליו
  כדבר הזה וישׂם יואב את
  הדברים בפיה
  ‏14:4 ותאמר האשׁה התקעית
  אל המלך ותפל על אפיה
  ארצה ותשׁתחו ותאמר
  הושׁעה המלך
  ‏14:5 ויאמר לה המלך מה לך
  ותאמר אבל אשׁה אלמנה
  אני וימת אישׁי
  ‏14:6 ולשׁפחתך שׁני בנים
  וינצו שׁניהם בשׂדה ואין
  מציל ביניהם ויכו האחד
  את האחד וימת אתו
  ‏14:7 והנה קמה כל המשׁפחה
  על שׁפחתך ויאמרו תני את
  מכה אחיו ונמתהו בנפשׁ
  אחיו אשׁר הרג ונשׁמידה גם את
  היורשׁ וכבו את גחלתי אשׁר
  נשׁארה לבלתי שׂום לאישׁי
  שׁם ושׁארית על
  פני האדמה
  ‏14:8 ויאמר המלך אל האשׁה
  לכי לביתך ואני אצוה
  עליך
  ‏14:9 ותאמר האשׁה התקועית
  אל המלך עלי אדני המלך
  העון ועל בית אבי
  והמלך וכסאו נקי
  ‏14:10 ויאמר המלך המדבר
  אליך והבאתו אלי ולא יסיף
  עוד לגעת בך
  ‏14:11 ותאמר יזכר נא המלך
  את יהוה אלהיך מהרבית
  גאל הדם לשׁחת ולא
  ישׁמידו את בני ויאמר
  חי יהוה אם יפל
  משׂערת בנך ארצה
  ‏14:12 ותאמר האשׁה תדבר נא
  שׁפחתך אל אדני
  המלך דבר
  ויאמר דברי
  ‏14:13 ותאמר האשׁה ולמה חשׁבתה
  כזאת על עם אלהים ומדבר
  המלך הדבר הזה כאשׁם
  לבלתי השׁיב המלך את נדחו
  ‏14:14 כי מות נמות וכמים
  הנגרים ארצה אשׁר לא יאספו
  ולא ישׂא אלהים נפשׁ
  וחשׁב מחשׁבות
  לבלתי ידח
  ממנו נדח
  ‏14:15 ועתה אשׁר באתי לדבר
  אל המלך אדני את הדבר הזה
  כי יראני העם ותאמר שׁפחתך
  אדברה נא אל המלך אולי
  יעשׂה המלך את דבר אמתו
  ‏14:16 כי ישׁמע המלך להציל את
  אמתו מכף האישׁ להשׁמיד אתי
  ואת בני יחד מנחלת
  אלהים
  ‏14:17 ותאמר שׁפחתך יהיה נא
  דבר אדני המלך למנוחה כי
  כמלאך האלהים כן אדני
  המלך לשׁמע הטוב
  והרע ויהוה אלהיך
  יהי עמך
  ‏14:18 ויען המלך ויאמר אל האשׁה
  אל נא תכחדי ממני דבר
  אשׁר אנכי שׁאל אתך ותאמר
  האשׁה ידבר נא אדני המלך
  ‏14:19 ויאמר המלך היד
  יואב אתך בכל זאת ותען
  האשׁה ותאמר חי נפשׁך אדני
  המלך אם אשׁ להמין
  ולהשׂמיל מכל אשׁר
  דבר אדני המלך כי
  עבדך יואב הוא צוני
  והוא שׂם בפי שׁפחתך
  את כל הדברים האלה
  ‏14:20 לבעבור סבב את פני הדבר
  עשׂה עבדך יואב את הדבר הזה
  ואדני חכם כחכמת מלאך
  האלהים לדעת את
  כל אשׁר בארץ
  ‏14:21 ויאמר המלך אל יואב הנה
  נא עשׂיתי את הדבר הזה ולך
  השׁב את הנער את אבשׁלום
  ‏14:22 ויפל יואב אל פניו ארצה
  וישׁתחו ויברך את המלך
  ויאמר יואב היום ידע
  עבדך כי מצאתי חן
  בעיניך אדני המלך
  אשׁר עשׂה המלך את
  דבר עבדו
  ‏14:23 ויקם יואב וילך גשׁורה
  ויבא את אבשׁלום
  ירושׁלם
  ‏14:24 ויאמר המלך יסב אל
  ביתו ופני לא יראה ויסב
  אבשׁלום אל ביתו ופני
  המלך לא ראה
  ‏14:25 וכאבשׁלום לא היה אישׁ
  יפה בכל ישׂראל להלל
  מאד מכף רגלו ועד
  קדקדו לא היה
  בו מום
  ‏14:26 ובגלחו את ראשׁו והיה
  מקץ ימים לימים אשׁר יגלח
  כי כבד עליו וגלחו ושׁקל
  את שׂער ראשׁו מאתים
  שׁקלים באבן המלך
  ‏14:27 ויולדו לאבשׁלום שׁלושׁה
  בנים ובת אחת ושׁמה תמר
  היא היתה אשׁה
  יפת מראה
  ‏14:28 וישׁב אבשׁלום בירושׁלם
  שׁנתים ימים ופני
  המלך לא ראה
  ваеда Йоав бен Цэруя ки
  лев хамелех аль
  Авшалём
  ваишлях Йоав Тэкохга ваиках
  мишам ища хахама вайомер
  элеха хитабели на велевши на
  бигдэ эвель веаль тасухи
  шэмен вехаит кеища зэ
  ямим рабим митабелет
  аль мет
  уват эль хамелех ведибарт эляв
  кадавар хазэ ваясэм Йоав эт
  хадэварим бефихга
  ватомер хаища хатэкоит
  эль хамелех ватиполь аль апехга
  арца ватиштахгу ватомер
  хошия хамелех
  вайомер ля хамелех ма лях
  ватомер аваль ища альмана
  ани ваямот ищи
  ульшэфхатха шэни баним
  ваинацу шэнейхэм басадэ веэйн
  мациль бенейхэм ваяко хаэхад
  эт хаэхад ваямет ото
  вехенэ кама коль хамишпаха
  аль шифхатэха вайомеру тэни эт
  маке ахив унимитэху бенэфешь
  ахив ашэр хараг венашмида гам эт
  хаёрэшь вехебу эт гахальти ашэр
  нишаара левельти сим леищи
  шэм ушээрит аль
  пенэ хаадама
  вайомер хамелех эль хаища
  лехи левейтэх ваани ацаве
  аляих
  ватомер хаища хаТэкоит
  эль хамелех аляи адони хамелех
  хеавон веаль бейт ави
  вехемелех вехисъо наки
  вайомер хамелех хамедабер
  эляих вахавето эляй велё ёсиф
  од лягаат бах
  ватомер изкор на хамелех
  эт ЯхГве Элоэха мехарбат
  гоэль хадам лешахэт велё
  яшмиду эт бени вайомер
  хай ЯхГве им иполь
  мисаарат бенэх арца
  ватомер хаища тэдабер на
  шифхатэха эль адони
  хамелех давар
  вайомер дабери
  ватомер хаища веляма хашавт
  казот аль ам Элохим умидабер
  хамелех хадавар хазэ кеашэн
  левельти хашив хамелех эт нидхо
  ки мот намут вехамаим
  ханигарим арца ашэр лё еасэфу
  велё иса Элохим нэфешь
  вехашав махашавот
  левельти едах
  мимэну нидах
  веата ашэр бати ледабер
  эль хамелех адони эт хадавар хазэ
  ки ерэуни хаам ватомер шифхатэха
  адабера на эль хамелех уляи
  яасэ хамелех эт дэвар амато
  ки ишма хамелех лехациль эт
  амато мекаф хаищь лехашмид оти
  веэт бени яхад минахалят
  Элохим
  ватомер шифхатха ихье на
  дэвар адони хамелех лимноха ки
  кемальаха хаЭлохим кен адони
  хамелех лишмоа хатов
  вехара веЯхГве Элоэха
  ехи имах
  ваяан хамелех вайомер эль хаища
  аль на тэхахади мимэни давар
  ашэр анохи шоэль отах ватомер
  хаища едабер на адони хамелех
  вайомер хамелех хаяд
  Йоав итах бехоль зот ватаан
  хаища ватомер хэй нафшиха адони
  хамелех им ишь лехэмин
  улехасмиль миколь ашэр
  дибер адони хамелех ки
  авдэха Йоав ху цивани
  вехгу сам бефи шифхатха
  эт коль хадэварим хаэле
  леваавур сабев эт пенэ хадавар
  аса авдэха Йоав эт хадавр хазэ
  ваадони хахам кехохмат малях
  хаЭлохим лядаат эт
  коль ашэр баарэц
  вайомер хамелех эль Йоав хенэ
  на асити эт хадавар хазэ велех
  хашэв эт ханаар эт Авшалём
  ваиполь Йоав аль панав арца
  ваиштаху ваиварэх эт хамелех
  вайомер Йоав хайом яда
  авдэха ки мацати хэн
  беэйнэха адони хамелех
  ашэр аса хамелех эт
  дэвар авдэха
  ваяком Йоав ваелех Гешура
  ваияве эт Авшалём
  Иерушалаим
  вайомер хамелех исов эль
  бейто уфанаи лё иръэ ваисов
  Авшалём эль бейто уфенэ
  хамелех лё раа
  ухАвшалём лё хая ищь
  яфэ беколь Исраэль лехалель
  меод микаф раглё веад
  кодкодо лё хая
  во мум
  увегалехо эт рошо вехая
  мекец ямим ляямим ашэр игалеях
  ки хавед эляв вегелехо вешакаль
  эт сэар рошо матаим
  шэкалим беэвен хамелех
  веиваледу леАвшалём шелёша
  ваним уват ахат ушэма Тамар
  хи хаита ища
  ефат маръэ
  ваешэв Авшалём беИерушалаим
  шэнатаим ямим уфенэ
  хамелех лё раа
  1 И заметил 03045 Иоав 03097, сын 01121 Саруи 06870,
  что сердце 03820 царя 04428 обратилось к
  Авессалому 053.
  2 И послал 07971 Иоав 03097 в Фекою 08620, и
  взял 03947 оттуда умную 02450 женщину 0802 и
  сказал 0559 ей: притворись 056 0 плачущею 056 0 и
  надень 03847 печальную 060 одежду 0899, и не
  мажься 05480 елеем 08081, и представься
  женщиною 0802, много 07227 дней 03117
  плакавшею 056 по умершем 04191;
  3 и пойди 0935 к царю 04428 и скажи 01696 ему так и
  так. И вложил 07760 Иоав 03097 в уста 06310 ее, что
  сказать 01697.
  4 И вошла женщина 0802 Фекоитянка 08621 к
  царю 04428 и пала 05307 лицем 0639 своим на
  землю 0776, и поклонилась 07812 и сказала 0559:
  помоги 03467, царь 04428, [помоги]!
  5 И сказал 0559 ей царь 04428: что тебе? И сказала 0559
  она: я [давно] вдова 0490, муж 0376
  мой умер 04191;
  6 и у рабы 08198 твоей было два 08147 сына 01121; они
  поссорились 05327 в поле 07704, и некому было
  разнять 05337 их, и поразил 05221 один 0259
  другого 0259 и умертвил 04191 его.
  7 И вот, восстало 06965 все родство 04940 на рабу 08198
  твою, и говорят 0559: "отдай 05414 убийцу 05221
  брата 0251 своего; мы убьем 04191 его за душу 05315
  брата 0251 его, которую он погубил 02026, и
  истребим 08045 даже наследника 03423". И так они
  погасят 03518 остальную 07760 искру 01513 мою, чтобы
  не оставить 07604 мужу 0376 моему имени 08034 и
  потомства 07611 на 05921 лице 06440 земли 0127.
  8 И сказал 0559 царь 04428 женщине 0802: иди 03212
  спокойно домой 01004, я дам 06680 0
  приказание 06680 0 о тебе.
  9 Но женщина 0802 Фекоитянка 08621 сказала 0559
  царю 04428: на мне, господин 0113 мой царь 04428, да
  будет вина 05771 и на доме 01004 отца 01 моего,
  царь 04428 же и престол 03678 его неповинен 05355.
  10 И сказал 0559 царь 04428: того, кто будет против
  тебя, приведи 0935 ко мне, и он более 03254 не
  тронет 05060 тебя.
  11 Она сказала 0559: помяни 02142, царь 04428,
  Господа 03068 Бога 0430 твоего, чтобы не
  умножились 07235 мстители 01350 за кровь 01818 и не
  погубили 08045 сына 01121 моего. И сказал 0559 царь:
  жив 02416 Господь 03068! не падет 05307 и волос 08185
  сына 01121 твоего на землю 0776.
  12 И сказала 0559 женщина 0802: позволь рабе 08198
  твоей сказать 01696 еще слово 01697 господину 0113
  моему царю 04428.
  13 Он сказал 0559: говори 01696. И сказала 0559
  женщина 0802: почему ты так мыслишь 02803 против
  народа 05971 Божия 0430? Царь 04428, произнеся 01696
  это слово 01697, обвинил 0818 себя самого, потому что
  не возвращает 07725 изгнанника 05080 своего.
  14 Мы умрем 04191 и будем как вода 04325,
  вылитая 05064 на землю 0776, которую нельзя
  собрать 0622; но Бог 0430 не 05375 0 желает 05375 0
  погубить 05375 0 душу 05315 и помышляет 02803 04284,
  как бы не отвергнуть 05080 от Себя и
  отверженного 05080.
  15 И теперь я пришла 0935 сказать 01696 царю 04428,
  господину 0113 моему, эти слова, потому что
  народ 05971 пугает 03372 меня; и раба 08198 твоя
  сказала 0559: поговорю 01696 я с царем 04428, не
  сделает 06213 ли он по слову 01697 рабы 0519 своей;
  16 верно царь 04428 выслушает 08085 и избавит 05337
  рабу 0519 свою от руки 03709 людей 0376, хотящих
  истребить 08045 меня вместе 03162 с сыном 01121 моим
  из наследия 05159 Божия 0430.
  17 И сказала 0559 раба 08198 твоя: да будет слово 01697
  господина 0113 моего царя 04428 в утешение 04496 мне,
  ибо господин 0113 мой царь 04428, как Ангел 04397
  Божий 0430, и может выслушать 08085 и доброе 02896 и
  худое 07451. И Господь 03068 Бог 0430 твой будет с
  тобою.
  18 И отвечал 06030 царь 04428 и сказал 0559 женщине
  0802: не скрой 03582 от меня, о чем я спрошу 07592
  тебя. И сказала 0559 женщина 0802: говори 01696,
  господин 0113 мой царь 04428.
  19 И сказал 0559 царь 04428: не рука 03027 ли
  Иоава 03097 во всем этом с тобою? И отвечала 06030
  женщина 0802 и сказала 0559: да живет 02416
  душа 05315 твоя, господин 0113 мой царь 04428; ни
  направо 03231, ни налево 08041 нельзя уклониться от
  того, что сказал 01696 господин 0113 мой, царь 04428;
  точно, раб 05650 твой Иоав 03097 приказал 06680 мне,
  и он вложил 07760 в уста 06310 рабы 08198 твоей все
  эти слова 01697;
  20 чтобы 05668 притчею 05437 0 дать 05437 0
  делу 01697 такой вид 06440, раб 05650 твой Иоав 03097
  научил 06213 меня; но господин 0113 мой [царь]
  мудр 02450 02451, как мудр Ангел 04397 Божий 0430,
  чтобы знать 03045 все, что на земле 0776.
  21 И сказал 0559 царь 04428 Иоаву 03097: вот, я
  сделал 06213 [по слову твоему]; пойди 03212 же,
  возврати 07725 отрока 05288 Авессалома 053.
  22 Тогда Иоав 03097 пал 05307 лицем 06440 на
  землю 0776 и поклонился 07812, и благословил 01288
  царя 04428 и сказал 0559: теперь знает 03045 раб 05650
  твой, что обрел 04672 благоволение 02580 пред
  очами 05869 твоими, господин 0113 мой царь 04428
  04428, так как царь сделал 06213 по слову 01697
  раба 05650 своего.
  23 И встал 06965 Иоав 03097, и пошел 03212 в
  Гессур 01650, и привел 0935 Авессалома 053 в
  Иерусалим 03389.
  24 И сказал 0559 царь 04428: пусть он возвратится 05437
  в дом 01004 свой, а лица 06440 моего не видит 07200.
  И пошел 05437 Авессалом 053 в свой дом 01004, а
  лица 06440 царского 04428 не видал 07200.
  25 Не было во всем Израиле 03478 мужчины 0376 столь
  красивого 03303, как Авессалом 053, и столько 03966
  хвалимого 01984, как он; от подошвы 03709 ног 07272
  до верха головы 06936 его не было у него
  недостатка 03971.
  26 Когда он стриг 01548 голову 07218 свою, - а он
  стриг 01548 ее каждый 03117 год 03117, потому что она
  отягощала 03513 его, - то волоса 08181 с головы 07218
  его весили 08254 двести 03967 сиклей 08255 по весу 068
  царскому 04428.
  27 И родились 03205 у Авессалома 053 три 07969
  сына 01121 и одна 0259 дочь 01323, по имени 08034
  Фамарь 08559; она была женщина 0802
  красивая 03303 04758.
  28 И оставался 03427 Авессалом 053 в
  Иерусалиме 03389 два года 08141, а лица 06440
  царского 04428 не видал 07200.

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 4. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,519
  Записей в дневнике
  1

  14

  14:29 וישׁלח אבשׁלום אל יואב
  לשׁלח אתו אל המלך ולא אבה
  לבוא אליו וישׁלח עוד שׁנית
  ולא אבה לבוא
  ‏14:30 ויאמר אל עבדיו ראו
  חלקת יואב אל ידי
  ולו שׁם שׂערים
  לכו והוצתיה באשׁ
  ויצתו עבדי אבשׁלום את
  החלקה באשׁ
  ‏14:31 ויקם יואב ויבא אל
  אבשׁלום הביתה ויאמר אליו
  למה הציתו עבדך את החלקה
  אשׁר לי באשׁ
  ‏14:32 ויאמר אבשׁלום אל יואב
  הנה שׁלחתי אליך לאמר בא
  הנה ואשׁלחה אתך אל המלך
  לאמר למה באתי מגשׁור טוב
  לי עד אני שׁם ועתה אראה פני
  המלך ואם ישׁ בי עון
  והמתני
  ‏14:33 ויבא יואב אל המלך
  ויגד לו ויקרא אל אבשׁלום
  ויבא אל המלך וישׁתחו לו
  על אפיו ארצה לפני
  המלך וישׁק המלך
  לאבשׁלום
  ваишлях Авшалём эль Йоав
  лишлёах ото эль хамелех велё ава
  ляво эляв ваишлях од шэнит
  велё ава ляво
  вайомер эль авадав рэу
  хэлькат Йоав эль яди
  велё шам сэорим
  леху вехацитухга баэшь
  ваяциту авдэ Авшалём эт
  хахэлька баэшь
  ваяком Йоав ваяво эль
  Авшалём хабаита вайомер эляв
  ляма хициту авадэха эт хахэлька
  ашэр ли баэшь
  вайомер Авшалём эль Йоава
  хенэ шаляхти элеха лемор бо
  хена веэшлеха отха эль хамелех
  лемор ляма бати мигешур тов
  ли од ани шам веата эръэ пенэ
  хамелех веим ешь би авон
  вехемитани
  ваяво Йоав эль хамелех
  ваягед лё ваикра эль Авшалём
  ваяво эль хамелех ваиштаху лё
  аль апав арца лифне
  хамелех ваишак хамелех
  леАвшалём
  29 И послал 07971 Авессалом 053 за Иоавом 03097,
  чтобы послать 07971 его к царю 04428, но тот не
  захотел 014 придти 0935 к нему. Послал 07971 и в
  другой 08145 раз; но тот не захотел 014 придти 0935.
  30 И сказал 0559 [Авессалом] слугам 05650 своим:
  видите 07200 участок 02513 поля Иоава 03097 подле
  моего, и у него там ячмень 08184; пойдите 03212,
  выжгите 03341 его огнем 0784. И выжгли 03341
  слуги 05650 Авессалома 053 тот участок 02513
  поля огнем 0784.
  31 И встал 06965 Иоав 03097, и пришел 0935 к
  Авессалому 053 в дом 01004, и сказал 0559 ему: зачем
  слуги 05650 твои выжгли 03341 мой участок 02513
  огнем 0784?
  32 И сказал 0559 Авессалом 053 Иоаву 03097: вот, я
  посылал 07971 за тобою, говоря 0559: приди 0935 сюда,
  и я пошлю 07971 тебя к царю 04428 сказать 0559: зачем
  я пришел 0935 из Гессура 01650? Лучше 02896 было бы
  мне оставаться там. Я хочу увидеть 07200 лице 06440
  царя 04428. Если же я виноват 05771, то убей 04191
  меня.
  33 И пошел 0935 Иоав 03097 к царю 04428 и
  пересказал 05046 ему это. И позвал 07121
  царь Авессалома 053; он пришел 0935 к царю 04428,
  [поклонился ему] и пал 07812 лицем 0639 своим на
  землю 0776 пред 03942 царем 04428; и поцеловал 05401
  царь 04428 Авессалома 053.

  15

  15:1 ויהי מאחרי כן ויעשׂ לו
  אבשׁלום מרכבה וססים
  וחמשׁים אישׁ רצים לפניו
  ‏15:2 והשׁכים אבשׁלום ועמד
  על יד דרך השׁער ויהי כל האישׁ
  אשׁר יהיה לו ריב לבוא
  אל המלך למשׁפט ויקרא
  אבשׁלום אליו ויאמר אי
  מזה עיר אתה ויאמר
  מאחד שׁבטי ישׂראל
  עבדך
  ‏15:3 ויאמר אליו אבשׁלום
  ראה דברך טובים ונכחים
  ושׁמע אין לך מאת המלך
  ‏15:4 ויאמר אבשׁלום מי ישׂמני
  שׁפט בארץ ועלי יבוא כל
  אישׁ אשׁר יהיה לו ריב
  ומשׁפט
  והצדקתיו
  ‏15:5 והיה בקרב אישׁ להשׁתחות
  לו ושׁלח את ידו
  והחזיק לו
  ונשׁק לו
  ‏15:6 ויעשׂ אבשׁלום כדבר הזה
  לכל ישׂראל אשׁר יבאו
  למשׁפט אל המלך ויגנב
  אבשׁלום את לב אנשׁי ישׂראל
  ‏15:7 ויהי מקץ ארבעים שׁנה
  ויאמר אבשׁלום אל המלך
  אלכה נא ואשׁלם את נדרי
  אשׁר נדרתי ליהוה
  בחברון
  ‏15:8 כי נדר נדר עבדך בשׁבתי
  בגשׁור בארם לאמר אם ישׁיב
  ישׁיבני יהוה ירושׁלם
  ועבדתי את יהוה
  ‏15:9 ויאמר לו המלך לך
  בשׁלום ויקם וילך
  חברונה
  ‏15:10 וישׁלח אבשׁלום מרגלים
  בכל שׁבטי ישׂראל לאמר
  כשׁמעכם את קול השׁפר
  ואמרתם מלך
  אבשׁלום בחברון
  ‏15:11 ואת אבשׁלום הלכו מאתים
  אישׁ מירושׁלם קראים
  והלכים לתמם ולא
  ידעו כל דבר
  ‏15:12 וישׁלח אבשׁלום את
  אחיתפל הגילני יועץ
  דוד מעירו מגלה
  בזבחו את הזבחים
  ויהי הקשׁר אמץ
  והעם הולך ורב
  את אבשׁלום
  ‏15:13 ויבא המגיד אל דוד
  לאמר היה לב אישׁ ישׂראל
  אחרי אבשׁלום
  ‏15:14 ויאמר דוד לכל עבדיו
  אשׁר אתו בירושׁלם קומו
  ונברחה כי לא תהיה לנו
  פליטה מפני אבשׁלום מהרו
  ללכת פן ימהר והשׂגנו
  והדיח עלינו את הרעה והכה
  העיר לפי חרב
  ‏15:15 ויאמרו עבדי המלך
  אל המלך ככל אשׁר יבחר
  אדני המלך הנה עבדיך
  ‏15:16 ויצא המלך וכל ביתו
  ברגליו ויעזב המלך את עשׂר
  נשׁים פלגשׁים
  לשׁמר הבית
  ‏15:17 ויצא המלך וכל העם
  ברגליו ויעמדו
  בית המרחק
  ‏15:18 וכל עבדיו עברים על ידו
  וכל הכרתי וכל הפלתי
  וכל הגתים שׁשׁ מאות אישׁ
  אשׁר באו ברגלו מגת
  עברים על פני המלך
  ‏15:19 ויאמר המלך אל אתי
  הגתי למה תלך גם אתה אתנו
  שׁוב ושׁב עם המלך כי נכרי
  אתה וגם גלה אתה
  למקומך
  ‏15:20 תמול בואך והיום אנועך
  עמנו ללכת ואני הולך
  על אשׁר אני הולך שׁוב
  והשׁב את אחיך
  עמך חסד ואמת
  ‏15:21 ויען אתי את המלך ויאמר
  חי יהוה וחי אדני המלך
  כי אם במקום אשׁר יהיה שׁם
  אדני המלך אם למות אם
  לחיים כי שׁם יהיה עבדך
  ‏15:22 ויאמר דוד אל אתי לך
  ועבר ויעבר אתי הגתי וכל
  אנשׁיו וכל הטף
  אשׁר אתו
  ‏15:23 וכל הארץ בוכים קול
  גדול וכל העם עברים
  והמלך עבר בנחל
  קדרון וכל העם עברים
  על פני דרך את המדבר
  ‏15:24 והנה גם צדוק וכל הלוים
  אתו נשׂאים את ארון
  ברית האלהים
  ויצקו את ארון האלהים ויעל
  אביתר עד תם כל העם
  לעבור מן העיר
  ‏15:25 ויאמר המלך לצדוק
  השׁב את ארון האלהים העיר
  אם אמצא חן בעיני יהוה
  והשׁבני והראני
  אתו ואת
  נוהו
  ‏15:26 ואם כה יאמר לא חפצתי
  בך הנני יעשׂה לי כאשׁר
  טוב בעיניו
  ‏15:27 ויאמר המלך אל צדוק
  הכהן הרואה אתה שׁבה העיר
  בשׁלום ואחימעץ בנך
  ויהונתן בן אביתר
  שׁני בניכם אתכם
  ваехи меахарэ хэн ваяас лё
  Авшалём меркава весусим
  вахамишим ишь рацим лефанав
  вехишким Авшалём веамад
  аль яд дэрих хашаар ваехи коль
  хаищь ашэр ихье лё рив ляво
  эль хамелех лямишпат ваикра
  Авшалём эляв вайомер эй
  мизэ ир ата вайомер
  меэхад шивтэ Исраэль
  авдэха
  вайомер эляв Авшалём
  рээ дэварэха товим унэхохим
  вешомеа эй леха меэт хамелех
  вайомер Авшалём ми ясимэни
  шофет баарэц веаляи яво холь
  ишь ашэр ихье лё рив
  умишпат
  вехицдактив
  вехая бекрав ишь лехаштахавот
  лё вешалях эт ядо
  вехехезик лё
  венашак лё
  ваяас Авшалём кадавар хазэ
  лехоль Исраэль ашэр явоу
  лямишпат эль хамелех ваиганэв
  Авшалём эт лев аншэ Исраэль
  ваехи мекец арбаим шана
  вайомер Авшалём эль хамелех
  элеха на ваашалем эт нидри
  ашэр надарти леЯхГве
  беХеврон
  ки нэдер надар авдэха бешэвти
  веГшур баАрам лемор им яшов
  яшэвени Яхгве Иерушалаим
  веавадати эт ЯхГве
  вайомер лё хамелех лех
  бишалём ваяком ваелех
  Хеврона
  ваишлях Авшалём мерагелим
  беколь шивтэ Исраэль лемор
  кешомахэм эт коль хашофар
  ваамартэм малях
  Авшалём беХеврон
  веэт Авшалём халеху матаим
  ишь миИерушалаим керуим
  вехольхим летумам велё
  ядэу коль давар
  ваишлях Авшалём эт
  Ахитофэль хаГилёни ёэц
  Давид меиро миГилё
  безовхо эт хазэвахим
  ваехи хакешэр амиц
  вехаам холех варав
  эт Авшалём
  ваяво хамагид эль Давид
  лемор хая лев ишь Исраэль
  ахарэ Авшалём
  вайомер Давид лехоль авадав
  ашэр итов биИерушалаим куму
  веневрааха ки лё тихье ляну
  фелита мипене Авшалём махару
  лялехэт пен имахер вехисигану
  вехидия алейну эт хараа вехика
  хаир лефи харэв
  вайомеру авдэ хамелех
  эль хамелех кеколь ашэр ивхар
  адони хамелех хенэ авадэха
  ваяцэ хамелех вехоль бейто
  берагляв ваяазов хамелех эт эсер
  нашим пилягшим
  ляшмор хабаит
  ваяцэ хамелех вехоль хаам
  берагляв веяамеду
  Бейт-хаМерхак
  вехоль авадав оверим аль ядо
  вехоль хаКерети вехоль хаПеляти
  вехоль хаГетим шэшь меот ишь
  ашэр бау вираглё миГат оверим
  аль пенэ хамелех
  вайомер хамелех эль Итаи
  хаГети ляма тэлех гам ата итану
  шув вешэв им хамелех ки нохри
  ата вегам голе ата
  лимкомэха
  тэмоль боэха вехайом аниаха
  иманну лялехэт ваани холех
  аль ашэр ани холех шув
  вехашэв эт ахэха
  имах хэсед веэмет
  ваяан Итаи эт хамелех вайомар
  хай ЯхГве вехэ адони хамелех
  ки им бимком ашэр ихье шам
  адони хамелех им лемавет им
  лехаим ки шам ихье авдэха
  вайомер Давид эль Итаи лех
  ваавор ваяавор Итаи хаГети вехоль
  анашав вехоль хаТав
  ашэр ито
  вехоль хаарэц бохим коль
  гадоль вехоль хаам оверим
  вехамелех овэр бенахаль
  Кедрон вехоль хаам оверим
  аль пенэ дэрих эт хамидбар
  вехенэ гам Цадок вехоль халевеим
  ито носэим эт арон
  берит хаЭлохим
  ваяцику эт арон хаЭлохим ваяаль
  Эвьятар ад том коль хаам
  ляавор мин хаир
  вайомер хамелех леЦадок
  хашэв эт арон хаЭлохим хаир
  им эмца хэн бейэнэ Яхгве
  вехешэвани вехеръани
  ито веэт
  новехгу
  веим ко йомар лё хафацти
  бах хенэни яасэ ли каашэр
  тов беэйнав
  вайомер хамелех эль Цадок
  хакогэн хароэ ата шува хаир
  бешалём ваахимац бинха
  виЙхонатан бен Эвьётар
  шэне бенехэм итэхэм
  1 После 0310 сего Авессалом 053 завел 06213 у себя
  колесницы 04818 и лошадей 05483 и пятьдесят 02572
  скороходов 0376 07323.
  2 И вставал 07925 0 Авессалом 053 рано 07925 0
  утром 07925 0, и становился 05975 при 03027
  дороге 01870 у ворот 08179, и когда кто-нибудь 0376,
  имея тяжбу 07379, шел 0935 к царю 04428 на суд 04941,
  то Авессалом 053 подзывал 07121 его к себе и
  спрашивал 0559: из какого 05892 города 05892 ты? И
  когда тот отвечал 0559: из такого-то 0259 колена 07626
  Израилева 03478 раб 05650 твой,
  3 тогда говорил 0559 ему Авессалом 053: вот 07200,
  дело 01697 твое доброе 02896 и справедливое 05228, но
  у царя 04428 некому выслушать 08085 тебя.
  4 И говорил 0559 Авессалом 053: о, если бы меня
  поставили 07760 судьею 08199 в этой земле 0776! ко
  мне приходил 0935 бы всякий 0376, кто имеет
  спор 07379 и тяжбу, и я судил 06663 0 бы его по 06663 0
  правде 06663 0.
  5 И когда подходил 07126 кто-нибудь 0376
  поклониться 07812 ему, то он простирал 07971
  руку 03027 свою и обнимал 02388 его и целовал 05401
  его.
  6 Так поступал 06213 Авессалом 053 со всяким
  Израильтянином 03478, приходившим 0935 на суд 04941
  к царю 04428, и вкрадывался 01589 Авессалом 053 в
  сердце 03820 Израильтян 0582 03478.
  7 По 07093 0 прошествии 07093 0 сорока 0705 лет 08141
  царствования Давида, Авессалом 053 сказал 0559
  царю 04428: пойду 03212 я и исполню 07999 обет 05088
  мой, который я дал 05087 Господу 03068, в
  Хевроне 02275;
  8 ибо я, раб 05650 твой, живя 03427 в Гессуре 01650 в
  Сирии 0758, дал 05087 обет 05088: если Господь 03068
  возвратит 07725 07725 меня в Иерусалим 03389, то я
  принесу 05647 жертву Господу 03068.
  9 И сказал 0559 ему царь 04428: иди 03212 с
  миром 07965. И встал 06965 он и пошел 03212 в
  Хеврон 02275.
  10 И разослал 07971 Авессалом 053 лазутчиков 07270 во
  все колена 07626 Израилевы 03478, сказав 0559: когда
  вы услышите 08085 звук 06963 трубы 07782, то
  говорите 0559: Авессалом 053 воцарился 04427 в
  Хевроне 02275.
  11 С Авессаломом 053 пошли 01980 из
  Иерусалима 03389 двести 03967 человек 0376, которые
  были приглашены 07121 им, и пошли по простоте 08537
  своей, не зная 03045, в чем дело 01697.
  12 Во время жертвоприношения 02076 Авессалом 053
  послал 07971 и призвал Ахитофела 0302
  Гилонянина 01526, советника 03289 Давидова 01732, из
  его города 05892 Гило 01542. И составился
  сильный 0533 заговор 07195, и народ 05971
  стекался 01980 и умножался 07227 около
  Авессалома 053.
  13 И пришел 0935 вестник 05046 к Давиду 01732 и
  сказал 0559: сердце 03820 Израильтян 0376 03478
  уклонилось на 0310 0 сторону 0310 0 Авессалома 053.
  14 И сказал 0559 Давид 01732 всем слугам 05650 своим,
  которые были при нем в Иерусалиме 03389:
  встаньте 06965, убежим 01272, ибо не будет нам
  спасения 06413 от Авессалома 053; спешите 04116,
  чтобы нам уйти 03212, чтоб он не застиг 05381 и не
  захватил 04116 нас, и не навел 05080 на нас беды 07451
  и не истребил 05221 города 05892 мечом 06310 02719.
  15 И сказали 0559 слуги 05650 04428 царские 04428
  царю 04428: во всем, что угодно 0977 господину 0113
  нашему царю 04428, мы - рабы 05650 твои.
  16 И вышел 03318 царь 04428 и весь дом 01004 его за
  ним пешком 07272. Оставил 05800 же царь 04428
  десять 06235 жен 0802, наложниц 06370 [своих], для
  хранения 08104 дома 01004.
  17 И вышел 03318 царь 04428 и весь народ 05971
  пешие 07272, и остановились 05975 у
  Беф-Мерхата 01023 04801.
  18 И все слуги 05650 его шли 05674 по сторонам 03027
  его, и все Хелефеи 03774, и все Фелефеи 06432, и все
  Гефяне 01663 до шестисот 08337 03967 человек 0376,
  пришедшие 0935 вместе с ним из Гефа 01661,
  шли 05674 впереди 05921 06440 царя 04428.
  19 И сказал 0559 царь 04428 Еффею 0863
  Гефянину 01663: зачем и ты идешь 03212 с нами?
  Возвратись 07725 и оставайся 03427 с тем царем 04428;
  ибо ты - чужеземец 05237 и пришел 01540 0
  сюда из 01540 0 своего 01540 0 места 01540 0;
  20 вчера 08543 ты пришел 0935, а сегодня 03117 я
  заставлю тебя идти 05128 с нами? Я иду 05128 05128,
  куда случится; возвратись 07725 и возврати 07725
  братьев 0251 своих с собою, [да сотворит Господь]
  милость 02617 и истину 0571 [с тобою]!
  21 И отвечал 06030 Еффей 0863 царю 04428 и
  сказал 0559: жив 02416 Господь 03068, и да живет 02416
  господин 0113 мой царь 04428: где бы ни был
  господин 0113 мой царь 04428, в жизни 02416 ли, в
  смерти 04194 ли, там будет и раб 05650 твой.
  22 И сказал 0559 Давид 01732 Еффею 0863: итак
  иди 03212 и ходи 05674 со мною. И пошел 05674
  Еффей 0863 Гефянин 01663 и все люди 0582 его и все
  дети 02945, бывшие с ним.
  23 И плакала 01058 вся земля 0776 громким 01419
  голосом 06963. И весь народ 05971 переходил 05674, и
  царь 04428 перешел 05674 поток 05158 Кедрон 06939; и
  пошел 05674 весь народ 05971 [и царь] по дороге 01870
  к пустыне 04057.
  24 Вот и Садок 06659 [священник], и все левиты 03881
  с ним несли 05375 ковчег 0727 завета 01285 Божия 0430
  из Вефары и поставили 03332 ковчег 0727 Божий 0430;
  Авиафар 054 же стоял 05927 0 на 05927 0
  возвышении 05927 0, доколе 08552 весь народ 05971 не
  вышел 05674 из города 05892.
  25 И сказал 0559 царь 04428 Садоку 06659:
  возврати 07725 ковчег 0727 Божий 0430 в город 05892
  [и пусть он стоит на своем месте]. Если я обрету 04672
  милость 02580 пред очами 05869 Господа 03068, то Он
  возвратит 07725 меня и даст 07200 0 мне видеть 07200 0
  его и жилище 05116 его.
  26 А если Он скажет 0559 так: "нет Моего
  благоволения 02654 к тебе", то вот я; пусть творит 06213
  со мною, что Ему благоугодно 02896.
  27 И сказал 0559 царь 04428 Садоку 06659
  священнику 03548: видишь 07200 ли, - возвратись 07725
  в город 05892 с миром 07965, и Ахимаас 0290, сын 01121
  твой, и Ионафан 03083, сын 01121 Авиафара 054,
  оба 08147 сына 01121 ваши с вами;

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 5. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,519
  Записей в дневнике
  1

  15

  15:28 ראו אנכי מתמהמה
  בעברות המדבר עד בוא דבר
  מעמכם להגיד לי
  ‏15:29 וישׁב צדוק ואביתר את
  ארון האלהים ירושׁלם
  וישׁבו שׁם
  ‏15:30 ודוד עלה במעלה הזיתים
  עלה ובוכה וראשׁ לו חפוי והוא
  הלך יחף וכל
  העם אשׁר אתו
  חפו אישׁ ראשׁו
  ועלו עלה ובכה
  ‏15:31 ודוד הגיד לאמר
  אחיתפל בקשׁרים עם
  אבשׁלום ויאמר
  דוד סכל נא את עצת
  אחיתפל יהוה
  ‏15:32 ויהי דוד בא עד הראשׁ
  אשׁר ישׁתחוה שׁם לאלהים
  והנה לקראתו חושׁי הארכי
  קרוע כתנתו ואדמה
  על ראשׁו
  ‏15:33 ויאמר לו דוד אם
  עברת אתי והית עלי למשׂא
  ‏15:34 ואם העיר תשׁוב
  ואמרת לאבשׁלום עבדך
  אני המלך אהיה עבד אביך
  ואני מאז ועתה
  ואני עבדך
  והפרתה לי את
  עצת אחיתפל
  ‏15:35 והלוא עמך שׁם
  צדוק ואביתר הכהנים והיה
  כל הדבר אשׁר תשׁמע מבית
  המלך תגיד לצדוק
  ולאביתר הכהנים
  ‏15:36 הנה שׁם עמם שׁני בניהם
  אחימעץ לצדוק ויהונתן
  לאביתר ושׁלחתם בידם אלי
  כל דבר אשׁר תשׁמעו
  ‏15:37 ויבא חושׁי רעה דוד
  העיר ואבשׁלם
  יבא ירושׁלם
  рэу анохи митмахмея
  беарвот хамидбар ад бо давар
  меимахэм лехагид ли
  ваяшэв Цадок веЭвьятар эт
  арон хаЭлохим Иерушлаим
  ваешэву шам
  веДавид оле вемаоле хаЗэтим
  оле увохэ верош лё хафуи вехгу
  холех яхэф вехоль
  хаам ашэр ито
  хафу ишь рошо
  веалю алё увахо
  веДавид хегид лемор
  Ахитофэль бакошрим им
  Авшалём вайомер
  Давид сакель на эт ацат
  Ахитофель ЯхГве
  ваехи Давид ба ад харошь
  ашэр иштахаве шам леЭлохим
  вехенэ ликрато Хушаи хАарки
  каруа кутонто ваадама
  аль рошо
  вайомер лё Давид им
  аварта ити вехаита аляи лемаса
  веим хаир ташув
  веамарта ляАвшалём авдэха
  ани хамелех ихье эвед авиха
  ваани меаз веата
  ваани авдэха
  вехефарта ли эт
  ацат Ахитофель
  вахалё имеха шам
  Цадок веЭвьятар хакоганим вехая
  коль хадавар ашэр тишьма мибейт
  хамелех тагид леЦадок
  ульЭвьятар хакоганим
  хенэ шам имам шэнэ бенехэм
  Ахимаэц леЦадок виЙхонатан
  леЭвьятар ушаляхтэм беядам эляи
  коль давар ашэр тишмахгу
  ваяво Хушаи рээ Давид
  хаир веАвшалём
  яво Иерушалаим
  28 видите 07200 ли, я помедлю 04102 на
  равнине 06160 05679 в пустыне 04057, доколе не
  придет 0935 известие 05046 от вас ко мне.
  29 И возвратили 07725 Садок 06659 и Авиафар 054
  ковчег 0727 Божий 0430 в Иерусалим 03389, и
  остались 03427 там.
  30 А Давид 01732 пошел 05927 на гору 04608
  Елеонскую 02132, шел 05927 и плакал 01058;
  голова 07218 у него была 02645 0 покрыта 02645 0; он
  шел 01980 босой 03182, и все люди 05971, бывшие с
  ним, покрыли 02645 каждый 0376 голову 07218 свою,
  шли 05927 и плакали 01058.
  31 Донесли 05046 Давиду 01732 и сказали 0559: и
  Ахитофел 0302 в числе заговорщиков 07194 с
  Авессаломом 053. И сказал 0559 Давид 01732:
  Господи 03068 [Боже мой!] разрушь 05528 совет 06098
  Ахитофела 0302.
  32 Когда Давид 01732 взошел 0935 на вершину 07218
  горы, где он поклонялся 07812 Богу 0430, вот
  навстречу 07125 0 ему идет 07125 0 Хусий 02365
  Архитянин 0757, друг Давидов; одежда 03801 на нем
  была разодрана 07167, и прах 0127 на голове 07218 его.
  33 И сказал 0559 ему Давид 01732: если ты
  пойдешь 05674 со мною, то будешь мне в тягость 04853;
  34 но если возвратишься 07725 в город 05892 и
  скажешь 0559 Авессалому 053: "царь 04428, [прошли
  мимо братья твои, и царь отец твой прошел, и ныне] я
  раб 05650 твой; [оставь меня в живых;] доселе 0227 я
  был рабом 05650 отца 01 твоего, а теперь я - твой
  раб 05650": то ты расстроишь 06565 для меня
  совет 06098 Ахитофела 0302.
  35 Вот, там с тобою Садок 06659 и Авиафар 054
  священники 03548, и всякое слово 01697, какое
  услышишь 08085 из дома 01004 царя 04428,
  пересказывай 05046 Садоку 06659 и Авиафару 054
  священникам 03548.
  36 Там с ними и два 08147 сына 01121 их, Ахимаас 0290,
  сын Садока 06659, и Ионафан 03083, сын Авиафара 054;
  чрез них посылайте 07971 ко мне всякое известие 01697,
  какое услышите 08085.
  37 И пришел 0935 Хусий 02365, друг 07463
  Давида 01732, в город 05892; Авессалом 053 же
  вступал 0935 тогда в Иерусалим 03389.

  16

  16:1 ודוד עבר מעט מהראשׁ
  והנה ציבא נער מפי בשׁת
  לקראתו וצמד חמרים חבשׁים
  ועליהם מאתים לחם
  ומאה צמוקים
  ומאה קיץ
  ונבל יין
  ‏16:2 ויאמר המלך אל ציבא
  מה אלה לך ויאמר ציבא
  החמורים לבית המלך לרכב
  ולהלחם והקיץ לאכול
  הנערים והיין לשׁתות
  היעף במדבר
  ‏16:3 ויאמר המלך ואיה בן
  אדניך ויאמר ציבא אל המלך
  הנה יושׁב בירושׁלם כי אמר
  היום ישׁיבו לי בית ישׂראל
  את ממלכות אבי
  ‏16:4 ויאמר המלך לצבא הנה
  לך כל אשׁר למפי בשׁת
  ויאמר ציבא השׁתחויתי אמצא
  חן בעיניך אדני המלך
  ‏16:5 ובא המלך דוד עד בחורים
  והנה משׁם אישׁ יוצא
  ממשׁפחת בית שׁאול
  ושׁמו שׁמעי בן גרא
  יצא יצוא ומקלל
  ‏16:6 ויסקל באבנים את דוד
  ואת כל עבדי המלך דוד
  וכל העם וכל הגברים
  מימינו ומשׂמאלו
  ‏16:7 וכה אמר שׁמעי בקללו
  צא צא אישׁ הדמים ואישׁ
  הבליעל
  ‏16:8 השׁיב עליך יהוה כל דמי
  בית שׁאול אשׁר מלכת תחתו
  ויתן יהוה את המלוכה ביד
  אבשׁלום בנך והנך
  ברעתך כי
  אישׁ דמים אתה
  ‏16:9 ויאמר אבישׁי בן צרויה
  אל המלך למה יקלל הכלב
  המת הזה את אדני המלך
  אעברה נא ואסירה את ראשׁו
  ‏16:10 ויאמר המלך מה
  לי ולכם בני צריה כי יקלל
  וכי יהוה אמר לו קלל את
  דוד ומי יאמר מדוע
  עשׂיתה כן
  ‏16:11 ויאמר דוד אל
  אבישׁי ואל כל עבדיו הנה
  בני אשׁר יצא ממעי מבקשׁ
  את נפשׁי ואף כי עתה בן
  הימיני הנחו לו ויקלל כי
  אמר לו יהוה
  ‏16:12 אולי יראה יהוה
  בעוני והשׁיב יהוה לי טובה
  תחת קללתו
  היום הזה
  ‏16:13 וילך דוד ואנשׁיו בדרך
  ושׁמעי הלך בצלע ההר
  לעמתו הלוך ויקלל
  ויסקל באבנים
  לעמתו ועפר בעפר
  ‏16:14 ויבא המלך וכל העם אשׁר
  אתו עיפים וינפשׁ שׁם
  ‏16:15 ואבשׁלום וכל העם אישׁ
  ישׂראל באו ירושׁלם
  ואחיתפל אתו
  ‏16:16 ויהי כאשׁר בא חושׁי
  הארכי רעה דוד אל אבשׁלום
  ויאמר חושׁי אל אבשׁלום יחי
  המלך יחי המלך
  ‏16:17 ויאמר אבשׁלום אל חושׁי
  זה חסדך את רעך למה לא
  הלכת את רעך
  ‏16:18 ויאמר חושׁי אל אבשׁלם
  לא כי אשׁר בחר יהוה והעם
  הזה וכל אישׁ ישׂראל לא
  אהיה ואתו אשׁב
  ‏16:19 והשׁנית למי אני אעבד
  הלוא לפני בנו כאשׁר עבדתי
  לפני אביך כן אהיה לפניך
  ‏16:20 ויאמר אבשׁלום אל
  אחיתפל הבו לכם עצה מה נעשׂה
  ‏16:21 ויאמר אחיתפל אל
  אבשׁלם בוא אל פלגשׁי אביך
  אשׁר הניח לשׁמור הבית
  ושׁמע כל ישׂראל כי
  נבאשׁת את אביך
  וחזקו ידי כל אשׁר אתך
  ‏16:22 ויטו לאבשׁלום האהל על
  הגג ויבא אבשׁלום
  אל פלגשׁי אביו
  לעיני כל ישׂראל
  ‏16:23 ועצת אחיתפל אשׁר יעץ
  בימים ההם כאשׁר ישׁאל
  בדבר האלהים כן
  כל עצת אחיתפל גם
  לדוד גם לאבשׁלם
  веДавид авар меат мехарошь
  вехенэ Цива наар Мефи-Бошэт
  ликрато вецэмед хаморим хавушим
  ваалейхэм матаим лехэм
  умеа цимуким
  умеа каиц
  венэвель яин
  вайомер хамелех эль Цива
  ма эле лях вайомер Цива
  хахаморим левейт хамелех лирков
  велялехэм вехакиц леэхоль
  ханеарим вехаяин лиштот
  хаяэф бамидбар
  вайомер хамелех веае бен
  адонэха вайомер Цива эль хамелех
  хенэ ёшэв биИерушалаим ки амар
  хайом яшиву ли бейт Исраэль
  эт мамляхут ави
  вайомер хамелех леЦива хенэ
  леха коль ашэр лиМфи-Вошэт
  вайомер Цива хиштахавети эмца
  хен беэйнэха адони хамелех
  ува хамелех Давид ад Бахурим
  вехенэ мешам ишь ёцэ
  мимешпахат бейт Шауль
  ушэмо Шэмъи бен Гера
  ёцэ яцо умикалель
  ваисакель бааваним эт Давид
  веэт коль авдэ хамелех Давид
  вехоль хаам вехоль хагебурим
  мимено умисэмалё
  вехо амар Шэмъи бекалелё
  цэ цэ ишь хадамим веишь
  хабелияэль
  хещив алеха ЯхГве коль дэме
  веэйт Шауль ашэр маляхта тахтав
  ваитэн ЯхГве эт хамелюха беяд
  Авшалём бенэха веихена
  бераатэха ки
  ищь дамим ата
  вайомер Авишаи бен Цэруя
  эль хамелех ляма екалель хакелев
  хамет хазэ эт адони хамелех
  эабера на веасира эт рошо
  вайомер хамелех ма
  ли веляхэм бенэ Цэруя ко екалель
  ки Яхгве амар лё калель эт
  Давид уми ямар мадуа
  асита кэн
  вайомер Давид эль
  Авешаи веэль коль авадав хенэ
  вени ашэр яца мимеаи мевакешь
  эт нафши веаф ки ата бен
  Хаямени ханиху лё векалель ки
  амар лё ЯхГве
  уляи иръэ ЯхГве
  беэни вехешив ЯхГве ли това
  тахат килялято
  хайом хазэ
  ваелих Давид ваанашав бадарэх
  веШэмъи холех бецэля хахар
  леумато халёх ваикалель
  ваисакель бааваним
  леумато веапар беафар
  ваяво хамелех вехоль хаам ашэр
  ито аяфим ваинафэшь шам
  веАвшалём вехоль хаам ишь
  Исраэль бау Иерушалаим
  ваАхитофель ито
  ваехи каашэр ба Хушаи
  Хаарки рээ Давид эль Авшалём
  вайомер Хушаи эль Авшалём ехи
  хамелех ехи хамелех
  вайомер Авшалём эль Хушаи
  зэ хасдэха эт рээха ляма лё
  халяхта эт рээха
  вайомер Хушаи эль Авшалём
  лё ки ашэр бахар ЯхГве вехаам
  хазэ вехоль ишь Исраэль лё
  ихье веито эшэв
  вехашэнит леми ани ээвод
  халё лифне бено каашэр авадэти
  лифне авиха кен эхье лефанэха
  вайомер Авшалём эль
  Ахитофель хаву ляхэм эца ма наасэ
  вайомер Аихтофель эль
  Авшалём бо эль пилягшэ авиха
  ашэр хиниях лешмор хабаит
  вешама коль Исраэль ки
  нивашта эт авиха
  вехазеку едэ коль ашэр итах
  ваяту леАвшалём хаохэль аль
  хагаг ваяво Авшалём
  эль пилягшэ авив
  леэйнэ коль Исраэль
  ваацат Ахитофель ашэр яац
  баямим хахэм каашэр ишаль (ишь)
  бидвар хаЭлохим кен
  коль ацат Ахитофель гам
  леДавид гам леАвшалём
  1 Когда Давид 01732 немного 04592 сошел 05674 с
  вершины 07218 горы, вот встречается 07125 ему
  Сива 06717, слуга 05288 Мемфивосфея 04648, с
  парою 06776 навьюченных 02280 ослов 02543, и на них
  двести 03967 хлебов 03899, сто 03967 связок 06778 0
  изюму 06778 0, сто 03967 связок 07019 0 смокв 07019 0
  и мех 05035 с вином 03196.
  2 И сказал 0559 царь 04428 Сиве 06717: для чего это у
  тебя? И отвечал 0559 Сива 06717: ослы 02543 для
  дома 01004 царского 04428, для езды 07392, а хлеб 03899
  и плоды 07019 для пищи 0398 отрокам 05288, а
  вино 03196 для питья 08354 ослабевшим 03287 в
  пустыне 04057.
  3 И сказал 0559 царь 04428: где сын 01121
  господина 0113 твоего? И отвечал 0559 Сива 06717
  царю 04428: вот, он остался 03427 в Иерусалиме 03389
  и говорит 0559: теперь-то дом 01004 Израилев 03478
  возвратит 07725 мне царство 04468 отца 01 моего.
  4 И сказал 0559 царь 04428 Сиве 06717: вот тебе все,
  что у Мемфивосфея 04648. И отвечал 0559 Сива 06717,
  поклонившись 07812: да обрету 04672 милость 02580 в
  глазах 05869 господина 0113 моего царя 04428!
  5 Когда дошел 0935 царь 04428 Давид 01732 до
  Бахурима 0980, вот вышел 03318 оттуда человек 0376 из
  рода 04940 дома 01004 Саулова 07586, по имени 08034
  Семей 08096, сын 01121 Геры 01617; он шел 03318 и
  злословил 07043,
  6 и бросал 05619 камнями 068 на Давида 01732 и на всех
  рабов 05650 царя 04428 Давида 01732; все же
  люди 05971 и все храбрые 01368 были по правую 03225
  и по левую 08040 сторону [царя].
  7 Так говорил 0559 Семей 08096, злословя 07043 его:
  уходи 03318 03318, уходи, убийца 0376 01818 и
  беззаконник 0376 01100!
  8 Господь 03068 обратил 07725 на тебя всю кровь 01818
  дома 01004 Саулова 07586, вместо которого ты
  воцарился 04427, и предал 05414 Господь 03068
  царство 04410 в руки 03027 Авессалома 053, сына 01121
  твоего; и вот, ты в беде 07451, ибо ты -
  кровопийца 0376 01818.
  9 И сказал 0559 Авесса 052, сын 01121 Саруин 06870,
  царю 04428: зачем злословит 07043 этот мертвый 04191
  пес 03611 господина 0113 моего царя 04428?
  пойду 05674 я и сниму 05493 с него голову 07218.
  10 И сказал 0559 царь 04428: что мне и вам, сыны 01121
  Саруины 06870? [оставьте его,] пусть он
  злословит 07043, ибо Господь 03068 повелел 0559 ему
  злословить 07043 Давида 01732. Кто же может
  сказать 0559: зачем ты так делаешь 06213?
  11 И сказал 0559 Давид 01732 Авессе 052 и всем
  слугам 05650 своим: вот, если мой сын 01121, который
  вышел 03318 из чресл 04578 моих, ищет 01245
  души 05315 моей, тем больше сын
  Вениамитянина 01145; оставьте 03240 его, пусть
  злословит 07043, ибо Господь 03068 повелел 0559 ему;
  12 может быть, Господь 03068 призрит 07200 на
  уничижение 05869 06040 мое, и воздаст 07725 мне
  Господь 03068 благостью 02896 за теперешнее его
  злословие 07045.
  13 И шел 03212 Давид 01732 и люди 0582 его своим
  путем 01870, а Семей 08096 шел 01980 по окраине 06763
  горы 02022, со стороны 05980 его, шел 01980 и
  злословил 07043, и бросал 05619 камнями 068 на
  сторону 05980 его и пылью 06083.
  14 И пришел 0935 царь 04428 и весь народ 05971,
  бывший с ним, утомленный 05889, и отдыхал 05314 там.
  15 Авессалом 053 же и весь народ 05971
  Израильский 0376 03478 пришли 0935 в
  Иерусалим 03389, и Ахитофел 0302 с ним.
  16 Когда Хусий 02365 Архитянин 0757, друг 07463
  Давидов 01732, пришел 0935 к Авессалому 053, то
  сказал 0559 Хусий 02365 Авессалому 053: да
  живет 02421 царь 04428, да живет 02421 царь 04428!
  17 И сказал 0559 Авессалом 053 Хусию 02365: таково-то
  усердие 02617 твое к твоему другу 07453! отчего ты не
  пошел 01980 с другом 07453 твоим?
  18 И сказал 0559 Хусий 02365 Авессалому 053: нет,
  [я пойду вслед того,] кого избрал 0977 Господь 03068 и
  этот народ 05971 и весь Израиль 0376 03478, с тем и я,
  и с ним останусь 03427.
  19 И притом 08145 кому я буду 05647 0
  служить 05647 0? Не сыну 01121 ли его? Как
  служил 05647 я отцу 01 твоему, так буду служить и тебе.
  20 И сказал 0559 Авессалом 053 Ахитофелу 0302:
  дайте 03051 совет 06098, что нам делать 06213.
  21 И сказал 0559 Ахитофел 0302 Авессалому 053:
  войди 0935 к наложницам 06370 отца 01 твоего, которых
  он оставил 03240 охранять 08104 дом 01004 свой; и
  услышат 08085 все Израильтяне 03478, что ты
  сделался 0887 0 ненавистным 0887 0 для отца 01 твоего,
  и укрепятся 02388 руки 03027 всех, которые с тобою.
  22 И поставили 05186 для Авессалома 053 палатку 0168
  на кровле 01406, и вошел 0935 Авессалом 053 к
  наложницам 06370 отца 01 своего пред глазами 05869
  всего Израиля 03478.
  23 Советы 06098 же Ахитофела 0302, которые он
  давал 03289, в то время 03117 считались, как если бы
  кто спрашивал 07592 наставления 01697 у Бога 0430.
  Таков был всякий совет 06098 Ахитофела 0302 как для
  Давида 01732, так и для Авессалома 053.

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 6. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,519
  Записей в дневнике
  1

  17

  17:1 ויאמר אחיתפל אל אבשׁלם
  אבחרה נא שׁנים עשׂר אלף אישׁ
  ואקומה וארדפה אחרי
  דוד הלילה
  ‏17:2 ואבוא עליו והוא יגע ורפה
  ידים והחרדתי אתו ונס
  כל העם אשׁר אתו והכיתי
  את המלך לבדו
  ‏17:3 ואשׁיבה כל העם אליך כשׁוב
  הכל האישׁ אשׁר אתה מבקשׁ
  כל העם יהיה שׁלום
  ‏17:4 ויישׁר הדבר בעיני אבשׁלם
  ובעיני כל זקני ישׂראל
  ‏17:5 ויאמר אבשׁלום קרא נא גם
  לחושׁי הארכי ונשׁמעה מה
  בפיו גם הוא
  ‏17:6 ויבא חושׁי אל אבשׁלום
  ויאמר אבשׁלום אליו לאמר
  כדבר הזה דבר אחיתפל
  הנעשׂה את דברו אם
  אין אתה דבר
  ‏17:7 ויאמר חושׁי אל אבשׁלום לא
  טובה העצה אשׁר יעץ אחיתפל
  בפעם הזאת
  ‏17:8 ויאמר חושׁי אתה ידעת את
  אביך ואת אנשׁיו כי
  גברים המה ומרי
  נפשׁ המה כדב שׁכול
  בשׂדה ואביך אישׁ
  מלחמה ולא
  ילין את העם
  ‏17:9 הנה עתה הוא נחבא באחת
  הפחתים או באחד המקומת והיה
  כנפל בהם בתחלה ושׁמע
  השׁמע ואמר היתה מגפה
  בעם אשׁר אחרי אבשׁלם
  ‏17:10 והוא גם בן חיל
  אשׁר לבו כלב
  האריה המס ימס כי ידע
  כל ישׂראל כי גבור
  אביך ובני חיל אשׁר אתו
  ‏17:11 כי יעצתי האסף יאסף עליך
  כל ישׂראל מדן ועד
  באר שׁבע כחול אשׁר על הים
  לרב ופניך הלכים בקרב
  ‏17:12 ובאנו אליו באחת המקומת
  אשׁר נמצא שׁם ונחנו עליו
  כאשׁר יפל הטל על האדמה
  ולא נותר בו ובכל האנשׁים
  אשׁר אתו גם אחד
  ‏17:13 ואם אל עיר יאסף והשׂיאו
  כל ישׂראל אל העיר ההיא
  חבלים וסחבנו אתו עד
  הנחל עד אשׁר לא
  נמצא שׁם גם צרור
  ‏17:14 ויאמר אבשׁלום וכל אישׁ
  ישׂראל טובה עצת חושׁי הארכי
  מעצת אחיתפל ויהוה צוה
  להפר את עצת אחיתפל
  הטובה לבעבור הביא
  יהוה אל אבשׁלום
  את הרעה
  ‏17:15 ויאמר חושׁי אל צדוק ואל
  אביתר הכהנים כזאת וכזאת
  יעץ אחיתפל את אבשׁלם ואת
  זקני ישׂראל וכזאת
  וכזאת יעצתי אני
  ‏17:16 ועתה שׁלחו מהרה
  והגידו לדוד לאמר אל
  תלן הלילה בערבות המדבר
  וגם עבור תעבור פן יבלע
  למלך ולכל העם
  אשׁר אתו
  ‏17:17 ויהונתן ואחימעץ עמדים
  בעין רגל והלכה השׁפחה
  והגידה להם והם ילכו
  והגידו למלך דוד כי לא
  יוכלו להראות לבוא העירה
  ‏17:18 וירא אתם נער ויגד לאבשׁלם
  וילכו שׁניהם מהרה
  ויבאו אל בית
  אישׁ בבחורים ולו באר
  בחצרו וירדו שׁם
  ‏17:19 ותקח האשׁה ותפרשׂ את
  המסך על פני הבאר ותשׁטח
  עליו הרפות ולא
  נודע דבר
  ‏17:20 ויבאו עבדי אבשׁלום אל
  האשׁה הביתה ויאמרו איה
  אחימעץ ויהונתן ותאמר
  להם האשׁה עברו מיכל
  המים ויבקשׁו ולא מצאו
  וישׁבו ירושׁלם
  ‏17:21 ויהי אחרי לכתם ויעלו
  מהבאר וילכו ויגדו למלך
  דוד ויאמרו אל דוד קומו
  ועברו מהרה את המים
  כי ככה יעץ
  עליכם אחיתפל
  ‏17:22 ויקם דוד וכל העם אשׁר
  אתו ויעברו את הירדן עד אור
  הבקר עד אחד לא נעדר אשׁר
  לא עבר את הירדן
  ‏17:23 ואחיתפל ראה כי לא
  נעשׂתה עצתו ויחבשׁ
  את החמור ויקם וילך אל
  ביתו אל עירו ויצו
  אל ביתו ויחנק וימת
  ויקבר
  בקבר אביו
  ‏17:24 ודוד בא מחנימה ואבשׁלם
  עבר את הירדן הוא וכל אישׁ
  ישׂראל עמו
  ‏17:25 ואת עמשׂא שׂם אבשׁלם
  תחת יואב על הצבא ועמשׂא
  בן אישׁ ושׁמו יתרא
  הישׂראלי אשׁר בא אל
  אביגל בת נחשׁ
  אחות צרויה אם יואב
  ‏17:26 ויחן ישׂראל
  ואבשׁלם
  ארץ הגלעד
  ‏17:27 ויהי כבוא דוד מחנימה
  ושׁבי בן נחשׁ מרבת
  בני עמון ומכיר בן עמיאל
  מלא דבר וברזלי
  הגלעדי מרגלים
  ‏17:28 משׁכב וספות וכלי
  יוצר וחטים
  ושׂערים וקמח
  וקלי ופול
  ועדשׁים וקלי
  ‏17:29 ודבשׁ וחמאה וצאן ושׁפות
  בקר הגישׁו לדוד
  ולעם אשׁר אתו לאכול
  כי אמרו העם רעב
  ועיף וצמא במדבר
  вайомер Ахитофель эль Авшалём
  эвхара на шенэм асар элеф ишь
  веакума веэрдэфа ахарэ
  Давид халяйла
  веяво аляв вехгу ягея урфе
  ядаим вехахароти ото венас
  коль хаам ашэр ито вехикети
  эт хамелех левадо
  ваашива холь хаам элеха кешув
  хаколь хаишь ашэр ата мевакешь
  коль хаам ихье шалём
  ваишар хадавар беэйнэ Авшалём
  увеэйне коль зикнэ Исраэль
  вайомер Авшалём кера на гам
  леХушаи Хаарки венешмеа ма
  бепив гам хгу
  ваяво Хушаи аль Авшалём
  вайомер Авшалём эляв лемор
  кадавар хазэ дебер Ахитофель
  ханаасэ эт дэваро им
  аин ата дабер
  вайомер Хушаи эль Авшалём лё
  това хаэца ашэр яац Ахитофель
  бапаам хазот
  вайомер Хушаи ата ядаата эт
  авиха веэт анашав ки
  геборим хэма умарэ
  нэфешь хэма кедов шакуль
  басадэ веавиха ишь
  мельхама велё
  ялин эт хаам
  хенэ ата ху нэхеба беэхат
  хапехатим о беэхад хамекомот вехая
  кенфол бахэм батэхиля вешама
  хашомея веамар хаита магефа
  баам ашэр ахарэ Авшалём
  вехгу гам бен хаиль
  ашэр либо келев
  хаарье химес емас ки ёдэя
  коль Исраэль ки гибор
  авиха увенэ хаиль ашэр ито
  ки иацти хеасоф еасэф алеха
  коль Исраэль миДан веад
  Беэр-Шэба кахоль ашэр аль хаям
  ляров уфанэха холехим бакерав
  увану эляв беэхад хамекомот
  ашэр немца шам венахну аляв
  каашэр иполь хаталь аль хаадама
  велё нотар бо увехоль хаанашим
  ашэр ито гам эхад
  веим эль ир еасэф вехесиу
  холь Исраэль эль хаир хахи
  хавалим весахавну ото ад
  ханахаль ад ашэр лё
  нимца шам гам цэрор
  вайомер Авшалём вехоль ишь
  Исраэль това ацат Хушаи хаарки
  меацат Ахитофель ваЯхГве цива
  лехафер эт ацат Ахитофель
  хатова леваавур хави
  ЯхГве эль Авшалём
  эт хараа
  вайомер Хушаи эль Цадок веэль
  Эвьятар хакоганим казот веказот
  яац Ахитофель эт Авшалём веэт
  зикне Исраэль вехазот
  вехазот яацти ани
  веата шелеху мехера
  вехагиду леДавид лемор аль
  талин халяйла беарвот хамидбар
  вегам авор таавор пен евуля
  лямелех улехоль хаам
  ашэр ито
  виЙхонатан ваАхимац омедим
  беэйн Рогель вехалеха хашифха
  вехегида лахэм вехем елеху
  вехегиду лямелех Давид ки лё
  ёхэлю лехараот ляво хаира
  ваяр отам наар веягед леАвшалём
  ваелеху шэнейхэм мехера
  ваявоу эль бейт
  ишь беВахурим велё беэр
  бахацэро ваерду шам
  ватиках хаища ватифрос эт
  хамасах аль пенэ хабеэр ватиштах
  аляв харифот велё
  нода давар
  ваяво авдэ Авшалём эль
  хаища хабаита вайомеру хае
  Ахимаэц веЙхонатан ватомер
  лахэм хаища аверу михаль
  хамаим ваивакешу велё мацау
  ваяшуву Иерушалаим
  ваехи ахарэ лихтам ваеалю
  мехабеэр ваелеху ваегиду лемелех
  Давид вайомеру эль Давид куму
  веэвру мехера эт хамаим
  ки хаха яац
  алейхэм Ахитофель
  ваяком Давид вехоль хаам ашэр
  ито ваяавру эт хаЯрдэна ад ор
  хабокер ад ахад лё нээдар ашэр
  лё авар эт хаЯардэн
  ваАхитофель раа ки лё
  нээста ацато ваяхавошь
  эт хахамор ваяком ваелих эль
  бейто эль иръо ваяцав
  эль бейто ваиханак ваямот
  ваикабер
  бекэвер авив
  веДавид ба Маханайма ваАвшалём
  авар эт хаЯрдэн ху вехоль ишь
  Исраэль имо
  веэт Амаса сам Авшалём
  тахат Йоав аль хацава ваамаса
  бен ишь ушэмо Итра
  хаИзрээли ашэр ба эль
  Авигаль бат Нахашь
  ахот Цэруя эм Йоав
  ваихан Исраэль
  веАвшалём
  эрец хаГильад
  ваехи кево Давид Маханайма
  веШови бен Нахашь меРабат
  бенэ Амон уМахир бен Амиэль
  миЛё-Дэвар уВарзеляй
  хаГелядьи умеРоглим
  мешкав весапот ухли
  ёцэр вехетим
  усэорим векема
  векали уфоль
  ваадашим векали
  удэвашь вехема вецон ушэфот
  бакар хегишу леДавид
  веляам ашэр ито леэхоль
  ки амеру хаам раэв
  веаеф вецаме бамидбар
  1 И сказал 0559 Ахитофел 0302 Авессалому 053:
  выберу 0977 я двенадцать 08147 06240 тысяч 0505
  человек 0376 и встану 06965 и пойду 07291 0 в 07291 0
  погоню 07291 0 за 0310 Давидом 01732 в эту ночь 03915;
  2 и нападу 0935 на него, когда он будет утомлен 03023
  и с опущенными 07504 руками 03027, и приведу 02729 0
  его в 02729 0 страх 02729 0; и все люди 05971, которые
  с ним, разбегутся 05127; и я убью 05221 одного царя
  3 и всех людей 05971 обращу 07725 к тебе; и когда не
  будет одного, душу которого ты ищешь 01245, тогда
  весь народ 05971 будет в мире 07965.
  4 И понравилось 03474 это слово 01697 Авессалому 053
  и всем старейшинам 02205 Израилевым 03478.
  5 И сказал 0559 Авессалом 053: позовите 07121
  Хусия 02365 Архитянина 0757; послушаем 08085, что
  он скажет 06310.
  6 И пришел 0935 Хусий 02365 к Авессалому 053, и
  сказал 0559 ему Авессалом 053, говоря 0559: вот что
  говорит 01696 Ахитофел 0302; сделать 06213 ли по его
  словам 01697? а если нет, то
  говори 01696 ты.
  7 И сказал 0559 Хусий 02365 Авессалому 053:
  нехорош 02896 на этот раз 06471 совет 06098, который
  дал 03289 Ахитофел 0302.
  8 И продолжал 0559 Хусий 02365: ты знаешь 03045
  твоего отца 01 и людей 0582 его; они храбры 01368 и
  сильно раздражены 04751 05315, как медведица 01677 в
  поле 07704, у которой отняли 07909 0 детей 07909 0, [и
  как вепрь свирепый на поле,] и отец 01 твой -
  человек 0376 воинственный 04421; он не
  остановится 03885 0 ночевать 03885 0 с народом 05971.
  9 Вот, теперь он скрывается 02244 в какой-нибудь 0259
  пещере 06354, или в другом 0259 месте 04725, и если
  кто падет 05307 при первом 08462 нападении на них, и
  услышат 08085 и скажут 0559: "было поражение 04046
  людей 05971, последовавших 0310 за Авессаломом 053",
  10 тогда и самый храбрый 01121 02428, у которого
  сердце 03820 03820, как сердце львиное 0738,
  упадет 04549 0 духом 04549 0; ибо всему Израилю 03478
  известно 03045, как храбр 01368 отец 01 твой и
  мужественны 02428 те, которые с ним.
  11 Посему я советую 03289: пусть соберется 0622 к тебе
  весь Израиль 03478, от Дана 01835 до Вирсавии 0884,
  во множестве 07230, как песок 02344 при море 03220, и
  ты сам 06440 пойдешь 01980 посреди 07128 его;
  12 и тогда мы пойдем 0935 против него, в каком бы
  месте 04725 он ни находился 04672, и нападем на него,
  как падает 05307 роса 02919 на землю 0127; и не
  останется 03498 у него ни 01571 одного 0259
  человека 0582 из всех, которые с ним;
  13 а если 0518 он войдет 0622 в какой-либо город 05892,
  то весь Израиль 03478 принесет 05375 к тому
  городу 05892 веревки 02256, и мы стащим 05498 его в
  реку 05158, так что не останется 04672 ни одного 01571
  камешка 06872.
  14 И сказал 0559 Авессалом 053 и весь
  Израиль 0376 03478: совет 06098 Хусия 02365
  Архитянина 0757 лучше 02896 совета 06098
  Ахитофелова 0302. Так Господь 03068 судил 06680
  разрушить 06565 лучший 02896 совет 06098
  Ахитофела 0302, чтобы 05668 навести 0935
  Господу 03068 бедствие 07451 на Авессалома 053.
  15 И сказал 0559 Хусий 02365 Садоку 06659 и
  Авиафару 054 священникам 03548: так и так
  советовал 03289 Ахитофел 0302 Авессалому 053 и
  старейшинам 02205 Израилевым 03478, а так и так
  посоветовал 03289 я.
  16 И теперь пошлите 07971 поскорее 04120 и
  скажите 05046 Давиду 01732 так: не оставайся 03885 0 в
  эту ночь 03885 0 на равнине 06160 05679 в
  пустыне 04057, но поскорее 05674 перейди 05674,
  чтобы не погибнуть 01104 царю 04428 и всем
  людям 05971, которые с ним.
  17 Ионафан 03083 и Ахимаас 0290 стояли 05975 у
  источника Рогель 05883. И пошла 01980 служанка 08198
  и рассказала 05046 им, а они пошли 03212 и
  известили 05046 царя 04428 Давида 01732; ибо они не
  могли 03201 показаться 07200 в городе 05892.
  18 И увидел 07200 их отрок 05288 и донес 05046
  Авессалому 053; но они оба 08147 скоро 04120
  ушли 03212 и пришли 0935 в Бахурим 0980, в дом 01004
  одного человека 0376, у которого на дворе 02691 был
  колодезь 0875, и спустились 03381 туда 08033.
  19 А женщина 0802 взяла 03947 и растянула 06566
  над 05921 устьем 06440 колодезя 0875 покрывало 04539
  и насыпала 07849 на него крупы 07383, так что не было
  ничего заметно 03045.
  20 И пришли 0935 рабы 05650 Авессалома 053 к
  женщине 0802 в дом 01004, и сказали 0559: где
  Ахимаас 0290 и Ионафан 03083? И сказала 0559 им
  женщина 0802: они перешли 05674 вброд 04325
  реку 04323. И искали 01245 они, и не нашли 04672, и
  возвратились 07725 в Иерусалим 03389.
  21 Когда они ушли 03212, те вышли 05927 из
  колодезя 0875, пошли 03212 и известили 05046
  царя 04428 Давида 01732 и сказали 0559 Давиду 01732:
  встаньте 06965 и поскорее 04120 перейдите 05674
  воду 04325; ибо так и так советовал 03289 о вас
  Ахитофел 0302.
  22 И встал 06965 Давид 01732 и все люди 05971,
  бывшие с ним, и перешли 05674 Иордан 03383; к
  рассвету 01242 0216 не осталось 05737 ни одного 0259,
  который не перешел 05674 бы Иордана 03383.
  23 И увидел 07200 Ахитофел 0302, что не
  исполнен 06213 совет 06098 его, и оседлал 02280
  осла 02543, и собрался 06965, и пошел 03212 в
  дом 01004 свой, в город 05892 свой, и сделал 06680 0
  завещание 06680 0 дому 01004 своему, и
  удавился 02614, и умер 04191, и был 06912 0
  погребен 06912 0 в гробе 06913 отца 01 своего.
  24 И пришел 0935 Давид 01732 в Маханаим 04266, а
  Авессалом 053 перешел 05674 Иордан 03383, сам и весь
  Израиль 0376 03478 с ним.
  25 Авессалом 053 поставил 07760 Амессая 06021, вместо
  Иоава 03097, над войском 06635. Амессай 06021 был
  сын 01121 одного человека 0376, по имени 08034
  Иефера 03501 из Изрееля 03481, который вошел 0935 к
  Авигее 026, дочери 01323 Нааса 05176, сестре 0269
  Саруи 06870, матери 0517 Иоава 03097.
  26 И Израиль 03478 с Авессаломом 053
  расположился 02583 0 станом 02583 0 в земле 0776
  Галаадской 01568.
  27 Когда Давид 01732 пришел 0935 в Маханаим 04266,
  то Сови 07629, сын 01121 Нааса 05176, из Раввы 07237
  Аммонитской 01121 05983, и Махир 04353, сын 01121
  Аммиила 05988, из Лодавара 03810, и Верзеллий 01271
  Галаадитянин 01569 из Роглима 07274,
  28 принесли 05066 [десять приготовленных]
  постелей 04904, [десять] блюд 05592 и глиняных 03335
  сосудов 03627, и пшеницы 02406, и ячменя 08184, и
  муки 07058, и пшена 07039, и бобов 06321, и
  чечевицы 05742, и жареных 07039 0 зерен 07039 0,
  29 и меду 01706, и масла 02529, и овец 06629, и
  сыра 08194 коровьего 01241, принесли Давиду 01732 и
  людям 05971, бывшим с ним, в пищу 0398; ибо
  говорили 0559 они: народ 05971 голоден 07457 и
  утомлен 05889 и терпел жажду 06771 в пустыне 04057.

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 7. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,519
  Записей в дневнике
  1

  18

  18:1 ויפקד דוד את העם אשׁר
  אתו וישׂם עליהם שׂרי אלפים
  ושׂרי מאות
  ‏18:2 וישׁלח דוד את
  העם השׁלשׁית
  ביד יואב והשׁלשׁית
  ביד אבישׁי בן
  צרויה אחי יואב
  והשׁלשׁת ביד אתי הגתי
  ויאמר המלך אל העם יצא
  אצא גם אני עמכם
  ‏18:3 ויאמר העם לא תצא כי אם
  נס ננוס לא ישׂימו אלינו לב
  ואם ימתו חצינו לא ישׂימו
  אלינו לב כי עתה כמנו
  עשׂרה אלפים ועתה
  טוב כי תהיה לנו
  מעיר לעזיר
  ‏18:4 ויאמר אליהם המלך אשׁר ייטב
  בעיניכם אעשׂה ויעמד המלך
  אל יד השׁער וכל העם יצאו
  למאות ולאלפים
  ‏18:5 ויצו המלך את יואב ואת
  אבישׁי ואת אתי לאמר לאט לי
  לנער לאבשׁלום וכל העם
  שׁמעו בצות המלך את כל
  השׂרים על דבר אבשׁלום
  ‏18:6 ויצא העם השׂדה לקראת
  ישׂראל ותהי המלחמה
  ביער אפרים
  ‏18:7 וינגפו שׁם עם ישׂראל
  לפני עבדי דוד ותהי שׁם
  המגפה גדולה ביום
  ההוא עשׂרים אלף
  ‏18:8 ותהי שׁם המלחמה נפצית
  על פני כל הארץ וירב
  היער לאכל בעם מאשׁר
  אכלה החרב ביום ההוא
  ‏18:9 ויקרא אבשׁלום לפני עבדי
  דוד ואבשׁלום רכב על
  הפרד ויבא הפרד תחת
  שׂובך האלה הגדולה
  ויחזק ראשׁו באלה
  ויתן בין השׁמים ובין
  הארץ והפרד אשׁר
  תחתיו עבר
  ‏18:10 וירא אישׁ אחד ויגד ליואב
  ויאמר הנה ראיתי את אבשׁלם
  תלוי באלה
  ‏18:11 ויאמר יואב לאישׁ המגיד
  לו והנה ראית ומדוע לא
  הכיתו שׁם ארצה ועלי
  לתת לך עשׂרה כסף
  וחגרה אחת
  ‏18:12 ויאמר האישׁ אל יואב ולא
  אנכי שׁקל על כפי אלף כסף
  לא אשׁלח ידי אל בן המלך כי
  באזנינו צוה המלך אתך ואת
  אבישׁי ואת אתי לאמר
  שׁמרו מי בנער
  באבשׁלום
  ‏18:13 או עשׂיתי בנפשׁו שׁקר וכל
  דבר לא יכחד מן המלך
  ואתה תתיצב
  מנגד
  ‏18:14 ויאמר יואב לא כן אחילה
  לפניך ויקח שׁלשׁה שׁבטים
  בכפו ויתקעם
  בלב אבשׁלום
  עודנו חי בלב האלה
  ‏18:15 ויסבו עשׂרה נערים נשׂאי
  כלי יואב ויכו את
  אבשׁלום וימיתהו
  ‏18:16 ויתקע יואב בשׁפר וישׁב
  העם מרדף אחרי ישׂראל כי
  חשׂך יואב את
  העם
  ‏18:17 ויקחו את אבשׁלום וישׁליכו
  אתו ביער אל הפחת
  הגדול ויצבו עליו גל אבנים
  גדול מאד וכל ישׂראל
  נסו אישׁ לאהלו
  ‏18:18 ואבשׁלם לקח ויצב לו
  בחיו את מצבת אשׁר
  בעמק המלך כי אמר
  אין לי בן בעבור הזכיר
  שׁמי ויקרא
  למצבת על שׁמו
  ויקרא לה יד
  אבשׁלם עד היום הזה
  ‏18:19 ואחימעץ בן צדוק אמר
  ארוצה נא ואבשׂרה
  את המלך כי שׁפטו
  יהוה מיד איביו
  ‏18:20 ויאמר לו יואב לא אישׁ
  בשׂרה אתה היום הזה ובשׂרת
  ביום אחר והיום הזה לא תבשׂר
  כי על בן המלך מת
  ‏18:21 ויאמר יואב לכושׁי לך
  הגד למלך אשׁר ראיתה
  וישׁתחו כושׁי
  ליואב וירץ
  ‏18:22 ויסף עוד אחימעץ בן צדוק
  ויאמר אל יואב ויהי מה ארצה
  נא גם אני אחרי הכושׁי ויאמר
  יואב למה זה אתה רץ
  בני ולכה
  אין בשׂורה מצאת
  ‏18:23 ויהי מה ארוץ ויאמר לו
  רוץ וירץ אחימעץ
  דרך הככר
  ויעבר את הכושׁי
  ‏18:24 ודוד יושׁב בין שׁני השׁערים
  וילך הצפה אל גג השׁער
  אל החומה וישׂא את
  עיניו וירא והנה
  אישׁ רץ לבדו
  ‏18:25 ויקרא הצפה ויגד למלך
  ויאמר המלך אם לבדו
  בשׂורה בפיו וילך
  הלוך וקרב
  ‏18:26 וירא הצפה אישׁ אחר רץ
  ויקרא הצפה אל
  השׁער ויאמר
  הנה אישׁ רץ לבדו ויאמר
  המלך גם זה מבשׂר
  ‏18:27 ויאמר הצפה אני ראה
  את מרוצת הראשׁון
  כמרצת אחימעץ בן
  צדוק ויאמר המלך
  אישׁ טוב זה ואל בשׂורה
  טובה יבוא
  ‏18:28 ויקרא אחימעץ ויאמר
  אל המלך שׁלום וישׁתחו למלך
  לאפיו ארצה ויאמר ברוך
  יהוה אלהיך אשׁר סגר את
  האנשׁים אשׁר נשׂאו את ידם
  באדני המלך
  ‏18:29 ויאמר המלך שׁלום לנער
  לאבשׁלום ויאמר אחימעץ
  ראיתי ההמון הגדול
  לשׁלח את עבד
  המלך יואב ואת עבדך
  ולא ידעתי מה
  ‏18:30 ויאמר המלך סב התיצב
  כה ויסב ויעמד
  ‏18:31 והנה הכושׁי
  בא ויאמר הכושׁי
  יתבשׂר אדני המלך
  כי שׁפטך יהוה היום
  מיד כל הקמים עליך
  ваифкод Давид эт хаам ашэр
  ито ваясэм алейхэм сарэ аляфим
  весарэ меот
  ваишалях Давид эт
  хаам хашэлешит
  бияд Йоав вехашэлешит
  бияд Авишаи бен
  Цэруя ахи Йоав
  вехашэлешит беяд Итаи хаГети
  вайомер хамелех эль хаам яцо
  эцэ гам ани имахэм
  вайомер хаам лё тицэ ки им
  нос нанус лё ясиму элейну лев
  веим ямуту хэцэйну лё ясиму
  элейну лев ки ата хамону
  асара аляфим веата
  тов ки тихье ляну
  меир ляазор
  вайомер лейхэм хамелех ашэр итав
  беэйнэхэм ээсэ ваяамод хамелех
  эль яд хашаар вехоль хаам яцэу
  лемиот веляаляфим
  ваёцав хамелех эт Йоав веэт
  Авишаи веэт Итаи лемор леат ли
  лянаар леАвшалём вехоль хаам
  шамеу бецавот хамелех эт коль
  хасарим аль девар Авшалём
  ваяцэ хаам хасадэ ликрат
  Исраэль ватэхи хамельхама
  беяэр Эфраим
  ваинагефу шам ам Исраэль
  лифне авдэ Давид ватэхи шам
  хамагефа гедоля байом
  хахгу эсрим алеф
  ватэхи шам хамельхама нафоцэт
  аль пенэ коль хаарэц ваерэв
  хаяар леэхоль баам меашэр
  ахэля хахэрев байом хахгу
  ваикарэ Авшалём лифне авдэ
  Давид веАвшалём рохэв аль
  хапэред ваяво хапэред тахат
  совэх хаэля хагедоля
  ваехизак рошо ваэля
  ваютан бен хашамаим увейн
  хаарэц вехапэред ашэр
  тахтав авар
  ваяр ишь эхад ваягед леЙоав
  вайомер хенэ раити эт Авшалём
  талюи баэля
  вайомер Йоав ляишь хамагид
  лё вехенэ раита умадуа лё
  хэкито шам арца веаляи
  лятэт леха асара кэсеф
  вахогора эхад
  вайомер хаишь эль Йоав велю
  анохи шокель аль капаи элеф кесеф
  лё эшлях яди эль бен хамелех ки
  веознэну цива хамелех отэха веэт
  Авишаи веэт Итай лемор
  шимру ми банаар
  беАвшалём
  о асити бенафши шэкер вехоль
  давар лё икахэд мин хамелех
  веата титяцэв
  минэгед
  вайомер Йоав лё кэн охиля
  лефанэха ваиках шэлёша шэватим
  бихапо ваиткаэм
  белев Авшалём
  одэну хаи белев хаэля
  ваяасобу асара нэарим носээ
  келе Йоав ваяку эт
  Авшалём ваиметухгу
  ваитка Йоав башофар ваяшов
  хаам миридоф ахарэ Исраэль ки
  хасах Йоав эт
  хаам
  ваикеху эт Авшалём ваяшлиху
  ото ваяар эль хапахат
  хагадоль ваяциву аляв галь аваним
  гадоль меод вехоль Исраэль
  насу ишь леохаляв
  веАвшалём ляках ваяцэв лё
  вехаяв эт мацэвет ашэр
  беэмек хамелех ки амар
  эйн ли бен баавур хазкир
  шэми ваикра
  лямацэвет аль шэмо
  ваикарэ ля яд
  Авшалём ад хайом хазэ
  ваАхимаэц бен Цадок амар
  аруца на ваавасэра
  эт хамелех ки шифато
  ЯхГве мияд оевав
  вайомер лё Йоав лё ишь
  бесора ата хайом хазэ увисарта
  бейом ахэр вехайом хазэ лё тэвасэр
  ки аль (кен) бен хамелех мет
  вайомер Йоав ляКуши лех
  хагед лямелех ашэр раита
  ваиштаху Куши
  леЙоав ваяроц
  ваёсиф од Ахимаэц бен Цадок
  вайомер эль Йоав вихи ма аруца
  на гам ани ахарэ хаКуши вайомер
  Йоав ляма зэ ата рац
  бени улеха
  эйн бесора моцэт
  вихи ма аруц вайомер лё
  руц ваяроц Ахимаэц
  дэрих хакикар
  ваяавор эт хаКуши
  веДавид ёшэв бейн шэни хашаарим
  ваелех хацофе эль гаг хашаар
  эль хахома ваиса эт
  эйнав ваяр вехенэ
  ишь рац левадо
  ваикра хацофе ваягед лямелех
  вайомер хамелех им левадо
  бесора бефив ваелех
  халёх векарэв
  ваяр хацофе ишь ахер рац
  ваикра хацофе эль
  хашоэр вайомер
  хенэ ишь рац левадо вайомер
  хамелех гам зэ мевасэр
  вайомер хацофе ани роэ
  эт меруцат харишон
  кимруцат Ахимаэц бен
  Цадок вайомер хамелех
  ишь тов зэ веэль бесора
  това яво
  ваикра Ахимаэц вайомер эль
  хамелх шалём ваиштаху лямелех
  леапав арца вайомер барух
  Яхгве Элоэха ашэр сигар эт
  хаанашим ашэр насэу эт ядам
  баадони хамелех
  вайомер хамелех шалём лянаар
  леАвшалём вайомер Ахимаэц
  раити хехамон хагадоль
  лешлёах эт эвед
  хамелех Йоав веэт авдэха
  велё ядаати ма
  вайомер хамелех сов хитяцэв
  ко ваисов ваяамод
  вехенэ хаКуши
  ба вайомер хаКуши
  итбасэр адони хамелех
  ки шифотха ЯхГве хайом
  мияд коль хакамим алеха
  1 И осмотрел 06485 Давид 01732 людей 05971, бывших
  с ним, и поставил 07760 над ними
  тысяченачальников 08269 0505 и сотников 08269 03967.
  2 И отправил 07971 Давид 01732 людей 05971 -
  третью 07992 часть под предводительством 03027
  Иоава 03097, третью 07992 часть под
  предводительством 03027 Авессы 052, сына 01121
  Саруина 06870, брата 0251 Иоава 03097, третью 07992
  часть под предводительством 03027 Еффея 0863
  Гефянина 01663. И сказал 0559 царь 04428 людям 05971:
  я 0589 сам пойду 03318 с вами.
  3 Но люди 05971 отвечали 0559 ему: не ходи 03318; ибо,
  если мы и побежим 05127, то не обратят 07760
  внимания 03820 на это; если и умрет 04191
  половина 02677 из нас, также не обратят 07760
  внимания 03820; а ты один то же, что нас десять 06235
  тысяч 0505; итак для нас лучше 02896, чтобы ты
  помогал 05826 05826 нам из города 05892.
  4 И сказал 0559 им царь 04428: что угодно 03190 в
  глазах 05869 ваших, то и сделаю 06213. И стал 05975
  царь 04428 у ворот 08179, и весь народ 05971
  выходил 03318 по сотням 03967 и по тысячам 0505.
  5 И приказал 06680 царь 04428 Иоаву 03097 и
  Авессе 052 и Еффею 0863, говоря 0559: сберегите 0328
  мне отрока 05288 Авессалома 053. И все люди 05971
  слышали 08085, как приказывал 06680 царь 04428 всем
  начальникам 08269 об 01697 Авессаломе 053.
  6 И вышли 03318 люди 05971 в поле 07704
  навстречу 07125 Израильтянам 03478, и было
  сражение 04421 в лесу 03293 Ефремовом 0669.
  7 И был поражен 05062 народ 05971 Израильский 03478
  рабами 05650 Давида 01732; было там поражение 04046
  великое 01419 в тот день 03117, - поражены
  двадцать 06242 тысяч 0505 [человек].
  8 Сражение 04421 распространилось 06327
  по 05921 06440 всей той стране 0776, и лес 03293
  погубил 0398 народа 05971 больше 07235, чем сколько
  истребил 0398 меч 02719, в тот день 03117.
  9 И встретился 07122 Авессалом 053 с
  рабами 06440 05650 Давидовыми 01732; он был 07392
  на муле 06505. Когда мул 06505 вбежал 0935 с ним под
  ветви 07730 большого 01419 дуба 0424, то
  Авессалом запутался 02388 волосами 07218 своими в
  ветвях дуба 0424 и повис 05414 между небом 08064 и
  землею 0776, а мул 06505, бывший под ним,
  убежал 05674.
  10 И увидел 07200 это некто 0259 0376 и донес 05046
  Иоаву 03097, говоря 0559: вот, я видел 07200
  Авессалома 053 висящим 08518 на дубе 0424.
  11 И сказал 0559 Иоав 03097 человеку 0376,
  донесшему 05046 об этом: вот, ты видел 07200; зачем
  же ты не поверг 05221 его там на землю 0776?
  я дал 05414 бы тебе десять 06235 сиклей серебра 03701
  и один 0259 пояс 02290.
  12 И отвечал 0559 тот Иоаву 03097: если 03863 бы
  положили 08254 на руки 03709 мои и тысячу 0505
  сиклей серебра 03701, и тогда я не поднял 07971 бы
  руки 03027 на царского 04428 сына 01121; ибо
  вслух 0241 нас царь 04428 приказывал 06680 тебе и
  Авессе 052 и Еффею 0863, говоря 0559: "сберегите 08104
  мне отрока 05288 Авессалома 053";
  13 и если бы я поступил 06213 иначе 08267 с
  опасностью жизни 05315 моей, то это не скрылось 03582
  бы от царя 04428, и ты же восстал 03320 бы против
  меня.
  14 Иоав 03097 сказал 0559: нечего мне медлить 03176 с
  тобою. И взял 03947 в руки 03709 три 07969
  стрелы 07626 и вонзил 08628 их в сердце 03820
  Авессалома 053, который был еще жив 02416 на
  дубе 0424.
  15 И окружили 05437 Авессалома 053 десять 06235
  отроков 05288, оруженосцев 05375 03627 Иоава 03097,
  и поразили 05221 и умертвили 04191 его.
  16 И затрубил 08628 Иоав 03097 трубою 07782, и
  возвратились 07725 люди 05971 из погони 07291 за 0310
  Израилем 03478, ибо Иоав 03097 щадил 02820
  народ 05971.
  17 И взяли 03947 Авессалома 053, и бросили 07993 его
  в лесу 03293 в глубокую 01419 яму 06354, и
  наметали 05324 над ним огромную 03966 01419
  кучу 01530 камней 068. И все Израильтяне 03478
  разбежались 05127, каждый 0376 в шатер 0168 свой.
  18 Авессалом 053 еще при жизни 02416 своей
  взял 03947 и поставил 05324 себе памятник 04678 в
  царской 04428 долине 06010; ибо сказал 0559 он: нет у
  меня сына 01121, чтобы сохранилась 02142 0
  память 02142 0 имени 08034 моего. И назвал 07121
  памятник 04678 своим именем 08034. И
  называется 07121 он "памятник 03027 Авессалома 053"
  до сего дня 03117.
  19 Ахимаас 0290, сын 01121 Садоков 06659, сказал 0559
  Иоаву: побегу 07323 я, извещу 01319 царя 04428, что
  Господь 03068 судом 08199 0 Своим избавил 08199 0
  его от рук 03027 врагов 0341 его.
  20 Но Иоав 03097 сказал 0559 ему: не будешь ты
  сегодня 03117 добрым вестником 01309;
  известишь 01319 в другой 0312 день 03117, а не
  сегодня 03117, ибо умер 04191 сын 01121 царя 04428.
  21 И сказал 0559 Иоав 03097 Хусию 03569: пойди 03212,
  донеси 05046 царю 04428, что видел 07200 ты.
  И поклонился 07812 Хусий 03569 Иоаву 03097 и
  побежал 07323.
  22 Но Ахимаас 0290, сын 01121 Садоков 06659,
  настаивал 03254 и говорил 0559 Иоаву 03097: что 04100
  бы ни было, но и я побегу 07323 за 0310 Хусием 03569.
  Иоав 03097 же отвечал 0559: зачем бежать 07323 тебе,
  сын 01121 мой? не принесешь 04672 ты доброй
  вести 01309.
  23 [И сказал Ахимаас:] пусть так, но я побегу 07323. И
  сказал 0559 ему [Иоав]: беги 07323. И побежал 07323
  Ахимаас 0290 по прямой 03603 дороге 01870 и
  опередил 05674 Хусия 03569.
  24 Давид 01732 тогда сидел 03427 между двумя 08147
  воротами 08179. И сторож 06822 взошел 03212 на
  кровлю 01406 ворот 08179 к стене 02346 и,
  подняв 05375 глаза 05869, увидел 07200: вот,
  бежит 07323 один человек 0376.
  25 И закричал 07121 сторож 06822 и известил 05046
  царя 04428. И сказал 0559 царь 04428: если один, то
  весть 01309 в устах 06310 его. А тот подходил 03212
  все ближе 07131 и ближе.
  26 Сторож 06822 увидел 07200 и другого 0312
  бегущего 07323 человека 0376; и закричал 07121
  сторож 06822 привратнику 07778: вот, еще бежит 07323
  один человек 0376. Царь 04428 сказал 0559: и это -
  вестник 01319.
  27 Сторож 06822 сказал 0559: я вижу 07200
  походку 04794 первого 07223, похожую на
  походку 04794 Ахимааса 0290, сына 01121
  Садокова 06659. И сказал 0559 царь 04428: это
  человек 0376 хороший 02896 и идет 0935 с
  хорошею 02896 вестью 01309.
  28 И воскликнул 07121 Ахимаас 0290 и сказал 0559
  царю 04428: мир 07965. И поклонился 07812 царю 04428
  лицем 0639 своим до земли 0776 и сказал 0559:
  благословен 01288 Господь 03068 Бог 0430 твой,
  предавший 05462 людей 0582, которые подняли 05375
  руки 03027 свои на господина 0113 моего царя 04428!
  29 И сказал 0559 царь 04428: благополучен 07965 ли
  отрок 05288 Авессалом 053? И сказал 0559
  Ахимаас 0290: я видел 07200 большое 01419
  волнение 01995, когда раб 04428 царев 05650
  Иоав 03097 посылал 07971 раба 05650 твоего; но я не
  знаю 03045, что [там] было.
  30 И сказал 0559 царь 04428: отойди 05437, стань 03320
  здесь 03541. Он отошел 05437 и стал 05975.
  31 Вот, пришел 0935 и Хусий 03569 [вслед за ним].
  И сказал 0559 Хусий 03569 [царю]: добрая весть 01319
  господину 0113 моему царю 04428! Господь 03068
  явил 08199 0 тебе ныне правду 08199 0 в избавлении от
  руки 03027 всех восставших 06965 против тебя.

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 8. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,519
  Записей в дневнике
  1

  18

  18:32 ויאמר המלך
  אל הכושׁי השׁלום לנער
  לאבשׁלום ויאמר הכושׁי
  יהיו כנער איבי אדני
  המלך וכל
  אשׁר קמו עליך לרעה

  19:1 וירגז המלך
  ויעל על עלית השׁער
  ויבך וכה אמר בלכתו
  בני אבשׁלום בני
  בני אבשׁלום מי יתן
  מותי אני תחתיך
  אבשׁלום בני בני
  вайомер хамелех
  эль хаКуши хашалём лянаар
  леАвшалём вайомер хаКуши
  ихью ханаар оеве адони
  хамелех вехоль
  ашэр каму алеха лераа
  перек юд-тэт
  ваиргаз хамелех
  ваяаль аль алият хашаар
  ваевк вехо амар белехто
  бени Авшалём бени
  бени Авшалём ми итэн
  мути ани тахтэха
  Авшалём бени беин
  32 И сказал 0559 царь 04428 Хусию 03569:
  благополучен 07965 ли отрок 05288 Авессалом 053?
  И сказал 0559 Хусий 03569: да будет с врагами 0341
  господина 0113 моего царя 04428 и со всеми,
  злоумышляющими 06965 07451 против тебя то же, что
  постигло отрока 05288!

  33 И смутился 07264 царь 04428, и пошел 05927 в
  горницу 05944 над воротами 08179, и плакал 01058, и
  когда шел 03212, говорил 0559 так: сын 01121 мой
  Авессалом 053! сын 01121 01121 мой, сын мой
  Авессалом 053! о, кто дал 05414 бы мне умереть 04191
  вместо тебя, Авессалом 053, сын 01121 01121 мой, сын
  мой!

  19

  19:2 ויגד ליואב הנה המלך
  בכה ויתאבל על אבשׁלם
  ‏19:3 ותהי התשׁעה ביום ההוא
  לאבל לכל העם כי שׁמע העם
  ביום ההוא לאמר נעצב המלך
  על בנו
  ‏19:4 ויתגנב העם ביום ההוא
  לבוא העיר כאשׁר יתגנב העם
  הנכלמים בנוסם
  במלחמה
  ‏19:5 והמלך לאט את פניו ויזעק
  המלך קול גדול
  בני אבשׁלום אבשׁלום בני
  בני
  ‏19:6 ויבא יואב אל המלך הבית
  ויאמר הבשׁת היום את פני
  כל עבדיך הממלטים
  את נפשׁך היום ואת נפשׁ
  בניך ובנתיך ונפשׁ נשׁיך
  ונפשׁ פלגשׁיך
  ‏19:7 לאהבה את שׂנאיך ולשׂנא
  את אהביך כי הגדת היום כי
  אין לך שׂרים ועבדים
  כי ידעתי היום
  כי לא אבשׁלום חי
  וכלנו היום מתים
  כי אז ישׁר בעיניך
  ‏19:8 ועתה קום צא ודבר על לב
  עבדיך כי ביהוה נשׁבעתי כי
  אינך יוצא אם ילין
  אישׁ אתך הלילה
  ורעה לך זאת מכל
  הרעה אשׁר באה עליך
  מנעריך עד עתה
  ‏19:9 ויקם המלך וישׁב בשׁער
  ולכל העם הגידו לאמר
  הנה המלך יושׁב בשׁער
  ויבא כל העם לפני
  המלך וישׂראל נס
  אישׁ לאהליו
  ‏19:10 ויהי כל העם נדון בכל
  שׁבטי ישׂראל לאמר המלך
  הצילנו מכף איבינו והוא
  מלטנו מכף פלשׁתים
  ועתה ברח מן הארץ
  מעל אבשׁלום
  ‏19:11 ואבשׁלום אשׁר משׁחנו
  עלינו מת במלחמה ועתה למה
  אתם מחרשׁים להשׁיב את
  המלך
  ‏19:12 והמלך דוד שׁלח אל צדוק
  ואל אביתר הכהנים לאמר
  דברו אל זקני יהודה לאמר
  למה תהיו אחרנים להשׁיב
  את המלך אל ביתו ודבר
  כל ישׂראל בא אל
  המלך אל ביתו
  ‏19:13 אחי אתם עצמי ובשׂרי
  אתם ולמה תהיו אחרנים
  להשׁיב את המלך
  ‏19:14 ולעמשׂא תמרו הלוא עצמי
  ובשׂרי אתה כה יעשׂה לי
  אלהים וכה יוסיף
  אם לא שׂר צבא
  תהיה לפני כל
  הימים תחת יואב
  ‏19:15 ויט את לבב כל אישׁ יהודה
  כאישׁ אחד וישׁלחו אל המלך
  שׁוב אתה וכל
  עבדיך
  ‏19:16 וישׁב המלך ויבא עד הירדן
  ויהודה בא הגלגלה ללכת
  לקראת המלך להעביר את
  המלך את הירדן
  ‏19:17 וימהר שׁמעי בן גרא בן
  הימיני אשׁר מבחורים וירד
  עם אישׁ יהודה לקראת
  המלך דוד
  ‏19:18 ואלף אישׁ עמו מבנימן
  וציבא נער בית שׁאול
  וחמשׁת עשׂר בניו
  ועשׂרים עבדיו
  אתו וצלחו הירדן
  לפני המלך
  ‏19:19 ועברה העברה לעביר את
  בית המלך ולעשׂות הטוב
  בעינו ושׁמעי בן
  גרא נפל לפני
  המלך בעברו
  בירדן
  ‏19:20 ויאמר אל המלך אל יחשׁב
  לי אדני עון ואל תזכר
  את אשׁר העוה עבדך ביום
  אשׁר יצא אדני המלך
  מירושׁלם לשׂום
  המלך אל לבו
  ‏19:21 כי ידע עבדך כי אני חטאתי
  והנה באתי היום ראשׁון
  לכל בית יוסף לרדת
  לקראת אדני המלך
  ‏19:22 ויען אבישׁי בן צרויה ויאמר
  התחת זאת לא יומת שׁמעי
  כי קלל
  את משׁיח יהוה
  ‏19:23 ויאמר דוד מה לי ולכם
  בני צרויה כי תהיו לי היום
  לשׂטן היום יומת אישׁ
  בישׂראל כי הלוא ידעתי
  כי היום אני מלך על ישׂראל
  ‏19:24 ויאמר המלך אל שׁמעי לא
  תמות וישׁבע לו המלך
  ‏19:25 ומפבשׁת בן שׁאול ירד
  לקראת המלך ולא עשׂה רגליו
  ולא עשׂה שׂפמו ואת בגדיו לא
  כבס למן היום
  לכת המלך
  עד היום אשׁר
  בא בשׁלום
  ‏19:26 ויהי כי בא ירושׁלם לקראת
  המלך ויאמר לו המלך
  למה לא הלכת
  עמי מפיבשׁת
  ‏19:27 ויאמר אדני המלך עבדי
  רמני כי אמר עבדך
  אחבשׁה לי החמור וארכב
  עליה ואלך את המלך
  כי פסח עבדך
  ‏19:28 וירגל בעבדך אל אדני
  המלך ואדני המלך
  כמלאך האלהים ועשׂה
  הטוב בעיניך
  ‏19:29 כי לא היה כל בית אבי
  כי אם אנשׁי מות לאדני
  המלך ותשׁת את עבדך
  באכלי שׁלחנך ומה ישׁ
  לי עוד צדקה
  ולזעק עוד אל המלך
  ‏19:30 ויאמר לו המלך למה תדבר
  עוד דבריך אמרתי אתה
  וציבא תחלקו את השׂדה
  ‏19:31 ויאמר מפיבשׁת אל המלך
  גם את הכל יקח אחרי
  אשׁר בא אדני המלך
  בשׁלום אל ביתו
  ваюгад леЙоав хенэ хамелех
  бохэ ваитабель аль Авшалём
  ватэхи хатэшуа байом хаху
  леэвель лехоль хаам ки шама хаам
  байом хахгу лемор неэцав хамелех
  аль бено
  ваитганэв хаам байом хахгу
  ляво хаир каашэр итганэв хаам
  ханэльхамим бенусам
  бамельхама
  вехамелех ляат эт панав ваизако
  хамелех коль гадоль
  бени Авшалём Авшалём бени
  бени
  ваяво Йоав аль хамелех хабаит
  вайомер ховашта хайом эт пенэ
  коль авадэха хамемалетим
  эт нафшэха хайом веэт нэфешь
  банэха увнотэха бенэфешь нашэха
  венэфешь пилягшэха
  леахова эт сонээха велисно
  эт охавеха ки хигадта хайом ки
  эйн леха сарим ваавадим
  ки ядаати хайом
  ки лю Авшалём хай
  вехуляну хайом метим
  ки аз яшэр беэйнэха
  веата кум цэ ведабер аль лев
  авадэха ки ваЯхгве нишбати ки
  эйнэха ёцэ им ялин
  ишь этэха халяйла
  вераа леха зот миколь
  хараа ашэр ба аалеха
  минуэрэха ад ата
  ваяком хамелех ваешэв башаар
  улехоль хаам хэгиду лемор
  хенэ хамелех ёшэв башаар
  ваяво коль хаам лифнэ
  хамелех веИсраэль нас
  ишь леохаляв
  ваехи коль хаам надон вехоль
  шэвтэ Исраэл лемор хамелех
  хециляну микаф оевену вехгу
  милетану мекаф Пелештим
  веата барах мин хаарэц
  меаль Авшалём
  веАвшалём ашэр машахну
  алейну мет бамельхама веата ляма
  атэм мехарешим лехашив эт
  хамелех
  вехамелех Давид шалях эль Цадок
  вэль Эвьятар хакоганим лемор
  даберу эль зикнэ Йгуда лемор
  ляма тихью ахораним лехашив
  эт хамелех эль бейто удвар
  коль Исраэль ба эль
  хамелех эль бейто
  ахаи атэм ацми увесари
  атэм веляма тихью ахораним
  лехашив эт хамелех
  веляамаса томеру халё ацми
  увесари ата ко яасэ ли
  Элохим веко ёсиф
  им лё сар цава
  тихье лифанаи коль
  хаямим тахат Йоав
  ваят эт левав коль ишь Йгуда
  кеишь эхад ваишлеху эль хамелех
  шув ата вехоль
  авадэха
  ваяшэв хамелех ваяво ад хаЯрдэн
  веЙгуда ба хаГельгаля лялехэт
  ликрат хамелех лехаавир эт
  хамелех эт хаЯрдэн
  ваимахер Шэмъи бен Гера бен
  хаЯмини ашэр миБахурим ваеред
  им ишь Йгуда ликрат
  хамелех Давид
  веэлеф ишь имо миБиньямин
  вецива наар бейт Шауль
  вахамешэт асар банав
  веэсрим авадав
  ито вецалеху хаЯардэн
  лифнэ хамелех
  веавера хаавара ляавир эт
  бейт хамелех веляасот хатов
  беэйнав веШэмъи бен
  Гера нафаль лифне
  хамелех беовро
  баЯардэн
  вайомер эль хамелех аль яхашов
  ли адони авон веаль тизкор
  эт ашэр хеэва авдэха байом
  ашэр яца адони хамелех
  миИерушалаим лясум
  хамелех эль либо
  ки яда авдэха ки ани хатати
  вехенэ вати хайом решон
  лехоль бейт Йосеф лярэдет
  ликрат адони хамелех
  ваяан Авешаи бен Цэруя вайомер
  хатахат зот лё юмат Шэмъи
  ки килель
  эт мишиях ЯхГве
  вайомер Давид ма ли веляхэм
  бенэ Цэруя ки тихью ли хайом
  лесатан хайом юмат ишь
  биИсраэль ки халё ядаати
  ки хайом ани мелех аль Исраэль
  вайомер хамелех эль Шэмъи лё
  тамут ваишава лё хамелех
  уМифивошэт бен Шауль ярад
  ликрат хамелех велё аса рагляв
  велё аса сэфамо веэт бегадав лё
  кибес лемин хайом
  лехет хамелех
  ад хайом ашэр
  ба вешалём
  ваехи ки ва Иерушалаим ликрат
  хамелех вайомер лё хамелех
  ляма лё халяхта
  ими Мифивошэт
  вайомар адони хамелех авди
  римани ки амар авдэха
  эхбеша ли хахамор веэркав
  алеха веэлех эт хамелех
  ки фисэях авдэха
  ваирагель беавдэха эль адони
  хамелех ваадони хамелех
  кемальах хаЭлохим ваасэ
  хатов беэйнэха
  ки лё хая коль бейт ави
  ки им аншэ мавет ляадони
  хамелех ваташэт эт авдэха
  беохле шульханэха ума ешь
  ли од цидака
  велизок од эль хамелех
  вайомер лё хамелех ляма тэдабер
  од дэварэха амарти ата
  веЦива тахлеку эт хасадэ
  вайомер Мефивошэт эль хамелех
  гам эт хаколь иках ахарэ
  ашэр ба адони хамелех
  бешалём эль бейто
  1 И сказали 05046 Иоаву 03097: вот, царь 04428
  плачет 01058 и рыдает 056 об Авессаломе 053.
  2 И обратилась победа 08668 того дня 03117 в плач 060
  для всего народа 05971; ибо народ 05971 услышал 08085
  в тот день 03117 и говорил 0559, что царь 04428
  скорбит 06087 о своем сыне 01121.
  3 И входил 0935 тогда народ 05971 в город 05892
  украдкою 01589, как крадутся 01589 люди 05971
  стыдящиеся 03637, которые во время сражения 04421
  обратились 05127 0 в 05127 0 бегство 05127 0.
  4 А царь 04428 закрыл 03813 лице 06440 свое и
  громко 01419 06963 взывал 02199: сын 01121 мой
  Авессалом 053 053! Авессалом, сын 01121 01121
  мой, сын мой!
  5 И пришел 0935 Иоав 03097 к царю 04428 в дом 01004
  и сказал 0559: ты в стыд 03001 привел сегодня 03117
  всех слуг 05650 твоих, спасших 04422 ныне
  жизнь 05315 05315 твою и жизнь сыновей 01121 и
  дочерей 01323 твоих, и жизнь 05315 жен 0802 и
  жизнь 05315 наложниц 06370 твоих;
  6 ты любишь 0157 ненавидящих 08130 тебя и
  ненавидишь 08130 любящих 0157 тебя, ибо ты
  показал 05046 сегодня 03117, что ничто для тебя и
  вожди 08269 и слуги 05650; сегодня я узнал 03045, что
  если 03863 бы Авессалом 053 остался жив 02416, а мы
  все умерли 04191, то тебе было бы
  приятнее 03477 05869;
  7 итак встань 06965, выйди 03318 и поговори 01696 к
  сердцу 03820 рабов 05650 твоих, ибо клянусь 07650
  Господом 03068, что, если ты не выйдешь 03318, в эту
  ночь 03915 не останется 03885 у тебя ни одного
  человека 0376; и это будет для тебя хуже 07489 всех
  бедствий 07451, какие находили 0935 на тебя от
  юности 05271 твоей доныне.
  8 И встал 06965 царь 04428 и сел 03427 у ворот 08179, а
  всему народу 05971 возвестили 05046, что царь 04428
  сидит 03427 у ворот 08179. И пришел 0935 весь
  народ 05971 пред лице 03942 царя 04428 [к воротам];
  Израильтяне 03478 же разбежались 05127 по своим
  шатрам 0168.
  9 И весь народ 05971 во всех коленах 07626
  Израилевых 03478 спорил 01777 и говорил 0559:
  царь 04428 [Давид] избавил 05337 нас от рук 03709
  врагов 0341 наших и освободил 04422 нас от рук 03709
  Филистимлян 06430, а теперь сам бежал 01272 из
  земли 0776 сей [из царства своего] от Авессалома 053.
  10 Но Авессалом 053, которого мы помазали 04886 в
  царя над нами, умер 04191 на войне 04421; почему же
  теперь вы медлите 02790 возвратить 07725 царя 04428?
  [И эти слова всего Израиля дошли до царя.]
  11 И царь 04428 Давид 01732 послал 07971 сказать 0559
  священникам 03548 Садоку 06659 и Авиафару 054:
  скажите 01696 старейшинам 02205 Иудиным 03063:
  зачем хотите вы быть последними 0314, чтобы
  возвратить 07725 царя 04428 в дом 01004 его, тогда как
  слова 01697 всего Израиля 03478 дошли 0935 до
  царя 04428 в дом 01004 его?
  12 Вы братья 0251 мои, кости 06106 мои и плоть 01320
  моя - вы; зачем хотите вы быть последними 0314 в
  возвращении 07725 царя 04428 в дом его?
  13 И Амессаю 06021 скажите 0559: не кость 06106 ли
  моя и плоть 01320 моя - ты? Пусть то и то сделает 06213
  со мною Бог 0430 и еще 03254 0 больше 03254 0
  сделает 03254 0, если ты не будешь
  военачальником 08269 06635 при мне 03942,
  вместо 08478 Иоава 03097, навсегда!
  14 И склонил 05186 он сердце 03824 всех Иудеев 03063,
  как одного 0259 человека 0376; и послали 07971 они к
  царю 04428 сказать: возвратись 07725 ты и все
  слуги 05650 твои.
  15 И возвратился 07725 царь 04428, и пришел 0935 к
  Иордану 03383, а Иудеи 0376 03063 пришли 0935 в
  Галгал 01537, чтобы встретить 07125 царя 04428 и
  перевезти 05674 царя 04428 чрез Иордан 03383.
  16 И поспешил 04116 Семей 08096, сын 01121
  Геры 01617, Вениамитянин 01145 из Бахурима 0980, и
  пошел 03381 с Иудеями 0376 03063 навстречу 07125
  царю 04428 Давиду 01732,
  17 и тысяча 0505 человек 0376 из Вениамитян 01145 с
  ним, и Сива 06717, слуга 05288 дома 01004
  Саулова 07586, с пятнадцатью 02568 06240
  сыновьями 01121 своими и двадцатью 06242
  рабами 05650 своими; и перешли 06743 они
  Иордан 03383 пред 03942 0 лицем 03942 0 царя 04428
  18 Когда переправили 05674 судно 05679, чтобы
  перевезти 05674 дом 01004 царя 04428 и
  послужить 06213 02896 ему, тогда Семей 08096,
  сын 01121 Геры 01617, пал 05307 [на лице свое]
  пред 03942 царем 04428, как только он перешел 05674
  Иордан 03383,
  19 и сказал 0559 царю 04428: не поставь 02803 мне,
  господин 0113 мой, в преступление 05771, и не
  помяни 02142 того, чем согрешил 05753 раб 05650 твой
  в тот день 03117, когда господин 0113 мой царь 04428
  выходил 03318 из Иерусалима 03389, и не держи 07760
  того, царь 04428, на сердце 03820 своем;
  20 ибо знает 03045 раб 05650 твой, что согрешил 02398,
  и вот, ныне я пришел 0935 первый 07223 из всего
  дома 01004 Иосифова 03130, чтобы выйти 03381
  навстречу 07125 господину 0113 моему царю 04428.
  21 И отвечал 06030 Авесса 052, сын 01121
  Саруин 06870, и сказал 0559: неужели Семей 08096 не
  умрет 04191 за то, что злословил 07043
  помазанника 04899 Господня 03068?
  22 И сказал 0559 Давид 01732: что мне и вам,
  сыны 01121 Саруины 06870, что вы делаетесь ныне мне
  наветниками 07854? Ныне ли умерщвлять 04191
  кого-либо в Израиле 03478? Не вижу 03045 ли я, что
  ныне я - царь 04428 надИзраилем 03478?
  23 И сказал 0559 царь 04428 Семею 08096: ты не
  умрешь 04191. И поклялся 07650 ему царь 04428.
  24 И Мемфивосфей 04648, сын 01121 [Ионафана, сына]
  Саулова 07586, вышел 03381 навстречу 07125
  царю 04428. Он не омывал 06213 ног 07272 своих, [не
  обрезывал ногтей,] не заботился 06213 о бороде 08222
  своей и не мыл 03526 одежд 0899 своих с того
  дня 03117, как вышел 03212 царь 04428, до дня 03117,
  когда он возвратился 0935 с миром 07965.
  25 Когда он вышел 0935 из Иерусалима 03389
  навстречу 07125 царю 04428, царь 04428 сказал 0559
  ему: почему ты, Мемфивосфей 04648, не пошел 01980
  со мною?
  26 Тот отвечал 0559: господин 0113 мой царь 04428!
  слуга 05650 мой обманул 07411 меня; ибо я, раб 05650
  твой, говорил 0559: "оседлаю 02280 себе осла 02543 и
  сяду 07392 на нем и поеду 03212 с царем 04428", так
  как раб 05650 твой хром 06455.
  27 А он оклеветал 07270 раба 05650 твоего пред
  господином 0113 моим царем 04428. Но господин 0113
  мой царь 04428, как Ангел 04397 Божий 0430;
  делай 06213, что тебе угодно 02896 05869;
  28 хотя весь дом 01004 отца 01 моего был
  повинен смерти 04194 пред господином 0113 моим
  царем 04428, но ты посадил 07896 раба 05650 твоего
  между ядущими 0398 за столом 07979 твоим; какое же
  имею я право 06666 жаловаться 02199 еще пред
  царем 04428?
  29 И сказал 0559 ему царь 04428: к чему ты
  говоришь 01696 все это? я сказал 0559, чтобы ты и
  Сива 06717 разделили 02505 между собою поля 07704.
  30 Но Мемфивосфей 04648 отвечал 0559 царю 04428:
  пусть он возьмет 03947 даже все, после того как
  господин 0113 мой царь 04428, с миром 07965
  возвратился 0935 в дом 01004 свой.

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 9. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,519
  Записей в дневнике
  1

  19

  ‏19:33 וברזלי זקן מאד בן
  שׁמנים שׁנה והוא
  כלכל את המלך
  בשׁיבתו במחנים
  כי אישׁ גדול הוא מאד
  ‏19:34 ויאמר המלך אל ברזלי
  אתה עבר אתי וכלכלתי
  אתך עמדי בירושׁלם
  ‏19:35 ויאמר ברזלי אל המלך
  כמה ימי שׁני חיי כי
  אעלה את המלך ירושׁלם
  ‏19:36 בן שׁמנים שׁנה אנכי היום
  האדע בין טוב לרע אם
  יטעם עבדך את אשׁר
  אכל ואת אשׁר אשׁתה
  אם אשׁמע עוד
  בקול שׁרים ושׁרות
  ולמה יהיה עבדך עוד
  למשׂא אל אדני המלך
  ‏19:37 כמעט יעבר עבדך את הירדן
  את המלך ולמה יגמלני
  המלך הגמולה הזאת
  ‏19:38 ישׁב נא עבדך
  ואמת בעירי
  עם קבר אבי ואמי והנה
  עבדך כמהם יעבר עם
  אדני המלך ועשׂה לו את
  אשׁר טוב בעיניך
  ‏19:39 ויאמר המלך אתי
  יעבר כמהם ואני אעשׂה לו
  את הטוב בעיניך וכל
  אשׁר תבחר עלי אעשׂה לך
  ‏19:40 ויעבר כל העם את הירדן
  והמלך עבר וישׁק המלך
  לברזלי ויברכהו
  וישׁב למקמו
  ‏19:41 ויעבר המלך הגלגלה
  וכמהן עבר עמו וכל עם
  יהודה ויעברו את
  המלך וגם חצי
  עם ישׂראל
  ‏19:42 והנה כל אישׁ ישׂראל באים
  אל המלך ויאמרו אל המלך
  מדוע גנבוך אחינו אישׁ
  יהודה ויעברו את המלך
  ואת ביתו את הירדן
  וכל אנשׁי דוד עמו
  ‏19:43 ויען כל אישׁ יהודה על
  אישׁ ישׂראל כי קרוב המלך
  אלי ולמה זה חרה
  לך על הדבר הזה האכול
  אכלנו מן המלך אם
  נשׂאת נשׂא לנו
  ‏19:44 ויען אישׁ ישׂראל את אישׁ
  יהודה ויאמר עשׂר ידות לי
  במלך וגם בדוד אני
  ממך ומדוע הקלתני
  ולא היה דברי
  ראשׁון לי להשׁיב
  את מלכי ויקשׁ
  דבר אישׁ יהודה
  מדבר אישׁ ישׂראל
  уВарзеляи закен меод бен
  шэмоним шана веху
  хелькаль эт хамелех
  бешивато бемаханаим
  ки ишь гадоль ху меод
  вайомер хамелех эль Барзиляи
  ата авор ити вехилькальти
  отэха имади биИерушалаим
  вайомер Барзиляи эль хамелех
  кама еме шэне хаяи ки
  иэле эт хамелех Иерушалаим
  бен шэмоним шана анохи хайом
  хаэда бейн тов лера им
  итам авдэха эт ашэр
  охаль веэт ашэр иштэ
  им ишма од
  беколь шарим вешарот
  веляма ихье авдэха од
  лимаса эль адони хамелех
  кимъат яавор авдэха эт хаЯардэн
  эт хамелех веляма игмелени
  хамелех хагимуля хазот
  яшов на авдэха
  веамут беэри
  им кэвер ави веими вехенэ
  авдэха Химхам яавор им
  адони хамелех ваасэ лё эт
  ашэр тов беэйнэха
  вайомер хамелех ити
  яавор Кимхам ваани ээсо лё
  это хатов беэйнэха вехоль
  ашэр тивхар аляи ээсэ лях
  ваяавор коль хаам эт хаЯардэн
  вехамелех авар ваишак хамелех
  лиВарзиляи ваиварахэхгу
  ваяшов лимкомо
  ваяавор хамелех хаГильгаля
  вехимхан эвар имо вехоль ам
  Йгуда веээвиру эт
  хамелех вегам хаци
  ам Исраэль
  вехенэ коль ишь Исраэль баим
  эль хамелех вайомеру эль хамелех
  мадуа генавуха ахэну ишь
  Йгуда ваяавиру эт хамелех
  веэт бейто эт хаЯардэн
  вехоль аншэ Давид имо
  ваяан коль ишь Йгуда аль
  ишь Исраэль ки каров хамелех
  эляи веляма зэ хара
  леха аль хадавар хазэ хеахоль
  ахальну мин хамелех им
  нисэт ниса ляну
  ваяан ишь Исраэль эт ишь
  Йгуда вайомер эсер ядот ли
  вамелех вегам беДавид ани
  мимеха умадуа хакилётани
  велё хая девари
  ришон ли лехашив
  эт мальки ваикешь
  дэвар ишь Йгуда
  медэвар ишь Исарэль
  32 Верзеллий 01271 же был очень 03966 стар 02204,
  лет 08141 восьмидесяти 08084. Он
  продовольствовал 03557 царя 04428 в пребывание 07871
  его в Маханаиме 04266, потому что был человек 0376
  богатый 03966 01419.
  33 И сказал 0559 царь 04428 Верзеллию 01271:
  иди 05674 со мною, и я буду 03557 0
  продовольствовать 03557 0 тебя в Иерусалиме 03389.
  34 Но Верзеллий 01271 отвечал 0559 царю 04428:
  долго 03117 ли мне осталось жить 08141 02416, чтоб
  идти 05927 с царем 04428 в Иерусалим 03389?
  35 Мне теперь восемьдесят 08084 лет 08141;
  различу 03045 ли хорошее 02896 от худого 07451?
  Узнает 02938 0 ли раб 05650 твой вкус 02938 0 в том,
  что 0834 буду 0398 0 есть 0398 0, и в том, что
  буду 08354 0 пить 08354 0? И буду 08085 0 ли в
  состоянии слышать 08085 0 голос 06963 певцов 07891 и
  певиц 07891? Зачем же рабу 05650 твоему быть в
  тягость 04853 господину 0113 моему царю 04428?
  36 Еще немного 04592 пройдет 05674 раб 05650 твой с
  царем 04428 за Иордан 03383; за что же царю 04428
  награждать 01580 меня такою милостью 01578?
  37 Позволь рабу 05650 твоему возвратиться 07725,
  чтобы умереть 04191 в своем городе 05892, около
  гроба 06913 отца 01 моего и матери 0517 моей. Но вот,
  раб 05650 твой [сын мой] Кимгам 03643 пусть
  пойдет 05674 с господином 0113 моим, царем 04428, и
  поступи 06213 с ним, как тебе угодно 02896 05869.
  38 И сказал 0559 царь 04428: пусть идет 05674 со мною
  Кимгам 03643, и я сделаю 06213 для него, что тебе
  угодно 02896 05869; и все, чего бы ни пожелал 0977 ты
  от меня, я сделаю 06213 для тебя.
  39 И перешел 05674 весь народ 05971 Иордан 03383, и
  царь 04428 также. И поцеловал 05401 царь 04428
  Верзеллия 01271 и благословил 01288 его, и он
  возвратился 07725 в место 04725 свое.
  40 И отправился 05674 царь 04428 в Галгал 01537,
  отправился 05674 с ним и Кимгам 03643; и весь
  народ 05971 Иудейский 03063 провожал 05674 05674
  царя 04428, и половина 02677 народа 05971
  Израильского 03478.
  41 И вот, все Израильтяне 0376 03478 пришли 0935 к
  царю 04428 и сказали 0559 царю 04428: зачем
  братья 0251 наши, мужи 0376 Иудины 03063,
  похитили 01589 тебя и проводили 05674 царя 04428 в
  дом 01004 его и всех людей 0582 Давида 01732 с ним
  через Иордан 03383?
  42 И отвечали 06030 все мужи 0376 Иудины 03063
  Израильтянам 0376 03478: затем, что царь 04428
  ближний 07138 нам; и из-за чего сердиться 02734 вам
  на это? Разве мы что-нибудь съели 0398 у царя 04428,
  или получили 05375 от него подарки 05379?
  [Или от податей освободил он нас?]
  43 И отвечали 06030 Израильтяне 0376 03478
  мужам 0376 Иудиным 03063 и сказали 0559: мы
  десять 06235 частей 03027 у царя 04428, также и у
  Давида 01732 мы более, нежели вы; [мы первенец, а не
  вы;] зачем же вы унизили 07043 нас? Не нам ли
  принадлежало первое 07223 слово 01697 о том, чтобы
  возвратить 07725 нашего царя 04428? Но слово 01697
  мужей 0376 Иудиных 03063 было сильнее 07185,
  нежели слово 01697 Израильтян 0376 03478.

  20

  20:1 ושׁם נקרא אישׁ בליעל
  ושׁמו שׁבע בן בכרי אישׁ
  ימיני ויתקע בשׁפר
  ויאמר אין לנו
  חלק בדוד ולא
  נחלה לנו בבן ישׁי
  אישׁ לאהליו ישׂראל
  ‏20:2 ויעל כל אישׁ ישׂראל
  מאחרי דוד אחרי שׁבע
  בן בכרי ואישׁ יהודה
  דבקו במלכם מן
  הירדן ועד ירושׁלם
  ‏20:3 ויבא דוד אל ביתו ירושׁלם
  ויקח המלך את עשׂר נשׁים
  פלגשׁים אשׁר הניח לשׁמר
  הבית ויתנם בית
  משׁמרת ויכלכלם
  ואליהם לא בא ותהיינה
  צררות עד יום מתן
  אלמנות חיות
  ‏20:4 ויאמר המלך אל עמשׂא
  הזעק לי את אישׁ יהודה שׁלשׁת
  ימים ואתה פה עמד
  ‏20:5 וילך עמשׂא להזעיק את
  יהודה וייחר מן המועד
  אשׁר יעדו
  ‏20:6 ויאמר דוד אל אבישׁי
  עתה ירע לנו שׁבע בן
  בכרי מן אבשׁלום
  אתה קח את עבדי
  אדניך ורדף אחריו פן
  מצא לו ערים בצרות
  והציל עיננו
  ‏20:7 ויצאו אחריו אנשׁי
  יואב והכרתי והפלתי
  וכל הגברים ויצאו
  מירושׁלם לרדף אחרי
  שׁבע בן בכרי
  ‏20:8 הם עם האבן הגדולה
  אשׁר בגבעון ועמשׂא בא
  לפניהם ויואב חגור
  מדו לבשׁו ועלו חגור
  חרב מצמדת על
  מתניו בתערה
  והוא יצא ותפל
  ‏20:9 ויאמר יואב לעמשׂא השׁלום
  אתה אחי ותחז יד
  ימין יואב בזקן
  עמשׂא לנשׁק לו
  ‏20:10 ועמשׂא לא נשׁמר בחרב
  אשׁר ביד יואב ויכהו בה
  אל החמשׁ וישׁפך
  מעיו ארצה ולא
  שׁנה לו וימת ויואב
  ואבישׁי אחיו רדף
  אחרי שׁבע בן בכרי
  ‏20:11 ואישׁ עמד עליו מנערי
  יואב ויאמר מי אשׁר
  חפץ ביואב ומי אשׁר
  לדוד אחרי יואב
  ‏20:12 ועמשׂא מתגלל בדם
  בתוך המסלה וירא האישׁ
  כי עמד כל העם
  ויסב את עמשׂא
  מן המסלה השׂדה
  וישׁלך עליו בגד
  כאשׁר ראה כל הבא
  עליו ועמד
  ‏20:13 כאשׁר הגה מן המסלה
  עבר כל אישׁ אחרי יואב
  לרדף אחרי שׁבע
  בן בכרי
  ‏20:14 ויעבר בכל שׁבטי ישׂראל
  אבלה ובית מעכה וכל
  הברים ויקלהו
  ויבאו אף אחריו
  ‏20:15 ויבאו ויצרו עליו באבלה
  בית המעכה וישׁפכו סללה
  אל העיר ותעמד בחל וכל
  העם אשׁר את יואב משׁחיתם
  להפיל החומה
  ‏20:16 ותקרא אשׁה חכמה
  מן העיר שׁמעו
  שׁמעו אמרו
  נא אל יואב קרב עד הנה
  ואדברה אליך
  ‏20:17 ויקרב אליה ותאמר
  האשׁה האתה יואב ויאמר אני
  ותאמר לו שׁמע דברי אמתך
  ויאמר שׁמע אנכי
  вешам никра ишь белияаль
  ушмо Шэва бен Бихри ищь
  Ямини ваитка башофар
  вайомер эйн ляну
  хэлек беДавид велё
  нахаля ляну бевен Ишаи
  ишь леохаляв Исраэль
  ваяаль коль ишь Исраэль
  меахарэ Давид ахарэ Шэва
  бен Бихри веишь Йгуда
  давеку бемалькам мин
  хаЯардэн веад Иерушалаим
  ваяво Давид эль бейто Иерушлаим
  ваиках хамелех эт эсер нашим
  пелягшим ашэр хиниях лишмор
  хабаит ваитэнэм бейт
  мишмерет ваихалькелем
  ваалейхэм лё ва ватихьена
  цэрурот ад йом мутан
  алменут хают
  вайомер хамелех эль Амаса
  хазэк ли эт ишь Йгуда шэлёшэт
  ямим веата по амод
  ваелих Амаса лехазик эт
  Йгуда ваёхэр мин хамоэд
  ашэр еадо
  вайомер Давид аль Авишаи
  ата ера ляну Шэба бен
  Бихри мин Авшалём
  ата ках эт авдэ
  адонэха урдоф ахарав пен
  маца лё арим бецурот
  вехециль эйнэну
  ваецэу ахарав аншэ
  Йоав вехаКерети вехаПеляти
  вехоль хагеборим ваецэу
  миИерушалаим лирдоф ахарэ
  Шэва бен Бихри
  хэм им хаэвен хагедоля
  ашэр беГивъон ваАмаса ба
  лифнэйхэм веЙоав хагур
  мидо левушо веаляв хагор
  хэрев мецумедэт аль
  мотнав бетаара
  вехгу яца ватиполь
  вайомер Йоав ляАмаса хашалём
  ата ахи ватохез яд
  ямин Йоав бизкан
  Амаса линшок лё
  ваАмаса лё нишмар бахэрев
  ашэр бияд Йоав ваякехгу ба
  эль хахомешь ваишьпох
  меав арца велё
  шана лё ваямот веЙоав
  ваАвишаи ахив радав
  ахарэ Шэва бен Бихри
  веишь амад аляв минаарэ
  Йоав вайомер ми ашэр
  хафец беЙоав уми ашэр
  леДавид ахарэ Йоав
  ваАмаса митголель бадам
  бетох хамисиля ваяр хаищь
  ки амад коль хаам
  ваясэв эт Амаса
  мин хамисиля хасадэ
  ваяшлех аляв бэгед
  каашэр раа коль хаба
  аляв веамад
  каашэр хога мин хамисиля
  авар коль ишь ахарэ Йоав
  лирдоф ахарэ Шэва
  бен Кихри
  ваяавор бехоль шифтэ Исарэль
  Авеля уВейт-Мааха вехоль
  хаБерим ваикаляху
  ваявоу аф ахарав
  ваявоу ваяцуру аляв беАвеля
  Бейт хаМааха ваиштэху солеля
  эль хаир ватаамод бахэль вехоль
  хаам ашэр эт Йоав машхэтим
  лехапиль хахома
  ватикра иша хахама
  мин хаир шэмъу
  шэмъу имру
  на лё Йоав крав ад хена
  ваадабер элеха
  ваикрав элеха ватомер
  хаища хаата Йоав вайомер ани
  ватомер лё шэмъа диврэ аматэха
  вайомер шомэа анохи
  1 Там случайно 07122 0 находился 07122 0 один
  негодный 01100 человек 0376, по имени 08034
  Савей 07652, сын 01121 Бихри 01075,
  Вениамитянин 01145; он затрубил 08628 трубою 07782
  и сказал 0559: нет нам части 02506 в Давиде 01732, и
  нет нам доли 05159 в сыне 01121 Иессеевом 03448; все
  по шатрам 0168 своим, Израильтяне 03478!
  2 И отделились 05927 все Израильтяне 0376 03478
  от 0310 Давида 01732 и пошли за 0310 Савеем 07652,
  сыном 01121 Бихри 01075; Иудеи 0376 03063 же
  остались 01692 0 на 01692 0 стороне 01692 0 царя 04428
  своего, от Иордана 03383 до Иерусалима 03389.
  3 И пришел 0935 Давид 01732 в свой дом 01004 в
  Иерусалиме 03389, и взял 03947 царь 04428 десять 06235
  жен 0802 наложниц 06370, которых он оставлял 03240
  стеречь 08104 дом 01004, и поместил 05414 их в особый
  дом под надзор 04931, и содержал 03557 их, но не
  ходил 0935 к ним. И содержались 06887 они там до
  дня 03117 смерти 04191 своей, живя 02424 как
  вдовы 0491.
  4 И сказал 0559 Давид Амессаю 06021: созови 02199 ко
  мне Иудеев 0376 03063 в течение трех 07969 дней 03117
  и сам явись 05975 сюда.
  5 И пошел 03212 Амессай 06021 созвать 02199
  Иудеев 03063, но промедлил 0309 03186 более
  назначенного 03259 ему времени 04150.
  6 Тогда Давид 01732 сказал 0559 Авессе 052: теперь
  наделает 03415 0 нам зла 03415 0 Савей 07652,
  сын 01121 Бихри 01075, больше нежели Авессалом 053;
  возьми 03947 ты слуг 05650 господина 0113 твоего и
  преследуй 07291 его, чтобы он не нашел 04672 себе
  укрепленных 01219 городов 05892 и не скрылся 05337
  от глаз 05869 наших.
  7 И вышли 03318 за 0310 ним люди 03774
  Иоавовы 03097, и Хелефеи 03774 и Фелефеи 06432, и
  все храбрые 01368 пошли 03318 из Иерусалима 03389
  преследовать 07291 Савея 07652, сына 01121
  Бихри 01075.
  8 И когда они были близ большого 01419 камня 068, что
  у Гаваона 01391, то встретился 0935 с ними
  Амессай 06021. Иоав 03097 был одет 03830 в
  воинское 04055 0 одеяние 04055 0 свое и
  препоясан 02296 мечом 02719, который 06775 0
  висел 06775 0 при бедре 04975 в ножнах 08593 и
  который легко выходил 03318 из них и входил 05307.
  9 И сказал 0559 Иоав 03097 Амессаю 06021:
  здоров 07965 ли ты, брат 0251 мой? И взял 0270
  Иоав 03097 правою 03225 рукою 03027 Амессая 06021
  за бороду 02206, чтобы поцеловать 05401 его.
  10 Амессай 06021 же не остерегся 08104 меча 02719,
  бывшего в руке 03027 Иоава 03097, и тот поразил 05221
  его им в живот 02570, так что выпали 08210
  внутренности 04578 его на землю 0776, и не
  повторил 08138 ему удара, и он умер 04191. Иоав 03097
  и Авесса 052, брат 0251 его, погнались 07291 за 0310
  Савеем 07652, сыном 01121 Бихри 01075.
  11 Один 0376 из отроков 05288 Иоавовых 03097
  стоял 05975 над Амессаем и говорил 0559: тот, кто 04310
  предан 02654 Иоаву 03097 и кто за Давида 01732, пусть
  идет за 0310 Иоавом 03097!
  12 Амессай 06021 же [мертвый] лежал 01556 в
  крови 01818 среди 08432 дороги 04546; и тот
  человек 0376, увидев 07200, что весь народ 05971
  останавливается 05975 над ним, стащил 05437
  Амессая 06021 с дороги 04546 в поле 07704 и
  набросил 07993 на него одежду 0899, так как он
  видел 07200, что всякий проходящий 0935
  останавливался 05975 над ним.
  13 Но когда он был стащен 03014 с дороги 04546, то
  весь народ 0376 Израильский пошел 05674 вслед 0310 0
  за 0310 0 Иоавом 03097 преследовать 07291
  Савея 07652, сына 01121 Бихри 01075.
  14 А он прошел 05674 чрез все колена 07626
  Израильские 03478 до Авела-Беф-Мааха 059 01038 и
  чрез весь Берим 01276; и [все жители городов]
  собирались 06950 07035 и шли 0935 за 0310 ним.
  15 И пришли 0935 и осадили 06696 его в
  Авеле-Беф-Маахе 059 01038; и насыпали 08210
  вал 05550 пред городом 05892 и подступили 05975 к
  стене 02426, и все люди 05971, бывшие с Иоавом 03097,
  старались 07843 разрушить 05307 стену 02346.
  16 Тогда одна умная 02450 женщина 0802
  закричала 07121 со стены города 05892:
  послушайте 08085 08085, послушайте, скажите 0559
  Иоаву 03097, чтоб он подошел 07126 сюда, и я
  поговорю 01696 с ним.
  17 И подошел 07126 к ней Иоав, и сказала 0559
  женщина 0802: ты ли Иоав 03097? И сказал 0559: я.
  Она сказала 0559: послушай 08085 слов 01697 рабы 0519
  твоей. И сказал 0559 он: слушаю 08085.

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 10. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,519
  Записей в дневнике
  1  20:18 ותאמר לאמר דבר
  ידברו בראשׁנה לאמר שׁאל
  ישׁאלו באבל וכן התמו
  ‏20:19 אנכי שׁלמי אמוני
  ישׂראל אתה מבקשׁ להמית
  עיר ואם בישׂראל
  למה תבלע
  נחלת יהוה
  ‏20:20 ויען יואב ויאמר
  חלילה חלילה לי אם
  אבלע ואם אשׁחית
  ‏20:21 לא כן הדבר כי אישׁ
  מהר אפרים שׁבע בן בכרי
  שׁמו נשׂא ידו במלך בדוד
  תנו אתו לבדו ואלכה
  מעל העיר ותאמר
  האשׁה אל יואב
  הנה ראשׁו משׁלך
  אליך בעד החומה
  ‏20:22 ותבוא האשׁה אל
  כל העם בחכמתה
  ויכרתו את ראשׁ
  שׁבע בן בכרי
  וישׁלכו אל יואב
  ויתקע בשׁופר ויפצו
  מעל העיר אישׁ
  לאהליו ויואב שׁב
  ירושׁלם אל המלך
  ‏20:23 ויואב אל כל
  הצבא ישׂראל ובניה בן
  יהוידע על הכרי
  ועל הפלתי
  ‏20:24 ואדרם על המס
  ויהושׁפט בן אחילוד
  המזכיר
  ‏20:25 ושׁיא ספר וצדוק
  ואביתר כהנים
  ‏20:26 וגם עירא היארי
  היה כהן לדוד
  ватомер лемор дабер
  едаберу баришона лемор шаоль
  ешаалю веАвель вехэн хетаму
  анохи шэлюме имунэ
  Исрэаль ата мевакешь лехамит
  ир веэм беИсраэль
  ляма тэваля
  нахалят ЯхГве
  ваяан Йоав вайомер
  халиля халиля ли им
  аваля веим ашхит
  лё хэн хадавар ки ишь
  мехар Эфраим Шэва бен Бихри
  шэмо наса яда бамелех беДавид
  тэну ото левадо веэлеха
  меаль хаир ватомер
  хаища эль Йоав
  хенэ рошо мушлях
  элеха беад хахома
  ватаво хаища эль
  коль хаам бехохмота
  ваихрэту эт рош
  Шэба бен Бихри
  ваяшлиху эль Йоав
  ваитка башофар ваяфуцу
  меаль хаир ишь
  леохаляв веЙоав шав
  Иерушалаим эль хамелех
  веЙоав эль коль
  хацова Исраэль уВеноя бен
  Йохоеда аль хаКерити
  веаль хаПеляти
  ваАдорам аль хамас
  виЙхошофат бен Ахилюд
  хамазкир
  уШэ(в)а софер веЦадок
  веЭвьятар коганим
  вегам Ира хаЯэри
  хая когэн леДавид
  18 Она сказала 0559: прежде 01696 говаривали 01696:
  "кто хочет спросить 07592, спроси 07592 в Авеле 059";
  и так решали 08552 дело.
  19 Я из мирных 07999, верных 0539 городов
  Израиля 03478; а ты хочешь 01245 уничтожить 04191
  город 05892, и притом мать 0517 [городов] в
  Израиле 03478; для чего тебе разрушать 01104
  наследие 05159 Господне 03068?
  20 И отвечал 06030 Иоав 03097 и сказал 0559: да 02486 0
  не 02486 0 будет 02486 0 этого от меня, чтобы я
  уничтожил 01104 или разрушил 07843!
  21 Это не так; но человек 0376 с горы 02022
  Ефремовой 0669, по имени 08034 Савей 07652,
  сын 01121 Бихри 01075, поднял 05375 руку 03027 свою
  на царя 04428 Давида 01732; выдайте 05414 мне его
  одного, и я отступлю 03212 от города 05892. И
  сказала 0559 женщина 0802 Иоаву 03097: вот,
  голова 07218 его будет тебе брошена 07993 со 01157
  стены 02346.
  22 И пошла 0935 женщина 0802 по всему народу 05971
  со своим умным 02451 словом [и говорила ко всему
  городу, чтобы отсекли 03772 голову 07218 Савею 07652,
  сыну 01121 Бихри 01075]; и отсекли голову Савею, сыну
  Бихри, и бросили 07993 Иоаву 03097. Тогда [Иоав]
  затрубил 08628 трубою 07782, и разошлись 06327 от
  города 05892 все 0376 [люди] по своим шатрам 0168;
  Иоав 03097 же возвратился 07725 в Иерусалим 03389 к
  царю 04428.
  23 И был Иоав 03097 поставлен над всем войском 06635
  Израильским 03478, а Ванея 01141, сын 01121
  Иодаев 03077, - над Хелефеями 03774 03746 и над
  Фелефеями 06432;
  24 Адорам 0151 - над сбором 04522 0 податей 04522 0;
  Иосафат 03092, сын 01121 Ахилуда 0286 -
  дееписателем 02142;
  25 Суса 07864 07724 - писцом 05608; Садок 06659 и
  Авиафар 054 - священниками 03548;
  26 также и Ира 05896 Иаритянин 02972
  был священником 03548 у Давида 01732.

  21

  21:1 ויהי רעב בימי דוד שׁלשׁ
  שׁנים שׁנה אחרי שׁנה
  ויבקשׁ דוד את פני יהוה
  ויאמר יהוה אל שׁאול
  ואל בית הדמים על
  אשׁר המית את הגבענים
  ‏21:2 ויקרא המלך לגבענים
  ויאמר אליהם והגבענים לא
  מבני ישׂראל המה כי אם
  מיתר האמרי ובני ישׂראל
  נשׁבעו להם ויבקשׁ
  שׁאול להכתם בקנאתו
  לבני ישׂראל ויהודה
  ‏21:3 ויאמר דוד אל הגבענים
  מה אעשׂה לכם
  ובמה אכפר וברכו
  את נחלת יהוה
  ‏21:4 ויאמרו לו הגבענים אין
  לי כסף וזהב עם שׁאול ועם
  ביתו ואין לנו אישׁ להמית
  בישׂראל ויאמר מה אתם
  אמרים אעשׂה לכם
  ‏21:5 ויאמרו אל המלך האישׁ
  אשׁר כלנו ואשׁר דמה לנו
  נשׁמדנו מהתיצב בכל
  גבל ישׂראל
  ‏21:6 ינתן לנו שׁבעה אנשׁים
  מבניו והוקענום ליהוה
  בגבעת שׁאול בחיר
  יהוה ויאמר
  המלך אני אתן
  ‏21:7 ויחמל המלך על מפיבשׁת
  בן יהונתן בן שׁאול על
  שׁבעת יהוה אשׁר
  בינתם בין דוד ובין
  יהונתן בן שׁאול
  ‏21:8 ויקח המלך את שׁני בני
  רצפה בת איה אשׁר ילדה
  לשׁאול את ארמני ואת
  מפבשׁת ואת חמשׁת בני
  מיכל בת שׁאול אשׁר
  ילדה לעדריאל בן
  ברזלי המחלתי
  ‏21:9 ויתנם ביד הגבענים
  ויקיעם בהר לפני יהוה
  ויפלו שׁבעתים יחד והם
  המתו בימי
  קציר בראשׁנים
  תחלת קציר שׂערים
  ‏21:10 ותקח רצפה בת איה
  את השׂק ותטהו לה אל הצור
  מתחלת קציר עד
  נתך מים עליהם
  מן השׁמים ולא נתנה
  עוף השׁמים לנוח עליהם
  יומם ואת חית השׂדה לילה
  ‏21:11 ויגד לדוד את אשׁר
  עשׂתה רצפה בת איה
  פלגשׁ שׁאול
  ‏21:12 וילך דוד ויקח את
  עצמות שׁאול ואת עצמות
  יהונתן בנו מאת בעלי יבישׁ
  גלעד אשׁר גנבו אתם מרחב
  בית שׁן אשׁר תלום
  שׁם הפלשׁתים
  ביום הכות פלשׁתים את
  שׁאול בגלבע
  ‏21:13 ויעל משׁם את עצמות
  שׁאול ואת עצמות יהונתן בנו
  ויאספו את עצמות המוקעים
  ‏21:14 ויקברו את עצמות
  שׁאול ויהונתן בנו בארץ
  בנימן בצלע בקבר
  קישׁ אביו ויעשׂו כל אשׁר
  צוה המלך ויעתר
  אלהים לארץ אחרי כן
  ‏21:15 ותהי עוד מלחמה
  לפלשׁתים את ישׂראל
  וירד דוד ועבדיו
  עמו וילחמו את
  פלשׁתים ויעף דוד
  ‏21:16 וישׁבו בנב אשׁר
  בילידי הרפה ומשׁקל
  קינו שׁלשׁ מאות משׁקל
  נחשׁת והוא חגור חדשׁה
  ויאמר להכות את דוד
  ‏21:17 ויעזר לו אבישׁי
  בן צרויה ויך את הפלשׁתי
  וימיתהו אז נשׁבעו אנשׁי
  דוד לו לאמר לא תצא עוד
  אתנו למלחמה ולא תכבה
  את נר ישׂראל
  ‏21:18 ויהי אחרי כן ותהי
  עוד המלחמה בגוב עם
  פלשׁתים אז הכה סבכי
  החשׁתי את סף אשׁר
  בילדי הרפה
  ‏21:19 ותהי עוד המלחמה
  בגוב עם פלשׁתים ויך
  אלחנן בן יערי ארגים
  בית הלחמי את גלית
  הגתי ועץ חניתו
  כמנור ארגים
  ‏21:20 ותהי עוד מלחמה בגת ויהי
  אישׁ מדין ואצבעת ידיו
  ואצבעות רגליו שׁשׁ ושׁשׁ
  עשׂרים וארבע מספר
  וגם הוא ילד להרפה
  ‏21:21 ויחרף את ישׂראל
  ויכהו יהונתן בן
  שׁמעי אחי דוד
  ‏21:22 את ארבעת אלה ילדו
  להרפה בגת ויפלו ביד
  דוד וביד עבדיו
  ваехи раав биме Давид шалёш
  шаним шана ахарэ шана
  ваивакешь Давид эт пинэ ЯхГве
  вайомер ЯхГве эль Шауль
  веэль бейт хадамим аль
  ашэр хэмит эт хаГевоним
  ваикра хамелех ляГевоним
  вайомер алейхэм вехаГевоним лё
  мибенэ Исраэль хэма ки им
  миетэр хаАмори увнэ Исраэль
  нишбеу лахэм ваевакешь
  Шауль лехакотам биканото
  ливнэ Исраэль веЙгуда
  вайомер Давид эль хаГевоним
  ма ээсэ лахэм
  увама ахапер уварэху
  эт нахалят Яхгве
  вайомеру лё хаГевоним эйн
  ли кесеф везахав им Шауль веим
  бейто веэйн ляну ишь лехамит
  беИсраэль вайомер ма атэм
  омерим ээсэ лахэм
  вайомеру эль хамелех хаишь
  ашэр киляну ваашэр дима ляну
  нишьмадну михитяцэв бехоль
  гевуль Исраэль
  юнтан ляну шивъа анашим
  мибанав вехокаанум леЯхГве
  беГивъат Шауль бехир
  ЯхГве вайомер
  хамелех ани итэн
  ваехмоль хамелех аль Мифивошэт
  бен Йхонатан бен Шауль аль
  шэвуат ЯхГве ашэр
  бенотан бейн Давид увейн
  Йхонатан бен Шауль
  ваиках хамелех эт шэнэ бенэ
  Рицпа ват Ая ашэр яльда
  леШауль эт Армони веэт
  Мефивошэт веэт хамешэт бенэ
  Михаль бат Шауль ашэр
  ялида леАдриэль бен
  Барзиляй хаМехоляти
  ваитэнэм бияд хаГевоним
  ваикеум бахар лифнэ ЯхГве
  ваипелю шэваатам яхад вехема
  хумету бимей
  кацир баришоним
  битхилят кецир сэорим
  ватиках Рицпа бат Ая
  эт хасак вататэху ля эль хацур
  митэхилят кацир ад
  нитах маим алейхэм
  мин хашамаим велё натэна
  оф хашамаим лянуах алейхэм
  йомам веэт хаят хасадэ ляйла
  ваюгад леДавид эт ашэр
  асета Рицпа бат Ая
  пилегешь Шауль
  ваелих Давид ваиках эт
  ацмот Шауль веэт ацмот
  Йхонатан бено меэт баале явешь
  Гильад ашэр ганэву отам мирехов
  Бейт-Шан ашэр тэляум
  шама хаПелештим
  бейом хакот Пелештим эт
  Шауль баГильбоа
  ваяаль мешам эт ацмот
  Шауль веэт ацмот Йхонатан бено
  ваяасфу эт ацмот хамукаим
  ваикберу эт ацмот
  Шауль веЙхонатан бено беэрец
  Беньямин беЦэля бекерев
  Кишь авив ваяасу коль ашэр
  цива хамелех ваяатэр
  Элохим ляарэц ахарэ хэн
  ватэхи од мельхама
  ляПелештим эт Исраэль
  ваеред Давид ваавадав
  имо ваелихаму эт
  Пелештим ваяаф Давид
  веИшби бенов ашэр
  билидэ хаРафа умешкаль
  кено шэлёшь меот мешкаль
  нэхошэт вехгу хагур хадаша
  вайомер лехакот эт Давид
  ваяазор лё Авишаи
  бен Цэруя ваях эт хаПелешти
  ваимитэхгу аз нишбеу аншэ
  Давид лё лемор лё тэцэ од
  итану лямельхама велё тэхабе
  эт нэр Исраэль
  ваехи ахарэ кен ватэхи
  од хамельхама беГов им
  Пелештим аз хика Сибекаи
  хаХушати эт Саф ашэр
  билидэ хаРафа
  ватэхи од хамельхама
  беГов им Пелештим ваях
  Эльханан бен Яарэ-Оргим
  Бейт-Халяхми эт Гольят
  хаГети веэц ханито
  киминор оргим
  ватэхи од мельхама беГат ваехи
  ишь мадон веэцбеот ядав
  веэцбеот рагляв шэшь вашэшь
  эсрим веарба меспар
  вегам хгу юляд лехарафа
  ваихарэф эт Исраэль
  ваягехгу Йхонатан бен
  Шимъа ахи Давид
  эт арбаат эле юледу
  ляхарафа беГат ваипелю беяд
  Давид увияд авадав
  1 Был голод 07458 на земле во дни 03117 Давида 01732
  три 07969 года 08141, год 08141 за 0310 годом 08141.
  И вопросил 01245 Давид 01732 Господа 03068.
  И сказал 0559 Господь 03068: это ради Саула 07586 и
  кровожадного 01818 дома 01004 его, за то, что он
  умертвил 04191 Гаваонитян 01393.
  2 Тогда царь 04428 призвал 07121 Гаваонитян 01393 и
  говорил 0559 с ними. Гаваонитяне 01393 были не из
  сынов 01121 Израилевых 03478, но из остатков 03499
  Аморреев 0567; Израильтяне 01121 03478 же
  дали 07650 0 им клятву 07650 0, но Саул 07586
  хотел 01245 истребить 05221 их по ревности 07065
  своей о потомках 01121 Израиля 03478 и Иуды 03063.
  3 И сказал 0559 Давид 01732 Гаваонитянам 01393: что
  мне сделать 06213 для вас, и чем примирить 03722 вас,
  чтобы вы благословили 01288 наследие 05159
  Господне 03068?
  4 И сказали 0559 ему Гаваонитяне 01393: не нужно нам
  ни серебра 03701, ни золота 02091 от Саула 07586, или
  от дома 01004 его, и не нужно нам, чтоб
  умертвили 04191 кого в Израиле 03478. Он сказал 0559:
  чего же вы хотите 0559? я сделаю 06213 для вас.
  5 И сказали 0559 они царю 04428: того человека 0376,
  который губил 03615 нас и хотел 01819 истребить 08045
  нас, чтобы не было 03320 нас ни в одном из
  пределов 01366 Израилевых 03478, -
  6 из его потомков 01121 выдай 05414 нам семь 07651
  человек 0582, и мы повесим 03363 их [на солнце] пред
  Господом 03068 в Гиве 01390 Саула 07586,
  избранного 0972 Господом 03068. И сказал 0559
  царь 04428: я выдам 05414.
  7 Но пощадил 02550 царь 04428 Мемфивосфея 04648,
  сына 01121 Ионафана 03083, сына 01121 Саулова 07586,
  ради клятвы 07621 именем Господним 03068, которая
  была между ними, между Давидом 01732 и
  Ионафаном 03083, сыном 01121 Сауловым 07586.
  8 И взял 03947 царь 04428 двух 08147 сыновей 01121
  Рицпы 07532, дочери 01323 Айя 0345, которая
  родила 03205 Саулу 07586 Армона 0764 и
  Мемфивосфея 04648, и пять 02568 сыновей 01121
  Мелхолы 04324, дочери 01323 Сауловой 07586,
  которых она родила 03205 Адриэлу 05741, сыну 01121
  Верзеллия 01271 из Мехолы 04259,
  9 и отдал 05414 их в руки 03027 Гаваонитян 01393, и
  они повесили 03363 их [на солнце] на горе 02022
  пред 03942 Господом 03068. И погибли 05307 все
  семь 07651 07659 вместе 03162; они умерщвлены 04191
  в первые 07223 дни 03117 жатвы 07105, в начале 08462
  жатвы 07105 ячменя 08184.
  10 Тогда Рицпа 07532, дочь 01323 Айя 0345, взяла 03947
  вретище 08242 и разостлала 05186 его себе на той
  горе 06697 и сидела от начала 08462 жатвы 07105 до
  того времени, пока не полились 04325 на них
  воды 05413 Божии с неба 08064, и не допускала 05414
  касаться 05117 их птицам 05775 небесным 08064
  днем 03119 и зверям 02416 полевым 07704 ночью 03915.
  11 И донесли 05046 Давиду 01732, что сделала 06213
  Рицпа 07532, дочь 01323 Айя 0345, наложница 06370
  Саула 07586.
  12 И пошел 03212 Давид 01732 и взял 03947 кости 06106
  Саула 07586 и кости 06106 Ионафана 03083, сына 01121
  его, у жителей 01167 Иависа 03003 Галаадского 01568,
  которые тайно 01589 0 взяли 01589 0 их с
  площади 07339 Беф-Сана 01052, где они были
  повешены 08511 08518 Филистимлянами 06430,
  когда убили 05221 Филистимляне 06430 Саула 07586 на
  Гелвуе 01533.
  13 И перенес 05927 он оттуда кости 06106 Саула 07586
  и кости 06106 Ионафана 03083, сына 01121 его;
  и собрали 0622 кости 06106 повешенных 03363.
  14 И похоронили 06912 кости 06106 Саула 07586 и
  Ионафана 03083, сына 01121 его, в земле 0776
  Вениаминовой 01144, в Цела 06762, во гробе 06913
  Киса 07027, отца 01 его. И сделали 06213 все, что
  повелел 06680 царь 04428, и умилостивился 06279
  Бог 0430 над страною 0776 после 0310 того.
  15 И открылась снова война 04421 между
  Филистимлянами 06430 и Израильтянами 03478.
  И вышел 03381 Давид 01732 и слуги 05650 его с ним, и
  воевали 03898 с Филистимлянами 06430; и Давид 01732
  утомился 05774.
  16 Тогда Иесвий 03430, один из потомков 03211
  Рефаимов 07497, у которого копье 07013 было
  весом 04948 в триста 07969 03967 сиклей меди 05178 и
  который опоясан 02296 был новым 02319 мечом,
  хотел 0559 поразить 05221 Давида 01732.
  17 Но ему помог 05826 Авесса 052, сын 01121
  Саруин 06870, и поразил 05221 Филистимлянина 06430
  и умертвил 04191 его. Тогда люди 0582 Давидовы 01732
  поклялись 07650, говоря 0559: не выйдешь 03318 ты
  больше с нами на войну 04421, чтобы не угас 03518
  светильник 05216 Израиля 03478.
  18 Потом 0310 была снова война 04421 с
  Филистимлянами 06430 в Гобе 01359; тогда
  Совохай 05444 Хушатянин 02843 убил 05221
  Сафута 05593, одного из потомков 03211
  Рефаимов 07497.
  19 Было и другое сражение 04421 в Гобе 01359; тогда
  убил 05221 Елханан 0445, сын 01121
  Ягаре-Оргима 03296 Вифлеемского 01022,
  Голиафа 01555 Гефянина 01663, у которого
  древко 06086 копья 02595 было, как навой 04500 у
  ткачей 0707.
  20 Было еще сражение 04421 в Гефе 01661; и был там
  один человек 0376 рослый 04067 04055, имевший по
  шести 08337 пальцев 0676 на руках 03027 и на
  ногах 07272, всего 04557 двадцать 06242 четыре 0702,
  также из потомков 03205 Рефаимов 07497,
  21 и он поносил 02778 Израильтян 03478; но его
  убил 05221 Ионафан 03083, сын 01121 Сафая 08092,
  брата 0251 Давидова 01732.
  22 Эти четыре 0702 были из рода 03205 Рефаимов 07497
  в Гефе 01661, и они пали 05307 от руки 03027
  Давида 01732 и слуг 05650 его.

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 11. #266 (5944119) | Ответ на # 5944095
  Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,519
  Записей в дневнике
  1

  23

  22:1 וידבר דוד ליהוה את
  דברי השׁירה הזאת ביום
  הציל יהוה אתו מכף כל
  איביו ומכף שׁאול
  ‏22:2 ויאמר יהוה סלעי
  ומצדתי ומפלטי לי
  ‏22:3 אלהי צורי אחסה
  בו מגני וקרן
  ישׁעי משׂגבי
  ומנוסי משׁעי
  מחמס תשׁעני
  ‏22:4 מהלל אקרא יהוה
  ומאיבי
  אושׁע
  ‏22:5 כי אפפני משׁברי
  מות נחלי בליעל יבעתני
  ‏22:6 חבלי שׁאול סבני
  קדמני מקשׁי מות
  ‏22:7 בצר לי
  אקרא יהוה
  ואל אלהי אקרא וישׁמע
  מהיכלו קולי
  ושׁועתי באזניו
  ‏22:8 ותגעשׁ ותרעשׁ
  הארץ מוסדות השׁמים
  ירגזו ויתגעשׁו
  כי חרה לו
  ‏22:9 עלה עשׁן באפו ואשׁ
  מפיו תאכל גחלים
  בערו ממנו
  ‏22:10 ויט שׁמים וירד
  וערפל תחת רגליו
  ‏22:11 וירכב על כרוב
  ויעף וירא על כנפי רוח
  ‏22:12 וישׁת חשׁך סביבתיו
  סכות חשׁרת מים
  עבי שׁחקים
  ‏22:13 מנגה נגדו בערו
  גחלי אשׁ
  ‏22:14 ירעם מן שׁמים יהוה
  ועליון יתן קולו
  ‏22:15 וישׁלח חצים ויפיצם
  ברק ויהמם
  ‏22:16 ויראו אפקי ים יגלו
  מסדות תבל בגערת
  יהוה מנשׁמת
  רוח אפו
  ‏22:17 ישׁלח ממרום יקחני
  ימשׁני ממים רבים
  ‏22:18 יצילני מאיבי עז
  משׂנאי כי אמצו
  ממני
  ‏22:19 יקדמני ביום אידי
  ויהי יהוה
  משׁען לי
  ‏22:20 ויצא למרחב אתי
  יחלצני כי
  חפץ בי
  ‏22:21 יגמלני יהוה כצדקתי
  כבר ידי
  ישׁיב לי
  ‏22:22 כי שׁמרתי דרכי יהוה
  ולא רשׁעתי מאלהי
  ‏22:23 כי כל משׁפטו לנגדי
  וחקתיו לא אסור ממנה
  ‏22:24 ואהיה תמים לו
  ואשׁתמרה מעוני
  ‏22:25 וישׁב יהוה לי כצדקתי
  כברי לנגד עיניו
  ‏22:26 עם חסיד תתחסד עם
  גבור תמים
  תתמם
  ‏22:27 עם נבר תתבר ועם
  עקשׁ תתפל
  ‏22:28 ואת עם עני תושׁיע
  ועיניך על רמים תשׁפיל
  ‏22:29 כי אתה נירי יהוה
  ויהוה יגיה חשׁכי
  ‏22:30 כי בכה ארוץ גדוד
  באלהי אדלג שׁור
  ‏22:31 האל תמים דרכו אמרת
  יהוה צרופה מגן הוא לכל
  החסים בו
  ‏22:32 כי מי אל מבלעדי יהוה
  ומי צור מבלעדי אלהינו
  ‏22:33 האל מעוזי חיל
  ויתר תמים דרכו
  ‏22:34 משׁוה רגליו כאילות
  ועל במותי
  יעמדני
  ‏22:35 מלמד ידי למלחמה
  ונחת קשׁת נחושׁה
  זרעתי
  ‏22:36 ותתן לי מגן
  ישׁעך
  וענתך תרבני
  ‏22:37 תרחיב צעדי תחתני
  ולא מעדו קרסלי
  ‏22:38 ארדפה איבי
  ואשׁמידם ולא אשׁוב
  עד כלותם
  ‏22:39 ואכלם ואמחצם ולא
  יקומון ויפלו תחת רגלי
  ‏22:40 ותזרני חיל
  למלחמה תכריע
  קמי תחתני
  ‏22:41 ואיבי תתה לי
  ערף משׂנאי ואצמיתם
  ‏22:42 ישׁעו ואין משׁיע
  אל יהוה ולא ענם
  ‏22:43 ואשׁחקם כעפר
  ארץ כטיט חוצות
  אדקם ארקעם
  ‏22:44 ותפלטני מריבי
  עמי תשׁמרני לראשׁ
  גוים עם לא
  ידעתי יעבדני
  ‏22:45 בני נכר יתכחשׁו
  לי לשׁמוע אזן
  ישׁמעו לי
  ‏22:46 בני נכר יבלו
  ויחגרו ממסגרותם
  ‏22:47 חי יהוה וברוך
  צורי וירם אלהי
  צור ישׁעי
  ‏22:48 האל הנתן נקמת
  לי ומוריד עמים תחתני
  ‏22:49 ומוציאי מאיבי
  ומקמי תרוממני
  מאישׁ
  חמסים תצילני
  ‏22:50 על כן אודך
  יהוה בגוים
  ולשׁמך אזמר
  ‏22:51 מגדיל ישׁועות
  מלכו ועשׂה חסד
  למשׁיחו לדוד
  ולזרעו עד עולם
  ваидабер Давид ляЯхГве эт диврэ
  хашира хазот бейом
  хициль ЯхГве ото микаф коль
  оевав умикаф Шауль
  вайомар ЯхГве сальи
  умецудати умефалти ли
  Элохе цури эхэсе
  бо магени векерэн
  ишьи мисгаби
  уминуси мошии
  мехамас тошээни
  мехулял экра ЯхГве
  умеоеваи
  эвашэя
  ки афафуни мишьберэ
  мавет нахале велияаль еваатуни
  хэвле шеоль сабуни
  кидэмуни мокешэ мавет
  бацар ли икра
  ЯхГве веэль
  Элохаи экра ваишьма
  меихакалё коли
  вешавати беознав
  ваитгаашь ватирашь
  хаарэц мосэдот хашамаим
  иргазу ваитгаашу
  ки хара лё
  аля ашан беапо веэшь
  мипив тохэль гехалим
  баару мимэну
  ваед шамаим ваерад
  ваарафэль тахат рагляв
  ваеркав аль керув
  ваяоф ваера аль канфе руах
  ваяшэт хошэх сэвивотав
  сукот хашрат маим
  аве шэхаким
  минога негдо баару
  гахале эшь
  ярэм мин шамаим ЯхГве
  веЭльён итэн колё
  ваишлях хицим ваифецэм
  барак ваяхомэм
  ваерэу афике ям игалю
  мосдот тэвель бегаарат
  ЯхГве менишмат
  руах апо
  ишлях мимаром икахэни
  ямшэни мимаим рабим
  яцэлени миоеви аз
  мисонэаи ки амецу
  мимэни
  екадэмуни бейом эди
  ваехи ЯхГве
  мишан ли
  ваёцэ лямерхав оти
  ехалицэни ки
  хафец би
  игмилени ЯхГве кецидкати
  кевор ядаи
  яшэв ли
  ки шамарти дархэ ЯхГве
  велё рашати меЭлохаи
  ки холь мешпатав ленэгди
  вехукотав лё асур мимэна
  ваэхъе тамим лё
  ваэштамера меавони
  ваяшэв ЯхГве ли кецэдкати
  кевори ленэгед эйнав
  им хасид титхасад им
  гибор тамим
  титтамам
  им навар титавар веим
  икэшь титапаль
  веэт ам ани тошия
  веэнэха аль рамим ташпиль
  ки ата нэри ЯхГве
  ваЯхГве ягия хошки
  ки веха аруц гедуд
  беЭлохаи адалег шур
  хаЭль тамим дарко имрат
  ЯхГве цэруфа маген хгу леколь
  ахосим бо
  ки ми Эль мибальадэ ЯхГве
  уми Цур мибальадэ Элохэйну
  хаЭль маузи хаиль
  ваятэр тамим дарки
  мешаве рагляи каяалёт
  веаль бамотаи
  яамидэни
  мелямэд ядаи лямельхама
  венехат кешэт нехуша
  зэроатаи
  ватитэн ли маген
  ешэха
  ваанотэха тарвэни
  тархив цаади тахтэни
  велё мааду карсуляи
  эрдэфа оеваи
  ваашьмидэм велё ашув
  ад калётам
  ваэхалем ваэмхацэм велё
  икумун ваипелю тахат рагляи
  ватазрэни хаиль
  лямильхама тахрия
  камаи тахтэни
  веоеваи тата ли
  орэф месанэаи ваацмитэм
  ишув веэйн мошия
  эль ЯхГве велё анам
  ваэшхакем каафар
  арэц кетит хуцот
  адикем эркаэм
  ватэфалетэни мереве
  ами тэшьмерэни лерошь
  гоим ам лё
  ядаати яавдуни
  бенэ нехар иткахашу
  ли лишьмоа озэн
  ишамеу ли
  бенэ нехар еболю
  веяхгеру мимесгеротам
  хай ЯхГве уварух
  цури веярум Элохэй
  цур еши
  хаэль ханотэн некамот
  ли уморид амим тахтэни
  умоцэи меоеваи
  умикамаи тэромимэни
  меищь
  хамасим тацилени
  аль кэн одэха
  ЯхГве багоим
  ульшимха азамер
  мигдоль ешуот
  малько веосэ хэсед
  лемшихо леДавид
  ульзаръо ад олям
  1 И воспел 01696 Давид 01732 песнь 07892
  Господу 03068 в день 03117, когда Господь 03068
  избавил 05337 его от руки 03709 всех врагов 0341 его и
  от руки 03709 Саула 07586, и сказал 0559:
  2 Господь 03068 - твердыня 05553 моя и крепость 04686
  моя и избавитель 06403 мой.
  3 Бог 0430 мой - скала 06697 моя; на Него я
  уповаю 02620; щит 04043 мой, рог 07161 спасения 03468
  моего, ограждение 04869 мое и убежище 04498 мое;
  Спаситель 03467 мой, от бед 02555 Ты избавил 03467
  меня!
  4 Призову 07121 Господа 03068
  достопоклоняемого 01984 и от врагов 0341 моих
  спасусь 03467.
  5 Объяли 0661 меня волны 04867 смерти 04194, и
  потоки 05158 беззакония 01100 устрашили 01204 меня;
  6 цепи 02256 ада 07585 облегли 05437 меня, и
  сети 04170 смерти 04194 опутали 06923 меня.
  7 Но в тесноте 06862 моей я призвал 07121
  Господа 03068 и к Богу 0430 моему воззвал 07121, и Он
  услышал 08085 из [святого] чертога 01964 Своего
  голос 06963 мой, и вопль 07775 мой дошел до
  слуха 0241 Его.
  8 Потряслась 01607 01607, всколебалась 07493
  земля 0776, дрогнули 07264 и подвиглись 01607
  основания 04146 небес 08064, ибо разгневался 02734
  [на них Господь].
  9 Поднялся 05927 дым 06227 от гнева 0639 Его и из
  уст 06310 Его огонь 0784 поядающий 0398;
  горящие 01197 угли 01513 сыпались от Него.
  10 Наклонил 05186 Он небеса 08064 и сошел 03381; и
  мрак 06205 под ногами 07272 Его;
  11 и воссел 07392 на Херувимов 03742, и полетел 05774,
  и понесся 07200 на крыльях 03671 ветра 07307;
  12 и мраком 02822 покрыл 07896 05521 Себя, как
  сению 02841, сгустив воды 04325 облаков 05645
  небесных 07834;
  13 от блистания 05051 пред Ним разгорались 01197
  угли 01513 огненные 0784.
  14 Возгремел 07481 с небес 08064 Господь 03068, и
  Всевышний 05945 дал 05414 глас 06963 Свой;
  15 пустил 07971 стрелы 02671 и рассеял 06327 их;
  [блеснул] молниею 01300 и истребил 02000 их.
  16 И открылись 07200 источники 0650 моря 03220,
  обнажились 01540 основания 04146 вселенной 08398 от
  грозного 01606 0 гласа 01606 0 Господа 03068,
  от дуновения 05397 духа 07307 гнева 0639 Его.
  17 Простер 07971 Он руку с высоты 04791 и взял 03947
  меня, и извлек 04871 меня из вод многих 07227;
  18 избавил 05337 меня от врага 0341 моего
  сильного 05794, от ненавидящих 08130 меня, которые
  были сильнее 0553 меня.
  19 Они восстали 06923 на меня в день 03117
  бедствия 0343 моего; но Господь 03068 был
  опорою 04937 для меня
  20 и вывел 03318 меня на пространное 04800 0
  место 04800 0, избавил 02502 меня, ибо Он
  благоволит 02654 ко мне.
  21 Воздал 01580 мне Господь 03068 по правде 06666
  моей, по чистоте 01252 рук 03027 моих
  вознаградил 07725 меня.
  22 Ибо я хранил 08104 пути 01870 Господа 03068 и не
  был 07561 0 нечестивым 07561 0 пред Богом 0430 моим,
  23 ибо все заповеди 04941 Его предо мною, и от
  уставов 02708 Его я не отступал 05493,
  24 и был непорочен 08549 пред Ним, и
  остерегался 08104, чтобы не согрешить 05771 мне.
  25 И воздал 07725 мне Господь 03068 по правде 06666
  моей, по чистоте 01252 моей пред 05048 очами 05869 Его.
  26 С милостивым 02623 Ты поступаешь 02616 0
  милостиво 02616 0, с мужем 01368 искренним 08549 -
  искренно 08552,
  27 с чистым 01305 - чисто 01305, а с лукавым 06141 -
  по лукавству 06617 его.
  28 Людей 05971 угнетенных 06041 Ты спасаешь 03467 и
  взором 05869 Своим унижаешь 08213 надменных 07311.
  29 Ты, Господи 03068, светильник 05216 мой;
  Господь 03068 просвещает 05050 тьму 02822 мою.
  30 С Тобою я поражаю 07323 войско 01416; с
  Богом 0430 моим восхожу 01801 на стену 07791.
  31 Бог 0410! - непорочен 08549 путь 01870 Его,
  чисто 06884 слово 0565 Господа 03068, щит 04043 Он
  для всех, надеющихся 02620 на Него.
  32 Ибо кто Бог 0410, кроме 01107 Господа 03068, и кто
  защита 06697, кроме 01107 Бога 0430 нашего?
  33 Бог 0410 препоясует 04581 меня силою 02428,
  устрояет 05425 мне верный 08549 путь 01870;
  34 делает 07737 0 ноги 07272 мои, как 07737 0
  оленьи 0355, и на высотах 01116 поставляет 05975
  меня;
  35 научает 03925 руки 03027 мои брани 04421 и
  мышцы 02220 мои напрягает 05181, как медный 05154
  лук 07198.
  36 Ты даешь 05414 мне щит 04043 спасения 03468
  Твоего, и милость 06031 06038 Твоя
  возвеличивает 07235 меня.
  37 Ты расширяешь 07337 шаг 06806 мой подо мною, и
  не колеблются 04571 ноги 07166 мои.
  38 Я гоняюсь 07291 за врагами 0341 моими и
  истребляю 08045 их, и не возвращаюсь 07725, доколе
  не уничтожу 03615 их;
  39 и истребляю 03615 их и поражаю 04272 их, и не
  встают 06965 и падают 05307 под ноги 07272 мои.
  40 Ты препоясываешь 0247 меня силою 02428 для
  войны 04421 и низлагаешь 03766 предо мною
  восстающих 06965 на меня;
  41 Ты обращаешь 05414 ко мне тыл 06203 врагов 0341
  моих, и я истребляю 06789 ненавидящих 08130 меня.
  42 Они взывают 08159, но нет спасающего 03467, - ко
  Господу 03068, но Он не внемлет 06030 им.
  43 Я рассеваю 07833 их, как прах 06083 земной 0776,
  как грязь 02916 уличную 02351 мну 01854 их и
  топчу 07554 их.
  44 Ты избавил 06403 меня от мятежа 07379 народа 05971
  моего; Ты сохранил 08104 меня, чтоб быть мне
  главою 07218 над иноплеменниками 01471; народ 05971,
  которого я не знал 03045, служит 05647 мне.
  45 Иноплеменники 01121 05236 ласкательствуют 03584
  предо мною; по слуху 08085 0241 обо мне
  повинуются 08085 мне.
  46 Иноплеменники 01121 05236 бледнеют 05034 и
  трепещут 02296 в укреплениях 04526 своих.
  47 Жив 02416 Господь 03068 и благословен 01288
  защитник 06697 мой! Да будет превознесен 07311
  Бог 0430, убежище 06697 спасения 03468 моего,
  48 Бог 0410, мстящий 05414 05360 за меня и
  покоряющий 03381 мне народы
  49 и избавляющий 03318 меня от врагов 0341 моих!
  Над восстающими 06965 против меня Ты
  возвысил 07311 меня; от человека 0376 жестокого 02555
  Ты избавил 05337 меня.
  50 За то я буду 03034 0 славить 03034 0 Тебя,
  Господи 03068, между иноплеменниками 01471 и
  буду 02167 0 петь 02167 0 имени 08034 Твоему,
  51 величественно 04024 01431 спасающий 03444
  царя 04428 Своего и творящий 06213 милость 02617
  помазаннику 04899 Своему Давиду 01732 и
  потомству 02233 его во 05704 веки 05769!

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 12. #267 (5944127) | Ответ на # 5944104
  Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,519
  Записей в дневнике
  1

  23

  23:1 ואלה דברי דוד האחרנים
  נאם דוד בן ישׁי
  ונאם הגבר הקם על
  משׁיח אלהי יעקב
  ונעים זמרות
  ישׂראל
  ‏23:2 רוח יהוה דבר בי ומלתו
  על לשׁוני
  ‏23:3 אמר אלהי ישׂראל לי
  דבר צור ישׂראל
  מושׁל באדם
  צדיק מושׁל
  יראת אלהים
  ‏23:4 וכאור בקר יזרח שׁמשׁ
  בקר לא עבות
  מנגה ממטר
  דשׁא מארץ
  ‏23:5 כי לא כן ביתי עם אל
  כי ברית עולם שׂם
  לי ערוכה בכל
  ושׁמרה כי כל ישׁעי וכל
  חפץ כי לא יצמיח
  ‏23:6 ובליעל כקוץ מנד כלהם
  כי לא ביד יקחו
  ‏23:7 ואישׁ יגע בהם ימלא ברזל
  ועץ חנית ובאשׁ שׂרוף
  ישׂרפו בשׁבת
  ‏23:8 אלה שׁמות הגברים אשׁר
  לדוד ישׁב בשׁבת תחכמני
  ראשׁ השׁלשׁי הוא עדינו
  העצנו על שׁמנה מאות
  חלל בפעם אחד
  ‏23:9 ואחרו אלעזר בן דדי בן
  אחחי בשׁלשׁה גברים עם
  דוד בחרפם
  בפלשׁתים
  נאספו שׁם למלחמה
  ויעלו אישׁ ישׂראל
  ‏23:10 הוא קם ויך בפלשׁתים עד
  כי יגעה ידו ותדבק ידו אל
  החרב ויעשׂ יהוה תשׁועה
  גדולה ביום ההוא
  והעם ישׁבו אחריו
  אך לפשׁט
  ‏23:11 ואחריו שׁמא בן אגא הררי
  ויאספו פלשׁתים לחיה
  ותהי שׁם חלקת השׂדה
  מלאה עדשׁים והעם
  נס מפני פלשׁתים
  ‏23:12 ויתיצב בתוך החלקה
  ויצילה ויך את
  פלשׁתים ויעשׂ יהוה
  תשׁועה גדולה
  ‏23:13 וירדו שׁלשׁים מהשׁלשׁים
  ראשׁ ויבאו אל קציר אל דוד
  אל מערת עדלם
  וחית פלשׁתים
  חנה בעמק רפאים
  ‏23:14 ודוד אז במצודה ומצב
  פלשׁתים אז בית לחם
  ‏23:15 ויתאוה דוד ויאמר מי
  ישׁקני מים מבאר בית לחם
  אשׁר בשׁער
  ‏23:16 ויבקעו שׁלשׁת הגברים
  במחנה פלשׁתים וישׁאבו
  מים מבאר בית לחם
  אשׁר בשׁער
  וישׂאו ויבאו אל דוד
  ולא אבה לשׁתותם
  ויסך אתם ליהוה
  ‏23:17 ויאמר חלילה לי יהוה
  מעשׂתי זאת הדם האנשׁים
  ההלכים בנפשׁותם ולא אבה
  לשׁתותם אלה עשׂו
  שׁלשׁת הגברים
  ‏23:18 ואבישׁי אחי יואב בן
  צרויה הוא ראשׁ השׁלשׁי והוא
  עורר את חניתו על שׁלשׁ מאות
  חלל ולו שׁם בשׁלשׁה
  ‏23:19 מן השׁלשׁה הכי נכבד ויהי
  להם לשׂר ועד השׁלשׁה
  לא בא
  ‏23:20 ובניהו בן יהוידע בן אישׁ
  חי רב פעלים מקבצאל
  הוא הכה את שׁני
  אראל מואב והוא ירד
  והכה את האריה בתוך
  הבאר ביום השׁלג
  ‏23:21 והוא הכה את אישׁ מצרי
  אשׁר מראה וביד
  המצרי חנית וירד
  אליו בשׁבט ויגזל את
  החנית מיד המצרי
  ויהרגהו בחניתו
  ‏23:22 אלה עשׂה בניהו בן
  יהוידע ולו שׁם בשׁלשׁה
  הגברים
  ‏23:23 מן השׁלשׁים נכבד ואל
  השׁלשׁה לא בא
  וישׂמהו דוד
  אל משׁמעתו
  ‏23:24 עשׂה אל אחי יואב
  בשׁלשׁים
  אלחנן בן דדו
  בית לחם
  ‏23:25 שׁמה החרדי אליקא
  החרדי
  ‏23:26 חלץ הפלטי עירא בן
  עקשׁ התקועי
  ‏23:27 אביעזר הענתתי
  מבני החשׁתי
  ‏23:28 צלמון האחחי
  מהרי הנטפתי
  ‏23:29 חלב בן בענה
  הנטפתי אתי
  בן ריבי מגבעת
  בני בנימן
  ‏23:30 בניהו פרעתני הדי
  מנחלי געשׁ
  ‏23:31 אבי עלבון הערבתי
  עזמות הברחמי
  ‏23:32 אליחבא השׁעלבני
  בני ישׁן יהונתן
  ‏23:33 שׁמה ההררי אחיאם
  בן שׁרר האררי
  ‏23:34 אליפלט בן אחסבי
  בן המעכתי אליעם בן
  אחיתפל הגלני
  ‏23:35 חצרו הכרמלי
  פערי הארבי
  ‏23:36 יגאל בן נתן
  מצבה בני הגדי
  ‏23:37 צלק העמני נחרי
  הבארתי נשׂאי כלי
  יואב בן צריה
  ‏23:38 עירא היתרי
  גרב היתרי
  ‏23:39 אוריה החתי
  כל שׁלשׁים ושׁבעה
  веэле дивре Давид хаахораним
  неум Давид бенэ Ишаи
  унэум хагевер хукам аль
  мешиях Элохэ Яаков
  унэим зэмирот
  Исраэль
  Руах ЯхГве дибер би умилято
  аль лишони
  амар Элохэ Исраэль ли
  дебер цур Исраэль
  мошэль баадам
  цадик мошэль
  иръат Элохим
  ухэор бокер израх шамешь
  бокер лё авот
  миногах миматар
  дэшэ миарэц
  ки лё хэн бейти им эль
  ки верит олям сам
  ли аруха ваколь
  ушэмура ки коль ешъи вехоль
  хэфец ки лё яцмиях
  увелияэль кикоц мунад куляхам
  ки лё бияд икаху
  веишь ега бахэм имале барзэль
  веэц ханит уваэшь сароф
  есарэфу башавет
  эле шэмот хагиборим ашэр
  леДавид Ёшэв-Башэвет Тахкемони
  рош хашалеши ху адино
  хаэцни аль шэмона меот
  халял бефаам ахад
  веахар Эльязар бен Додо бен
  Ахохи бишлёша хагиборим им
  Давид бехорэфам
  баПелештим
  неэсфу шам лямельхама
  ваяалю ишь Исраэль
  ху кам ваях баПелештим ад
  ки ягиа ядо ватидбак ядо аль
  хахэрев ваяас ЯхГве тэшуа
  гедоля байм хахгу
  вехаам яшуву ахарав
  ах лефашэт
  веахарав Шама бен Аге Харари
  ваеасэфу Пелештим лехая
  ватэхи Шам хелькат хасадэ
  мелеа адашим вехаам
  нас мипене Пелештим
  ваитяцэв бетох хахелька
  ваяцэлеха ваях эт
  Пелештим ваяас ЯхГве
  тэшуа гедоля
  ваерэду шэлёшам мехашэлёшим
  рош ваявоу эль кацир эль Давид
  эль меарат Адулям
  вехаят Пелештим
  хона беэмек Рэфаим
  веДавид аз бамецуда умацав
  Пелештим аз Бейт-Ляхэм
  ваитаве Давид вайомар ми
  яшкэни маим мибор Бейт-Лехэм
  ашэр башаар
  ваивкеу шелёшэт хагиборим
  бимаханэ Пелештим ваишаву
  маим мибор Бейт-Лехэм
  ашэр башаар
  ваисэу ваявиу эль Давид
  велё ава лиштотам
  ваясэх отам ляЯхГве
  вайомер халиля ли ЯхГве
  меосоти зот хадам хаанашим
  хахолехим бенафшотам велё ава
  лиштотам эле асу
  шелёшэт хагиборим
  ваАвишаи ахи Йоав бен
  Цэруя хгу рош хашэлёша вехгу
  орэрэт эт ханито аль шэлёшь меот
  халяль велё шэм башэлёша
  мин хашэлёша хахи нехбат ваехи
  лахэм лесар веад хашэлёша
  лё ва
  уВенояхгу бен Йохода бен ишь
  хаиль рав пеалим меКавцээль
  ху хика эт шэнэ
  Ариэль Моав вехгу ирад
  вехика эт хаари бетох
  хабор бейом хашалег
  веху хика эт ишь мицри
  ашэр маръэ увияд
  хаМицри ханит ваеред
  эляв башавет ваигзоль эт
  хахенит мияд хаМицри
  ваяхаргеху баханито
  эле аса Венаяхгу бен
  Йоходая велё шэм бишлёша
  хагиборим
  мин хашэлёшим нихбад веэль
  хашэлёша лё ва
  ваисимехгу Давид
  эль мишмаато
  Аса-Эль ахи Йоав
  башэлёшим
  Эльханан бено Додо
  Бейт-Лахэм
  Шама хаХороди Элика
  хаХороди
  Хэлец хаПальти Ира бен
  Икеш хаТэкои
  Авиэзер хаАнотати
  Мивунаи хаХушати
  Цальмон хаАхохахи
  Махраи хаНэтофати
  Хэлев бен Баана
  хаНэтофати Итай
  бер Ривай миГивъат
  бенэ Беньямин
  Бинаяхгу Пиратони Хидай
  Минахале-Гааш
  Ави-Альвон хаАрвати
  Азмавет хаБархуми
  Эльяхба хаШаальбони
  бенэ Яшэн-Йохонатан
  Шама хаГарари Ахиам
  бен Шарар хаРари
  Элифэлет бен Ахасбаи
  бен хаМаахати Элиам бен
  Ахитофель хаГилёни
  Хецри хаКармели
  Паараи хаАрби
  Игаль бен Натан
  миЦова Бани хаГади
  Цэлек хаАмони Нахарай
  хаБероати носэ киле
  Йоав бен Цэруя
  Ира хаИтри
  Гарэв хаИтри
  Урия хаХети
  коль шелёшим вешивъа
  1 Вот последние 0314 слова 01697 Давида 01732,
  изречение 05002 Давида 01732, сына 01121
  Иессеева 03448, изречение 05002 мужа 01397,
  поставленного 06965 высоко 05920, помазанника 04899
  Бога 0430 Иаковлева 03290 и сладкого 05273
  певца 02158 Израилева 03478:
  2 Дух 07307 Господень 03068 говорит 01696 во мне, и
  слово 04405 Его на языке 03956 у меня.
  3 Сказал 0559 Бог 0430 Израилев 03478, говорил 01696
  о мне скала 06697 Израилева 03478:
  владычествующий 04910 над людьми 0120 будет
  праведен 06662, владычествуя 04910 в страхе 03374
  Божием 0430.
  4 И как на рассвете 0216 утра 01242, при восходе 02224
  солнца 08121 на безоблачном 05645 небе 01242, от
  сияния 05051 после дождя 04306 вырастает трава 01877
  из земли 0776,
  5 не так ли дом 01004 мой у Бога 0410? Ибо завет 01285
  вечный 05769 положил 07760 Он со мною,
  твердый 06186 и непреложный 08104. Не так ли
  исходит 06779 от Него все спасение 03468 мое и все
  хотение 02656 мое?
  6 А нечестивые 01100 будут, как выброшенное 05074
  терние 06975, которого не берут 03947 рукою 03027;
  7 но кто касается 05060 его, вооружается 04390
  железом 01270 или деревом 06086 копья 02595, и
  огнем 0784 сожигают 08313 его на месте 07675.
  8 Вот имена 08034 храбрых 01368 у Давида 01732:
  Исбосеф 03429 Ахаманитянин 08461, главный 07218 из
  трех 07991; он поднял копье 05722 06112 свое на
  восемьсот 08083 03967 человек и поразил 02491 их в
  один 0259 раз 06471.
  9 По 0310 нем Елеазар 0499, сын 01121 Додо 01734,
  сына Ахохи 0266, из трех 07969 храбрых 01368, бывших
  с Давидом 01732, когда они порицанием 02778 0
  вызывали 02778 0 Филистимлян 06430,
  собравшихся 0622 на войну 04421;
  10 израильтяне 0376 03478 вышли 05927 против них, и
  он стал 06965 и поражал 05221 Филистимлян до того,
  что 03588 рука 03027 его утомилась 03021 и
  прилипла 01692 к мечу 02719. И даровал 06213
  Господь 03068 в тот день 03117 великую 01419
  победу 08668, и народ 05971 последовал 07725 за 0310
  ним для того только, чтоб обирать 06584 убитых.
  11 За 0310 ним Шамма 08048, сын 01121 Аге 089,
  Гараритянин 02043. Когда Филистимляне 06430
  собрались 0622 в Фирию 02416, где было
  поле 02513 07704, засеянное 04392 чечевицею 05742, и
  народ 05971 побежал 05127 от Филистимлян 06430,
  12 то он стал 03320 среди 08432 поля 02513 и
  сберег 05337 его и поразил 05221 Филистимлян 06430.
  И даровал 06213 тогда Господь 03068 великую 01419
  победу 08668.
  13 Трое 07969 07970 сих главных из тридцати 07970
  вождей 07218 пошли 03381 и вошли 0935 во время
  жатвы 07105 к Давиду 01732 в пещеру 04631
  Одоллам 05725, когда толпы 02416 Филистимлян 06430
  стояли 02583 в долине 06010 Рефаимов 07497.
  14 Давид 01732 был тогда в укрепленном 04686 месте,
  а отряд 04673 Филистимлян 06430 - в Вифлееме 01035.
  15 И захотел 0183 Давид 01732 пить, и сказал 0559: кто
  напоит 08248 меня водою 04325 из колодезя 0953
  Вифлеемского 01035, что у ворот 08179?
  16 Тогда трое 07969 этих храбрых 01368
  пробились 01234 сквозь стан 04264
  Филистимский 06430 и почерпнули 07579 воды 04325
  из колодезя 0953 Вифлеемского 01035, что у
  ворот 08179, и взяли 05375 и принесли 0935
  Давиду 01732. Но он не захотел 014 пить 08354 ее и
  вылил 05258 ее во славу Господа 03068,
  17 и сказал 0559: сохрани 02486 меня Господь 03068,
  чтоб я сделал 06213 это! не кровь 01818 ли это
  людей 0582, ходивших 01980 с опасностью собственной
  жизни 05315? И не захотел 014 пить 08354 ее. Вот что
  сделали 06213 эти трое 07969 храбрых 01368!
  18 И Авесса 052, брат 0251 Иоава 03097, сын 01121
  Саруин 06870, был главным 07218 из трех 07992; он
  убил 02491 копьем 02595 своим триста 07969 03967
  человек и был в славе 08034 у тех троих 07969.
  19 Из трех 07969 он был знатнейшим 03513 и был
  начальником 08269, но с теми тремя 07969 не
  равнялся 0935.
  20 Ванея 01141, сын 01121 Иодая 03077, мужа 0376 0381
  храброго 02428, великий 07227 по делам 06467, из
  Кавцеила 06909; он поразил 05221 двух 08147 сыновей
  Ариила 0739 Моавитского 04124; он же сошел 03381 и
  убил 05221 льва 0738 во рве 0953 в снежное 07950
  время 03117;
  21 он же убил 02026 одного Египтянина 04713
  человека 0376 видного 04758; в руке 03027
  Египтянина 04713 было копье 02595, а он пошел 03381
  к нему с палкою 07626 и отнял 01497 копье 02595 из
  руки 03027 Египтянина 04713, и убил 05221 его
  собственным его копьем 02595:
  22 вот что сделал 06213 Ванея 01141, сын 01121
  Иодаев 03077, и он был в славе 08034 у трех 07969
  храбрых 01368;
  23 он был знатнее 03513 тридцати 07970, но с теми
  тремя 07969 не равнялся 0935. И поставил 07760 его
  Давид 01732 ближайшим исполнителем 04928 своих
  приказаний.
  24 [Вот имена сильных царя Давида:] Асаил 06214,
  брат 0251 Иоава 03097 - в числе тридцати 07970;
  Елханан 0445, сын 01121 Додо 01734, из
  Вифлеема 01035,
  25 Шамма 08048 Хародитянин 02733, Елика 0470
  Хародитянин 02733,
  26 Херец 02503 Палтитянин 06407, Ира 05896,
  сын 01121 Икеша 06142, Фекоитянин 08621,
  27 Евиезер 044 Анафофянин 06069,
  Мебуннай 04012 Хушатянин 02843,
  28 Цалмон 06756 Ахохитянин 0266,
  Магарай 04121 Нетофафянин 05200,
  29 Хелев 02460, сын 01121 Бааны 01196,
  Нетофафянин 05200, Иттай 0863, сын 01121
  Рибая 07380, из Гивы 01390 сынов 01121
  Вениаминовых 01144,
  30 Ванея 01141 Пирафонянин 06553, Иддай 01914 из
  Нахле-Гааша 05158 01608,
  31 Ави-Албон 045 Арбатитянин 06164,
  Азмавет 05820 Бархюмитянин 01273,
  32 Елияхба 0455 Шаалбонянин 08170; из сыновей 01121
  Яшена 03464 - Ионафан 03083,
  33 Шама 08048 Гараритянин 02043, Ахиам 0279,
  сын 01121 Шарара 08325, Араритянин 02043,
  34 Елифелет 0467, сын 01121 Ахасбая 0308, сына 01121
  Магахати 04602, Елиам 0463, сын 01121
  Ахитофела 0302, Гилонянин 01526,
  35 Хецрай 02695 Кармилитянин 03761,
  Паарай 06474 Арбитянин 0701,
  36 Игал 03008, сын 01121 Нафана 05416,
  из Цобы 06678, Бани 01137 Гадитянин 01425,
  37 Целек 06768 Аммонитянин 05984, Нахарай 05171
  Беротянин 0886, оруженосец 05375 03627 Иоава 03097,
  сына 01121 Саруи 06870,
  38 Ира 05896 Итритянин 03505,
  Гареб 01619 Итритянин 03505,
  39 Урия 0223 Хеттеянин 02850.
  Всех тридцать 07970 семь 07651.

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 13. #268 (5944136) | Ответ на # 5944119
  Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,519
  Записей в дневнике
  1

  24

  24:1 ויסף אף יהוה לחרות
  בישׂראל ויסת את דוד
  בהם לאמר לך
  מנה את ישׂראל
  ואת יהודה
  ‏24:2 ויאמר המלך אל יואב
  שׂר החיל אשׁר אתו שׁוט נא
  בכל שׁבטי ישׂראל
  מדן ועד באר שׁבע
  ופקדו את העם
  וידעתי את מספר העם
  ‏24:3 ויאמר יואב אל המלך
  ויוסף יהוה אלהיך אל העם
  כהם וכהם מאה פעמים
  ועיני אדני המלך
  ראות ואדני המלך
  למה חפץ בדבר הזה
  ‏24:4 ויחזק דבר המלך אל יואב
  ועל שׂרי החיל ויצא יואב
  ושׂרי החיל לפני
  המלך לפקד את
  העם את ישׂראל
  ‏24:5 ויעברו את הירדן ויחנו
  בערוער ימין העיר אשׁר
  בתוך הנחל הגד
  ואל יעזר
  ‏24:6 ויבאו הגלעדה ואל ארץ
  תחתים חדשׁי ויבאו דנה יען
  וסביב אל צידון
  ‏24:7 ויבאו מבצר צר וכל ערי
  החוי והכנעני ויצאו אל
  נגב יהודה
  באר שׁבע
  ‏24:8 וישׁטו בכל הארץ ויבאו
  מקצה תשׁעה חדשׁים ועשׂרים
  יום ירושׁלם
  ‏24:9 ויתן יואב את מספר מפקד
  העם אל המלך
  ותהי ישׂראל
  שׁמנה מאות אלף אישׁ חיל
  שׁלף חרב ואישׁ יהודה חמשׁ
  מאות אלף אישׁ
  ‏24:10 ויך לב דוד אתו אחרי
  כן ספר את העם ויאמר
  דוד אל יהוה חטאתי
  מאד אשׁר עשׂיתי
  ועתה יהוה העבר
  נא את עון עבדך
  כי נסכלתי מאד
  ‏24:11 ויקם דוד בבקר
  ודבר יהוה היה אל גד
  הנביא חזה דוד
  לאמר
  ‏24:12 הלוך ודברת אל
  דוד כה אמר יהוה שׁלשׁ
  אנכי נוטל עליך
  בחר לך אחת מהם
  ואעשׂה לך
  ‏24:13 ויבא גד אל דוד ויגד
  לו ויאמר לו התבוא לך שׁבע
  שׁנים רעב בארצך אם שׁלשׁה
  חדשׁים נסך לפני צריך
  והוא רדפך ואם
  היות שׁלשׁת ימים
  דבר בארצך
  עתה דע וראה
  מה אשׁיב
  שׁלחי דבר
  ‏24:14 ויאמר דוד אל גד
  צר לי מאד נפלה
  נא ביד יהוה כי
  רבים רחמו וביד
  אדם אל
  אפלה
  ‏24:15 ויתן יהוה דבר
  בישׂראל מהבקר ועד
  עת מועד וימת מן
  העם מדן ועד
  באר שׁבע שׁבעים
  אלף אישׁ
  ‏24:16 וישׁלח ידו המלאך
  ירושׁלם לשׁחתה וינחם
  יהוה אל הרעה ויאמר
  למלאך המשׁחית בעם רב
  עתה הרף ידך ומלאך
  יהוה היה עם גרן
  האורנה היבסי
  ‏24:17 ויאמר דוד אל יהוה
  בראתו את המלאך
  המכה בעם ויאמר הנה
  אנכי חטאתי ואנכי
  העויתי ואלה הצאן
  מה עשׂו תהי נא ידך
  בי ובבית אבי
  ‏24:18 ויבא גד אל דוד ביום
  ההוא ויאמר לו עלה
  הקם ליהוה מזבח בגרן
  ארניה היבסי
  ‏24:19 ויעל דוד כדבר גד
  כאשׁר צוה יהוה
  ‏24:20 וישׁקף ארונה וירא את
  המלך ואת עבדיו עברים עליו
  ויצא ארונה וישׁתחו
  למלך אפיו ארצה
  ‏24:21 ויאמר ארונה מדוע בא
  אדני המלך אל עבדו
  ויאמר דוד לקנות
  מעמך את הגרן לבנות
  מזבח ליהוה ותעצר
  המגפה מעל העם
  ‏24:22 ויאמר ארונה אל
  דוד יקח ויעל אדני המלך
  הטוב בעינו ראה הבקר
  לעלה והמרגים וכלי
  הבקר לעצים
  ‏24:23 הכל נתן ארונה
  המלך למלך ויאמר
  ארונה אל המלך יהוה
  אלהיך ירצך
  ‏24:24 ויאמר המלך אל
  ארונה לא כי קנו אקנה
  מאותך במחיר ולא אעלה
  ליהוה אלהי עלות חנם
  ויקן דוד את הגרן ואת
  הבקר בכסף שׁקלים חמשׁים
  ‏24:25 ויבן שׁם דוד
  מזבח ליהוה ויעל
  עלות ושׁלמים
  ויעתר יהוה
  לארץ ותעצר
  המגפה מעל
  ישׂראל
  ваёсэф аф ЯхГве ляхарот
  биИсраэль ваясет эт Давид
  бахэм лемор лех
  менэ эт Исраэль
  вейт Йгуда
  вайомер хамелех эль Йоав
  сар хахаиль ашэр ито шут на
  бехоль шивтэ Исраэль
  меДан беад Беэр-Шэба
  уфикду эт хаам
  веядаати эт миспар хаам
  вайомер Йоав эль хамелех
  веёсэф ЯхГве Элоэха эль хаам
  кахэм векахэм меа пеамим
  веэйнэ адони хамелех
  роот ваадони хамелех
  ляма хафец бадавар хазэ
  ваехезак девар хамелех эль Йоав
  веаль сарэ хехаиль ваёцэ Йоав
  весарэ хахаиль лифне
  хамелех лифкод эт
  хаам эт Исраэль
  ваеавру эт хаЯардэн ваяхану
  ваАроэр ямин хаир ашэр
  бетох ханахаль хаГад
  веэль Яазэр
  ваявоу хаГильада веэль эрец
  Тахтим-Ходчи ваявоу Дана-Яан
  весавиль эль Цидон
  ваявоу мивцар Цор вехоль арэ
  хаХэви вехаКеани ваецэу эль
  нэгев Йгуда
  Беэр-Шава
  ваяашуту бехоль хаарэц ваявоу
  микцэ тиша ходошим веэсрим
  Йом Иерушалаим
  ваитэн Йоав эт миспар мифкад
  хаам эль хамелех
  ватэхи Исраэль
  шэмонэ меот элеф ишь хаиль
  шолеф хэреф веишь Йгуда хамешь
  меот элеф иш
  ваях лев Давид ото ахарэ
  хэн сафар эт хаам вайомер
  Давид эль ЯхГве хатати
  меод ашэр асити
  веата ЯхГве хаавер
  на эт авон авдэха
  ки нискальти меод
  ваяком Давид бабокер
  удвар Яхгве хая эль Гад
  ханави хозэ Давид
  лемор
  халёх ведебарта эль
  Давид ко амар ЯхГве шалёш
  анохи нотэль алеха
  бехар леха ахат мехэм
  веээсэ лях
  ваяо Гад эль Давид ваягед
  лё вайомер лё хатаво леха шэва
  шаним раав беарцэха им шэлёша
  ходашим нэсуха лифнэ царэха
  вехгу рэдфэха веим
  хеёт шэлёшэт ямим
  дэвер беарцэха
  ата да уръэ
  ма ашив
  шульхи давар
  вайомер Давид эль Гад
  цар ли меод нэпеля
  на беяд ЯхГве ки
  рабим рахамав увияд
  адам аль
  эполя
  ваитэн ЯхГве дэвер
  беИсраэль мехабокер веад
  эт моэд ваямот мин
  хаам миДан веад
  Беэр-Шэба шэвьим
  элеф ишь
  ваишлях ядо хамальах
  Иерушалаим лешехата ваинахэм
  ЯхГве эль хараа вайомер
  лямальах хамашхит баам рав
  ата хэреф ядэха умальах
  ЯхГве хая им горэн
  хаАравна хаЕвуси
  вайомер Давид эль ЯхГве
  беръото эт хамальах
  хамаке ваам вайомер хенэ
  анохи хатати веанохи
  хеэвети веэле хацон
  ме асу тэхи на ядэха
  би увивет ави
  ваяво Гад эль Давид байом
  хахгу вайомер лё але
  хакем ляЯхГве мизбеях бегорэн
  Аравна хаЕвуси
  ваяаль Давид кедвар Гад
  каашэр цива ЯхГве
  ваяшкеф Аравна ваяръ эт
  хамелех веэт авадав оверим аляв
  ваяцэ Аравна ваиштаху
  лямелех апав арца
  вайомер Аравна мадуа ба
  адони хамелех эль авдо
  вайомер Давид ликнот
  миэмеха эт хагорэн ливнот
  мизбеях ляЯхГве ветэацар
  хамагефа меаль хаам
  вайомер Аравна эль
  Давид иках веяаль адони хамелех
  хатов беэйнав рээ хабакар
  леаля вехаморегим вехели
  хабокар ляэцим
  хаколь натан Аравна
  хамелех лямелех вайомер
  Аравна эль хамелех ЯхГве
  Элоэха ирцэха
  вайомер хамелех эль
  Аравна лё ки кано экнэ
  меотэха бемхир велё аэле
  ляЯхГве Элохаи олёт хинам
  ваикэн Давид эт хагорэн веэт
  хабакар бекэсеф шекалим хамешим
  ваивэн шам Давид
  бизбеях ляЯхГве ваяаль
  олёт ушэлёмим
  ваятэр ЯхГве
  ляарэц ватэацар
  хамагефа меаль
  Исраэль
  1 Гнев 0639 Господень 03068 опять 03254
  возгорелся 02734 на Израильтян 03478, и
  возбудил 05496 он в них Давида 01732 сказать 0559:
  пойди 03212, исчисли 04487 Израиля 03478 и
  Иуду 03063.
  2 И сказал 0559 царь 04428 Иоаву 03097
  военачальнику 08269 02428, который был при нем:
  пройди 07751 по всем коленам 07626 Израилевым 03478
  [и Иудиным] от Дана 01835 до Вирсавии 0884, и
  исчислите 06485 народ 05971, чтобы мне знать 03045
  число 04557 народа 05971.
  3 И сказал 0559 Иоав 03097 царю 04428: Господь 03068
  Бог 0430 твой да умножит 03254 столько народа 05971,
  сколько есть, и еще во сто 03967 раз 06471 столько, а
  очи 05869 господина 0113 моего царя 04428 да
  увидят 07200 это; но для чего господин 0113 мой
  царь 04428 желает 02654 этого дела 01697?
  4 Но слово 01697 царя 04428 Иоаву 03097 и
  военачальникам 08269 02428 превозмогло 02388; и
  пошел 03318 Иоав 03097 с
  военачальниками 08269 02428 от царя 04428
  считать 06485 народ 05971 Израильский 03478.
  5 И перешли 05674 они Иордан 03383 и
  остановились 02583 в Ароере 06177, на правой 05892 0
  стороне 05892 0 города 05892, который среди 08432
  долины 05158 Гадовой 01410, к Иазеру 03270;
  6 и пришли 0935 в Галаад 01568 и в землю 0776
  Тахтим-Ходши 08483; и пришли 0935 в Дан-Яан 01842
  и обошли 05439 Сидон 06721;
  7 и пришли 0935 к укреплению 04013 Тира 06865 и во
  все города 05892 Хивеян 02340 и Хананеян 03669 и
  вышли 03318 на юг 05045 Иудеи 03063 в
  Вирсавию 0884;
  8 и обошли 07751 всю землю 0776 и пришли 0935
  чрез 07097 девять 08672 месяцев 02320 и двадцать 06242
  дней 03117 в Иерусалим 03389.
  9 И подал 05414 Иоав 03097 список 04557
  народной 05971 переписи 04662 царю 04428; и
  оказалось, что Израильтян 03478 было
  восемьсот 08083 03967 тысяч 0505 мужей 0376 0381
  сильных 02428, способных 08025 к войне 02719, а
  Иудеян 0376 03063 пятьсот 02568 03967 тысяч 0505.
  10 И вздрогнуло 05221 сердце 03820 Давидово 01732
  после 0310 того, как он сосчитал 05608 народ 05971. И
  сказал 0559 Давид 01732 Господу 03068: тяжко 03966
  согрешил 02398 я, поступив 06213 так; и ныне молю
  Тебя, Господи 03068, прости 05674 грех 05771
  раба 05650 Твоего, ибо крайне 03966 неразумно 05528 0
  поступил 05528 0 я.
  11 Когда Давид 01732 встал 06965 на другой день
  утром 01242, то было слово 01697 Господа 03068 к
  Гаду 01410 пророку 05030, прозорливцу 02374
  Давида 01732:
  12 пойди 01980 и скажи 0559 Давиду 01732: так
  говорит 01696 Господь 03068: три 07969
  наказания предлагаю 05190 Я тебе; выбери 0977 себе
  одно 0259 из них, которое совершилось 06213 бы над
  тобою.
  13 И пришел 0935 Гад 01410 к Давиду 01732, и
  возвестил 05046 ему, и сказал 0559 ему: избирай себе,
  быть 0935 ли голоду 07458 в стране 0776 твоей
  семь 07651 лет 08141, или чтобы ты три 07969
  месяца 02320 бегал 05127 от неприятелей 06862 твоих,
  и они преследовали 07291 тебя, или чтобы в
  продолжение трех 07969 дней 03117 была
  моровая 01698 0 язва 01698 0 в стране 0776 твоей?
  теперь рассуди 03045 и реши 07200, что мне
  отвечать 07725 01697 Пославшему 07971 меня.
  14 И сказал 0559 Давид 01732 Гаду 01410: тяжело 06887
  мне очень 03966; но пусть впаду 05307 я в руки 03027
  Господа 03068, ибо велико 07227 милосердие 07356 Его;
  только бы в руки 03027 человеческие 0120 не
  впасть 05307 мне. [И избрал себе Давид моровую язву
  во время жатвы пшеницы.]
  15 И послал 05414 Господь 03068 язву 01698 на
  Израильтян 03478 от утра 01242 до назначенного 04150
  времени 06256; [и началась язва в народе] и
  умерло 04191 из народа 05971, от Дана 01835 до
  Вирсавии 0884, семьдесят 07657 тысяч 0505
  человек 0376.
  16 И простер 07971 Ангел 04397 [Божий] руку 03027
  свою на Иерусалим 03389, чтобы опустошить 07843 его;
  но Господь 03068 пожалел 05162 о бедствии 07451 и
  сказал 0559 Ангелу 04397, поражавшему 07843
  народ 05971: довольно 07227, теперь опусти 07503
  руку 03027 твою. Ангел 04397 же Господень 03068 был
  тогда у гумна 01637 Орны 0728 Иевусеянина 02983.
  17 И сказал 0559 Давид 01732 Господу 03068, когда
  увидел 07200 Ангела 04397, поражавшего 05221
  народ 05971, говоря 0559: вот, я согрешил 02398, я
  [пастырь] поступил 05753 0 беззаконно 05753 0; а эти
  овцы 06629, что сделали 06213 они? пусть же
  рука 03027 Твоя обратится на меня и на дом отца 01004
  моего.
  18 И пришел 0935 в тот день 03117 Гад 01410 к
  Давиду 01732 и сказал 0559: иди 05927, поставь 06965
  жертвенник 04196 Господу 03068 на гумне 01637
  Орны 0728 Иевусеянина 02983.
  19 И пошел 05927 Давид 01732 по слову 01697
  Гада 01410 [пророка], как повелел 06680 Господь 03068.
  20 И взглянул 08259 Орна 0728 и увидел 07200
  царя 04428 и слуг 05650 его, шедших 05674 к нему, и
  вышел 03318 Орна 0728 и поклонился 07812 царю 04428
  лицем 0639 своим до земли 0776.
  21 И сказал 0559 Орна 0728: зачем пришел 0935
  господин 0113 мой царь 04428 к рабу 05650 своему? И
  сказал 0559 Давид 01732: купить 07069 у тебя
  гумно 01637 для устроения 01129 жертвенника 04196
  Господу 03068, чтобы прекратилось 06113
  поражение 04046 народа 05971.
  22 И сказал 0559 Орна 0728 Давиду 01732: пусть
  возьмет 03947 и вознесет 05927 в жертву господин 0113
  мой, царь 04428, что ему угодно 02896 05869. Вот 07200
  волы 01241 для всесожжения 05930 и повозки 04173 и
  упряжь 03627 воловья 01241 на дрова 06086.
  23 Все это, царь 04428, Орна 0728 отдает 05414
  царю 04428. Еще сказал 0559 Орна 0728 царю 04428:
  Господь 03068 Бог 0430 твой да будет 07521 0
  милостив 07521 0 к тебе!
  24 Но царь 04428 сказал 0559 Орне 0728: нет, я
  заплачу 07069 тебе, что стоит 04242, и не вознесу 05927
  Господу 03068 Богу 0430 моему жертвы 05930, взятой
  даром 02600. И купил 07069 Давид 01732 гумно 01637 и
  волов 01241 за пятьдесят 02572 сиклей 08255
  серебра 03701.
  25 И соорудил 01129 там Давид 01732 жертвенник 04196
  Господу 03068 и принес 05927 всесожжения 05930 и
  мирные 08002 0 жертвы 08002 0.
  [После Соломон распространил жертвенник, потому что
  он мал был.] И умилостивился 06279 Господь 03068 над
  страною 0776, и прекратилось 06113 поражение 04046
  Израильтян 03478.
  сэфер меляхим
  перек алеф
  3Царств 1
  1:1 והמלך דוד זקן בא
  בימים ויכסהו
  בבגדים
  ולא יחם לו
  ‏1:2 ויאמרו לו עבדיו יבקשׁו
  לאדני המלך נערה בתולה
  ועמדה לפני המלך
  ותהי לו סכנת
  ושׁכבה בחיקך
  וחם לאדני
  המלך
  ‏1:3 ויבקשׁו נערה יפה
  בכל גבול ישׂראל וימצאו
  את אבישׁג השׁונמית
  ויבאו אתה למלך
  ‏1:4 והנערה יפה עד
  מאד ותהי למלך סכנת
  ותשׁרתהו והמלך
  לא ידעה
  ‏1:5 ואדניה בן חגית
  מתנשׂא לאמר אני
  אמלך ויעשׂ לו רכב
  ופרשׁים וחמשׁים
  אישׁ רצים לפניו
  вехамелех Давид закен ба
  баямим ваихасуху
  бабегадим
  велё ехам лё
  вайомеру лё авадав евакешу
  ляадони хамелех наара ветуля
  веамеда лифне хамелех
  утэхи лё сохэнэт
  вешахева вехекеха
  вехам ляадони
  хамелех
  ваивакешу наара яфа
  бехоль гивуль Исраэль ваимцэу
  эт Авишаг хаШунамит
  ваявиу ота лямелех
  веханаар яфа ад
  меод ватэхи лямелех сохэнэт
  ватишарэтэхгу вехамелех
  лё ядаа
  ваАдония бен Хагит
  митнасэ лемор ани
  эмлёх ваяас лё рэхэв
  уфарашим вахамишим
  ишь рацим лифанав
  1 Когда царь 04428 Давид 01732
  состарился 02204, вошел 0935 в преклонные
  лета 03117, то покрывали 03680 его
  одеждами 0899, но не мог он согреться 03179.
  2 И сказали 0559 ему слуги 05650 его: пусть
  поищут 01245 для господина 0113 нашего
  царя 04428 молодую 05291 девицу 01330, чтоб
  она предстояла 05975 царю 04428 и
  ходила 05532 за ним и лежала 07901 02436 с
  ним, - и будет 02552 0 тепло 02552 0
  господину 0113 нашему, царю 04428.
  3 И искали 01245 красивой 03303 девицы 05291
  во всех пределах 01366 Израильских 03478,
  и нашли 04672 Ависагу 049 Сунамитянку 07767,
  и привели 0935 ее к царю 04428.
  4 Девица 05291 была очень 03966 красива 03303,
  и ходила 05532 она за царем 04428 и
  прислуживала 08334 ему; но царь 04428 не
  познал 03045 ее.
  5 Адония 0138, сын 01121 Аггифы 02294,
  возгордившись 04984 говорил 0559: я
  буду 04427 0 царем 04427 0. И завел 06213 себе
  колесницы 07393 и всадников 06571 и
  пятьдесят 02572 человек 0376 скороходов 07323.

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
 •