Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 1112131415161718192021
Показано с 301 по 312 из 312

Тема: Просьба - поучавствовать в редактировании

 1. Временно отключен Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,562
  Записей в дневнике
  1

  6

  6:31 ויאמר כה יעשׂה לי אלהים
  וכה יוסף אם יעמד
  ראשׁ אלישׁע
  בן שׁפט עליו היום
  ‏6:32 ואלישׁע ישׁב בביתו והזקנים
  ישׁבים אתו וישׁלח אישׁ
  מלפניו בטרם יבא המלאך
  אליו והוא אמר אל הזקנים
  הראיתם כי שׁלח בן המרצח
  הזה להסיר את ראשׁי ראו כבא
  המלאך סגרו הדלת
  ולחצתם אתו בדלת הלוא
  קול רגלי אדניו
  אחריו
  ‏6:33 עודנו מדבר עמם והנה
  המלאך ירד אליו ויאמר הנה
  זאת הרעה מאת יהוה מה
  אוחיל ליהוה עוד
  вайомер ко яасэ ли Элохим
  вехо ёсиф им яамод
  рошь Элиша
  бен Шафат аляв хайом
  веЭлиша ёшэв бевейто вехазэкеним
  ёшэвим ито ваишлях ишь
  милефанав бетэрем яво хамальах
  эляв вехгу амар эль хазекеним
  харэитэм ки шалях бен хамерацэях
  хазэ лехасир эт роши рэу кево
  хамальах сигру хадэлет
  улехацтэм ото бадэлет халё
  коль рагле адонав
  ахарав
  одэну медабер имам вехенэ
  хамальах ёрэд эляв вайомер хенэ
  зот хараа меэт ЯхГве ма
  охиль ляЯхГве од
  31 И сказал 0559: пусть то и то сделает 06213 мне
  Бог 0430, и еще 03254 0 более 03254 0 сделает 03254 0,
  если останется 05975 голова 07218 Елисея 0477,
  сына 01121 Сафатова 08202, на нем сегодня 03117.
  32 Елисей 0477 же сидел 03427 в своем доме 01004, и
  старцы 02205 сидели 03427 у него. И послал 07971
  [царь] человека 0376 от себя. Прежде нежели
  пришел 0935 посланный 04397 к нему, он сказал 0559
  старцам 02205: видите 07200 ли, что этот сын 01121
  убийцы 07523 послал 07971 снять 05493 с меня
  голову 07218? Смотрите 07200, когда придет 0935
  посланный 04397, затворите 05462 дверь 01817 и
  прижмите 03905 его дверью 01817. А вот и топот 06963
  ног 07272 господина 0113 его за 0310 ним!
  33 Еще говорил 01696 он с ними, и вот
  посланный 04397 приходит 03381 к нему, и сказал 0559:
  вот какое бедствие 07451 от Господа 03068! чего мне
  впредь ждать 03176 от Господа 03068?

  7

  7:1 ויאמר אלישׁע שׁמעו דבר
  יהוה כה אמר יהוה כעת
  מחר סאה סלת בשׁקל
  וסאתים שׂערים
  בשׁקל בשׁער
  שׁמרון
  ‏7:2 ויען השׁלישׁ אשׁר למלך
  נשׁען על ידו את אישׁ האלהים
  ויאמר הנה יהוה עשׂה ארבות
  בשׁמים היהיה הדבר הזה
  ויאמר הנכה ראה
  בעיניך ומשׁם
  לא תאכל
  ‏7:3 וארבעה אנשׁים היו מצרעים
  פתח השׁער ויאמרו אישׁ אל
  רעהו מה אנחנו ישׁבים
  פה עד מתנו
  ‏7:4 אם אמרנו נבוא העיר והרעב
  בעיר ומתנו שׁם
  ואם ישׁבנו פה
  ומתנו ועתה לכו ונפלה
  אל מחנה ארם אם
  יחינו נחיה ואם
  ימיתנו ומתנו
  ‏7:5 ויקומו בנשׁף לבוא אל
  מחנה ארם ויבאו עד
  קצה מחנה ארם והנה
  אין שׁם אישׁ
  ‏7:6 ואדני השׁמיע את מחנה
  ארם קול רכב קול סוס
  קול חיל גדול ויאמרו
  אישׁ אל אחיו הנה שׂכר
  עלינו מלך ישׂראל את
  מלכי החתים ואת
  מלכי מצרים
  לבוא עלינו
  ‏7:7 ויקומו וינוסו בנשׁף ויעזבו
  את אהליהם ואת סוסיהם ואת
  חמריהם המחנה כאשׁר היא
  וינסו אל נפשׁם
  ‏7:8 ויבאו המצרעים האלה עד קצה
  המחנה ויבאו אל אהל אחד
  ויאכלו וישׁתו וישׂאו משׁם
  כסף וזהב ובגדים וילכו
  ויטמנו וישׁבו ויבאו אל
  אהל אחר וישׂאו משׁם
  וילכו ויטמנו
  ‏7:9 ויאמרו אישׁ אל רעהו לא כן
  אנחנו עשׂים היום הזה יום
  בשׂרה הוא ואנחנו
  מחשׁים וחכינו עד אור
  הבקר ומצאנו עוון
  ועתה לכו ונבאה
  ונגידה בית המלך
  ‏7:10 ויבאו ויקראו אל שׁער העיר
  ויגידו להם לאמר
  באנו אל מחנה ארם
  והנה אין שׁם אישׁ וקול
  אדם כי אם הסוס אסור
  והחמור אסור ואהלים
  כאשׁר המה
  ‏7:11 ויקרא השׁערים
  ויגידו בית
  המלך פנימה
  ‏7:12 ויקם המלך לילה ויאמר
  אל עבדיו אגידה נא לכם את
  אשׁר עשׂו לנו ארם ידעו כי
  רעבים אנחנו ויצאו מן
  המחנה להחבה בהשׂדה לאמר
  כי יצאו מן העיר ונתפשׂם
  חיים ואל העיר נבא
  ‏7:13 ויען אחד מעבדיו ויאמר
  ויקחו נא חמשׁה מן הסוסים
  הנשׁארים אשׁר נשׁארו בה
  הנם ככל ההמון ישׂראל
  אשׁר נשׁארו בה הנם ככל
  המון ישׂראל אשׁר תמו
  ונשׁלחה ונראה
  ‏7:14 ויקחו שׁני רכב סוסים
  וישׁלח המלך אחרי מחנה
  ארם לאמר
  לכו וראו
  ‏7:15 וילכו אחריהם עד הירדן
  והנה כל הדרך מלאה
  בגדים וכלים אשׁר
  השׁליכו ארם בהחפזם
  וישׁבו המלאכים
  ויגדו למלך
  ‏7:16 ויצא העם ויבזו את מחנה
  ארם ויהי סאה סלת בשׁקל
  וסאתים שׂערים
  בשׁקל כדבר
  יהוה
  ‏7:17 והמלך הפקיד את השׁלישׁ
  אשׁר נשׁען על ידו על השׁער
  וירמסהו העם בשׁער
  וימת כאשׁר דבר אישׁ
  האלהים אשׁר דבר
  ברדת המלך אליו
  ‏7:18 ויהי כדבר אישׁ האלהים
  אל המלך לאמר סאתים
  שׂערים בשׁקל וסאה סלת
  בשׁקל יהיה כעת מחר
  בשׁער שׁמרון
  ‏7:19 ויען השׁלישׁ את אישׁ האלהים
  ויאמר והנה יהוה עשׂה ארבות
  בשׁמים היהיה כדבר הזה
  ויאמר הנך ראה
  בעיניך ומשׁם
  לא תאכל
  ‏7:20 ויהי לו כן וירמסו
  אתו העם בשׁער וימת
  вайомер Элиша шэмъу дэвар
  ЯхГве ко амар ЯхГве каэт
  махар сэа солет бешэкель
  весатаим сэорим
  бесэкель бешаар
  Шомрон
  ваяан хашалишь ашэр лямелех
  нешъан аль ядо эт ишь хаЭлохим
  вайомар хенэ ЯхГве осэ арубот
  башамаим хаихье хадавар хазэ
  вайомер хенэха роэ
  беэйнэха умишам
  лё тохэль
  веарбаа анашим хаю мецоарим
  петах хашаар вайомеру ишь эль
  рээхгу ма анахну ёшэвим
  по ад матну
  им амарну наво хаир вехараав
  баир ваматну шам
  веим яшавну по
  ваматну веата леху венипеля
  эль маханэ Арам им
  яхауну нихье веим
  емитуну ваматну
  ваякуму ванэшэф ляво эль
  маханэ Арам ваявоу ад
  кецэ маханэ Арам вехенэ
  эйн шам ишь
  ваАдонай хищьмиа эт маханэ
  Арам коль рэхэв коль сус
  коль хаиль гадоль вайомеру
  ишь эль ахив хенэ сахар
  алейну мелех Исраэль эт
  мальхэ хаХэтим веэт
  мальхе Мицраим
  ляво алейну
  ваякуму ваянусу ванэшеф ваяазву
  эт охолейхэм веэт сусейхэм веэт
  хаморэйхэм хамаханэ каашэр хи
  ваянусу эль нафшам
  ваявоу хамецораим хаэле ад кецэ
  хамаханэ ваявоу эль охэль эхад
  ваёхэлю ваишту ваисъу мишам
  кесеф везахав увегадим ваелеху
  ваетмину ваешэву ваевоу эль
  охэль ахэр ваисэу мешам
  ваелехгу ваеатмину
  вайомеру ишь эль рээхгу лё кен
  анахну осим хайом хазэ йом
  бесора хгу ваанахну
  махшим вехекину ад ор
  хабокер умецаану авон
  веата леху венавоха
  венагида бейт хамелех
  ваявоу ваикрэу эль шоэр хаир
  ваягиду лахэм лемор
  бану эль маханэ Арам
  вехенэ эйн шам ишь веколь
  адам ки им хасус асур
  вехахамор асур веахолим
  каашэр хэма
  ваикра хашоарим
  ваягиду бейт
  хамелех пенима
  ваяком хамелех ляйла вайомер
  эль авадав агида на ляхэм эт
  ашэр асу ляну Арам ядэу ки
  рээвим анахну ваицэу мин
  хамаханэ лехехаве басадэ лемор
  ки яцэу мин хаир венитпесэм
  хаим веэль хаир наво
  ваяан эхад меавадав вайомер
  веикху на хамеща мин хасусим
  ханешарим ашэр нишаръу ва
  хенам кехоль хехамон Исраэль
  ашэр нишъару ва хенам кехоль
  хамон Исраэль ашэр таму
  венешлиха венеръэ
  ваикхгу шэни рэхэв сусим
  ваишлях хамелех ахарэ маханэ
  Арам лемор
  леху уръу
  ваелеху ахарэйхэм ад хаЯрдэн
  вехенэ холь хадэрих мелеа
  вегадим вехелим ашэр
  хешлиху Арам бехохфзам
  ваяшуву хамаляхим
  ваягиду лямелех
  ваяцэ хаам ваевозу эт маханэ
  Арам ваехи сэа солет бешэкер
  весатаим сэорим
  бешэкель кедвар
  ЯхГве
  вехамелех хефкид эт хашалишь
  ашэр нешан аль ядо аль хашаар
  ваирмесухгу хаам башаар
  ваямот каашэр дебер ишь
  хаЭлохим ашэр дебер
  берэдет хамелех эляв
  ваехи кедабер ишь хаЭлохим
  эль хамелех лемор сатаим
  сэорим бешэкель усэа солет
  бешэкель ихье каэт махар
  бешаар Шомрон
  ваяан хашалишь эт ишь хаЭлохим
  вайомар вехенэ ЯхГве осэ арубот
  башамаим хаихье кадавар хазэ
  вайомер хенэха роэ
  беэйнэха умешам
  лё тохэль
  ваехи лё кен ваирмесу
  ото хаам башаар ваямот
  1 И сказал 0559 Елисей 0477: выслушайте 08085
  слово 01697 Господне 03068: так говорит 0559
  Господь 03068: завтра 04279 в это время 06256
  мера 05429 муки 05560 лучшей будет по сиклю 08255 и
  две меры 05429 ячменя 08184 по сиклю 08255
  у ворот 08179 Самарии 08111.
  2 И отвечал 06030 сановник 07991, на руку 03027
  которого царь 04428 опирался 08172, человеку 0376
  Божию 0430, и сказал 0559: если бы Господь 03068 и
  открыл 06213 окна 0699 на небе 08064, и тогда может
  ли это быть? И сказал 0559 тот: вот увидишь 07200
  глазами 05869 твоими, но есть 0398 0 этого не
  будешь 0398 0.
  3 Четыре 0702 человека 0582 прокаженных 06879
  находились при входе 06607 в ворота 08179 и
  говорили 0559 они друг 0376 другу 07453: что нам
  сидеть 03427 здесь, ожидая смерти 04191?
  4 Если решиться 0559 нам пойти 0935 в город 05892, то
  в городе 05892 голод 07458, и мы там умрем 04191;
  если же сидеть 03427 здесь, то также умрем 04191.
  Пойдем 03212 лучше в стан 04264 Сирийский 0758.
  Если оставят 02421 0 нас в 02421 0 живых 02421 0,
  будем 02421 0 жить 02421 0, а если умертвят 04191,
  умрем 04191.
  5 И встали 06965 в сумерки 05399, чтобы пойти 0935 в
  стан 04264 Сирийский 0758. И пришли 0935 к
  краю 07097 стана 04264 Сирийского 0758, и вот, нет
  там ни одного человека 0376.
  6 Господь 0136 сделал то, что стану 04264
  Сирийскому 0758 послышался 08085 стук 06963
  колесниц 07393 и ржание 06963 коней 05483, шум 06963
  войска 02428 большого 01419. И сказали 0559 они
  друг 0376 другу 0251: верно нанял 07936 против нас
  царь 04428 Израильский 03478 царей 04428
  Хеттейских 02850 и Египетских 04714, чтобы
  пойти 0935 на нас.
  7 И встали 06965 и побежали 05127 в сумерки 05399, и
  оставили 05800 шатры 0168 свои, и коней 05483 своих,
  и ослов 02543 своих, весь стан 04264, как он был, и
  побежали 05127, спасая себя 05315.
  8 И пришли 0935 те прокаженные 06879 к краю 07097
  стана 04264, и вошли 0935 в один 0259 шатер 0168, и
  ели 0398 и пили 08354, и взяли 05375 оттуда
  серебро 03701, и золото 02091, и одежды 0899, и
  пошли 03212 и спрятали 02934. Пошли 0935 еще в
  другой 0312 шатер 0168, и там взяли 05375, и
  пошли 03212 и спрятали 02934.
  9 И сказали 0559 друг 0376 другу 07453: не так мы
  делаем 06213. День 03117 03117 сей - день
  радостной 01309 0 вести 01309 0, если мы
  замедлим 02814 и будем 02442 0 дожидаться 02442 0
  утреннего 01242 света 0216, то падет 04672 на нас
  вина 05771. Пойдем 0935 же и уведомим 05046
  дом 01004 царский 04428.
  10 И пришли 0935, и позвали 07121 привратников 07778
  городских 05892, и рассказали 05046 им, говоря 0559:
  мы ходили 0935 в стан 04264 Сирийский 0758, и вот,
  нет там ни человека 0376, ни голоса 06963
  человеческого 0120, а только кони 05483
  привязанные 0631, и ослы 02543 привязанные 0631, и
  шатры 0168, как быть им.
  11 И позвали 07121 привратников 07778, и они
  передали 05046 весть в 06441 0 самый 06441 0
  дворец 01004 царский 04428.
  12 И встал 06965 царь 04428 ночью 03915, и сказал 0559
  слугам 05650 своим: скажу 05046 вам, что делают 06213
  с нами Сирияне 0758. Они знают 03045, что мы терпим
  голод 07457, и вышли 03318 из стана 04264, чтобы
  спрятаться 02247 в поле 07704, думая 0559 так: "когда
  они выйдут 03318 из города 05892, мы захватим 08610
  их живыми 02416 и вторгнемся 0935 в город 05892".
  13 И отвечал 06030 один 0259 из служащих 05650 при
  нем, и сказал 0559: пусть возьмут 03947 пять 02568 из
  остальных 07604 коней 05483, которые остались 07604 в
  городе, [из всего ополчения 01995 Израильтян 03478
  только и осталось 07604 в нем, из всего
  ополчения 01995 Израильтян 03478, которое
  погибло 08552], и пошлем 07971, и посмотрим 07200.
  14 И взяли 03947 две 08147 пары коней 05483,
  запряженных в колесницы 07393. И послал 07971
  царь 04428 вслед 0310 Сирийского 0758 войска 04264,
  сказав 0559: пойдите 03212, посмотрите 07200.
  15 И ехали 03212 за 0310 ним до Иордана 03383, и вот
  вся дорога 01870 устлана 04392 одеждами 0899 и
  вещами 03627, которые побросали 07993 Сирияне 0758
  при торопливом 02648 побеге своем.
  И возвратились 07725 посланные 04397, и
  донесли 05046 царю 04428.
  16 И вышел 03318 народ 05971, и разграбил 0962
  стан 04264 Сирийский 0758, и была мера 05429
  муки 05560 лучшей по сиклю 08255, и две меры 05429
  ячменя 08184 по сиклю 08255, по слову 01697
  Господню 03068.
  17 И царь 04428 поставил 06485 того сановника 07991,
  на руку 03027 которого опирался 08172, у ворот 08179;
  и растоптал 07429 его народ 05971 в воротах 08179, и
  он умер 04191, как сказал 01696 человек 0376
  Божий 0430, который говорил 01696, когда
  приходил 03381 к нему царь 04428.
  18 Когда говорил 01696 человек 0376 Божий 0430
  царю 04428 так: "две меры 05429 ячменя 08184 по
  сиклю 08255, и мера 05429 муки 05560 лучшей по
  сиклю 08255 будут завтра 04279 в это время 06256 у
  ворот 08179 Самарии 08111",
  19 тогда отвечал 06030 этот сановник 07991
  человеку 0376 Божию 0430 и сказал 0559: "если бы
  Господь 03068 и открыл 06213 окна 0699 на небе 08064,
  и тогда может ли это быть?" А он сказал 0559:
  "увидишь 07200 твоими глазами 05869, но есть 0398 0
  этого не будешь 0398 0".
  20 Так и сбылось с ним; и затоптал 07429 его
  народ 05971 в воротах 08179, и он умер 04191.

  8

  8:1 ואלישׁע דבר אל האשׁה אשׁר
  החיה את בנה לאמר קומי ולכי
  אתי וביתך וגורי באשׁר תגורי כי
  קרא יהוה לרעב
  וגם בא אל
  הארץ שׁבע שׁנים
  ‏8:2 ותקם האשׁה ותעשׂ כדבר
  אישׁ האלהים ותלך היא וביתה
  ותגר בארץ פלשׁתים
  שׁבע שׁנים
  ‏8:3 ויהי מקצה שׁבע שׁנים ותשׁב
  האשׁה מארץ פלשׁתים ותצא
  לצעק אל המלך אל ביתה
  ואל שׂדה
  ‏8:4 והמלך מדבר אל גחזי
  נער אישׁ האלהים לאמר
  ספרה נא לי את כל הגדלות
  אשׁר עשׂה אלישׁע
  ‏8:5 ויהי הוא מספר למלך
  את אשׁר החיה את המת והנה
  האשׁה אשׁר החיה את בנה
  צעקת אל המלך על
  ביתה ועל שׂדה ויאמר
  גחזי אדני המלך
  веЭлиша дебер эль хаища ашэр
  хэхия эт бена лемор куми ульхи
  ат увэтэх вегури баашэр тагури
  ки кара ЯхГве ляраав
  вегам ба эль
  хаарэц шэва шаним
  ватаком хаища ватаас кедвар
  ишь хаЭлохим ватэлих хи увета
  ватогор беэрец Пелештим
  шэва шаним
  ваехи микецэ шэва шаним ваташов
  хаища меэрец Пелештим ватэцэ
  лицок эль хамелех эль бета
  веэль сада
  вехамелех медабер эль Гехази
  наар ишь хаЭлохим лемор
  сапера на ли эт коль хагедолёт
  ашэр аса Элиша
  ваехи ху месапер лямелех
  эт ашэр хэхия эт хамет вехенэ
  хаища ашэр хэхия эт бена
  цоэкет эль хамелех аль
  бета веаль сада вайомер
  Гехази адони хамелех
  1 И говорил 01696 Елисей 0477 женщине 0802,
  сына 01121 которой воскресил 02421 он, и сказал 0559:
  встань 06965, и пойди 03212, ты и дом 01004 твой, и
  поживи 01481 там, где можешь пожить 01481, ибо
  призвал 07121 Господь 03068 голод 07458, и он
  придет 0935 на сию землю 0776 на семь 07651 лет 08141.
  2 И встала 06965 та женщина 0802, и сделала 06213 по
  слову 01697 человека 0376 Божия 0430; и пошла 03212
  она и дом 01004 ее, и жила 01481 в земле 0776
  Филистимской 06430 семь 07651 лет 08141.
  3 По прошествии 07097 семи 07651 лет 08141
  возвратилась 07725 эта женщина 0802 из земли 0776
  Филистимской 06430 и пришла 03318 просить 06817
  царя 04428 о доме 01004 своем и о поле 07704 своем.
  4 Царь 04428 тогда разговаривал 01696 с Гиезием 01522,
  слугою 05288 человека 0376 Божия 0430, и сказал 0559:
  расскажи 05608 мне все замечательное 01419, что
  сделал 06213 Елисей 0477.
  5 И между тем как он рассказывал 05608 царю 04428,
  что тот воскресил 02421 умершего 04191,
  женщина 0802, которой сына 01121 воскресил 02421 он,
  просила 06817 царя 04428 о доме 01004 своем и о
  поле 07704 своем. И сказал 0559 Гиезий 01522:
  господин 0113 мой царь 04428, это та самая


 2. Временно отключен Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,562
  Записей в дневнике
  1

  8

  זאת האשׁה וזה בנה אשׁר
  החיה אלישׁע
  ‏8:6 וישׁאל המלך לאשׁה
  ותספר לו ויתן לה המלך
  סריס אחד לאמר השׁיב את
  כל אשׁר לה ואת כל תבואת
  השׂדה מיום עזבה את הארץ
  ועד עתה
  ‏8:7 ויבא אלישׁע דמשׂק ובן הדד
  מלך ארם חלה ויגד לו לאמר
  בא אישׁ האלהים
  עד הנה
  ‏8:8 ויאמר המלך אל חזהאל קח
  בידך מנחה ולך לקראת אישׁ
  האלהים ודרשׁת את יהוה
  מאותו לאמר האחיה
  מחלי זה
  ‏8:9 וילך חזאל לקראתו ויקח
  מנחה בידו וכל טוב דמשׂק משׂא
  ארבעים גמל ויבא
  ויעמד לפניו ויאמר
  בנך בן הדד
  מלך ארם
  שׁלחני אליך
  לאמר האחיה
  מחלי זה
  ‏8:10 ויאמר אליו אלישׁע לך
  אמר לא חיה תחיה והראני
  יהוה כי מות ימות
  ‏8:11 ויעמד את פניו
  וישׂם עד
  בשׁ ויבך אישׁ
  האלהים
  ‏8:12 ויאמר חזאל מדוע אדני
  בכה ויאמר כי ידעתי את אשׁר
  תעשׂה לבני ישׂראל רעה
  מבצריהם תשׁלח באשׁ
  ובחריהם בחרב
  תהרג ועלליהם
  תרטשׁ והרתיהם
  תבקע
  ‏8:13 ויאמר חזהאל כי מה עבדך
  הכלב כי יעשׂה הדבר הגדול
  הזה ויאמר אלישׁע הראני
  יהוה אתך
  מלך על ארם
  ‏8:14 וילך מאת אלישׁע ויבא אל
  אדניו ויאמר לו מה אמר
  לך אלישׁע ויאמר
  אמר לי חיה תחיה
  ‏8:15 ויהי ממחרת ויקח
  המכבר ויטבל במים
  ויפרשׂ על פניו וימת וימלך
  חזהאל תחתיו
  ‏8:16 ובשׁנת חמשׁ ליורם בן
  אחאב מלך ישׂראל ויהושׁפט
  מלך יהודה מלך יהורם
  בן יהושׁפט מלך
  יהודה
  ‏8:17 בן שׁלשׁים ושׁתים שׁנה היה
  במלכו ושׁמנה שׁנה מלך
  בירושׁלם
  ‏8:18 וילך בדרך מלכי ישׂראל
  כאשׁר עשׂו בית אחאב כי בת
  אחאב היתה לו
  לאשׁה ויעשׂ הרע
  בעיני יהוה
  ‏8:19 ולא אבה יהוה להשׁחית את
  יהודה למען דוד עבדו כאשׁר
  אמר לו לתת לו ניר
  לבניו כל הימים
  ‏8:20 בימיו פשׁע אדום מתחת יד
  יהודה וימלכו עליהם
  מלך
  ‏8:21 ויעבר יורם צעירה וכל
  הרכב עמו ויהי הוא קם לילה
  ויכה את אדום הסביב אליו ואת
  שׂרי הרכב
  וינס העם לאהליו
  ‏8:22 ויפשׁע אדום מתחת יד יהודה
  עד היום הזה אז תפשׁע לבנה
  בעת ההיא
  ‏8:23 ויתר דברי יורם וכל אשׁר
  עשׂה הלוא הם כתובים על ספר
  דברי הימים למלכי
  יהודה
  ‏8:24 וישׁכב יורם עם אבתיו
  ויקבר עם אבתיו בעיר
  דוד וימלך אחזיהו
  בנו תחתיו
  ‏8:25 בשׁנת שׁתים עשׂרה שׁנה
  ליורם בן אחאב מלך
  ישׂראל מלך אחזיהו בן
  יהורם מלך יהודה
  ‏8:26 בן עשׂרים ושׁתים שׁנה
  אחזיהו במלכו ושׁנה
  אחת מלך בירושׁלם
  ושׁם אמו עתליהו
  בת עמרי מלך
  ישׂראל
  ‏8:27 וילך בדרך בית אחאב
  ויעשׂ הרע בעיני יהוה
  כבית אחאב כי חתן
  בית אחאב
  הוא
  ‏8:28 וילך את יורם בן אחאב
  למלחמה עם חזהאל
  מלך ארם ברמת
  גלעד ויכו ארמים
  את יורם
  ‏8:29 וישׁב יורם המלך
  להתרפא ביזרעאל מן
  המכים אשׁר יכהו ארמים
  ברמה בהלחמו את חזהאל
  מלך ארם ואחזיהו בן
  יהורם מלך יהודה ירד
  לראות את יורם בן
  אחאב ביזרעאל
  כי חלה הו
  зот хаища везэ бена ашэр
  хэхия Элиша
  ваишаль хамелех ляища
  ватэсапер лё ваитэн ля хамелех
  сарис эхад лемор хашэв эт
  коль ашэр ля веэт коль тэвуот
  хасадэ мейом озва эт хаарэц
  веад ата
  ваяво Элиша Дамесек уВен-Хадад
  мелех Арам холе ваюгад лё лемор
  ба ишь хаЭлохим
  ад хена
  вайомер хамелех эль Хазаэль ках
  беядэха минха велех ликрат ишь
  хаЭлохим ведарашта эт ЯхГве
  меото лемор хаэхье
  мехоли зэ
  ваелех Хазаэль ликрато ваиках
  минха беядо вехоль тув Дамесек
  маса арбаим гамаль ваяво
  ваяамод лефанав вайомер
  бинха Бен-Хадад
  мелех Арам
  шеляхани элеха
  лемор хаэхье
  мехоли зэ
  вайомер эляв Элиша лех
  эмор лё хаё тихье вехеръани
  ЯхГве ки мот ямут
  ваяамед эт панав
  ваясэм ад
  бошь ваевк ишь
  хаЭлохим
  вайомер Хазаэль мадуа адони
  бохэ вайомер ки ядаати эт ашэр
  таасэ ливнэ Исраэль раа
  мивцэрейхэм тэшалях баэшь
  увахэрухэм бахэрев
  тахарог веолелейхэм
  тэратэшь вехаротэйхэм
  тэвакея
  вайомер Хазаэль ки ма авдэха
  хакелев ки яасэ хадавар хагадоль
  хазэ вайомер Элиша хиръани
  ЯхГве отха
  мелех аль Арам
  ваелех меэт Элиша ваяво эль
  адонав вайомер лё ма амар
  леха Элиша вайомер
  амар ли хаё тихье
  ваехи мимохарат ваеках
  хамахбер ваитболь бамаим
  ваифрос аль панав ваямот ваемлёх
  Хазаэль тахтав
  увешнат хамешь леЙорам бен
  Ахав мелех Исраэль виЙхошофат
  мелех Йгуда малях Йхорам
  бен Йхошофат мелех
  Йгуда
  бен шелёшим ушэтаим шана хая
  вемольхо ушэмонэ шаним малях
  беИерушалаим
  ваелех бедэрих мальхе Исраэль
  каашэр асу бейт Ахав ки бат
  Ахав хаита лё
  леища ваяас хара
  беэйнэ ЯхГве
  велё ава ЯхГве лехашхит эт
  Йгуда лемаан Давид авдо каашэр
  амар лё лятэт лё нир
  леванав коль хаямим
  беямав паша Эдом митахат яд
  Йгуда ваямлиху алейхэм
  мелех
  ваяавор Йорам Цаира вехоль
  харэхэв имо ваехи ху кам ляйла
  ваяке эт Эдом хасовев эляв веэт
  сарэ харэхэв
  ваянос хаам леохаляв
  ваифша Эдом митахат яд Йгуда
  ад хайом хазэ аз тифша Ливна
  баэт хахи
  веетэр диврэ Йорам вехоль ашэр
  аса халё хэм кетувим аль сэфер
  дивре хаямим лемальхе
  Йгуда
  ваишкав Йорам им авотав
  ваикавер им авотав беир
  Давид ваимлёх Ахазьяхгу
  бено тахтав
  бешнат шэтэм эсрэ шана
  леЙорам бен Ахав мелех
  Исраэль малях Ахазьяхгу бен
  Йохорам мелех Йгуда
  бен эсрим ушэтаим шана
  Ахазьяхгу вемольхо вешана
  ахат малях беИерушалаим
  вешэм имо Атальяхгу
  бат Омри мелех
  Исраэль
  ваелех бедэрих бейт Ахав
  ваяас храа беэйнэ ЯхГве
  кевейт Ахав ки хатан
  бейт Ахав
  хгу
  ваелех эт Йорам бен Ахав
  лямельхама им Хазаэль
  мелех Арам беРамот
  Гильад ваяку Арамим
  эт Йорам
  ваяшов Йорам хамелех
  лехитрапе беИзрээль мин
  хамаким ашэр якухгу Арамим
  баРама бехиляхамо эт Хазаэль
  мелех Арам ваОхозьяхгу бен
  Йхоромам мелех Йгуда ярад
  леръот эт Йорам бен
  Ахава беИзрээль
  ки холе хгу
  женщина 0802 и тот самый сын 01121 ее, которого
  воскресил 02421 Елисей 0477.
  6 И спросил 07592 царь 04428 у женщины 0802, и она
  рассказала 05608 ему. И дал 05414 ей царь 04428
  одного 0259 из придворных 05631, сказав 0559:
  возвратить 07725 ей все принадлежащее ей и все
  доходы 08393 с поля 07704, с того дня 03117, как она
  оставила 05800 землю 0776, поныне.
  7 И пришел 0935 Елисей 0477 в Дамаск 01834, когда
  Венадад 01130, царь 04428 Сирийский 0758, был
  болен 02470. И донесли 05046 ему, говоря 0559:
  пришел 0935 человек 0376 Божий 0430 сюда 02008.
  8 И сказал 0559 царь 04428 Азаилу 02371: возьми 03947
  в руку 03027 твою дар 04503 и пойди 03212
  навстречу 07125 человеку 0376 Божию 0430, и
  вопроси 01875 Господа 03068 чрез него, говоря 0559:
  выздоровею 02421 ли я от сей болезни 02483?
  9 И пошел 03212 Азаил 02371 навстречу 07125 ему, и
  взял 03947 дар 04503 в руку 03027 свою и всего
  лучшего 02898 в Дамаске 01834, сколько могут
  нести 04853 сорок 0705 верблюдов 01581, и
  пришел 0935 и стал 05975 пред лице 03942 его, и
  сказал 0559: сын 01121 твой Венадад 01130, царь 04428
  Сирийский 0758, послал 07971 меня к тебе
  спросить 0559: "выздоровею 02421 ли я от сей
  болезни 02483?"
  10 И сказал 0559 ему Елисей 0477: пойди 03212,
  скажи 0559 ему: "выздоровеешь 02421"; однакож
  открыл 07200 мне Господь 03068, что он умрет 04191.
  11 И устремил 05975 на него Елисей взор 06440 свой, и
  так оставался 07760 до того, что привел 0954 0 его
  в 0954 0 смущение 0954 0; и заплакал 01058
  человек 0376 Божий 0430.
  12 И сказал 0559 Азаил 02371: отчего господин 0113
  мой плачет 01058? И сказал 0559 он: оттого, что я
  знаю 03045, какое наделаешь 06213 ты сынам 01121
  Израилевым 03478 зло 07451; крепости 04013 их
  предашь 07971 огню 0784, и юношей 0970 их
  мечом 02719 умертвишь 02026, и грудных 05768 0
  детей 05768 0 их побьешь 07376, и беременных 02030
  женщин у них разрубишь 01234.
  13 И сказал 0559 Азаил 02371: что такое раб 05650 твой,
  пес 03611 [мертвый], чтобы мог сделать 06213 такое
  большое 01419 дело 01697? И сказал 0559 Елисей 0477:
  указал 07200 мне Господь 03068 в тебе царя 04428
  Сирии 0758.
  14 И пошел 03212 он от Елисея 0477, и пришел 0935 к
  государю 0113 своему. И сказал 0559 ему этот:
  что говорил 0559 тебе Елисей 0477? И сказал 0559:
  он говорил 0559 мне, что ты выздоровеешь 02421.
  15 А на другой 04283 0 день 04283 0 он взял 03947
  одеяло 04346, намочил 02881 его водою 04325, и
  положил 06566 на лице 06440 его, и он умер 04191.
  И воцарился 04427 Азаил 02371 вместо него.
  16 В пятый 02568 год 08141 Иорама 03141, сына 01121
  Ахавова 0256, царя 04428 Израильского 03478, за
  Иосафатом 03092, царем 04428 Иудейским 03063,
  воцарился 04427 Иорам 03088, сын 01121
  Иосафатов 03092, царь 04428 Иудейский 03063.
  17 Тридцати 07970 двух 08147 лет 08141 был он, когда
  воцарился 04427, и восемь 08083 лет 08141
  царствовал 04427 в Иерусалиме 03389,
  18 и ходил 03212 путем 01870 царей 04428
  Израильских 03478, как поступал 06213 дом 01004
  Ахавов 0256, потому что дочь 01323 Ахава 0256 была
  женою 0802 его, и делал 06213 неугодное 07451 в
  очах 05869 Господних 03068.
  19 Однакож не хотел 014 Господь 03068 погубить 07843
  Иуду 03063, ради Давида 01732, раба 05650 Своего, так
  как Он обещал 0559 дать 05414 ему светильник 05216 в
  детях 01121 его на все времена 03117.
  20 Во дни 03117 его выступил 06586 Едом 0123 из-под
  руки 03027 Иуды 03063, и поставили 04427 они над
  собою царя 04428.
  21 И пошел 05674 Иорам 03141 в Цаир 06811, и все
  колесницы 07393 с ним; и встал 06965 он ночью 03915,
  и поразил 05221 Идумеян 0123, окружавших 05437 его,
  и начальников 08269 над колесницами 07393, но
  народ 05971 убежал 05127 в шатры 0168 свои.
  22 И выступил 06586 Едом 0123 из-под руки 03027
  Иуды 03063 до сего дня 03117. В то 01931 же
  время 06256 выступила 06586 и Ливна 03841.
  23 Прочее 03499 об Иораме 03141 и обо всем, что он
  сделал 06213, написано 03789 в
  летописи 05612 01697 03117 царей 04428
  Иудейских 03063.
  24 И почил 07901 Иорам 03141 с отцами 01 своими, и
  погребен 06912 с отцами 01 своими в городе 05892
  Давидовом 01732. И воцарился 04427 Охозия 0274,
  сын 01121 его, вместо него.
  25 В двенадцатый 08147 06240 год 08141 Иорама 03141,
  сына 01121 Ахавова 0256, царя 04428
  Израильского 03478, воцарился 04427 Охозия 0274,
  сын 01121 Иорама 03088, царя 04428 Иудейского 03063.
  26 Двадцати 06242 двух 08147 лет 08141 был
  Охозия 0274, когда воцарился 04427, и один 0259
  год 08141 царствовал 04427 в Иерусалиме 03389.
  Имя 08034 же матери 0517 его Гофолия 06271,
  дочь 01323 Амврия 06018, царя 04428
  Израильского 03478.
  27 И ходил 03212 путем 01870 дома 01004 Ахавова 0256,
  и делал 06213 неугодное 07451 в очах 05869
  Господних 03068, подобно дому 01004 Ахавову 0256,
  потому что он был в родстве 02860 с домом 01004
  Ахавовым 0256.
  28 И пошел 03212 он с Иорамом 03141, сыном 01121
  Ахавовым 0256, на войну 04421 с Азаилом 02371,
  царем 04428 Сирийским 0758, в Рамоф 07433
  Галаадский 01568, и ранили 05221 Сирияне 0761
  Иорама 03141.
  29 И возвратился 07725 Иорам 03141 царь 04428, чтобы
  лечиться 07495 в Изрееле 03157 от ран 04347, которые
  причинили 05221 ему Сирияне 0761 в Рамофе 07414,
  когда он воевал 03898 с Азаилом 02371, царем 04428
  Сирийским 0758. И Охозия 0274, сын 01121
  Иорама 03088, царь 04428 Иудейский 03063,
  пришел 03381 посетить 07200 Иорама 03141, сына 01121
  Ахавова 0256, в Изреель 03157, так как он был
  болен 02470.

  9

  9:1 ואלישׁע הנביא קרא לאחד
  מבני הנביאים ויאמר לו
  חגר מתניך וקח
  פך השׁמן הזה
  בידך ולך רמת גלע
  ‏9:2 ובאת שׁמה וראה שׁם
  יהוא בן יהושׁפט
  בן נמשׁי ובאת והקמתו
  מתוך אחיו
  והביאת אתו
  חדר בחדר
  ‏9:3 ולקחת פך השׁמן ויצקת
  על ראשׁו ואמרת כה אמר
  יהוה משׁחתיך למלך אל
  ישׂראל ופתחת הדלת
  ונסתה ולא תחכה
  ‏9:4 וילך הנער הנער
  הנביא רמת גלעד
  ‏9:5 ויבא והנה שׂרי החיל
  ישׁבים ויאמר דבר לי אליך
  השׂר ויאמר יהוא אל מי
  מכלנו ויאמר
  אליך השׂר
  ‏9:6 ויקם ויבא הביתה ויצק
  השׁמן אל ראשׁו ויאמר לו
  כה אמר יהוה אלהי
  ישׂראל משׁחתיך למלך
  אל עם יהוה
  אל ישׂראל
  веЭлиша ханави кара леэхад
  мибене ханевеим вайомер лё
  хогор мотнэха веках
  пах хашэмен хазэ
  беядэха велех Рамот Гельад
  увата шама урээ шам
  Еху бен Йхошофат
  бен Немши увата вахакемото
  метох эхав
  вехевета ото
  хедэр вехадэр
  велякахта пах хашхэмен веяцакта
  аль рошо веомарта ко амар
  ЯхГве мешахтиха лемелех эль
  Исраэль уфатахта хадэлет
  венаста велё тэхаке
  ваелех ханаар ханаар
  ханавеи Рамот Гельад
  ваяво вехенэ сарэ хахаиль
  ёшэвим вайомер давар ли элеха
  хасар вайомер Еху эль ми
  мекуляну вайомер
  элеха хасар
  ваяком ваяво хабайта ваецок
  хашэмен эль рошо вайомер лё
  ко амар Яхгве Элохэ
  Исраэль мешахтиха лемелех
  эль ам ЯхГве
  эль Исраэль
  1 Елисей 0477 пророк 05030 призвал 07121 одного 0259
  из сынов 01121 пророческих 05030 и сказал 0559 ему:
  опояшь 02296 чресла 04975 твои, и возьми 03947 сей
  сосуд 06378 с елеем 08081 в руку 03027 твою, и
  пойди 03212 в Рамоф 07433 Галаадский 01568.
  2 Придя 0935 туда, отыщи 07200 там Ииуя 03058,
  сына 01121 Иосафата 03092, сына 01121
  Намессиева 05250, и подойди 0935, и вели
  выступить 06965 ему из среды 08432 братьев 0251
  своих, и введи 0935 его во внутреннюю 02315
  комнату 02315;
  3 и возьми 03947 сосуд 06378 с елеем 08081, и
  вылей 03332 на голову 07218 его, и скажи 0559: "так
  говорит 0559 Господь 03068: помазую 04886 тебя в
  царя 04428 над Израилем 03478". Потом отвори 06605
  дверь 01817, и беги 05127, и не жди 02442.
  4 И пошел 03212 отрок 05288, слуга 05288
  пророка 05030, в Рамоф 07433 Галаадский 01568,
  5 и пришел 0935, и вот сидят 03427
  военачальники 08269 02428. И сказал 0559:
  у меня слово 01697 до тебя, военачальник 08269.
  И сказал 0559 Ииуй 03058: до кого из всех нас? И
  сказал 0559 он: до тебя, военачальник 08269.
  6 И встал 06965 он, и вошел 0935 в дом 01004. И
  отрок вылил 03332 елей 08081 на голову 07218 его, и
  сказал 0559 ему: так говорит 0559 Господь 03068
  Бог 0430 Израилев 03478: "помазую 04886 тебя в
  царя 04428 над народом 05971 Господним 03068, над
  Израилем 03478,


 3. Временно отключен Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,562
  Записей в дневнике
  1

  9

  9:7 והכיתה את בית אחאב
  אדניך ונקמתי דמי
  עבדי הנביאים
  ודמי כל עבדי
  יהוה מיד איזבל
  ‏9:8 ואבד כל בית אחאב
  והכרתי לאחאב
  משׁתין בקיר ועצור
  ועזוב בישׂראל
  ‏9:9 ונתתי את בית אחאב כבית
  ירבעם בן נבט וכבית
  בעשׁא בן אחיה
  ‏9:10 ואת איזבל יאכלו
  הכלבים בחלק יזרעאל
  ואין קבר ויפתח
  הדלת וינס
  ‏9:11 ויהוא יצא אל עבדי אדניו
  ויאמר לו השׁלום
  מדוע בא המשׁגע
  הזה אליך ויאמר
  אליהם אתם ידעתם את
  האישׁ ואת שׂיחו
  ‏9:12 ויאמרו שׁקר הגד נא לנו
  ויאמר כזאת וכזאת אמר
  אלי לאמר כה אמר יהוה
  משׁחתיך למלך אל ישׂראל
  ‏9:13 וימהרו ויקחו אישׁ
  בגדו וישׂימו תחתיו
  אל גרם המעלות
  ויתקעו בשׁופר
  ויאמרו מלך יהוא
  ‏9:14 ויתקשׁר יהוא בן
  יהושׁפט בן נמשׁי אל
  יורם ויורם היה שׁמר
  ברמת גלעד הוא וכל
  ישׂראל מפני חזאל
  מלך ארם
  ‏9:15 וישׁב יהורם המלך להתרפא
  ביזרעאל מן המכים
  אשׁר יכהו ארמים
  בהלחמו את חזאל
  מלך ארם ויאמר
  יהוא אם ישׁ נפשׁכם
  אל יצא פליט
  מן העיר ללכת
  לגיד ביזרעאל
  ‏9:16 וירכב יהוא וילך יזרעאלה
  כי יורם שׁכב שׁמה
  ואחזיה מלך יהודה ירד
  לראות את יורם
  ‏9:17 והצפה עמד על המגדל
  ביזרעאל וירא את שׁפעת
  יהוא בבאו ויאמר
  שׁפעת אני ראה
  ויאמר יהורם קח
  רכב ושׁלח לקראתם
  ויאמר השׁלום
  ‏9:18 וילך רכב הסוס לקראתו
  ויאמר כה אמר המלך
  השׁלום ויאמר יהוא מה
  לך ולשׁלום סב אל אחרי
  ויגד הצפה לאמר בא
  המלאך עד הם
  ולא שׁב
  вехекита эт бейт Ахав
  адонэха венекамти дэми
  авадаи ханэвеим
  удэме коль авдэ
  ЯхГве мияд Изавель
  веавад коль бейт Ахав
  вехекрати леАхав
  маштин бекир веацур
  веазув беИсраэль
  венатати эт бейт Ахав кевейт
  Йоровам бен Нэват ухэвейт
  Бааша бен Ахия
  веэт Изэвель ёхэлю
  хакелявим бехэлек Изрээль
  веэйн ковер ваифтах
  хадэлет ваянос
  ваЕху яца эль авдэ адонав
  вайомер лё хашалём
  мадуа ба хамешуга
  хазэ элеха вайомер
  алейхэм атэм ядаатэм эт
  хаишь веэт сихо
  вайомеру шэкер хагед на ляну
  вайомер казот вехазот амар
  эляи лемор ко амар ЯхГве
  мешахтиха лемелех эль Исраэль
  ваимхару ваикху ишь
  бигдо ваясиму тахтав
  эль герэм хамаалёт
  ваиткеу башофар
  вайомеру малях Еху
  ваиткашур Еху бен
  Йхошофат бен Нимши эль
  Йорам веЙором хая шомер
  беРамот Гельад ху вехоль
  Исраэль мипенэ Хазаэль
  мелех Арам
  ваяшов Йхорам хамелех лихитрапе
  веИзрээль мин хамаким
  ашэр якухгу Арамим
  бехиляхамо эт Хазаэль
  мелех Арам вайомер
  Еху им ешь нафшихэм
  аль ецэ фалит
  мин хаир лялехэт
  легид беИзрээль
  ваиркав Еху ваелех Изрээля
  ки Йорам шокев шама
  ваАхазья мелех Йгуда ярад
  лиръот эт Йором
  вехацофе омед аль хамегдаль
  беИзрээль ваяр эт шифъат
  Еху бевоо вайомер
  шифъат ани роэ
  вайомер Йхором ках
  ракав ушлях ликратам
  вейомар хашалём
  ваелех рохэв хасус ликрато
  вайомер ко амар хамелех
  хашалём вайомер Еху ма
  леха ульшалём сов эль ахараи
  ваягед хацофе лемор ба
  хамальах ад хэм
  велё шав
  7 и ты истребишь 05221 дом 01004 Ахава 0256,
  господина 0113 твоего, чтобы Мне отмстить 05358 за
  кровь 01818 рабов 05650 Моих пророков 05030 и за
  кровь 01818 всех рабов 05650 Господних 03068, павших
  от руки 03027 Иезавели 0348;
  8 и погибнет 06 весь дом 01004 Ахава 0256, и
  истреблю 03772 у Ахава 0256 мочащегося 08366 к
  стене 07023, и заключенного 06113 и оставшегося 05800
  в Израиле 03478,
  9 и сделаю 05414 дом 01004 Ахава 0256, как дом 01004
  Иеровоама 03379, сына 01121 Наватова 05028, и как
  дом 01004 Ваасы 01201, сына 01121 Ахиина 0281;
  10 Иезавель 0348 же съедят 0398 псы 03611 на
  поле 02506 Изреельском 03157, и никто не
  похоронит 06912 ее". И отворил 06605 дверь 01817, и
  убежал 05127.
  11 И вышел 03318 Ииуй 03058 к слугам 05650
  господина 0113 своего, и сказали 0559 ему: с
  миром 07965 ли? Зачем приходил 0935 этот
  неистовый 07696 к тебе? И сказал 0559 им: вы
  знаете 03045 этого человека 0376 и что он
  говорит 07879.
  12 И сказали 0559: неправда 08267, скажи 05046 нам.
  И сказал 0559 0559 он: то и то он сказал мне,
  говоря 0559: "так говорит 0559 Господь 03068:
  помазую 04886 тебя в царя 04428 над Израилем 03478".
  13 И поспешили 04116 они, и взяли 03947 каждый 0376
  одежду 0899 свою, и подостлали 07760 ему на
  самых 01634 ступенях 04609, и затрубили 08628
  трубою 07782, и сказали 0559: воцарился 04427
  Ииуй 03058!
  14 И восстал 07194 Ииуй 03058, сын 01121
  Иосафата 03092, сына 01121 Намессиева 05250, против
  Иорама 03141; Иорам 03141 же находился 08104 со
  всеми Израильтянами 03478 в Рамофе 07433
  Галаадском 01568 на страже против Азаила 02371,
  царя 04428 Сирийского 0758.
  15 Впрочем сам царь 04428 Иорам 03088
  возвратился 07725, чтобы лечиться 07495 в
  Изрееле 03157 от ран 04347, которые причинили 05221
  ему Сирияне 0761, когда он воевал 03898 с
  Азаилом 02371, царем 04428 Сирийским 0758. И
  сказал 0559 Ииуй 03058: если вы согласны 03426 05315
  [со мною], то пусть никто не 408 уходит 03318 из
  города 05892, чтобы идти 03212 подать 05046 весть в
  Изрееле 03157.
  16 И сел 07392 Ииуй 03058 на коня, и поехал 03212 в
  Изреель 03157, где лежал 07901 Иорам 03141
  и куда Охозия 0274, царь 04428 Иудейский 03063,
  пришел 03381 посетить 07200 Иорама 03141.
  17 На башне 04026 в Изрееле 03157 стоял 05975
  сторож 06822, и увидел 07200 он полчище 08229
  Ииуево 03058, когда оно шло 0935, и сказал 0559:
  полчище 08229 вижу 07200 я. И сказал 0559
  Иорам 03088: возьми 03947 всадника 07395, и
  пошли 07971 навстречу 07125 им, и пусть скажет 0559: с
  миром 07965 ли?
  18 И выехал 03212 всадник 07392 05483 на коне
  навстречу 07125 ему, и сказал 0559: так говорит 0559
  царь 04428: с миром 07965 ли? И сказал 0559
  Ииуй 03058: что тебе до мира 07965? Поезжай 05437
  за 0310 мною. И донес 05046 сторож 06822, и
  сказал 0559: доехал 0935 до них, но не
  возвращается 07725.


 4. Временно отключен Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,562
  Записей в дневнике
  1

  9


  ‏9:19 וישׁלח רכב סוס
  שׁני ויבא אלהם ויאמר כה
  אמר המלך שׁלום ויאמר
  יהוא מה לך ולשׁלום
  סב אל אחרי
  ‏9:20 ויגד הצפה לאמר בא
  עד אליהם ולא שׁב והמנהג
  כמנהג יהוא בן נמשׁי כי
  בשׁגעון ינהג
  ‏9:21 ויאמר יהורם אסר ויאסר
  רכבו ויצא יהורם מלך
  ישׂראל ואחזיהו מלך
  יהודה אישׁ ברכבו
  ויצאו לקראת
  יהוא וימצאהו
  בחלקת נבות היזרעאלי
  ‏9:22 ויהי כראות יהורם את
  יהוא ויאמר השׁלום
  יהוא ויאמר מה השׁלום עד
  זנוני איזבל אמך
  וכשׁפיה הרבים
  ‏9:23 ויהפך יהורם ידיו
  וינס ויאמר אל אחזיהו
  מרמה אחזיה
  ‏9:24 ויהוא מלא ידו בקשׁת
  ויך את יהורם בין
  זרעיו ויצא החצי
  מלבו ויכרע
  ברכבו
  ‏9:25 ויאמר אל בדקר שׁלשׁה
  שׂא השׁלכהו בחלקת שׂדה
  נבות היזרעאלי כי זכר אני
  ואתה את רכבים
  צמדים אחרי אחאב
  אביו ויהוה נשׂא עליו את
  המשׂא הזה
  ‏9:26 אם לא את דמי נבות ואת דמי
  בניו ראיתי אמשׁ נאם יהוה
  ושׁלמתי לך בחלקה הזאת
  נאם יהוה ועתה שׂא השׁלכהו
  בחלקה כדבר יהוה
  ‏9:27 ואחזיה מלך יהודה ראה
  וינס דרך בית הגן
  וירדף אחריו יהוא
  ויאמר גם אתו
  הכהו אל המרכבה במעלה
  גור אשׁר את יבלעם וינס
  מגדו וימת שׁם
  ‏9:28 וירכבו אתו עבדיו
  ירושׁלמה ויקברו אתו
  בקברתו עם אבתיו
  בעיר דוד
  ‏9:29 ובשׁנת אחת עשׂרה
  שׁנה ליורם בן אחאב מלך
  אחזיה על יהודה
  ‏9:30 ויבוא יהוא יזרעאלה
  ואיזבל שׁמעה ותשׂם
  בפוך עיניה ותיטב
  את ראשׁה ותשׁקף
  בעד החלון
  ‏9:31 ויהוא בא בשׁער
  ותאמר השׁלום זמרי
  הרג אדניו
  ‏9:32 וישׂא פניו אל החלון
  ויאמר מי אתי מי וישׁקיפו
  אליו שׁנים שׁלשׁה סריסים
  ‏9:33 ויאמר שׁמטהו וישׁמטוה
  ויז מדמה אל הקיר ואל
  הסוסים וירמסנה
  ‏9:34 ויבא ויאכל וישׁת ויאמר
  פקדו נא את הארורה הזאת
  וקברוה כי בת
  מלך היא
  ‏9:35 וילכו לקברה ולא מצאו
  בה כי אם הגלגלת והרגלים
  וכפות הידים
  ‏9:36 וישׁבו ויגידו לו ויאמר
  דבר יהוה הוא אשׁר
  דבר ביד עבדו אליהו
  התשׁבי לאמר בחלק יזרעאל
  יאכלו הכלבים את בשׂר
  איזבל
  ‏9:37 והית נבלת איזבל כדמן
  על פני השׂדה בחלק יזרעאל
  אשׁר לא יאמרו זאת איזבל

  ваишлях рохэв сус
  шэни ваяво алехэм вайомер ко
  амар хамелех шалём вайомер
  Еху ма леха ульшалём
  сов эль ахараи
  ваягед хацофе лемор ба
  ад алейхэм велё шав вехаменхаг
  кеменхаг Еху бен Нимши ки
  бишигаон инхаг
  вайомер Йхорам эсор ваеэсор
  рэхбо ваяцэ Йхорам мелех
  Исраэль ваАхазьяхгу мелех
  Йгуда ишь берихбо
  ваецэу ликрат
  Еху ваимцаухгу
  бехелькат Навот хаИзрээли
  ваехи киръот Йхорам эт
  Еху вайомер хашалём
  Еху вайомер ма хашалём ад
  зэнунэ Изэвель эмиха
  ухэшафеха харабим
  ваяхафох Йхорам ядав
  ваянос вайомер эль Ахазьяхгу
  мирма Ахазья
  веЕху меле ядо вакешэт
  ваях эт Йхорам бейн
  зэроав ваяцэ хехэци
  мелибо ваихра
  берихбо
  вайомер эль Бидкар шалишо
  са хашлихэхгу бехелькат сэдэ
  Навот хаИзрээли ки зэхор ани
  ваата эт рохвим
  цэмодим ахарэ Ахав
  авив ваЯхГве наса эляв эт
  хамаса хазэ
  им лё эт дэме Навот веэт дэме
  банав раити эмешь неум ЯхГве
  вешелямти леха бахэлька хазот
  неум ЯхГве веата са хашлихэгу
  бахэлька кедвар ЯхГве
  ваАхазья мелех Йгуда раа
  ваянос дэрих бейт хаган
  ваирдоф ахарав Еху
  вайомер гам ото
  хакухгу эль хамеркава бемаале
  Гур ашэр эт Йвлиам ваянос
  Мегидо ваямот шам
  ваяркиву ото авадав
  Иерушалайма ваикберу ото
  беквурато им авотав
  беир Давид
  увешнат ахат эсрэ
  шана леЙорам бен Ахав малях
  Ахазья аль Йгуда
  ваяво Еху Изрээля
  веИзэвель шамеа ватасэм
  бапух эйнэха ватэйтэв
  эт роша ваташкеф
  беад хахалён
  веЕху ба башаар
  ватомер хашалём Зимри
  хорэг адонав
  ваиса панав эль хахалён
  вайомер ми ити ми ваяшкифу
  эляв шэнаим шэлёша сарисим
  вайомер шэмитухга ваишметухга
  ваиз медама эль хакир веэль
  хасусим ваирмесэна
  ваяво ваёхоль ваешт вайомер
  пикдуна на эт харура хазот
  векевруха ки бат
  мелех хи
  ваелеху ликовра велё мацэу
  ба ки им хагульголет вехарагляим
  вехапот хаядаим
  ваяшуву ваягиду лё вайомер
  дэвар ЯхГве хгу ашэр
  дебер беяд авдо Элияхгу
  хаТишви лемор бехэлек Изрээль
  ёхэлю хакелявим эт бесар
  Изавель
  вехаита нивлят Изэвель кедомен
  аль пенэ хасадэ бехэлек Изрээль
  ашэр лё йомеру зот Изавель

  19 И послали 07971 другого 08145
  всадника 07392 05483, и он приехал 0935 к ним, и
  сказал 0559: так говорит 0559 царь 04428: с миром 07965
  ли? И сказал 0559 Ииуй 03058: что тебе до мира 07965?
  Поезжай 05437 за 0310 мною.
  20 И донес 05046 сторож 06822, сказав 0559: доехал 0935
  до них, и не возвращается 07725, а походка 04491, как
  будто Ииуя 03058, сына 01121 Намессиева 05250,
  потому что он идет 05090 стремительно 07697.
  21 И сказал 0559 Иорам 03088: запрягай 0631.
  И запрягли 0631 колесницу 07393 его. И выступил 03318
  Иорам 03088, царь 04428 Израильский 03478, и
  Охозия 0274, царь 04428 Иудейский 03063, каждый 0376
  на колеснице 07393 своей. И выступили 03318
  навстречу 07125 Ииую 03058, и встретились 04672 с
  ним на поле 02513 Навуфея 05022 Изреелитянина 03158.
  22 И когда увидел 07200 Иорам 03088 Ииуя 03058, то
  сказал 0559: с миром 07965 ли Ииуй 03058? И
  сказал 0559 он: какой мир 07965 при 05704
  любодействе 02183 Иезавели 0348, матери 0517 твоей, и
  при многих 07227 волхвованиях 03785 ее?
  23 И поворотил 02015 Иорам 03088 руки 03027 свои, и
  побежал 05127, и сказал 0559 Охозии 0274:
  измена 04820, Охозия 0274!
  24 А Ииуй 03058 натянул 04390 лук 07198 рукою 03027
  своею, и поразил 05221 Иорама 03088 между
  плечами 02220 его, и прошла 03318 стрела 02678 чрез
  сердце 03820 его, и пал 03766 он на колеснице 07393
  своей.
  25 И сказал 0559 Ииуй Бидекару 0920, сановнику 07991
  своему: возьми 05375, брось 07993 его на участок 02513
  поля 07704 Навуфея 05022 Изреелитянина 03158, ибо
  вспомни 02142, как мы с тобою ехали 07392
  вдвоем 06776 сзади 0310 Ахава 0256, отца 01 его, и как
  Господь 03068 изрек 05375 на него такое
  пророчество 04853:
  26 истинно, кровь 01818 Навуфея 05022 и кровь 01818
  сыновей 01121 его видел 07200 Я вчера 0570,
  говорит 05002 Господь 03068, и отмщу 07999 тебе на
  сем поле 02513. Итак возьми 05375, брось 07993 его на
  поле 02513, по слову 01697 Господню 03068.
  27 Охозия 0274, царь 04428 Иудейский 03063,
  увидев 07200 сие, побежал 05127 по дороге 01870 к
  дому 01004, что в саду 01588. И погнался 07291 за 0310
  ним Ииуй 03058, и сказал 0559: и его бейте 05221 на
  колеснице 04818. Это было на возвышенности 04608
  Гур 01483, что при Ивлеаме 02991. И побежал 05127 он
  в Мегиддон 04023, и умер 04191 там.
  28 И отвезли 07392 его рабы 05650 его в
  Иерусалим 03389, и похоронили 06912 его в
  гробнице 06900 его, с отцами 01 его, в городе 05892
  Давидовом 01732.
  29 В одиннадцатый 0259 06240 08141 год 08141
  Иорама 03141, сына 01121 Ахавова 0256,
  воцарился 04427 Охозия 0274 в Иудее 03063.
  30 И прибыл 0935 Ииуй 03058 в Изреель 03157.
  Иезавель 0348 же, получив 08085 весть,
  нарумянила 07760 06320 лице 05869 свое и
  украсила 03190 голову 07218 свою, и глядела 08259 в
  окно 02474.
  31 Когда Ииуй 03058 вошел 0935 в ворота 08179, она
  сказала 0559: мир 07965 ли Замврию 02174,
  убийце 02026 государя 0113 своего?
  32 И поднял 05375 он лице 06440 свое к окну 02474 и
  сказал 0559: кто со мною, кто? И выглянули 08259 к
  нему два 08147, три 07969 евнуха 05631.
  33 И сказал 0559 он: выбросьте 08058 ее.
  И выбросили 08058 ее. И брызнула 05137 кровь 01818 ее
  на стену 07023 и на коней 05483, и растоптали 07429 ее.
  34 И пришел 0935 Ииуй, и ел 0398, и пил 08354, и
  сказал 0559: отыщите 06485 эту проклятую 0779 и
  похороните 06912 ее, так как царская 04428 дочь 01323
  она.
  35 И пошли 03212 хоронить 06912 ее, и не нашли 04672
  от нее ничего, кроме черепа 01538, и ног 07272, и
  кистей 03709 рук 03027.
  36 И возвратились 07725, и донесли 05046 ему. И
  сказал 0559 он: таково было слово 01697 Господа 03068,
  которое Он изрек 01696 чрез 03027 раба 05650 Своего
  Илию 0452 Фесвитянина 08664, сказав 0559: на
  поле 02506 Изреельском 03157 съедят 0398 псы 03611
  тело 01320 Иезавели 0348,
  37 и будет труп 05038 Иезавели 0348 на участке 02506
  Изреельском 03157, как навоз 01828 на поле 07704,
  так что никто не скажет 0559: это Иезавель 0348.

  10

  10:1 ולאחאב שׁבעים בנים
  בשׁמרון ויכתב יהוא
  ספרים וישׁלח שׁמרון
  אל שׂרי יזרעאל הזקנים
  ואל האמנים
  אחאב לאמר
  ‏10:2 ועתה כבא הספר הזה
  אליכם ואתכם בני אדניכם
  ואתכם הרכב והסוסים ועיר
  מבצר והנשׁק
  ‏10:3 וראיתם הטוב והישׁר
  מבני אדניכם ושׂמתם
  על כסא אביו והלחמו
  על בית אדניכם
  10:4 ויראו מאד מאד ויאמרו
  הנה שׁני המלכים לא
  עמדו לפניו ואיך
  נעמד אנחנו
  ‏10:5 וישׁלח אשׁר על הבית
  ואשׁר על העיר והזקנים
  והאמנים אל יהוא לאמר
  עבדיך אנחנו וכל
  אשׁר תאמר אלינו
  נעשׂה לא נמליך אישׁ
  הטוב בעיניך עשׂה
  ‏10:6 ויכתב אליהם ספר שׁנית
  לאמר אם לי אתם ולקלי
  אתם שׁמעים קחו את
  ראשׁי אנשׁי בני אדניכם
  ובאו אלי כעת מחר
  יזרעאלה ובני המלך
  שׁבעים אישׁ את גדלי
  העיר מגדלים אותם
  улеАхав шэвъим баним
  беШомрон ваихто Еху
  сэфарим ваишлях Шомрон
  эль сарэ Исраэль хазэкеним
  вэль хаоменим
  Ахав лемор
  веата кехо хасэфер хазэ
  алейхэм веэтхэм бенэ адонихэм
  веэтэхэм харэхэв вехасусим веир
  мивцар веханашэк
  урьетэм хатов вехаяшар
  мибенэ адонихэм висамтэм
  аль кисэ авив вехиляхаму
  аль бейт адонихэм
  ваиръу меод меод вайомеру
  хенэ шенэ хамеляхим лё
  амеду лефанав веэйх
  наамод анахну
  ваишлях ашэр аль хабаит
  ваашэр аль хаир вехазекеним
  вехаоменим эль Еху лемор
  авадэха анахну вехоль
  ашэр томар алейну
  наасэ лё намлих ишь
  хатов беэйнэха асэ
  ваихтов алейхэм сэфер шэнит
  лемор им ли атэм улеколи
  атэм шомеим кеху эт
  рашэ аншэ бени адонихэм
  увоу эляи каэт махар
  Изрээля увенэ хамелех
  шэвьим ишь эт гедоле
  хаир мегадэлим отам
  1 У Ахава 0256 было семьдесят 07657 сыновей 01121 в
  Самарии 08111. И написал 03789 Ииуй 03058
  письма 05612, и послал 07971 в Самарию 08111 к
  начальникам 08269 Изреельским 03157,
  старейшинам 02205 и воспитателям 0539 детей
  Ахавовых 0256, такого содержания 0559:
  2 когда придет 0935 это письмо 05612 к вам, то, так как
  у вас и сыновья 01121 господина 0113 вашего, у вас же
  и колесницы 07393, и кони 05483, и укрепленный 04013
  город 05892, и оружие 05402, -
  3 выберите 07200 лучшего 02896 и достойнейшего 03477
  из сыновей 01121 государя 0113 своего, и
  посадите 07760 на престол 03678 отца 01 его, и
  воюйте 03898 за дом 01004 государя 0113 своего.
  4 Они испугались 03372 чрезвычайно 03966 03966 и
  сказали 0559: вот, два 08147 царя 04428 не
  устояли 05975 перед 03942 ним, как же нам
  устоять 05975?
  5 И послал 07971 начальствующий над домом 01004
  царским, и градоначальник 05892, и старейшины 02205,
  и воспитатели 0539 к Ииую 03058, сказать 0559: мы
  рабы 05650 твои, и что скажешь 0559 нам, то и
  сделаем 06213; мы никого 0376 не поставим 04427 0
  царем 04427 0, что угодно 02896 05869 тебе, то и
  делай 06213.
  6 И написал 03789 он к ним письмо 05612 во
  второй 08145 раз такое: если вы мои и слову 06963
  моему повинуетесь 08085, то возьмите 03947
  головы 07218 сыновей 01121 государя 0113 своего,
  и придите 0935 ко мне завтра 04279 в это время 06256 в
  Изреель 03157. [Царских 04428 же сыновей 01121 было
  семьдесят 07657 человек 0376; воспитывали 01431 их
  знатнейшие 01419 в городе 05892.] 5. Временно отключен Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,562
  Записей в дневнике
  1

  10

  10:7 ויהי כבא הספר אליהם
  ויקחו את בני המלך וישׁחטו
  שׁבעים אישׁ וישׂימו
  את ראשׁיהם בדודים
  וישׁלחו אליו יזרעאלה
  ‏10:8 ויבא המלאך ויגד לו לאמר
  הביאו ראשׁי בני המלך
  ויאמר שׂימו אתם
  שׁני צברים פתח השׁער
  עד הבקר
  ‏10:9 ויהי בבקר ויצא ויעמד
  ויאמר אל כל העם צדקים
  אתם הנה אני קשׁרתי על אדני
  ואהרגהו ומי הכה את כל אלה
  ‏10:10 דעו אפוא כי לא יפל
  מדבר יהוה ארצה אשׁר
  דבר יהוה על בית אחאב
  ויהוה עשׂה את אשׁר
  דבר ביד עבדו אליהו
  ‏10:11 ויך יהוא את כל הנשׁארים
  לבית אחאב ביזרעאל וכל
  גדליו ומידעיו
  וכהניו עד בלתי
  השׁאיר לו שׂריד
  ‏10:12 ויקם ויבא וילך שׁמרון
  הוא בית עקד
  הרעים בדרך
  ‏10:13 ויהוא מצא את אחי
  אחזיהו מלך יהודה ויאמר
  מי אתם ויאמרו אחי
  אחזיהו אנחנו
  ונרד לשׁלום בני המלך
  ובני הגבירה
  ‏10:14 ויאמר תפשׂום חיים ויתפשׂום
  חיים וישׁחטום אל בור
  בית עקד ארבעים
  ושׁנים אישׁ ולא השׁאיר
  אישׁ מהם
  ‏10:15 וילך משׁם וימצא את יהונדב
  בן רכב לקראתו ויברכהו
  ויאמר אליו הישׁ את
  לבבך ישׁר כאשׁר לבבי
  עם לבבך ויאמר יהונדב
  ישׁ וישׁ תנה את ידך
  ויתן ידו ויעלהו
  אליו אל
  המרכבה
  ‏10:16 ויאמר לכה אתי וראה
  בקנאתי ליהוה וירכבו
  אתו ברכבו
  ‏10:17 ויבא שׁמרון ויך את כל
  הנשׁארים לאחאב בשׁמרון עד
  השׁמידו כדבר יהוה אשׁר
  דבר אל אליהו
  ‏10:18 ויקבץ יהוא את כל העם
  ויאמר אלהם אחאב עבד את
  הבעל מעט יהוא
  יעבדנו הרבה
  ‏10:19 ועתה כל נביאי הבעל
  כל עבדיו וכל כהניו
  קראו אלי אישׁ אל יפקד
  כי זבח גדול לי
  לבעל כל אשׁר יפקד
  לא יחיה ויהוא עשׂה
  בעקבה למען
  האביד את עבדי
  הבעל
  ‏10:20 ויאמר יהוא
  קדשׁו עצרה
  לבעל ויקראו
  ‏10:21 וישׁלח יהוא בכל ישׂראל
  ויבאו כל עבדי הבעל ולא
  נשׁאר אישׁ אשׁר לא בא
  ויבאו בית הבעל
  וימלא בית הבעל
  פה לפה
  ‏10:22 ויאמר לאשׁר על המלתחה
  הוצא לבושׁ לכל עבדי הבעל
  ויצא להם המלבושׁ
  ‏10:23 ויבא יהוא ויהונדב בן רכב
  בית הבעל ויאמר לעבדי
  הבעל חפשׂו וראו פן
  ישׁ פה עמכם
  מעבדי יהוה
  כי אם עבדי
  הבעל
  לבדם
  ‏10:24 ויבאו לעשׂות זבחים
  ועלות ויהוא שׂם לו בחוץ
  שׁמנים אישׁ ויאמר האישׁ
  אשׁר ימלט מן
  האנשׁים אשׁר
  אני מביא על ידיכם נפשׁו
  תחת נפשׁו
  ‏10:25 ויהי ככלתו לעשׂות
  העלה ויאמר יהוא לרצים
  ולשׁלשׁים באו הכום
  אישׁ אל יצא ויכום
  לפי חרב וישׁלכו
  הרצים והשׁלשׁים
  וילכו עד עיר בית
  הבעל
  ‏10:26 ויצאו את מצבות בית
  הבעל וישׂרפוה
  ‏10:27 ויתצו את מצבת הבעל
  ויתצו את בית הבעל
  וישׂמהו למחראות
  עד היום
  ‏10:28 וישׁמד יהוא את
  הבעל מישׂראל
  ‏10:29 רק חטאי ירבעם בן
  נבט אשׁר החטיא
  את ישׂראל לא סר
  יהוא מאחריהם עגלי
  הזהב אשׁר בית אל
  ואשׁר בדן
  ‏10:30 ויאמר יהוה אל יהוא
  יען אשׁר הטיבת לעשׂות
  הישׁר בעיני ככל אשׁר
  בלבבי עשׂית לבית
  אחאב בני רבעים
  ישׁבו לך על כסא
  ישׂראל
  ‏10:31 ויהוא לא שׁמר ללכת
  בתורת יהוה אלהי
  ישׂראל בכל לבבו לא
  סר מעל חטאות ירבעם
  אשׁר החטיא את ישׂראל
  ‏10:32 בימים ההם החל יהוה
  לקצות בישׂראל ויכם חזאל
  בכל גבול ישׂראל
  ‏10:33 מן הירדן מזרח השׁמשׁ
  את כל ארץ הגלעד
  הגדי והראובני והמנשׁי
  מערער אשׁר על נחל
  ארנן והגלעד והבשׁן
  ‏10:34 ויתר דברי יהוא וכל אשׁר
  עשׂה וכל גבורתו הלוא הם
  כתובים על ספר דברי הימים
  למלכי ישׂראל
  ‏10:35 וישׁכב יהוא עם אבתיו
  ויקברו אתו בשׁמרון
  וימלך יהואחז בנו
  תחתיו
  ‏10:36 והימים אשׁר מלך יהוא
  על ישׂראל עשׂרים ושׁמנה
  שׁנה בשׁמרון
  ваехи кево хасэфер алейхэм
  ваикхгу эт бенэ хамелех ваишхату
  шэвъим ишь ваясиму
  эт рашэхэм бадудим
  ваишлеху эляв Изрээля
  ваяво хамальах ваягед лё лемор
  хэвиу рашэ бенэ хамелех
  вайомер симу отам
  шэнэ цэбурим петах хашар
  ад хабокер
  ваехи бабокер ваяцэ ваяамод
  вайомер эль коль хаам цадеким
  отэм хенэ ани кашарти аль адони
  ваэхэргегу уми хека эт коль эле
  дэу эфо ки лё иполь
  мидэвар ЯхГве арца ашэр
  дебер ЯхГве аль бейт Ахав
  ваЯхГве аса эт ашэр
  дебер беяд авдо Элияхгу
  ваях Еху эт коль хашэнарим
  левейт Ахав беИзрээль вехоль
  гедоляв умиюдаав
  вехоханав ад бельти
  хишьир лё сарид
  ваяком ваяво ваелех Шомрон
  ху Бейт-Экед
  хароим бадарэх
  веЕху маца эт ахэ
  Ахозьяхгу мелех Йгуда вайомер
  ми этэм вайомеру ахэ
  Ахазьяхгу анахну
  ванэред лишлём бенэ хамелеъ
  увенэ хагивира
  вайомер типсум хаим ваитпесум
  хаим ваишхатув эль бор
  Бейт-Экед арбаим
  ушнаим ишь велё хешьир
  ишь мехэм
  ваелех мешам ваимца эт Йхонодав
  бен Рэхав ликрато ваиварэхэхгу
  вайомер эляв хаешь эт
  левавха ешар каашэр левави
  им левавэха вайомер Йхонодав
  ешь ваешь тэна эт ядэха
  ваитэн ядо ваяалехгу
  эляв эль
  хамеркава
  вайомер леха ити уръэ
  бекинъати ляЯхГве ваяркиву
  ото верихво
  ваяво Шомрон ваях эт коль
  ханешарим леАхав беШомрон ад
  хишьмедо кедвар ЯхГве ашэр
  дебер эль Элияхгу
  ваикбоц Еху эт коль хаам
  вайомер алехэм Ахав авад эт
  хаБааль меат Еху
  яавдэну харбе
  веата коль нивеэ хаБааль
  коль овдав вехоль кохонав
  керъу эляи ишь аль епакед
  ки зэвах гадоль ли
  ляБааль коль ашэр епакед
  лё ихье веЕху аса
  веокба лемаан
  хаавид эт овидэ
  хаБааль
  вайомер Еху
  кадэшу ацара
  ляБааль ваикрахгу
  ваишлях Еху бехоль Исраэль
  ваявоу коль овидэ хаБааль велё
  нишъар ишь ашэр лё ба
  ваявоу бейт хаБааль
  ваимале бейт хаБааль
  пе ляпе
  вайомер ляашэр аль хамельтаха
  хоцэ левушь лехоль овдэ хаБааль
  ваёцэ лахэм хамальбуш
  ваяво Еху веЙхонодав бен Рэхав
  бейт хаБааль вайомер леавдэ
  хаБааль хапесу уръу пен
  ешь по имахэм
  меавдэ ЯхГве
  ки им авэдэ
  хаБааль
  левадам
  ваявоу ляасот зэвахим
  веалёт веЕху сам лё бахуц
  шэмоним ишь вайомер хаишь
  ашэр емалет мин
  хаанашим ашэр
  ани меви аль едэйхэм нафшо
  тахат нафшо
  ваехи кехалето ляасот
  хаэле вайомер Еху лярацим
  веляшаляшим боу хакум
  ишь аль яцэ ваякум
  лефе харэв ваяшлиху
  харацим вехашаляшим
  ваелеху ад ир бейт
  хаБааль
  ваёциу эт мацэвот бейт
  хаБааль ваисрэфухга
  ваетэцу эт мацэват хаБааль
  ваетэцу эт бейт хаБааль
  ваисемухгу лемахарот (лемоцаот)
  ад хайом
  ваяшмед Еху эт
  хаБааль миИсраэль
  рак хатаэ Йровам бен
  Нэват ашэр хехэти
  эт Исраэль лё сар
  Еху меахэрэйхэм эгле
  хазахав ашэр Бейт-Эль
  ваашэр беДан
  вайомер ЯхГве эль Еху
  яан ашэр хетивота ляасот
  хаеашар беэйнаи кехоль ашэр
  бельвави асита левейт
  Ахав бенэ рэвеим
  ешэву леха аль кисэ
  Исраэль
  веЕху лё шамар лялехэт
  беторат ЯхГве Элохэ
  Исраэль беколь леваво лё
  сар меаль хатот Яровам
  ашэр хехити эт Исраэль
  баямим хахэм эхель ЯхГве
  лекацот беИсраэль ваякэм Хазаэль
  бехоль гевуль Исраэль
  мин хаЯрдэн мизрах хашэмешь
  эт коль эрец хаГельад
  хаГади вехаРэувени вехаМенаши
  меАроэр ашэр аль нахаль
  Арнон вехагельад вехаБашан
  веетэр диврэ Еху веколь ашэр
  аса вехоль гевурато халё хэм
  кетувим аль сэфер диврэ хаямим
  лемальке Исраэль
  ваишкав Еху им авотав
  ваикберу ото беШомрон
  ваимлёх Йхоахаз бено
  тахтав
  вехаямим ашэр малях Еху
  аль Исраэль эсрим ушмонэ
  шана беШомрон
  7 Когда пришло 0935 к ним письмо 05612, они
  взяли 03947 царских 04428 сыновей 01121, и
  закололи 07819 их - семьдесят 07657 человек 0376, и
  положили 07760 головы 07218 их в корзины 01731, и
  послали 07971 к нему в Изреель 03157.
  8 И пришел 0935 посланный 04397, и донес 05046 ему, и
  сказал 0559: принесли 0935 головы 07218 сыновей 01121
  царских 04428. И сказал 0559 он: разложите 07760 их на
  две 08147 груды 06652 у входа 06607 в ворота 08179, до
  утра 01242.
  9 Поутру 01242 он вышел 03318, и стал 05975, и
  сказал 0559 всему народу 05971: вы невиновны 06662.
  Вот я восстал 07194 против государя 0113 моего и
  умертвил 02026 его, а их всех кто убил 05221?
  10 Знайте 03045 же теперь 0645, что не падет 05307 на
  землю 0776 ни одно слово 01697 Господа 03068, которое
  Он изрек 01696 о доме 01004 Ахава 0256; Господь 03068
  сделал 06213 то, что изрек чрез 03027 раба 05650 Своего
  Илию 0452.
  11 И умертвил 05221 Ииуй 03058 всех оставшихся 07604
  из дома 01004 Ахава 0256 в Изрееле 03157, и всех
  вельмож 01419 его, и близких 03045 его, и
  священников 03548 его, так что не осталось 07604 от
  него ни одного уцелевшего 08300.
  12 И встал 06965, и пошел 0935, и пришел 03212 в
  Самарию 08111. Находясь на пути 01870 при
  Беф-Екеде 01044 пастушеском 07462,
  13 встретил 04672 Ииуй 03058 братьев 0251
  Охозии 0274, царя 04428 Иудейского 03063, и
  сказал 0559: кто вы? Они сказали 0559: мы братья 0251
  Охозии 0274, идем 03381 узнать о здоровье 07965
  сыновей 01121 царя 04428 и сыновей 01121
  государыни 01377.
  14 И сказал 0559 он: возьмите 08610 их живых 02416. И
  взяли 08610 их живых 02416, и закололи 07819 их -
  сорок 0705 два 08147 человека 0376, при колодезе 0953
  Беф-Екеда 01044, и не осталось 07604 из них ни
  одного 0376.
  15 И поехал 03212 оттуда, и встретился 04672 с
  Ионадавом 03082, сыном 01121 Рихавовым 07394,
  шедшим навстречу 07125 ему, и приветствовал 01288
  его, и сказал 0559 ему: расположено 03426 ли твое
  сердце 03824 так 03477, как мое сердце 03824 к твоему
  сердцу 03824? И сказал 0559 Ионадав 03082: да 03426.
  Если так, то дай 05414 руку 03027 твою. И подал 05414
  он руку 03027 свою, и приподнял 05927 он его к себе в
  колесницу 04818,
  16 и сказал 0559: поезжай 03212 со мною, и
  смотри 07200 на мою ревность 07068 о Господе 03068.
  И посадили 07392 его в колесницу 07393.
  17 Прибыв 0935 в Самарию 08111, он убил 05221 всех,
  остававшихся 07604 у Ахава 0256 в Самарии 08111, так
  что совсем истребил 08045 его, по слову 01697
  Господа 03068, которое Он изрек 01696 Илии 0452.
  18 И собрал 06908 Ииуй 03058 весь народ 05971 и
  сказал 0559 им: Ахав 0256 мало 04592 служил 05647
  Ваалу 01168; Ииуй 03058 будет 05647 0 служить 05647 0
  ему более 07235.
  19 Итак созовите 07121 ко мне всех пророков 05030
  Ваала 01168, всех служителей 05647 его и всех
  священников 03548 его, чтобы никто не был в
  отсутствии 06485, потому что у меня будет
  великая 01419 жертва 02077 Ваалу 01168. А всякий, кто
  не 06485 0 явится 06485 0, не останется 02421 0
  жив 02421 0. Ииуй 03058 делал 06213 это с
  хитрым 06122 0 намерением 06122 0, чтобы
  истребить 06 служителей 05647 Ваала 01168.
  20 И сказал 0559 Ииуй 03058: назначьте 06942
  праздничное 06116 0 собрание 06116 0 ради
  Ваала 01168. И провозгласили 07121 собрание.
  21 И послал 07971 Ииуй 03058 по всему Израилю 03478,
  и пришли 0935 все служители 05647 Ваала 01168; не
  оставалось 07604 ни одного человека 0376, кто бы не
  пришел 0935; и вошли 0935 в дом 01004 Ваалов 01168, и
  наполнился 04390 дом 01004 Ваалов 01168 от
  края 06310 06310 до края.
  22 И сказал 0559 он хранителю одежд 04458:
  принеси 03318 одежду 03830 для всех служителей 05647
  Ваала 01168. И он принес 03318 им одежду 04403.
  23 И вошел 0935 Ииуй 03058 с Ионадавом 03082,
  сыном 01121 Рихавовым 07394, в дом 01004
  Ваалов 01168, и сказал 0559 служителям 05647
  Ваала 01168: разведайте 02664 и разглядите 07200, не
  находится 03426 ли у вас кто-нибудь из
  служителей 05650 Господних 03068, так как здесь
  должны находиться только одни служители 05647
  Ваала 01168.
  24 И приступили 0935 они к совершению 06213
  жертв 02077 и всесожжений 05930. А Ииуй 03058
  поставил 07760 вне 02351 дома восемьдесят 08084
  человек 0376 и сказал 0559: душа 05315 того, у которого
  спасется 04422 кто-либо из людей 0582, которых я
  отдаю 0935 вам в руки 03027, будет вместо души 05315
  спасшегося.
  25 Когда кончено 03615 0 было 03615 0
  всесожжение 05930, сказал 0559 Ииуй 03058
  скороходам 07323 и начальникам 07991: пойдите 0935,
  бейте 05221 их, чтобы ни один 0376 не ушел 03318.
  И поразили 05221 их острием 06310 меча 02719 и
  бросили 07993 их скороходы 07323 и начальники 07991,
  и пошли 03212 в город 05892, где было капище 01004
  Ваалово 01168.
  26 И вынесли 03318 статуи 04676 из капища 01004
  Ваалова 01168 и сожгли 08313 их.
  27 И разбили 05422 статую 04676 Ваала 01168, и
  разрушили 05422 капище 01004 Ваалово 01168; и
  сделали 07760 из него место 04163 04280 0
  нечистот 04163 04280 0, до сего дня 03117.
  28 И истребил 08045 Ииуй 03058 Ваала 01168 с
  земли Израильской 03478.
  29 Впрочем от грехов 02399 Иеровоама 03379,
  сына 01121 Наватова 05028, который ввел 02398 0
  Израиля 03478 в 02398 0 грех 02398 0, от них не
  отступал 05493 Ииуй 03058, - от золотых 02091
  тельцов 05695, которые в Вефиле 01008 и которые в
  Дане 01835.
  30 И сказал 0559 Господь 03068 Ииую 03058: за то, что
  ты охотно 02895 0 сделал 02895 0, что было
  праведно 03477 в очах 05869 Моих, выполнил 06213 над
  домом 01004 Ахавовым 0256 все, что было на
  сердце 03824 у Меня, сыновья 01121 твои до
  четвертого 07243 рода будут 03427 0 сидеть 03427 0 на
  престоле 03678 Израилевом 03478.
  31 Но Ииуй 03058 не старался 08104 ходить 03212 в
  законе 08451 Господа 03068 Бога 0430 Израилева 03478,
  от всего сердца 03824. Он не отступал 05493 от
  грехов 02403 Иеровоама 03379, который ввел 02398 0
  Израиля 03478 в 02398 0 грех 02398 0.
  32 В те дни 03117 начал 02490 Господь 03068
  отрезать 07096 части от Израильтян, и поражал 05221 их
  Азаил 02371 во всем пределе 01366 Израилевом 03478,
  33 на восток 04217 08121 от Иордана 03383, всю
  землю 0776 Галаад 01568, колено Гадово 01425,
  Рувимово 07206, Манассиино 04520, начиная от
  Ароера 06177, который при потоке 05158 Арноне 0769,
  и Галаад 01568 и Васан 01316.
  34 Прочее 03499 об Ииуе 03058 и обо всем, что он
  сделал 06213, и о мужественных 01369 подвигах его
  написано 03789 в летописи 05612 01697 03117
  царей 04428 Израильских 03478.
  35 И почил 07901 Ииуй 03058 с отцами 01 своими, и
  похоронили 06912 его в Самарии 08111. И
  воцарился 04427 Иоахаз 03059, сын 01121 его, вместо
  него.
  36 Времени 03117 же царствования 04427 Ииуева 03058
  над Израилем 03478, в Самарии 08111, было
  двадцать 06242 восемь 08083 лет 08141.


 6. Временно отключен Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,562
  Записей в дневнике
  1

  11

  11:1 ועתליה אם אחזיהו וראתה
  כי מת בנה ותקם ותאבד את
  כל זרע הממלכה
  ‏11:2 ותקח יהושׁבע בת המלך
  יורם אחות אחזיהו את
  יואשׁ בן אחזיה ותגנב אתו
  מתוך בני המלך הממותתים
  אתו ואת מינקתו בחדר
  המטות ויסתרו
  אתו מפני
  עתליהו ולא הומת
  ‏11:3 ויהי אתה בית יהוה מתחבא
  שׁשׁ שׁנים ועתליה
  מלכת על הארץ
  ‏11:4 ובשׁנה השׁביעית שׁלח יהוידע
  ויקח את שׂרי המאיות
  לכרי ולרצים ויבא
  אתם אליו בית יהוה ויכרת
  להם ברית וישׁבע אתם
  בבית יהוה וירא אתם
  את בן המלך
  ‏11:5 ויצום לאמר זה הדבר אשׁר
  תעשׂון השׁלשׁית
  מכם באי השׁבת
  ושׁמרי משׁמרת
  בית המלך
  ‏11:6 והשׁלשׁית בשׁער סור
  והשׁלשׁית בשׁער אחר הרצים
  ושׁמרתם את משׁמרת
  הבית מסח
  ‏11:7 ושׁתי הידות בכם כל יצאי
  השׁבת ושׁמרו את
  משׁמרת בית
  יהוה אל המלך
  ‏11:8 והקפתם על המלך סביב
  אישׁ וכליו בידו
  והבא אל השׂדרות
  יומת והיו
  את המלך
  בצאתו ובבאו
  ‏11:9 ויעשׂו שׂרי המאיות ככל
  אשׁר צוה יהוידע הכהן
  ויקחו אישׁ את אנשׁיו
  באי השׁבת עם
  יצאי השׁבת ויבאו
  אל יהוידע הכהן
  ‏11:10 ויתן הכהן לשׂרי
  המאיות את החנית ואת
  השׁלטים אשׁר למלך דוד
  אשׁר בבית יהוה
  ‏11:11 ויעמדו הרצים אישׁ
  וכליו בידו מכתף הבית
  הימנית עד כתף הבית
  השׂמאלית למזבח
  ולבית על המלך סביב
  ‏11:12 ויוצא את בן המלך ויתן
  עליו את הנזר
  ואת העדות וימלכו
  אתו וימשׁחהו ויכו כף
  ויאמרו יחי המלך
  ‏11:13 ותשׁמע עתליה את
  קול הרצין העם ותבא אל
  העם בית יהוה
  ‏11:14 ותרא והנה המלך עמד
  על העמוד כמשׁפט והשׂרים
  והחצצרות אל המלך
  וכל עם הארץ שׂמח
  ותקע בחצצרות
  ותקרע עתליה את בגדיה
  ותקרא קשׁר קשׁר
  ‏11:15 ויצו יהוידע הכהן את
  שׂרי המיאות פקדי החיל
  ויאמר אליהם הוציאו אתה
  אל מבית לשׂדרת
  והבא אחריה
  המת בחרב כי
  אמר הכהן אל
  תומת בית יהוה
  ‏11:16 וישׂמו לה ידים ותבוא
  דרך מבוא הסוסים בית המלך
  ותומת שׁם
  ‏11:17 ויכרת יהוידע את הברית
  בין יהוה ובין המלך ובין
  העם להיות לעם
  ליהוה ובין המלך
  ובין העם
  ‏11:18 ויבאו כל עם הארץ
  בית הבעל ויתצהו את
  מזבחתו ואת צלמיו שׁברו
  היטב ואת מתן כהן
  הבעל הרגו לפני
  המזבחות וישׂם הכהן
  פקדות על בית
  יהוה
  ‏11:19 ויקח את שׂרי המאות ואת
  הכרי ואת הרצים ואת כל עם
  הארץ וירידו את המלך
  מבית יהוה ויבואו דרך
  שׁער הרצים בית המלך
  וישׁב על כסא
  המלכים
  ‏11:20 וישׂמח כל עם הארץ
  והעיר שׁקטה ואת עתליהו
  המיתו בחרב
  בית מלך
  12:1 בן שׁבע שׁנים
  יהואשׁ במלכו
  ваАталья эм Ахазьяхгу ураата
  ки мет бена ватаком ватиабэд эт
  коль зэра хамамляха
  ватиках Йхошэва бат хамелех
  Йорам ахот Ахазьяхгу эт
  Йашь бен Ахазья ватигнов ито
  митох бенэ хамелех хамуматим
  ото веэт меникто бахадар
  хамитот ваяастиру
  ото мипенэ
  Атальяхгу велё хумат
  ваехи ита бейт ЯхГве митхабэ
  шэшь шаним ваАталья
  молехэт аль хаарэц
  увашана хашэвеит шалях Йхоеда
  ваиках эт сарэ хамеот
  лякари велярацим ваяво
  этам эляв бейт ЯхГве ваихрот
  ляхэм берит ваешба отам
  бевейт ЯхГве ваяр отам
  эт бен хамелех
  ваицавэм лемор зэ хадавар ашэр
  таасун хашэлешит
  микем баэ хашабат
  вешомерэ мишмерит
  бейт хамелех
  вехашэлешит бешаар Сур
  вехашэлешит башаар ахар харацим
  ушэмартэм эт мишмерит
  хабаит масах
  ушэтэ хаядот бахэм коль ёцээ
  хашабат вешамеру эт
  мишмерит бейт
  ЯхГве эль хамелех
  вехикафтэм аль хамелех савив
  ишь вехэляв беядо
  вехаба эль хасэдэрот
  юмат вехею
  эт хамелех
  бецэто увеэво
  ваяасу сарэ хамеот кехоль
  ашэр цива Ехоеда хакоген
  ваикеху ишь эт анашав
  баэ хашабат им
  ёцэ хашабат ваевоу
  эль Ехоеда хакоген
  ваитэн хакоген лесарэ
  хамеот эт хаханит веэт
  хашэлятим ашэр лямелех Давид
  ашэр бевейт ЯхГве
  ваяамду харацим ишь
  вехеляв беядо микетэф хабаит
  хаманит ад кетэф хабаит
  хасэмалит лямизбэях
  велябаит аль хамелех савив
  ваёци эт бен хамелех ваитэн
  аляв эт ханэзер
  веэт хаэдут ваямлиху
  ото ваимшахухгу ваяку каф
  вайомеру ехи хамелех
  ватишьма Аталья эт
  коль харацин хаам ватаво эль
  хаам бейт ЯхГве
  ватэрэ вехенэ хамелех омед
  аль хаамуд камешпат вехасарим
  вехахацоцрот эль хамелех
  вехоль ам хаарэц самеях
  ветокея бахацоцрот
  ватикра Аталья эт бегадэха
  ватикра кешэр кашэр
  ваецав Ехоеда хакоген эт
  сарэ хамеот пекудэ хахаиль
  вайомер алейхэм оциу ота
  эль мибейт лясидерот
  вехаба ахарэха
  хамет бехарэв ки
  амар хакоген аль
  тумат бейт ЯхГве
  ваясиму ля ядаим ватаво
  дэрих мево хасусим бейт хамелех
  ватумат шам
  ваехрот Ехоеда эт хаберит
  беэйн ЯхГве увейн хамелех увейн
  хаам лехиёт леам
  ляЯхГве увейн хамелех
  увейн хаам
  ваявоу коль ам хаарэц
  бейт хаБааль ваитэцухгу эт
  мезбехотав веэт цэлямав шивру
  хетэв веэт Матан коген
  хаБааль харэгу лифне
  хамизбехот ваясэм хакоген
  пекудот аль бейт
  ЯхГве
  ваиках эт сарэ хамеот веэт
  хакари веэт харацим веэт коль ам
  хаарэц ваёриду эт хамелех
  мебейт ЯхГве ваявоу дэрих
  шаар харацим бейт хамелех
  ваешэв аль кисэ
  хамеляхим
  ваисмах коль ам хаарэц
  вехаир шаката веэт Атальяхгу
  хэмиту бахэрев
  бейт хамелех
  бен шэва шаним
  Йхоашь бемольхо
  1 Гофолия 06271, мать 0517 Охозии 0274, видя 07200,
  что сын 01121 ее умер 04191, встала 06965 и
  истребила 06 все царское 04467 племя 02233.
  2 Но Иосавеф 03089, дочь 01323 царя 04428
  Иорама 03141, сестра 0269 Охозии 0274, взяла 03947
  Иоаса 03101, сына 01121 Охозии 0274, и тайно 01589 0
  увела 01589 0 его из среды 08432 умерщвляемых 04191
  сыновей 01121 царских 04428, его и кормилицу 03243
  его, в постельную 02315 04296 0 комнату 02315 04296 0;
  и скрыли 05641 его от Гофолии 06271, и он не
  умерщвлен 04191.
  3 И был он с нею скрываем 02244 в доме 01004
  Господнем 03068 шесть 08337 лет 08141, между тем как
  Гофолия 06271 царствовала 04427 над землею 0776.
  4 В седьмой 07637 год 08141 послал 07971 Иодай 03077,
  и взял 03947 сотников 08269 03967 из
  телохранителей 03746 и скороходов 07323, и
  привел 0935 их к себе в дом 01004 Господень 03068, и
  сделал 03772 с ними договор 01285, и взял с них
  клятву 07650 в доме 01004 Господнем 03068, и
  показал 07200 им царского 04428 сына 01121.
  5 И дал 06680 0 им приказание 06680 0, сказав 0559: вот
  что вы сделайте 06213: третья 07992 0 часть 07992 0 из
  вас, из приходящих 0935 в субботу 07676, будет 08104 0
  содержать 08104 0 стражу 04931 при царском 04428
  доме 01004;
  6 третья 07992 0 часть 07992 0 у ворот 08179 Сур 05495,
  и третья 07992 0 часть 07992 0 у ворот 08179 сзади 0310
  телохранителей 07323, и содержите 08104 стражу 04931
  дома 01004, чтобы не было повреждения 04535;
  7 и две 08147 части 03027 из вас, из всех
  отходящих 03318 в субботу 07676, будут
  содержать 08104 стражу 04931 при доме 01004
  Господнем 03068 для 0413 царя 04428;
  8 и окружите 05362 царя 04428 со 05439 0 всех 05439 0
  сторон 05439 0, каждый 0376 с оружием 03627 своим в
  руке 03027 своей; и кто вошел 0935 бы в ряды 07713,
  тот да будет 04191 0 умерщвлен 04191 0. И будьте при
  царе 04428, когда он выходит 03318 и когда
  входит 0935.
  9 И сделали 06213 сотники 08269 03967 все, что
  приказал 06680 Иодай 03077 священник 03548, и
  взяли 03947 каждый 0376 людей 0582 своих,
  приходящих 0935 в субботу 07676 и отходящих 03318 в
  субботу 07676, и пришли 0935 к Иодаю 03077
  священнику 03548.
  10 И раздал 05414 священник 03548
  сотникам 08269 03967 копья 02595 и щиты 07982
  царя 04428 Давида 01732, которые были в доме 01004
  Господнем 03068.
  11 И стали 05975 скороходы 07323, каждый 0376 с
  оружием 03627 в руке 03027 своей, от правой 03233
  стороны 03802 дома 01004 до левой 08042
  стороны 03802 дома 01004, у жертвенника 04196 и у
  дома 01004, вокруг 05439 царя 04428.
  12 И вывел 03318 он царского 04428 сына 01121, и
  возложил 05414 на него царский венец 05145 и
  украшения 05715, и воцарили 04427 его, и
  помазали 04886 его, и рукоплескали 05221 03709 и
  восклицали 0559: да живет 02421 царь 04428!
  13 И услышала 08085 Гофолия 06271 голос 06963
  бегущего 07323 народа 05971, и пошла 0935 к
  народу 05971 в дом 01004 Господень 03068.
  14 И видит 07200, и вот царь 04428 стоит 05975 на
  возвышении 05982, по обычаю 04941, и князья 08269 и
  трубы 02689 подле царя 04428; и весь народ 05971
  земли 0776 веселится 08056, и трубят 08628
  трубами 02689. И разодрала 07167 Гофолия 06271
  одежды 0899 свои, и закричала 07121:
  заговор 07195 07195! заговор!
  15 И дал 06680 0 приказание 06680 0 Иодай 03077
  священник 03548 сотникам 08269 03967,
  начальствующим 06485 над войском 02428, и
  сказал 0559 им: "выведите 03318 ее за ряды 07713, а кто
  пойдет 0935 за 0310 нею, умерщвляйте 04191
  мечом 02719", так как думал 0559 священник 03548,
  чтобы не умертвили 04191 ее в доме 01004
  Господнем 03068.
  16 И дали 07760 ей место 03027, и она прошла 0935
  чрез 01870 вход 03996 конский 05483 к дому 01004
  царскому 04428, и умерщвлена 04191 там.
  17 И заключил 03772 Иодай 03077 завет 01285 между
  Господом 03068 и между царем 04428 и
  народом 05971 05971, чтоб он был народом
  Господним 03068, и между царем 04428 и
  народом 05971.
  18 И пошел 0935 весь народ 05971 земли 0776 в
  дом 01004 Ваала 01168, и разрушили 05422
  жертвенники 04196 его, и изображения 06754 его
  совершенно 03190 разбили 07665, и Матфана 04977,
  жреца 03548 Ваалова 01168, убили 02026 пред 03942
  жертвенниками 04196. И учредил 07760
  священник 03548 наблюдение 06485 над домом 01004
  Господним 03068.
  19 И взял 03947 сотников 08269 03967 и
  телохранителей 03746 и скороходов 07323 и весь
  народ 05971 земли 0776, и проводили 03381 царя 04428
  из дома 01004 Господня 03068, и пришли 0935 по
  дороге 01870 чрез ворота 08179 телохранителей 07323 в
  дом 01004 царский 04428; и он воссел 03427 на
  престоле 03678 царей 04428.
  20 И веселился 08055 весь народ 05971 земли 0776, и
  город 05892 успокоился 08252. А Гофолию 06271
  умертвили 04191 мечом 02719 в царском 04428
  доме 01004.
  21 Семи 07651 лет 08141 был Иоас 03060, когда
  воцарился 04427.

  12

  12:2 בשׁנת שׁבע ליהוא מלך
  יהואשׁ וארבעים שׁנה
  מלך בירושׁלם ושׁם
  אמו צביה מבאר שׁבע
  ‏12:3 ויעשׂ יהואשׁ הישׁר בעיני
  יהוה כל ימיו אשׁר הורהו
  יהוידע הכהן
  ‏12:4 רק הבמות לא סרו עוד
  העם מזבחים ומקטרים
  בבמות
  ‏12:5 ויאמר יהואשׁ אל הכהנים
  כל כסף הקדשׁים אשׁר
  יובא בית יהוה כסף עובר
  אישׁ כסף נפשׁות
  ערכו כל כסף אשׁר
  יעלה על לב
  אישׁ להביא בית
  יהוה
  ‏12:6 יקחו להם הכהנים אישׁ
  מאת מכרו והם יחזקו
  את בדק הבית לכל
  אשׁר ימצא
  שׁם בדק
  ‏12:7 ויהי בשׁנת עשׂרים ושׁלשׁ
  שׁנה למלך יהואשׁ לא חזקו
  הכהנים את בדק הבית
  ‏12:8 ויקרא המלך יהואשׁ
  ליהוידע הכהן ולכהנים
  ויאמר אלהם מדוע אינכם
  מחזקים את בדק הבית ועתה
  אל תקחו כסף מאת
  מכריכם כי לבדק
  הבית תתנהו
  ‏12:9 ויאתו הכהנים לבלתי קחת
  כסף מאת העם ולבלתי חזק
  את בדק הבית
  ‏12:10 ויקח יהוידע הכהן ארון
  אחד ויקב חר בדלתו ויתן
  אתו אצל המזבח בימין
  בבוא אישׁ בית
  יהוה ונתנו שׁמה
  הכהנים שׁמרי
  הסף את כל הכסף
  המובא בית יהוה
  ‏12:11 ויהי כראותם
  כי רב הכסף בארון
  ויעל ספר המלך והכהן
  הגדול ויצרו וימנו
  את הכסף
  הנמצא בית יהוה
  ‏12:12 ונתנו את הכסף המתכן
  על יד עשׂי המלאכה
  הפקדים בית יהוה
  ויוציאהו לחרשׁי
  העץ ולבנים
  העשׂים בית יהוה
  бешнат шэва леЕху малях
  Йхоашь веарбаим шана
  малях беИерушалаим вешэм
  имо Цивья миБиэр-Шава
  ваяас Йхоас хаяшар беэйнэ
  ЯхГве коль емав ашэр хорахгу
  Ехоеда хакоген
  рак хабамот лё сару од
  хаам мезабехим умекатэрим
  бамамот
  вайомер Йхоашь эль хакоганим
  коль кэсеф хакодошим ашэр
  юва бейт ЯхГве кесеф овер
  ишь кесеф нафшот
  эрко коль кесеф ашэр
  яале аль лев
  ишь лехави бейт
  ЯхГве
  икху лахэм хагоним ишь
  меэт макаро вехэм яхазеку
  эт бедэк хабаит леколь
  ашэр емацэ
  шам бадэк
  ваехи бешнат эсрим вешалёшь
  шана лямелех Йхоашь лё хезеку
  хакоганим эт бедэк хабаит
  ваикра хамелех Йхоашь
  лиХоеда хакоген велякоганим
  вайомер алейхэм мадуа эйнэхэм
  мехазеким эт бедэк хабаит веата
  аль тикху кесеф меэт
  макарэхэм ки леведэк
  хабаит тэтэнухгу
  ваеоту хакоганим левельти кехат
  кесеф меэт хаам улевельти хазэк
  эт бедэк хабаит
  ваиках Ехоеда хакоген арон
  эхад ваиков хор бедальто ваитэн
  ото эцэль хамизбеях беямин
  бево ишь бейт
  ЯхГве венатэну шама
  хакоганим шомерэ
  хасаф эт коль хакесеф
  хамува бейт ЯхГве
  ваехи киръотам
  ки рав хакесеф баарон
  ваяаль софэр хамелех вехакоген
  хагадоль ваяцуру ваимну
  эт хакесеф
  ханимца бейт ЯхГве
  венатэну эт хакесеф хаметукан
  аль едэ осэ хамеляха
  хафукадим бейт ЯхГве
  ваёциэхгу лехарашэ
  хаэц велябоним
  хаосим бейт ЯхГве
  1 В седьмой 07651 год 08141 Ииуя 03058
  воцарился 04427 Иоас 03060 и сорок 0705 лет 08141
  царствовал 04427 в Иерусалиме 03389. Имя 08034
  матери 0517 его Цивья 06645, из Вирсавии 0884.
  2 И делал 06213 Иоас 03060 угодное 03477 в очах 05869
  Господних 03068 во все дни 03117 свои, доколе
  наставлял 03384 его священник 03548 Иодай 03077;
  3 только высоты 01116 не были 05493 0
  отменены 05493 0; народ 05971 еще приносил 02076 0
  жертвы 02076 0 и курения 06999 на высотах 01116.
  4 И сказал 0559 Иоас 03060 священникам 03548: все
  серебро 03701 посвящаемое 06944, которое
  приносят 0935 в дом 01004 Господень 03068,
  серебро 03701 от приходящих 05674, серебро 03701,
  вносимое за каждую душу 05315 по оценке 06187,
  все серебро 03701, сколько кому приходит 05927 на
  сердце 03820 принести 0935 в дом 01004
  Господень 03068,
  5 пусть берут 03947 священники 03548 себе,
  каждый 0376 от своего знакомого 04378, и пусть
  исправляют 02388 они поврежденное 0919 в
  храме 01004, везде, где найдется 04672
  повреждение 0919.
  6 Но как до двадцать 06242 третьего 07969 года 08141
  царя 04428 Иоаса 03060 священники 03548 не
  исправляли 02388 повреждений 0919 в храме 01004,
  7 то царь 04428 Иоас 03060 позвал 07121
  священника 03548 Иодая 03077 и священников 03548 и
  сказал 0559 им: почему вы не исправляете 02388
  повреждений 0919 в храме 01004? Не берите 03947 же
  отныне серебра 03701 у знакомых 04378 своих, а на
  починку повреждений 0919 в храме 01004 отдайте 05414
  его.
  8 И согласились 0225 священники 03548 не 01115
  брать 03947 серебра 03701 у народа 05971 на
  исправление 02388 повреждений 0919 в храме 01004.
  9 И взял 03947 священник 03548 Иодай 03077 один 0259
  ящик 0727, и сделал 05344 отверстие 02356 сверху 01817
  его, и поставил 05414 его подле 0681 жертвенника 04196
  на правой 03225 стороне, где входили 0935 в дом 01004
  Господень 03068. И полагали 05414 туда
  священники 03548, стоящие 08104 0 на 08104 0
  страже 08104 0 у порога 05592, все серебро 03701,
  приносимое 0935 в дом 01004 Господень 03068.
  10 И когда видели 07200, что много 07227 серебра 03701
  в ящике 0727, приходили 05927 писец 05608
  царский 04428 и первосвященник 01419 03548, и
  завязывали 06696 в мешки, и пересчитывали 04487
  серебро 03701, найденное 04672 в доме 01004
  Господнем 03068;
  11 и отдавали 05414 сосчитанное 08505 серебро 03701 в
  руки 03027 производителям 06485 06485 работ 04399,
  приставленным 06485 к дому 01004 Господню 03068, а
  сии издерживали 03318 его на плотников 02796 06086 и
  строителей 01129, работавших 06213 в доме 01004
  Господнем 03068,


 7. Временно отключен Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,562
  Записей в дневнике
  1

  12

  12:14 אך לא יעשׂה בית יהוה
  ספות כסף מזמרות
  מזרקות חצצרות כל
  כלי זהב וכלי כסף
  מן הכסף המובא
  בית יהוה
  ‏12:15 כי לעשׂי המלאכה יתנהו
  וחזקו בו את בית יהוה
  ‏12:16 ולא יחשׁבו את האנשׁים
  אשׁר יתנו את הכסף
  על ידם לתת לעשׂי המלאכה
  כי באמנה הם עשׂים
  ‏12:17 כסף אשׁם
  וכסף חטאות לא
  יובא בית יהוה
  לכהנים יהיו
  ‏12:18 אז יעלה חזאל
  מלך ארם וילחם על
  גת וילכדה וישׂם חזאל
  פניו לעלות על
  ירושׁלם
  ‏12:19 ויקח יהואשׁ מלך יהודה
  את כל הקדשׁים אשׁר
  הקדישׁו יהושׁפט ויהורם
  ואחזיהו אבתיו מלכי
  יהודה ואת קדשׁיו ואת
  כל הזהב הנמצא
  באצרות בית יהוה ובית
  המלך וישׁלח לחזאל
  מלך ארם ויעל
  מעל ירושׁלם
  ‏12:20 ויתר דברי יואשׁ וכל אשׁר
  עשׂה הלוא הם כתובים
  על ספר דברי הימים
  למלכי יהודה
  ‏12:21 ויקמו עבדיו ויקשׁרו קשׁר
  ויכו את יואשׁ בית מלא
  היורד סלא
  ‏12:22 ויוזבד בן שׁמעת ויהוזבד
  בן שׁמר עבדיו הכהו
  וימת ויקברו אתו עם אבתיו
  בעיר דוד וימלך
  אמציה בנו

  ах лё яасэ бейт ЯхГве
  сипот кесеф мизамерот
  мизракот хацоцрот коль
  кели захав ухли касеф
  мин хакесеф хамува
  бейт ЯхГве
  ки леосэ хамелаха итэнухгу
  вехезэку во эт бейт ЯхГве
  велё ехашиву эт хаанашим
  ашэр итэну эт хакесеф
  аль ядам лятэт леосэ хамеляха
  ки веэмуна хэм осим
  кесеф ашам
  векесеф хатаот лё
  юва бейт ЯхГве
  лякоганим ихью
  аз яале Хазаэль
  мелех Арам ваиляхэм аль
  Гат ваилькеда ваясэм Хазаэль
  панав ляалёт аль
  Иерушалаим
  ваиках Йхоашь мелех Йгуда
  эт коль хакодашим ашэр
  хикдишу Йхошафат виЙохорам
  ваАхазьяхгу авотав мальхэ
  Йгуда веэт кодашав веэт
  коль хазахав ханемца
  беоцрот бейт ЯхГве увейт
  хамелех ваишлях ляХазаэль
  мелех Арам ваяаль
  меаль Иерушалаим
  веетэр деврэ Йоашь вехоль ашэр
  аса халё хэм кетувим
  аль сэфер диврэ хаямим
  лемальхэ Йгуда
  ваякуму авадав ваикшэру кашэр
  ваяку эт Йоашь бейт Милё
  хаёрэд Силя
  веЙозавад бен Шэмъат веЙохозават
  бен Шомер авадав хекухгу
  ваямот ваикберу ото им авотав
  беир Давид ваимлёх
  Амацья бено
  тахтав
  13 Но не сделано 06213 было для дома 01004
  Господня 03068 серебряных 03701 блюд 05592,
  ножей 04212, чаш 04219 для окропления, труб 02689,
  всяких сосудов 03627 золотых 02091 и сосудов 03627
  серебряных 03701 из серебра 03701, приносимого 0935 в
  дом 01004 Господень 03068,
  14 а производителям 06213 работ 04399 отдавали 05414
  его, и починивали 02388 им дом 01004 Господень 03068.
  15 И не требовали 02803 отчета от тех людей 0582,
  которым поручали 05414 серебро 03701 для
  раздачи 05414 производителям 06213 работ 04399, ибо
  они действовали 06213 честно 0530.
  16 Серебро 03701 за жертву о преступлении 0817 и
  серебро 03701 за жертву о грехе 02403 не
  вносилось 0935 в дом 01004 Господень 03068:
  священникам 03548 оно принадлежало.
  17 Тогда выступил 05927 в поход Азаил 02371,
  царь 04428 Сирийский 0758, и пошел 03898 0
  войною 03898 0 на Геф 01661, и взял 03920 его; и
  вознамерился 07760 06440 Азаил 02371 идти 05927 на
  Иерусалим 03389.
  18 Но Иоас 03060, царь 04428 Иудейский 03063,
  взял 03947 все пожертвованное 06944, что
  пожертвовали 06942 храму Иосафат 03092, и
  Иорам 03088 и Охозия 0274, отцы 01 его, цари 04428
  Иудейские 03063, и что он сам пожертвовал 06944, и все
  золото 02091, найденное 04672 в сокровищницах 0214
  дома 01004 Господня 03068 и дома 01004
  царского 04428, и послал 07971 Азаилу 02371,
  царю 04428 Сирийскому 0758; и он отступил 05927 от
  Иерусалима 03389.
  19 Прочее 03499 об Иоасе 03101 и обо всем, что он
  сделал 06213, написано 03789 в
  летописи 05612 01697 03117 царей 04428
  Иудейских 03063.
  20 И восстали 06965 слуги 05650 его, и составили 07194
  заговор 07195, и убили 05221 Иоаса 03101 в доме 01004
  Милло 04407 01037, на дороге 03381 к Силле 05538.
  21 Его убили 05221 слуги 05650 его: Иозакар 03108,
  сын 01121 Шимеаты 08100, и Иегозавад 03075,
  сын 01121 Шомеры 07763; и он умер 04191, и
  похоронили 06912 его с отцами 01 его в городе 05892
  Давидовом 01732. И воцарился 04427 Амасия 0558,
  сын 01121 его, вместо него.

  13

  13:1 בשׁנת עשׂרים ושׁלשׁ
  שׁנה ליואשׁ בן אחזיהו
  מלך יהודה מלך
  יהואחז בן יהוא
  על ישׂראל בשׁמרון שׁבע
  עשׂרה שׁנה
  ‏13:2 ויעשׂ הרע בעיני יהוה
  וילך אחר חטאת
  ירבעם בן נבט אשׁר
  החטיא את ישׂראל
  לא סר ממנה
  ‏13:3 ויחר אף יהוה בישׂראל
  ויתנם ביד חזאל
  מלך ארם וביד
  בן הדד בן חזאל
  כל הימים
  ‏13:4 ויחל יהואחז את פני
  יהוה וישׁמע אליו יהוה כי
  ראה את לחץ
  ישׂראל כי לחץ
  אתם מלך ארם
  ‏13:5 ויתן יהוה לישׂראל מושׁיע
  ויצאו מתחת יד ארם
  וישׁבו בני ישׂראל
  באהליהם כתמול
  שׁלשׁום
  ‏13:6 אך לא סרו מחטאות בית
  ירבעם אשׁר החטי את ישׂראל
  בה הלך וגם האשׁרה
  עמדה בשׁמרון
  ‏13:7 כי לא השׁאיר ליהואחז עם
  כי אם חמשׁים פרשׁים ועשׂרה
  רכב ועשׂרת אלפים רגלי כי
  אבדם מלך ארם וישׂמם
  כעפר לדשׁ
  ‏13:8 ויתר דברי יהואחז וכל
  אשׁר עשׂה וגבורתו
  הלוא הם כתובים על
  ספר דברי הימים
  למלכי ישׂראל
  ‏13:9 וישׁכב יהואחז עם אבתיו
  ויקברהו בשׁמרון
  וימלך יואשׁ בנו
  תחתיו
  ‏13:10 בשׁנת שׁלשׁים ושׁבע שׁנה
  ליואשׁ מלך יהודה מלך
  יהואשׁ בן יהואחז על
  ישׂראל בשׁמרון שׁשׁ
  עשׂרה שׁנה
  ‏13:11 ויעשׂה הרע בעיני יהוה לא
  סר מכל חטאות ירבעם
  בן נבט אשׁר החטיא
  את ישׂראל בה
  הלך
  ‏13:12 ויתר דברי יואשׁ וכל אשׁר
  עשׂה וגבורתו אשׁר
  נלחם עם אמציה
  מלך יהודה הלוא
  הם כתובים על ספר דברי
  הימים למלכי ישׂראל
  ‏13:13 וישׁכב יואשׁ עם אבתיו
  וירבעם ישׁב על כסאו
  ויקבר יואשׁ בשׁמרון
  עם מלכי ישׂראל
  ‏13:14 ואלישׁע חלה את חליו
  אשׁר ימות בו וירד אליו
  יואשׁ מלך ישׂראל
  ויבך על פניו ויאמר
  אבי אבי רכב ישׂראל
  ופרשׁיו
  ‏13:15 ויאמר לו אלישׁע קח קשׁת
  וחצים ויקח אליו
  קשׁת וחצים
  ‏13:16 ויאמר למלך ישׂראל הרכב
  ידך על הקשׁת וירכב
  ידו וישׂם אלישׁע ידיו
  על ידי המלך
  ‏13:17 ויאמר פתח החלון קדמה
  ויפתח ויאמר אלישׁע
  ירה ויור ויאמר חץ
  תשׁועה ליהוה וחץ
  תשׁועה בארם
  והכית את ארם
  באפק עד כלה
  ‏13:18 ויאמר קח החצים ויקח
  ויאמר למלך ישׂראל
  הך ארצה ויך שׁלשׁ
  פעמים ויעמד
  ‏13:19 ויקצף עליו אישׁ האלהים
  ויאמר להכות חמשׁ או
  שׁשׁ פעמים אז הכית
  את ארם עד כלה ועתה
  שׁלשׁ פעמים תכה
  את ארם
  ‏13:20 וימת אלישׁע ויקברהו
  וגדודי מואב יבאו
  בארץ בא שׁנה
  ‏13:21 ויהי הם קברים אישׁ והנה
  ראו את הגדוד וישׁליכו
  את האישׁ בקבר אלישׁע
  וילך ויגע האישׁ
  בעצמות אלישׁע ויחי
  ויקם על רגליו
  ‏13:22 וחזאל מלך ארם לחץ
  את ישׂראל כל
  ימי יהואחז
  ‏13:23 ויחן יהוה אתם וירחמם
  ויפן אליהם למען בריתו
  את אברהם יצחק ויעקב
  ולא אבה השׁחיתם ולא
  השׁליכם מעל פניו
  עד עתה
  ‏13:24 וימת חזאל מלך
  ארם וימלך בן הדד
  בנו תחתיו
  ‏13:25 וישׁב יהואשׁ בן יהואחז
  ויקח את הערים מיד בן הדד
  בן חזאל אשׁר לקח מיד
  יהואחז אביו במלחמה
  שׁלשׁ פעמים הכהו יואשׁ
  וישׁב את ערי ישׂראל
  бешнат эсрим вешалёшь
  шана леЙоашь бен Ахазьяхгу
  мелех Йгуда малях
  Йхоаз бен Еху
  аль Исраэль беШомрон шэва
  эсрэ шана
  ваяас храа беэйнэ ЯхГве
  ваелих ахар хатот
  Йоровам бен Нэват ашэр
  хехэти эт Исраэль
  лё сар мимэна
  ваихар аф ЯхГве беИсраэль
  ваитэнэм беяд Хазаэль
  мелех Арам увеяд
  Бен-Хадад бен Хазаэль
  коль хаямим
  ваехаль Йхоаз эт пенэ
  ЯхГве ваишма эляв ЯхГве ки
  раа эт ляхац
  Исраэль ки ляхац
  отам мелех Арам
  ваитэн ЯхГве леИсраэль мошиа
  ваяцэу митахат яд Арам
  ваешэву бенэ Исраэль
  беохолейхэм китмоль
  шельшом
  ах лё сару мехатот бейт
  Йровам ашэр хехэти эт Исраэль
  ба халях вегам хаашэра
  амеда беШомрон
  ки лё хишир леЙохоаз ам
  ки им хамишим парашим ваасара
  рэхов ваасэрет аляфим рагли ки
  эведам мелех Арам ваисемэм
  кеафар лядушь
  веетэр диврэ Йхоаз вехоль
  ашэр аса угвурато
  халё хэм кетувим аль
  сэфер диврэ хаямим
  лемальхэ Исраэль
  ваишкав Йхоаз им авотав
  ваикберухгу беШомрон
  ваимлёх Йоашь бено
  тахтав
  бешнат шелёшим вашэва шана
  леЙоашь мелех Йгуда малях
  Йхоашь бен Йохоаз аль
  Исраэль беШомрон шэш
  эсрэ шана
  ваяасэ хараа беэйнэ ЯхГве лё
  сар миколь хатот Яровам
  бен Нэват ашэр хехэти
  эт Исрэаль ба
  халях
  веетэр диврэ Йоашь вехоль ашэр
  аса угевурото ашэр
  нильхам им Амацья
  мелех Йгуда халё
  хэм кетувим аль сэфер диврэ
  хаямим лемальхэ Исраэль
  ваишкав Йоашь им авотав
  веЙоровам яшав аль кисъо
  ваикавер Йоашь беШомрон
  им малькэ Исраэль
  веЭлиша халя эт хальё
  ашэр ямут бо ваеред эляв
  Йоашь мелех Исраэль
  ваевк аль панав вайомер
  ави ави рэхэв Исраэль
  уфарашав
  вайомер лё Элиша ках кешэт
  вахецим ваиках эляв
  кэшет вехецим
  вайомер лемелех Исраэль харкев
  ядэха аль хакешэт ваяркэв
  ядо ваясэм Элиша ядав
  аль едэ хамелех
  вайомер петах хахалён кедма
  ваифтах вайомер Элиша
  ерэ ваёр вайомер хэц
  тэшуа ляЯхГве вехэц
  тэшуа баАрам
  вехекита эт Арам
  баАфек ад кале
  вайомер ках хахицим ваиках
  вайомер лемелех Исраэль
  хах арца ваях шалёш
  пеамим ваяамод
  ваикцов аляв ишь хаЭлохим
  вайомер лехакот хамешь о
  шешь пеамим аз хекита
  эт Арам ад коле веата
  шалёшь пеамим таке
  эт Арам
  ваямот Элиша ваикберухгу
  угедудэ Моав явоу
  баарэц ба шана
  ваехи хэм коврим ишь вехенэ
  рау эт хагедуд ваяшлиху
  эт хаишь бекевер Элиша
  ваелих ваига хаишь
  беацмот Элиша ваехи
  ваяком аль рагляв
  ваАхазаэль мелех Арам ляхац
  эт Исраэль коль
  яме Йхоаза
  ваяхон ЯхГве отам ваирахамэм
  вафэн алейхэм лемаан берито
  эт Аврахам Йцках веЯаков
  велё ава хашхитам велё
  хишлихам меаль панав
  ад ата
  ваямот Хазаэль мелех
  Арам ваимлёх Бен-Хадад
  бено тахтав
  ваяшов Йхоашь бен Йхоаз
  ваиках эт хеарим мияд Бен-Хадад
  бен Хазаэль ашэр ляках мияд
  Йохоаз авив бамельхама
  шелёшь пеамим хекахгу Йоашь
  ваяшэв эт арэ Исраэль
  1 В двадцать 06242 третий 07969 год 08141 Иоаса 03101,
  сына 01121 Охозиина 0274, царя 04428
  Иудейского 03063, воцарился 04427 Иоахаз 03059,
  сын 01121 Ииуя 03058, над Израилем 03478 в
  Самарии 08111, и царствовал семнадцать 07651 06240
  лет 08141,
  2 и делал 06213 неугодное 07451 в очах 05869
  Господних 03068, и ходил 03212 в грехах 02403
  Иеровоама 03379, сына 01121 Наватова 05028, который
  ввел 02398 0 Израиля 03478 в 02398 0 грех 02398 0, и не
  отставал 05493 от них.
  3 И возгорелся 02734 гнев 0639 Господа 03068 на
  Израиля 03478, и Он предавал 05414 их в руку 03027
  Азаила 02371, царя 04428 Сирийского 0758, и в
  руку 03027 Венадада 01130, сына 01121 Азаилова 02371,
  во все дни 03117.
  4 И помолился 02470 Иоахаз 03059 лицу 06440
  Господню 03068, и услышал 08085 его Господь 03068,
  потому что видел 07200 стеснение 03906
  Израильтян 03478, как теснил 03905 их царь 04428
  Сирийский 0758.
  5 И дал 05414 Господь 03068 Израильтянам 03478
  избавителя 03467, и вышли 03318 они из-под
  руки 03027 Сириян 0758, и жили 03427 сыны 01121
  Израилевы 03478 в шатрах 0168 своих, как вчера 08543
  и третьего 08032 0 дня 08032 0.
  6 Однакож не отступали 05493 от грехов 02403
  дома 01004 Иеровоама 03379, который ввел 02398 0
  Израиля 03478 в 02398 0 грех 02398 0; ходили 01980 в
  них, и дубрава 0842 стояла 05975 в Самарии 08111.
  7 У Иоахаза 03059 оставалось 07604 войска только
  пятьдесят 02572 всадников 06571, десять 06235
  колесниц 07393 и десять 06235 тысяч 0505 пеших 07273,
  оттого, что истребил 06 их царь 04428 Сирийский 0758
  и обратил 07760 их в прах 06083 на попрание 01758.
  8 Прочее 03499 об Иоахазе 03059 и обо всем, что он
  сделал 06213, и о мужественных 01369 0
  подвигах 01369 0 его, написано 03789 в
  летописи 05612 01697 03117 царей 04428
  Израильских 03478.
  9 И почил 07901 Иоахаз 03059 с отцами 01 своими, и
  похоронили 06912 его в Самарии 08111. И
  воцарился 04427 Иоас 03101, сын 01121 его, вместо
  него.
  10 В тридцать 07970 седьмой 07651 год 08141
  Иоаса 03101, царя 04428 Иудейского 03063,
  воцарился 04427 Иоас 03060, сын 01121 Иоахазов 03059,
  над Израилем 03478 в Самарии 08111, и царствовал
  шестнадцать 08337 06240 лет 08141,
  11 и делал 06213 неугодное 07451 в очах 05869
  Господних 03068; не отставал 05493 от всех
  грехов 02403 Иеровоама 03379, сына 01121
  Наватова 05028, который ввел 02398 0 Израиля 03478
  в 02398 0 грех 02398 0, но ходил 01980 в них.
  12 Прочее 03499 об Иоасе 03101 и обо всем, что он
  сделал 06213, и о мужественных 01369 0
  подвигах 01369 0 его, как он воевал 03898
  с Амасиею 0558, царем 04428 Иудейским 03063,
  написано 03789 в летописи 05612 01697 03117
  царей 04428 Израильских 03478.
  13 И почил 07901 Иоас 03101 с отцами 01 своими, а
  Иеровоам 03379 сел 03427 на престоле 03678 его. И
  погребен 06912 Иоас 03101 в Самарии 08111 с
  царями 04428 Израильскими 03478.
  14 Елисей 0477 заболел 02470 болезнью 02483, от
  которой потом и умер 04191. И пришел 03381 к нему
  Иоас 03101, царь 04428 Израильский 03478, и
  плакал 01058 над ним, и говорил 0559: отец 01 01 мой!
  отец мой! колесница 07393 Израиля 03478 и
  конница 06571 его!
  15 И сказал 0559 ему Елисей 0477: возьми 03947
  лук 07198 и стрелы 02671. И взял 03947 он лук 07198 и
  стрелы 02671.
  16 И сказал 0559 царю 04428 Израильскому 03478:
  положи 07392 руку 03027 твою на лук 07198. И
  положил 07392 он руку 03027 свою. И наложил 07760
  Елисей 0477 руки 03027 03027 свои на руки царя 04428,
  17 и сказал 0559: отвори 06605 окно 02474 на
  восток 06924. И он отворил 06605. И сказал 0559
  Елисей 0477: выстрели 03384. И он выстрелил 03384. И
  сказал 0559: эта стрела 02671 избавления 08668 от
  Господа 03068 и стрела 02671 избавления 08668 против
  Сирии 0758, и ты поразишь 05221 Сириян 0758 в
  Афеке 0663 вконец 03615.
  18 И сказал 0559 [Елисей]: возьми 03947 стрелы 02671.
  И он взял 03947. И сказал 0559 царю 04428
  Израильскому 03478: бей 05221 по земле 0776.
  И ударил 05221 он три 07969 раза 06471, и остановился 05975.
  19 И разгневался 07107 на него человек 0376
  Божий 0430, и сказал 0559: надобно было бы бить 05221
  пять 02568 или шесть 08337 раз 06471, тогда ты
  побил 05221 бы Сириян 0758 совершенно 03615, а
  теперь только три 07969 раза 06471 поразишь 05221
  Сириян 0758.
  20 И умер 04191 Елисей 0477, и похоронили 06912 его.
  И полчища 01416 Моавитян 04124 пришли 0935 в
  землю 0776 в следующем 0935 году 08141.
  21 И было, что, когда погребали 06912 одного
  человека 0376, то, увидев 07200 это полчище 01416,
  погребавшие бросили 07993 того человека 0376 в
  гроб 06913 Елисеев 0477; и он при падении 03212 своем
  коснулся 05060 костей 06106 Елисея 0477, и
  ожил 02421, и встал 06965 на ноги 07272 свои.
  22 Азаил 02371, царь 04428 Сирийский 0758,
  теснил 03905 Израильтян 03478 во все дни 03117
  Иоахаза 03059.
  23 Но Господь 03068 умилосердился 02603 над ними, и
  помиловал 07355 их, и обратился 06437 к ним
  ради 04616завета 01285 Своего с Авраамом 085,
  Исааком 03327 и Иаковом 03290, и не хотел 014
  истребить 07843 их, и не отверг 07993 их от лица 06440
  Своего доныне 05704.
  24 И умер 04191 Азаил 02371, царь 04428
  Сирийский 0758, и воцарился 04427 Венадад 01130,
  сын 01121 его, вместо него.
  25 И взял 03947 назад 07725 Иоас 03060, сын 01121
  Иоахаза 03059, из руки 03027 Венадада 01130,
  сына 01121 Азаила 02371, города 05892, которые он
  взял 03947 войною 04421 из руки 03027 отца 01 его
  Иоахаза 03059. Три 07969 раза 06471 разбил 05221 его
  Иоас 03101 и возвратил 07725 города 05892 Израилевы 03478.


 8. Временно отключен Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,562
  Записей в дневнике
  1

  14

  14:1 בשׁנת שׁתים ליואשׁ בן
  יואחז מלך ישׂראל
  מלך אמציהו בן יואשׁ
  מלך יהודה
  ‏14:2 בן עשׂרים וחמשׁ שׁנה היה
  במלכו ועשׂרים ותשׁע
  שׁנה מלך בירושׁלם
  ושׁם אמו יהועדין
  מן ירושׁלם
  ‏14:3 ויעשׂ הישׁר בעיני יהוה
  רק לא כדוד אביו
  ככל אשׁר עשׂה יואשׁ
  אביו עשׂה
  ‏14:4 רק הבמות לא סרו עוד
  העם מזבחים
  ומקטרים
  בבמות
  ‏14:5 ויהי כאשׁר חזקה הממלכה
  בידו ויך את עבדיו
  המכים את המלך אביו
  ‏14:6 ואת בני המכים לא
  המית ככתוב בספר
  תורת משׁה
  אשׁר צוה יהוה
  לאמר לא יומתו
  אבות על בנים ובנים
  לא יומתו על
  אבות כי אם אישׁ
  בחטאו ימות
  ‏14:7 הוא הכה את אדום בגיא
  המלח עשׂרת אלפים
  ותפשׂ את הסלע במלחמה
  ויקרא את שׁמה
  יקתאל עד היום הזה
  ‏14:8 אז שׁלח אמציה מלאכים
  אל יהואשׁ בן יהואחז
  בן יהוא מלך
  ישׂראל לאמר לכה
  נתראה פנים
  ‏14:9 וישׁלח יהואשׁ מלך ישׂראל
  אל אמציהו מלך יהודה
  לאמר החוח אשׁר בלבנון
  שׁלח אל הארז אשׁר
  בלבנון לאמר תנה את בתך
  לבני לאשׁה ותעבר חית
  השׂדה אשׁר בלבנון ותרמס
  את החוח
  ‏14:10 הכה הכית את אדום
  ונשׂאך לבך הכבד ושׁב
  בביתך ולמה תתגרה
  ברעה ונפלתה
  אתה ויהודה עמך
  ‏14:11 ולא שׁמע אמציהו ויעל
  יהואשׁ מלך ישׂראל ויתראו
  פנים הוא ואמציהו מלך
  יהודה בבית שׁמשׁ אשׁר
  ליהודה
  ‏14:12 וינגף יהודה
  לפני ישׂראל
  וינסו אישׁ לאהלו
  ‏14:13 ואת אמציהו מלך יהודה
  בן יהואשׁ בן אחזיהו
  תפשׂ יהואשׁ מלך ישׂראל
  בבית שׁמשׁ ויבאו
  ירושׁלם ויפרץ בחומת
  ירושׁלם בשׁער אפרים
  עד שׁער הפנה
  ארבע מאות אמה
  ‏14:14 ולקח את כל הזהב והכסף
  ואת כל הכלים הנמצאים
  בית יהוה ובאצרות בית
  המלך ואת בני התערבות
  וישׁב שׁמרונה
  ‏14:15 ויתר דברי יהואשׁ אשׁר
  עשׂה וגבורתו ואשׁר
  נלחם עם אמציהו מלך
  יהודה הלא הם כתובים
  על ספר דברי הימים
  למלכי ישׂראל
  ‏14:16 וישׁכב יהואשׁ עם אבתיו
  ויקבר בשׁמרון עם
  מלכי ישׂראל וימלך
  ירבעם בנו תחתיו
  ‏14:17 ויחי אמציהו בן יואשׁ מלך
  יהודה אחרי מות יהואשׁ
  בן יהואחז מלך ישׂראל
  חמשׁ עשׂרה שׁנה
  ‏14:18 ויתר דברי אמציהו הלא
  הם כתובים על ספר דברי
  הימים למלכי יהודה
  ‏14:19 ויקשׁרו עליו קשׁר
  בירושׁלם וינס לכישׁה
  וישׁלחו אחריו לכישׁה
  וימתהו שׁם
  ‏14:20 וישׂאו אתו על הסוסים
  ויקבר בירושׁלם
  עם אבתיו בעיר דוד
  ‏14:21 ויקחו כל עם יהודה
  את עזריה והוא בן שׁשׁ עשׂרה
  שׁנה וימלכו אתו תחת
  אביו אמציהו
  ‏14:22 הוא בנה את אילת
  וישׁבה ליהודה אחרי שׁכב
  המלך עם אבתיו
  ‏14:23 בשׁנת חמשׁ עשׂרה
  שׁנה לאמציהו בן יואשׁ
  מלך יהודה מלך ירבעם
  בן יואשׁ מלך ישׂראל
  בשׁמרון ארבעים
  ואחת שׁנה
  ‏14:24 ויעשׂ הרע בעיני יהוה
  לא סר מכל חטאות
  ירבעם בן נבט אשׁר
  החטיא את
  ישׂראל
  ‏14:25 הוא השׁיב את גבול
  ישׂראל מלבוא חמת עד ים
  הערבה כדבר יהוה אלהי
  ישׂראל אשׁר דבר ביד עבדו
  יונה בן אמתי הנביא אשׁר
  מגת החפר
  ‏14:26 כי ראה יהוה את עני
  ישׂראל מרה מאד ואפס
  עצור ואפס עזוב
  ואין עזר
  לישׂראל
  ‏14:27 ולא דבר יהוה למחות
  את שׁם ישׂראל מתחת
  השׁמים ויושׁיעם ביד
  ירבעם בן יואשׁ
  ‏14:28 ויתר דברי ירבעם וכל
  אשׁר עשׂה וגבורתו אשׁר
  נלחם ואשׁר השׁיב את דמשׂק
  ואת חמת ליהודה בישׂראל
  הלא הם כתובים על ספר
  דברי הימים
  למלכי ישׂראל
  ‏14:29 וישׁכב ירבעם עם
  אבתיו עם מלכי ישׂראל
  וימלך זכריה בנו תחתיו
  бешнат шэтаим леЙоашь бен
  Йохоаз мелех Исраэль
  малях Амацьяъхгу бен Йоашь
  мелех Йгуда
  бен эсрим вехамешь шана хая
  бемальхо веэсрим ватэша
  шана малях беИерушалаим
  вешэм имо Йхоадан
  мин Иерушалаим
  ваяас хаяшар беэйнэ ЯхГве
  рак лё кеДавид авив
  кехоль ашэр аса Йохашь
  авив аса
  рак хабамот лё сару од
  хаам мезабехим
  умекатэрим
  бабамот
  ваехи каашэр хазэка хамамляха
  беядо ваях эт авадав
  хамаким эт хамелех авив
  веэт бенэ хамаким лё
  хэмит какатув бесэфер
  торат Мошэ
  ашэр цива ЯхГве
  лемор лё юмету
  авот аль баним уваним
  лё юмту аль
  авот ки им ишь
  бехито юмат
  ху хека эт Эдом беге
  хамелях асэрет аляфим
  ветафас эт хаСэля бамельхама
  ваикра эт шэма
  Йктоэль ад хайом хазэ
  аз шалях Амацья маляхим
  эль Йхоашь бен Йхоаз
  бен Еху мелех
  Исраэль лемор леха
  нитраэ паним
  ваишлях Йхоашь мелех Исраэл
  эль Амацьяхгу мелех Йгуда
  лемор хахоах ашэр баЛеванон
  шалях эль хаэрез ашэр
  баЛебанон лемор тэна эт бетэха
  ливни леиша ватаавор хаят
  хасадэ ашэр баЛибанон ватирмос
  эт хахоах
  хаке хэкита эт Эдом
  унсааха либеха хикавед вешэв
  бевейтэха веляма титгарэ
  бераа венифальта
  ата веЙгуда имах
  велё шама Амацьяхгу ваяэль
  Йхоашь мелех Исраэль ваитрафу
  паним ху ваАмацьяхгу мелех
  Йгуда беВейт-Шэмешь ашэр
  леЙгуда
  ваинагеф Йгуда
  лифнэ Исраэль
  ваянусу ишь леохоляв
  веэт Амацьяхгу мелех Йгуда
  бен Йоашь бен Ахазьяхгу
  тафас Йхоашь мелех Исраэль
  беВейт-Шамешь ваяво
  Иерушалаим ваифроц бехомат
  Иерушалаим бешаар Эфраим
  ад шаар хапина
  арбаа меот ама
  веляках эт коль хазахав вехакесеф
  веэт коль хакелим ханемцэим
  бейт ЯхГве увеоцрот бейт
  хамелех веэт бенэ хатаарувот
  ваяшов Шомрона
  веетэр диврэ Йхоашь ашэр
  аса угворато ваашэр
  нальхам им Амацьяхгу мелех
  Йгуда халё хэм кетувим
  аль сэфер диврэ хаямим
  лемальхэ Исраэль
  ваишкав Йхоашь им авотав
  ваикавер беШомрон им
  мальхэ Исраэль ваимлёх
  Яровам бено тахтав
  ваехи Амацьяхгу бен Йоашь мелех
  Йгуда ахарэ мот Йхоашь
  бен Йхоаз мелех Исраэль
  хамешь эсрэ шана
  веетэр диврэ Амацьяхгу халё
  хэм кетувим аль сэфер диврэ
  хаямим лемальхэ Йгуда
  ваикшэру аляв кешэр
  беИерушалаим ваянос Ляхиша
  ваишлеху ахарав Ляхиша
  ваимедухгу шам
  ваисэу ото аль хасусим
  ваикавер биИерушалаим
  им авотав беир Давид
  ваикеху коль ам Йгуда
  эт Азарья вехгу бен шэшь эсрэ
  шана ваямлиху ото тахат
  авив Амацьяхгу
  ху бана эт Эйлят
  ваишиве леЙгуда ахарэ шэхав
  хамелех им авотав
  бешнат хамешь эсрэ
  шана ляАмацьяхгу бен Йоашь
  мелех Йгуда малях Йровам
  бен Йоашь мелех Исраэль
  беШомрон арбаим
  веахат шана
  ваяас хара беэйнэ ЯхГве
  лё сар миколь хатот
  Йровам бен Нэват ашэр
  хехэти эт
  Исраэль
  ху хешив эт гевуль
  Исраэль миляво Хамат ад ям
  хараава кедвар ЯхГве Элохэ
  Исраэль ашэр дибер бияд авдо
  Йона бен амитаи ханави ашэр
  миГат-хаХэвер
  ки раа ЯхГве эт они
  Исраэль морэ меод веэфес
  ацур веэфес азув
  веэйн озэр
  леИсраэль
  велё дибер ЯхГве лимхот
  эт шэм Исраэль митахат
  хашамаим ваёшеэм беяд
  Йровам бен Йоашь
  веетэр диврэ Йровам вехоль
  ашэр аса угвурото ашэр
  нильхам ваашэр хешив эт Дамесек
  веэт Хамат леЙгуда беИсраэль
  халё хэм кетувим аль сэфер
  диврэ хаямим
  лемальхэ Исраэль
  ваишкав Йровам им
  авотав им мальхэ Исраэль
  ваимлёх Зэхарья бено тахтав
  1 Во второй 08147 год 08141 Иоаса 03101, сына 01121
  Иоахазова 03099, царя 04428 Израильского 03478,
  воцарился 04427 Амасия 0558, сын 01121 Иоаса 03101,
  царь 04428 Иудейский 03063:
  2 двадцати 06242 пяти 02568 лет 08141 был он, когда
  воцарился 04427, и двадцать 06242 девять 08672
  лет 08141 царствовал 04427 в Иерусалиме 03389.
  Имя 08034 матери 0517 его Иегоаддань 03086, из
  Иерусалима 03389.
  3 И делал 06213 он угодное 03477 в очах 05869
  Господних 03068, впрочем 07535 не так, как отец 01 его
  Давид 01732: он во всем поступал 06213 так, как отец 01
  его Иоас 03101.
  4 Только высоты 01116 не были 05493 0
  отменены 05493 0: народ 05971 совершал 02076 0
  еще 05750 жертвы 02076 0 и курения 06999 на
  высотах 01116.
  5 Когда утвердилось 02388 царство 04467 в руках 03027
  его, тогда он умертвил 05221 слуг 05650 своих,
  убивших 05221 царя 04428, отца 01 его.
  6 Но детей 01121 убийц 05221 не умертвил 04191, так
  как написано 03789 в книге 05612 закона 08451
  Моисеева 04872, в которой заповедал 06680
  Господь 03068, говоря 0559: "не должны быть 04191 0
  наказываемы 04191 0 смертью 04191 0 отцы 01 за
  детей 01121, и дети 01121 не должны быть 04191 0
  наказываемы 04191 0 смертью 04191 0 за отцов 01, но
  каждый 0376 за свое преступление 02399 должен
  быть 04191 0 наказываем 04191 0 смертью 04191 0".
  7 Он поразил 05221 десять 06235 тысяч 0505
  Идумеян 0123 на долине 01516 Соляной 04417, и
  взял 08610 Селу 05554 войною 04421, и дал 07121 ей
  имя 08034 Иокфеил 03371, которое остается и до сего
  дня 03117.
  8 Тогда послал 07971 Амасия 0558 послов 04397 к
  Иоасу 03060, царю 01121 Израильскому 03059,
  сыну 01121 Иоахаза 03059, сына 04428 Ииуева 03058,
  сказать 0559: выйди 03212, повидаемся 07200
  лично 06440.
  9 И послал 07971 Иоас 03060, царь 04428
  Израильский 03478, к Амасии 0558, царю 04428
  Иудейскому 03063, сказать 0559: терн 02336, который
  на Ливане 03844, послал 07971 к кедру 0730, который на
  Ливане 03844 же, сказать 0559: "отдай 05414 дочь 01323
  свою в жену 0802 сыну 01121 моему". Но прошли 05674
  дикие 07704 звери 02416, что на Ливане 03844, и
  истоптали 07429 этот терн 02336.
  10 Ты поразил 05221 Идумеян 0123, и
  возгордилось 05375 сердце 03820 твое. Величайся 03513
  и сиди 03427 у себя дома 01004. К чему тебе
  затевать 01624 0 ссору 01624 0 на свою беду 07451?
  Падешь 05307 ты и Иуда 03063 с тобою.
  11 Но не послушался 08085 Амасия 0558. И
  выступил 05927 Иоас 03060, царь 04428
  Израильский 03478, и увиделись 07200 лично 06440 он
  и Амасия 0558, царь 04428 Иудейский 03063, в
  Вефсамисе 01053, что в Иудее 03063.
  12 И разбиты 05062 были Иудеи 03063
  Израильтянами 03478, и разбежались 05127 по
  шатрам 0168 своим.
  13 И Амасию 0558, царя 04428 Иудейского 03063,
  сына 01121 Иоаса 03060, сына 01121 Охозиина 0274,
  захватил 08610 Иоас 03060, царь 04428
  Израильский 03478, в Вефсамисе 01053, и пошел 0935 в
  Иерусалим 03389 и разрушил 06555 стену 02346
  Иерусалимскую 03389 от ворот 08179 Ефремовых 0669
  до ворот 08179 угольных 06438 на четыреста 0702 03967
  локтей 0520.
  14 И взял 03947 все золото 02091 и серебро 03701, и все
  сосуды 03627, какие нашлись 04672 в доме 01004
  Господнем 03068 и в сокровищницах 0214
  царского 04428 дома 01004, и заложников 01121 08594,
  и возвратился 07725 в Самарию 08111.
  15 Прочее 03499 об Иоасе 03060, что он сделал 06213, и
  о мужественных 01369 0 подвигах 01369 0 его, и как он
  воевал 03898 с Амасиею 0558, царем 04428
  Иудейским 03063, написано 03789 в
  летописи 05612 01697 03117 царей 04428
  Израильских 03478.
  16 И почил 07901 Иоас 03060 с отцами 01 своими, и
  погребен 06912 в Самарии 08111 с царями 04428
  Израильскими 03478. И воцарился 04427
  Иеровоам 03379, сын 01121 его, вместо него.
  17 И жил 02421 Амасия 0558, сын 01121 Иоасов 03101,
  царь 04428 Иудейский 03063, по 0310 смерти 04194
  Иоаса 03060, сына 01121 Иоахазова 03059, царя 04428
  Израильского 03478, пятнадцать 02568 06240 лет 08141.
  18 Прочие 03499 дела 01697 Амасии 0558
  записаны 03789 в летописи 05612 01697 03117
  царей 04428 Иудейских 03063.
  19 И составили 07194 против него заговор 07195 в
  Иерусалиме 03389, и убежал 05127 он в Лахис 03923.
  И послали 07971 за 0310 ним в Лахис 03923, и
  умертвили 04191 его там.
  20 И привезли 05375 его на конях 05483, и
  погребен 06912 он был в Иерусалиме 03389 с отцами 01
  своими в городе 05892 Давидовом 01732.
  21 И взял 03947 весь народ 05971 Иудейский 03063
  Азарию 05838, которому было шестнадцать 08337 06240
  лет 08141, и воцарили 04427 его вместо отца 01 его
  Амасии 0558.
  22 Он обстроил 01129 Елаф 0359, и возвратил 07725 его
  Иуде 03063, после 0310 того как царь 04428 почил 07901
  с отцами 01 своими.
  23 В пятнадцатый 02568 06240 год 08141 Амасии 0558,
  сына 01121 Иоасова 03101, царя 04428
  Иудейского 03063, воцарился 04427 Иеровоам 03379,
  сын 01121 Иоасов 03101, царь 04428
  Израильский 03478, в Самарии 08111, и царствовал
  сорок 0705 один 0259 год 08141,
  24 и делал 06213 он неугодное 07451 в очах 05869
  Господних 03068: не отступал 05493 от всех
  грехов 02403 Иеровоама 03379, сына 01121
  Наватова 05028, который ввел 02398 0 Израиля 03478
  в 02398 0 грех 02398 0.
  25 Он восстановил 07725 пределы 01366 Израиля 03478,
  от входа 0935 в Емаф 02574 до моря 03220
  пустыни 06160, по слову 01697 Господа 03068 Бога 0430
  Израилева 03478, которое Он изрек 01696 чрез 03027
  раба 05650 Своего Иону 03124, сына 01121
  Амафиина 0573, пророка 05030 из Гафхефера 01662,
  26 ибо Господь 03068 видел 07200 бедствие 06040
  Израиля 03478, весьма 03966 горькое 04784, так что не
  оставалось ни заключенного 06113, ни
  оставшегося 05800, и не было помощника 05826 у
  Израиля 03478.
  27 И не восхотел 01696 Господь 03068 искоренить 04229
  имя 08034 Израильтян 03478 из поднебесной 08064, и
  спас 03467 их рукою 03027 Иеровоама 03379,
  сына 01121 Иоасова 03101.
  28 Прочее 03499 об Иеровоаме 03379 и обо всем, что он
  сделал 06213, и о мужественных 01369 0
  подвигах 01369 0 его, как он воевал 03898 и как
  возвратил 07725 Израилю 03478 Дамаск 01834 и
  Емаф 02574, принадлежавших Иуде 03063,
  написано 03789 в летописи 05612 01697 03117
  царей 04428 Израильских 03478.
  29 И почил 07901 Иеровоам 03379 с отцами 01 своими,
  с царями 04428 Израильскими 03478. И воцарился 04427
  Захария 02148, сын его, вместо него.


 9. Временно отключен Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,562
  Записей в дневнике
  1

  15

  15:1 בשׁנת עשׂרים ושׁבע
  שׁנה לירבעם מלך ישׂראל
  מלך עזריה בן אמציה
  מלך יהודה
  ‏15:2 בן שׁשׁ עשׂרה שׁנה
  היה במלכו וחמשׁים ושׁתים
  שׁנה מלך בירושׁלם ושׁם
  אמו יכליהו
  מירושׁלם
  ‏15:3 ויעשׂ הישׁר בעיני יהוה
  ככל אשׁר עשׂה
  אמציהו אביו
  ‏15:4 רק הבמות לא
  סרו עוד העם מזבחים
  ומקטרים בבמות
  ‏15:5 וינגע יהוה את המלך ויהי
  מצרע עד יום מתו
  וישׁב בבית החפשׁית
  ויותם בן המלך על הבית
  שׁפט את עם
  הארץ
  ‏15:6 ויתר דברי עזריהו וכל
  אשׁר עשׂה הלא הם כתובים
  על ספר דברי הימים
  למלכי יהודה
  ‏15:7 וישׁכב עזריה עם אבתיו
  ויקברו אתו עם אבתיו
  בעיר דוד וימלך
  יותם בנו תחתי
  ‏15:8 בשׁנת שׁלשׁים ושׁמנה שׁנה
  לעזריהו מלך יהודה
  מלך זכריהו בן ירבעם
  על ישׂראל בשׁמרון
  שׁשׁה חדשׁים
  ‏15:9 ויעשׂ הרע בעיני יהוה כאשׁר
  עשׂו אבתיו לא סר
  מחטאות ירבעם בן נבט
  אשׁר החטיא
  את ישׂראל
  ‏15:10 ויקשׁר עליו שׁלם בן יבשׁ
  ויכהו קבל עם
  וימיתהו וימלך
  תחתיו
  ‏15:11 ויתר דברי זכריה הנם
  כתובים על ספר דברי
  הימים למלכי ישׂראל
  ‏15:12 הוא דבר יהוה אשׁר דבר
  אל יהוא לאמר בני
  רביעים ישׁבו
  לך על כסא
  ישׂראל ויהי כן
  ‏15:13 שׁלום בן יבישׁ מלך בשׁנת
  שׁלשׁים ותשׁע שׁנה
  לעזיה מלך יהודה וימלך
  ירח ימים
  בשׁמרון
  ‏15:14 ויעל מנחם בן גדי
  מתרצה ויבא שׁמרון
  ויך את שׁלום בן יבישׁ
  בשׁמרון וימיתהו
  וימלך תחתיו
  ‏15:15 ויתר דברי שׁלום וקשׁרו
  אשׁר קשׁר הנם כתבים
  על ספר דברי הימים
  למלכי ישׂראל
  ‏15:16 אז יכה מנחם את תפסח
  ואת כל אשׁר בה ואת
  גבוליה מתרצה כי לא
  פתח ויך את כל
  ההרותיה בקע
  ‏15:17 בשׁנת שׁלשׁים ותשׁע
  שׁנה לעזריה מלך יהודה
  מלך מנחם בן גדי על
  ישׂראל עשׂר
  שׁנים בשׁמרון
  ‏15:18 ויעשׂ הרע בעיני יהוה
  לא סר מעל חטאות
  ירבעם בן נבט אשׁר
  החטיא את
  ישׂראל כל ימיו
  ‏15:19 בא פול מלך אשׁור על
  הארץ ויתן מנחם לפול
  אלף ככר כסף להיות
  ידיו אתו להחזיק
  הממלכה
  בידו
  ‏15:20 ויצא מנחם את הכסף
  על ישׂראל על כל גבורי
  החיל לתת למלך
  אשׁור חמשׁים שׁקלים
  כסף לאישׁ אחד
  וישׁב מלך אשׁור
  ולא עמד שׁם בארץ
  ‏15:21 ויתר דברי מנחם וכל אשׁר
  עשׂה הלוא הם כתובים
  על ספר דברי הימים
  למלכי ישׂראל
  ‏15:22 וישׁכב מנחם עם אבתיו
  וימלך פקחיה
  בנו תחתיו
  ‏15:23 בשׁנת חמשׁים שׁנה לעזריה
  מלך יהודה מלך
  פקחיה בן מנחם
  על ישׂראל בשׁמרון
  שׁנתים
  ‏15:24 ויעשׂ הרע בעיני יהוה
  לא סר מחטאות
  ירבעם בן נבט אשׁר
  החטיא את ישׂראל
  ‏15:25 ויקשׁר עליו פקח בן
  רמליהו שׁלישׁו ויכהו
  בשׁמרון בארמון בית
  מלך את ארגב ואת
  האריה ועמו חמשׁים
  אישׁ מבני גלעדים
  וימיתהו וימלך תחתיו
  ‏15:26 ויתר דברי פקחיה וכל
  אשׁר עשׂה הנם כתובים
  על ספר דברי הימים
  למלכי ישׂראל
  ‏15:27 בשׁנת חמשׁים ושׁתים שׁנה
  לעזריה מלך יהודה מלך
  פקח בן רמליהו על
  ישׂראל בשׁמרון
  עשׂרים שׁנה
  ‏15:28 ויעשׂ הרע בעיני יהוה לא
  סר מן חטאות ירבעם בן
  נבט אשׁר
  החטיא את ישׂראל
  ‏15:29 בימי פקח מלך ישׂראל בא
  תגלת פלאסר מלך
  אשׁור ויקח את עיון ואת
  אבל בית מעכה
  ואת ינוח ואת קדשׁ
  ואת חצור ואת הגלעד
  ואת הגלילה כל ארץ
  נפתלי ויגלם אשׁורה
  ‏15:30 ויקשׁר קשׁר הושׁע בן
  אלה על פקח בן
  רמליהו ויכהו וימיתהו
  וימלך תחתיו בשׁנת
  עשׂרים ליותם
  בן עזיה
  ‏15:31 ויתר דברי פקח וכל
  אשׁר עשׂה הנם כתובים על
  ספר דברי הימים
  למלכי ישׂראל
  бешнат эсрим вашэва
  шана леЙровам мелех Исраэль
  малях Азарья бен Аматья
  мелех Йгуда
  бен шэшь эсрэ шана
  хая бемальхо вахамешим ушэтаим
  шана малях беИерушалаим вешэм
  имо Йхольяхгу
  миИерушалаим
  ваяас хаяшар беэйнэ ЯхГве
  кехоль ашэр аса
  Амацьяхгу авив
  рак хабамот лё
  сару од хаам мезабехим
  умекатэрим бабамот
  ваинага ЯхГве эт хамелех ваехи
  мецора ад йом мото
  веешэв бевейт хахофшит
  веЙотан бен хамелех аль хабаит
  шофэт эт ам
  хаарэц
  веетэр диврэ Азарьяхгу вехоль
  ашэр аса халё хэм кетувим
  аль сэфер диврэ хаямим
  лемальхэ Йгуда
  ваишкав Азарья им авотав
  ваикберу ото им авотав
  беир Давид ваимлёх
  Йотан бено тахтав
  бешнат шелёшим ушэмонэ шана
  ляАзарьяху мелех Йгуда
  малях Захарьяхгу бен Йеровам
  аль Исраэль беШомрон
  шиша ходашим
  ваяас хара беэйнэ ЯхГве каашэр
  асу авотав лё сар
  мехатот Яровам бен Неват
  ашэр хехэти
  эт Исраэль
  ваикшор аляв Шалюм бен Явэшь
  ваякехгу каваль ам
  ваимитэхгу ваимлёх
  тахтав
  веетэр диврэ Зэхарья хинам
  кетувим аль сэфер диврэ
  хаямим лемальхэ Исраэль
  ху девар ЯхГве ашэр дебер
  эль Еху лемор бенэ
  рэвэим ешэву
  леха аль кисъэ
  Исраэль ваехи хэн
  Шалюм бен Явэшь малях бешнат
  шелёшим ватэша шана
  леОзия мелех Йгуда ваемлёх
  ерах ямим
  беШомрон
  ваяаль Менахэм бен Гади
  миТирца ваяво Шомрон
  ваях эт Шалюм бен Явэшь
  беШомрон ваиметэхгу
  ваимлёх тахтав
  веетэр диврэ Шалюм векешру
  ашэр кашар хинам кетувим
  аль сэфер диврэ хаямим
  лемальхэ Исраэль
  аз якэах Менахэм эт Тифсах
  веэт коль ашэр ба веэт
  гевулехга миТирца ки лё
  патах ваях эт коль
  хехаротэхга бекея
  бешнат шелёшим ватэша
  шана ляАзарья мелех Йгуда
  малях Менахэм бен Гади эль
  Исраэль эсер
  шаним беШомрон
  ваяас хараа беэйнэ ЯхГве
  лё сар меаль хатот
  Яровам бен Неват ашэр
  хехэти эт
  Исраэль коль ямав
  ба Фуль мелех Ашур аль
  хаарэц ваитэн Менахэм леФуль
  элеф кекар касеф лехиёт
  ядав ито лехахазик
  хамамляха
  бядо
  ваецэ Менахэм эт хакесеф
  аль Исраэль аль коль гебурэ
  хахаиль лятэт лямелех
  Ашур хамешим шекалим
  кесеф леишь эхад
  ваяшов мелех Ашур
  велё амад шам баарэц
  веетэр диврэ Менахэм вехоль ашэр
  аса халё хэм кетувим
  аль сэфер диврэ хаямим
  лемальхэ Исрэаль
  ваишкав Менахэм им авотав
  ваимлёх Пекахъя
  бено тахтав
  бешнат хамешим шана ляАзарья
  мелех Йгуда малях
  Пекахъя бен Манахэм
  аль Исраэль беШомрон
  шэнатаим
  ваяас хара беэйнэ ЯхГве
  лё сар мехатот
  Яровам бен Неват ашэр
  хехэти эт Исраэль
  ваикшов эляв Пеках бен
  Римальяхгу шалишо ваякехгу
  беШомрон беармон бейт
  мелех эт Аргов веэт
  Хаарье веимо хамешим
  ишь мибене Гильядим
  ваимитэхгу ваимлёх тахтав
  веетэр диврэ Пикахья вехоль
  ашэр аса хинам кетувим
  аль сэфер диврэ хаямим
  лемальхэ Исрэаль
  бешнат хамешим ушэтаим шана
  ляАзарья мелех Йгуда малях
  Пеках бен Рэмальяхгу аль
  Исраэль беШомрон
  эсрим шана
  ваяас хара беэйнэ ЯхГве лё
  сра мин хатот Яровам бен
  Неват ашэр
  хехэти эт Исраэль
  беме Пеках мелех Исраэль ба
  Тиглят-Пильэсер мелех
  Ашур ваиках эт Ийон веэт
  Авель-Бейт-Мааха
  веэт Яноах веэт Кедешь
  веэт Хацор веэт хаГильад
  веэт хаГалиля коль эрец
  Нафтали ваяглем Ашура
  ваикшор кешэр Хошэя бен
  Эля аль Пеках бен
  Рэмальхягу ваякехгу ваиметэхгу
  ваимлёх тахтав бешнат
  эсрим леЙотам
  бен Озия
  веетэр диврэ Пеках вехоль
  ашэр аса хенам кетувим аль
  сэфер диврэ хаямим
  лемальхе Исраэль
  1 В двадцать 06242 08141 седьмой 07651 год 08141
  Иеровоама 03379, царя 04428 Израильского 03478,
  воцарился 04427 Азария 05838, сын 01121 Амасии 0558,
  царь 04428 Иудейский 03063:
  2 шестнадцати 08337 06240 лет 08141 был он, когда
  воцарился 04427, и пятьдесят 02572 два 08147
  года 08141 царствовал 04427 в Иерусалиме 03389.
  Имя 08034 матери 0517 его Иехолия 03203, из
  Иерусалима 03389.
  3 Он делал 06213 угодное 03477 в очах 05869
  Господних 03068 во всем так, как поступал 06213
  Амасия 0558, отец 01 его.
  4 Только высоты 01116 не были 05493 0
  отменены 05493 0: народ 05971 совершал 02076 0 еще
  жертвы 02076 0 и курения 06999 на высотах 01116.
  5 И поразил 05060 Господь 03068 царя 04428, и был он
  прокаженным 06879 до дня 03117 смерти 04194 своей и
  жил 03427 в отдельном 02669 доме 01004. И
  Иофам 03147, сын 01121 царя 04428, начальствовал над
  дворцом 01004 и управлял 08199 народом 05971
  земли 0776.
  6 Прочее 03499 об Азарии 05838 и обо всем, что он
  сделал 06213, написано 03789 в
  летописи 05612 01697 03117 царей 04428
  Иудейских 03063.
  7 И почил 07901 Азария 05838 с отцами 01 своими, и
  похоронили 06912 его с отцами 01 его в городе 05892
  Давидовом 01732. И воцарился 04427 Иофам 03147,
  сын 01121 его, вместо него.
  8 В тридцать 07970 восьмой 08083 год 08141
  Азарии 05838, царя 04428 Иудейского 03063,
  воцарился 04427 Захария 02148, сын 01121
  Иеровоама 03379, над Израилем 03478 в Самарии 08111
  и царствовал шесть 08337 месяцев 02320.
  9 Он делал 06213 неугодное 07451 в очах 05869
  Господних 03068, как делали 06213 отцы 01 его: не
  отставал 05493 от грехов 02403 Иеровоама 03379,
  сына 01121 Наватова 05028, который ввел 02398 0
  Израиля 03478 в 02398 0 грех 02398 0.
  10 И составил 07194 против него заговор Селлум 07967,
  сын 01121 Иависа 03003, и поразил 05221 его
  пред 06905 народом 05971 и убил 04191 его, и
  воцарился 04427 вместо него.
  11 Прочее 03499 о Захарии 02148 написано 03789 в
  летописи 05612 01697 03117 царей 04428
  Израильских 03478.
  12 Таково было слово 01697 Господа 03068, которое он
  изрек 01696 Ииую 03058, сказав 0559: сыновья 01121
  твои до четвертого 07243 рода будут 03427 0
  сидеть 03427 0 на престоле 03678 Израилевом 03478.
  И сбылось так.
  13 Селлум 07967, сын 01121 Иависа 03003,
  воцарился 04427 в тридцать 07970 девятый 08672
  год 08141 Азарии 05818, царя 04428 Иудейского 03063,
  и царствовал 04427 один 03117 месяц 03391 в
  Самарии 08111.
  14 И пошел 05927 Менаим 04505, сын 01121
  Гадия 01424 из Фирцы 08656, и пришел 0935 в
  Самарию 08111, и поразил 05221 Селлума 07967,
  сына 01121 Иависова 03003, в Самарии 08111 и
  умертвил 04191 его, и воцарился 04427 вместо него.
  15 Прочее 03499 о Селлуме 07967 и о заговоре 07195
  его, который он составил 07194, написано 03789 в
  летописи 05612 01697 03117 царей 04428
  Израильских 03478.
  16 И поразил 05221 Менаим 04505 Типсах 08607 и всех,
  которые были в нем и в пределах 01366 его, начиная от
  Фирцы 08656, за то, что город не отворил 06605 ворот, и
  разбил 05221 его, и всех беременных 02030 женщин в
  нем разрубил 01234.
  17 В тридцать 07970 девятом 08672 году 08141
  Азарии 05838, царя 04428 Иудейского 03063,
  воцарился 04427 Менаим 04505, сын 01121 Гадия 01424,
  над Израилем 03478 и царствовал десять 06235
  лет 08141 в Самарии 08111;
  18 и делал 06213 он неугодное 07451 в очах 05869
  Господних 03068; не отставал 05493 от грехов 02403
  Иеровоама 03379, сына 01121 Наватова 05028, который
  ввел 02398 0 Израиля 03478 в 02398 0 грех 02398 0, во
  все дни 03117 свои.
  19 Тогда пришел 0935 Фул 06322, царь 04428
  Ассирийский 0804, на землю 0776 [Израилеву]. И
  дал 05414 Менаим 04505 Фулу 06322 тысячу 0505
  талантов 03603 серебра 03701, чтобы руки 03027 его
  были за него и чтобы утвердить 02388 царство 04467 в
  руке 03027 своей.
  20 И разложил 03318 Менаим 04505 это серебро 03701
  на Израильтян 03478, на всех людей 01368
  богатых 02428, по пятидесяти 02572 сиклей 08255
  серебра 03701 на каждого 0259 человека 0376, чтобы
  отдать 05414 царю 04428 Ассирийскому 0804.
  И пошел 07725 0 назад 07725 0 царь 04428
  Ассирийский 0804 и не остался 05975 там в земле 0776.
  21 Прочее 03499 о Менаиме 04505 и обо всем, что он
  сделал 06213, написано 03789 в
  летописи 05612 01697 03117 царей 04428
  Израильских 03478.
  22 И почил 07901 Менаим 04505 с отцами 01 своими.
  И воцарился 04427 Факия 06494, сын 01121 его, вместо
  него.
  23 В пятидесятый 02572 08141 год 08141 Азарии 05838,
  царя 04428 Иудейского 03063, воцарился 04427
  Факия 06494, сын 01121 Менаима 04505, над
  Израилем 03478 в Самарии 08111 и царствовал два
  года 08141;
  24 и делал 06213 он неугодное 07451 в очах 05869
  Господних 03068; не отставал 05493 от грехов 02403
  Иеровоама 03379, сына 01121 Наватова 05028, который
  ввел 02398 0 Израиля 03478 в 02398 0 грех 02398 0.
  25 И составил 07194 0 против него заговор 07194 0
  Факей 06492, сын 01121 Ремалии 07425, сановник 07991
  его, и поразил 05221 его в Самарии 08111 в палате 0759
  царского 04428 дома 01004, с Арговом 0709 и
  Арием 0745, имея с собою пятьдесят 02572 человек 0376
  Галаадитян 01121 01569, и умертвил 04191 его, и
  воцарился 04427 вместо него.
  26 Прочее 03499 о Факии 06494 и обо всем, что он
  сделал 06213, написано 03789 в
  летописи 05612 01697 03117 царей 04428
  Израильских 03478.
  27 В пятьдесят 02572 второй 08147 год 08141
  Азарии 05838, царя 04428 Иудейского 03063,
  воцарился 04427 Факей 06492, сын 01121
  Ремалии 07425, над Израилем 03478 в Самарии 08111 и
  царствовал двадцать 06242 лет 08141;
  28 и делал 06213 он неугодное 07451 в очах 05869
  Господних 03068: не отставал 05493 от грехов 02403
  Иеровоама 03379, сына 01121 Наватова 05028, который
  ввел 02398 0 Израиля 03478 в 02398 0 грех 02398 0.
  29 Во дни 03117 Факея 06492, царя 04428
  Израильского 03478, пришел 0935
  Феглаффелласар 08407, царь 04428 Ассирийский 0804,
  и взял 03947 Ион 05859, Авел-Беф-Мааху 062, и
  Ианох 03239, и Кедес 06943, и Асор 02674, и
  Галаад 01568, и Галилею 01551, всю землю 0776
  Неффалимову 05321, и переселил 01540 их в
  Ассирию 0804.
  30 И составил 07194 заговор 07195 Осия 01954,
  сын 01121 Илы 0425, против Факея 06492, сына 01121
  Ремалиина 07425, и поразил 05221 его, и
  умертвил 04191 его, и воцарился 04427 вместо него в
  двадцатый 06242 год 08141 Иоафама 03147, сына 01121
  Озиина 05818.
  31 Прочее 03499 о Факее 06492 и обо всем, что он
  сделал 06213, написано 03789 в
  летописи 05612 01697 03117 царей 04428
  Израильских 03478.


 10. Временно отключен Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,562
  Записей в дневнике
  1

  15

  15:32 בשׁנת שׁתים לפקח
  בן רמליהו מלך ישׂראל
  מלך יותם בן
  עזיהו מלך יהודה
  ‏15:33 בן עשׂרים וחמשׁ
  שׁנה היה במלכו ושׁשׁ עשׂרה
  שׁנה מלך בירושׁלם ושׁם
  אמו ירושׁא
  בת צדוק
  ‏15:34 ויעשׂ הישׁר בעיני
  יהוה ככל אשׁר עשׂה
  עזיהו אביו עשׂה
  ‏15:35 רק הבמות לא סרו
  עוד העם מזבחים
  ומקטרים בבמות הוא
  בנה את שׁער
  בית יהוה העליון
  ‏15:36 ויתר דברי יותם אשׁר
  עשׂה הלא הם כתובים
  על ספר דברי הימים
  למלכי יהודה
  ‏15:37 בימים ההם החל
  יהוה להשׁליח ביהודה
  רצין מלך ארם ואת
  פקח בן רמליהו
  ‏15:38 וישׁכב יותם עם
  אבתיו ויקבר עם אבתיו
  בעיר דוד אביו וימלך
  אחז בנו תחתיו
  бешнат шэтаим леПеках
  бен Рэмальяхгу мелех Исраэль
  малях Йотам бен
  Озияхгу мелех Йгуда
  бен эсрим вехамешь
  шана хая бемольхо вешэшь эсра
  шана малях беИерушалаим вешэм
  имо Еруша
  бат Цадок
  ваяас хаяшар беэйнэ
  ЯхГве кехоль ашэр аса
  Озияхгу авив аса
  рак хабамот лё сару
  од хаам мезабехим
  умекатэрим бабамот ху
  бана эт шаар
  бейт ЯхГве хаэльён
  веетэр диврэ Йотам ашэр
  аса халё хэм кетувим
  аль сэфер диврэ хаямим
  лемальхэ Йгуда
  баямим хахэм хэхэль
  ЯхГве лехашлиях беЙгуда
  Рицин мелех Арам веэт
  Пеках бен Рэмальяхгу
  ваишкав Йотам им
  авотав ваикавэр им авотав
  беир Давид авив ваимлёх
  Ахаз бено тахтав
  32 Во второй 08147 год 08141 Факея 01121, сына 01121
  Ремалиина 07425, царя 04428 Израильского 03478,
  воцарился 04427 Иоафам 03147, сын 01121 Озии 05818,
  царя 04428 Иудейского 03063.
  33 Двадцати 06242 пяти 02568 лет 08141 был он, когда
  воцарился 04427, и шестнадцать 08337 06240 лет 08141
  царствовал 04427 в Иерусалиме 03389. Имя 08034
  матери 0517 его Иеруша 03388, дочь 01323
  Садока 06659.
  34 Он делал 06213 угодное 03477 в очах 05869
  Господних 03068: во всем, как поступал 06213
  Озия 05818, отец 01 его, так поступал 06213 и он.
  35 Только высоты 01116 не были 05493 0
  отменены 05493 0: народ 05971 совершал 02076 0 еще
  жертвы 02076 0 и курения 06999 на высотах 01116. Он
  построил 01129 верхние 05945 ворота 08179 при
  доме 01004 Господнем 03068.
  36 Прочее 03499 об Иоафаме 03147 и обо всем, что он
  сделал 06213, написано 03789 в
  летописи 05612 01697 03117 царей 04428
  Иудейских 03063.
  37 В те дни 03117 начал 02490 Господь 03068
  посылать 07971 на Иудею 03063 Рецина 07526,
  царя 04428 Сирийского 0758, и Факея 06492, сына 01121
  Ремалиина 07425.
  38 И почил 07901 Иоафам 03147 с отцами 01 своими, и
  погребен 06912 с отцами 01 своими в городе 05892
  Давида 01732, отца 01 его. И воцарился 04427
  Ахаз 0271, сын 01121 его, вместо него.

  16

  16:1 בשׁנת שׁבע עשׂרה שׁנה
  לפקח בן רמליהו מלך
  אחז בן יותם מלך
  יהודה
  ‏16:2 בן עשׂרים שׁנה אחז במלכו
  ושׁשׁ עשׂרה שׁנה מלך
  בירושׁלם ולא עשׂה
  הישׁר בעיני יהוה
  אלהיו כדוד אביו
  ‏16:3 וילך בדרך מלכי ישׂראל
  וגם את בנו העביר באשׁ
  כתעבות הגוים אשׁר
  הורישׁ יהוה אתם
  מפני בני
  ישׂראל
  ‏16:4 ויזבח ויקטר בבמות ועל
  הגבעות ותחת כל
  עץ רענן
  ‏16:5 אז יעלה רצין מלך ארם
  ופקח בן רמליהו מלך
  ישׂראל ירושׁלם
  למלחמה ויצרו
  על אחז ולא יכלו
  להלחם
  ‏16:6 בעת ההיא השׁיב רצין מלך
  ארם את אילת לארם וינשׁל
  את היהודים מאילות
  וארמים באו אילת וישׁבו
  שׁם עד היום הזה
  ‏16:7 וישׁלח אחז מלאכים אל
  תגלת פלסר מלך אשׁור
  לאמר עבדך ובנך
  אני עלה והושׁעני
  מכף מלך ארם
  ומכף מלך ישׂראל
  הקומים עלי
  ‏16:8 ויקח אחז את הכסף ואת
  הזהב הנמצא בית יהוה
  ובאצרות בית המלך
  וישׁלח למלך
  אשׁור שׁחד
  ‏16:9 וישׁמע אליו מלך אשׁור
  ויעל מלך אשׁור אל
  דמשׂק ויתפשׂה
  ויגלה קירה ואת
  רצין המית
  ‏16:10 וילך המלך אחז
  לקראת תגלת פלאסר
  מלך אשׁור דומשׂק וירא את
  המזבח אשׁר בדמשׂק
  וישׁלח המלך אחז אל
  אוריה הכהן את
  דמות המזבח ואת
  תבניתו לכל מעשׂהו
  ‏16:11 ויבן אוריה הכהן את
  המזבח ככל אשׁר שׁלח
  המלך אחז מדמשׂק כן עשׂה
  אוריה הכהן עד בוא
  המלך אחז מדמשׂק
  ‏16:12 ויבא המלך מדמשׂק
  וירא המלך את המזבח
  ויקרב המלך על
  המזבח ויעל עליו
  ‏16:13 ויקטר את עלתו ואת
  מנחתו ויסך את נסכו ויזרק
  את דם השׁלמים אשׁר לו
  על המזבח
  ‏16:14 ואת המזבח הנחשׁת
  אשׁר לפני יהוה ויקרב
  מאת פני הבית
  מבין המזבח ומבין
  בית יהוה ויתן
  אתו על ירך
  המזבח צפונה
  ‏16:15 ויצוהו המלך אחז את
  אוריה הכהן לאמר על
  המזבח הגדול הקטר
  את עלת הבקר ואת
  מנחת הערב ואת עלת
  המלך ואת מנחתו
  ואת עלת כל עם הארץ
  ומנחתם ונסכיהם
  וכל דם עלה וכל דם
  זבח עליו
  תזרק ומזבח
  הנחשׁת יהיה
  לי לבקר
  ‏16:16 ויעשׂ אוריה הכהן ככל
  אשׁר צוה המלך אחז
  ‏16:17 ויקצץ המלך אחז את
  המסגרות המכנות ויסר
  מעליהם ואת הכיר ואת הים
  הורד מעל הבקר הנחשׁת
  אשׁר תחתיה ויתן אתו על
  מרצפת אבנים
  ‏16:18 ואת מיסך השׁבת
  אשׁר בנו בבית ואת מבוא
  המלך החיצונה הסב
  בית יהוה מפני
  מלך אשׁור
  ‏16:19 ויתר דברי אחז אשׁר עשׂה
  הלא הם כתובים על ספר דברי
  הימים למלכי יהודה
  ‏16:20 וישׁכב אחז עם אבתיו
  ויקבר עם אבתיו
  בעיר דוד וימלך
  חזקיהו בנו תחתיו
  бешнат шэва эсрэ шана
  леПеках бен Рэмальяхгу малях
  Ахаз бен Йотам мелех
  Йгуда
  бен эсрим шана Ахаз бемольхо
  вешэшь эсрэ шана малях
  беИерушалаим велё аса
  хаяшар беэйнэ ЯхГве
  Элёхав кеДавид авив
  ваелех бедэрих мальхэ Исраэль
  вегам эт бено хеэвир баэшь
  кетоавот хагоим ашэр
  хоришь ЯхГве отам
  мипенэ бенэ
  Исраэль
  ваизабеях ваикатэр бабамот веаль
  хагеваот ветахат коль
  эц ранаан
  аз яале Рецин мелех Арам
  уПеках бен Рэмальяхгу мелех
  Исраэль Иерушалаим
  лямельхама ваяцуру
  аль Ахаз велё яхэлю
  лехалехэм
  беэт хахи хешив Рецин мелех
  Арам эт Эйлят леАрам ваинашэлет
  эт хаЙгудим меилёт
  ваадони бау Эйлят ваешэв
  шам ад хайом хазэ
  ваишлях Ахаз маляхим эль
  Тиглят-Пелесэр мелех Ашур
  лемор авдэха увинха
  ани але вехошээни
  микаф мелех Арам
  умикаф мелех Исраэль
  хакоим аляи
  ваиках Ахаз эт хакесеф веэт
  хазахав ханимца бейт Яхгве
  увеоцрот бейт хамелех
  ваишлях лемелех
  Ашур ишохад
  ваишьма эляв мелех Ашур
  ваяаль мелех Ашур эль
  Дамесек ваитпэсэхга
  ваиглеха Кира веэт
  Рецин хемит
  ваелех хамелех Ахаз
  ликрат Тиглят-Пильэсэр
  мелех Ашур Думесек ваяр эт
  хамизбеах ашэр беДамасек
  ваишлях хамелех Ахаз эль
  Урья хакоген эт
  дэмут хамизбеах веэт
  тавнито лехоль маасэхгу
  ваивэн Урия хакоген эт
  хамизбеах кехоль ашэр шалях
  хамелех Ахаз миДамесек кен аса
  Урья хакоген ад бо
  хамелех Ахаз меДамасек
  ваяво хамелех миДамесек
  ваяр хамелех эт хамезбеах
  ваикрав хамелех аль
  хамезбеах ваяаль аляв
  ваяктэр эт олято веэт
  минхато ваясэх эт нисхо ваизрок
  эт дам хашэлямим ашэр лё
  аль хамезбеах
  веэт хамизбах ханэхошэт
  ашэр лифнэ ЯхГве ваякрэв
  меэт пенэ хабаит
  увейн хамизбеах умевэйн
  бейт ЯхГве ваитэн
  ото аль ерэх
  хамизбеах цафона
  ваицаве хамелех Ахаз эт
  Урия хакоген лемор аль
  хамизбеах хагадоль хатэр
  эт олят хабокер веэт
  минхат хаэрев веэт олят
  хамелех веэт минхато
  веэт олят коль ам хаарэц
  уминхатам венискейхэм
  вехоль дам оля вехоль дам
  зэва аляв
  тизрок умизбах
  ханэхошэт ихье
  ли левакер
  ваяас Урия хакогэн кехоль
  ашэр цива хамелех Ахаз
  ваикацэц хамелех Ахаз эт
  хамисгерот хамихонот ваясар
  меалейхэм веэт хакиёр веэт хаям
  хорид меаль хабакар ханэхошэт
  ашэр тахтэха ваитэн ото аль
  марцэфет аваним
  веэт мусах хашабат
  ашэр бану баваит веэт мево
  хамелех хахицона хэсев
  бейт ЯхГве мипенэ
  мелех Ашур
  веетэр диврэ Ахаз ашэр аса
  халё хэм кетувим аль сэфер диврэ
  хаямим лемльхэ Йгуда
  ваишкав Ахаз им авотав
  ваикавэр им авотав
  беир Давид ваимлёх
  Хизькияхгу бено тахтав
  1 В семнадцатый 07651 06240 год 08141 Факея 06492,
  сына 01121 Ремалиина 07425, воцарился 04427
  Ахаз 0271, сын 01121 Иоафама 03147, царя 04428
  Иудейского 03063.
  2 Двадцати 06242 лет 08141 был Ахаз 0271, когда
  воцарился 04427, и шестнадцать 08337 06240 лет 08141
  царствовал 04427 в Иерусалиме 03389, и не делал 06213
  угодного 03477 в очах 05869 Господа 03068 Бога 0430
  своего, как Давид 01732, отец 01 его,
  3 но ходил 03212 путем 01870 царей 04428
  Израильских 03478, и даже сына 01121 своего
  провел 05674 чрез огонь 0784, подражая
  мерзостям 08441 народов 01471, которых прогнал 03423
  Господь 03068 от лица 06440 сынов 01121
  Израилевых 03478,
  4 и совершал 02076 0 жертвы 02076 0 и курения 06999
  на высотах 01116 и на холмах 01389 и под всяким
  тенистым 07488 деревом 06086.
  5 Тогда пошел 05927 Рецин 07526, царь 04428
  Сирийский 0758, и Факей 06492, сын 01121
  Ремалиин 07425, царь 04428 Израильский 03478, против
  Иерусалима 03389, чтобы завоевать 04421 его, и
  держали 06696 0 Ахаза 0271 в 06696 0 осаде 06696 0, но
  одолеть 03898 не могли 03201.
  6 В то время 06256 Рецин 07526, царь 04428
  Сирийский 0758, возвратил 07725 Сирии Елаф 0359 и
  изгнал 05394 Иудеев 03064 из Елафа 0359; и
  Идумеяне 0726 вступили 0935 в Елаф 0359, и
  живут 03427 там до сего дня 03117.
  7 И послал 07971 Ахаз 0271 послов 04397 к
  Феглаффелласару 08407, царю 04428
  Ассирийскому 0804, сказать 0559: раб 05650 твой и
  сын 01121 твой я; приди 05927 и защити 03467 меня от
  руки 03709 царя 04428 Сирийского 0758 и от руки 03709
  царя 04428 Израильского 03478, восставших 06965 на
  меня.
  8 И взял 03947 Ахаз 0271 серебро 03701 и золото 02091,
  какое нашлось 04672 в доме 01004 Господнем 03068 и в
  сокровищницах 0214 дома 01004 царского 04428, и
  послал 07971 царю 04428 Ассирийскому 0804 в
  дар 07810.
  9 И послушал 08085 его царь 04428 Ассирийский 0804;
  и пошел 05927 царь 04428 Ассирийский 0804 в
  Дамаск 01834, и взял 08610 его, и переселил 01540
  жителей его в Кир 07024, а Рецина 07526
  умертвил 04191.
  10 И пошел 03212 царь 04428 Ахаз 0271 навстречу 07125
  Феглаффелласару 08407, царю 04428
  Ассирийскому 0804, в Дамаск 01834, и увидел 07200
  жертвенник 04196, который в Дамаске 01834, и
  послал 07971 царь 04428 Ахаз 0271 к Урии 0223
  священнику 03548 изображение 01823
  жертвенника 04196 и чертеж 08403 всего
  устройства 04639 его.
  11 И построил 01129 священник 03548 Урия 0223
  жертвенник 04196 по образцу, который прислал 07971
  царь 04428 Ахаз 0271 из Дамаска 01834; и сделал 06213
  так священник 03548 Урия 0223 до прибытия 0935
  царя 04428 Ахаза 0271 из Дамаска 01834.
  12 И пришел 0935 царь 04428 из Дамаска 01834, и
  увидел 07200 царь 04428 жертвенник 04196, и
  подошел 07126 царь 04428 к жертвеннику 04196, и
  принес 05927 0 на нем жертву 05927 0;
  13 и сожег 06999 всесожжение 05930 свое и
  хлебное 04503 0 приношение 04503 0, и совершил 05258
  возлияние 05262 свое, и окропил 02236 кровью 01818
  мирной 08002 0 жертвы 08002 0 свой жертвенник 04196.
  14 А медный 05178 жертвенник 04196, который
  пред 03942 0 лицем 03942 0 Господним 03068, он
  передвинул 07126 от лицевой 06440 стороны
  храма 01004, с места между жертвенником 04196
  новым и домом 01004 Господним 03068, и
  поставил 05414 его сбоку 03409 сего жертвенника 04196
  на север 06828.
  15 И дал 01239 приказание 06680 0 царь 04428 Ахаз 0271
  священнику 03548 Урии 0223, сказав 0559: на
  большом 01419 жертвеннике 04196 сожигай 06999
  утреннее 01242 всесожжение 05930 и вечернее 06153
  хлебное 04503 0 приношение 04503 0, и
  всесожжение 05930 от царя 04428 и хлебное 04503 0
  приношение 04503 0 от него, и всесожжение 05930 от
  всех людей 05971 земли 0776 и хлебное 04503 0
  приношение 04503 0 от них, и возлияние 05262 от них,
  и всякою кровью 01818 всесожжений 05930 и всякою
  кровью жертв 02077 окропляй 02236 его, а
  жертвенник 04196 медный 05178 останется до
  моего 02077 усмотрения 01239.
  16 И сделал 06213 священник 03548 Урия 0223 все так,
  как приказал 06680 царь 04428 Ахаз 0271.
  17 И обломал 07112 царь 04428 Ахаз 0271 ободки 04526
  у подстав 04350, и снял 05493 с них
  умывальницы 03595, и море 03220 снял 03381 с
  медных 05178 волов 01241, которые были под ним, и
  поставил 05414 его на каменный 068
  пол 04837.
  18 И отменил 05437 крытый 04329 0 субботний 07676
  ход 04329 0, который 0 построили 01129 при
  храме 01004, и внешний 02435 царский 04428
  вход 03996 к дому 01004 Господню 03068, ради
  царя 04428 Ассирийского 0804.
  19 Прочее 03499 об Ахазе 0271, что он сделал 06213,
  написано 03789 в летописи 05612 01697 03117
  царей 04428 Иудейских 03063.
  20 И почил 07901 Ахаз 0271 с отцами 01 своими, и
  погребен 06912 с отцами 01 своими в городе 05892
  Давидовом 01732. И воцарился 04427 Езекия 02396,
  сын 01121 его, вместо него.


 11. Временно отключен Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,562
  Записей в дневнике
  1

  17

  17:1 בשׁנת שׁתים עשׂרה
  לאחז מלך יהודה מלך הושׁע
  בן אלה בשׁמרון על ישׂראל
  תשׁע שׁנים
  ‏17:2 ויעשׂ הרע בעיני יהוה
  רק לא כמלכי ישׂראל אשׁר
  היו לפניו
  ‏17:3 עליו עלה שׁלמנאסר
  מלך אשׁור ויהי לו הושׁע עבד
  וישׁב לו מנחה
  ‏17:4 וימצא מלך אשׁור בהושׁע
  קשׁר אשׁר שׁלח
  מלאכים אל סוא
  מלך מצרים ולא
  העלה מנחה למלך
  אשׁור כשׁנה בשׁנה
  ויעצרהו מלך אשׁור
  ויאסרהו בית כלא
  ‏17:5 ויעל מלך אשׁור בכל
  הארץ ויעל שׁמרון
  ויצר עליה
  שׁלשׁ שׁנים
  ‏17:6 בשׁנת התשׁיעית להושׁע
  לכד מלך אשׁור את שׁמרון
  ויגל את ישׂראל
  אשׁורה וישׁב אתם
  בחלח ובחבור נהר
  גוזן וערי מדי
  ‏17:7 ויהי כי חטאו בני ישׂראל
  ליהוה אלהיהם המעלה אתם
  מארץ מצרים מתחת יד
  פרעה מלך מצרים
  וייראו אלהים
  אחרים
  ‏17:8 וילכו בחקות הגוים אשׁר
  הורישׁ יהוה מפני
  בני ישׂראל ומלכי
  ישׂראל אשׁר
  עשׂו
  ‏17:9 ויחפאו בני ישׂראל
  דברים אשׁר לא כן
  על יהוה אלהיהם
  ויבנו להם במות בכל
  עריהם ממגדל נוצרים
  עד עיר מבצר
  ‏17:10 ויצבו להם מצבות
  ואשׁרים על כל גבעה
  גבהה ותחת כל
  עץ רענן
  ‏17:11 ויקטרו שׁם בכל במות
  כגוים אשׁר הגלה יהוה
  מפניהם ויעשׂו דברים
  רעים להכעיס
  את יהוה
  ‏17:12 ויעבדו הגללים אשׁר אמר
  יהוה להם לא תעשׂו את
  הדבר הזה
  ‏17:13 ויעד יהוה בישׂראל
  וביהודה ביד כל
  נביאו כל חזה לאמר
  שׁבו מדרכיכם הרעים
  ושׁמרו מצותי חקותי ככל
  התורה אשׁר צויתי את
  אבתיכם ואשׁר
  שׁלחתי אליכם ביד
  עבדי הנביאים
  ‏17:14 ולא שׁמעו ויקשׁו את
  ערפם כערף אבותם אשׁר לא
  האמינו ביהוה
  אלהיהם
  ‏17:15 וימאסו את חקיו ואת
  בריתו אשׁר כרת את
  אבותם ואת עדותיו
  אשׁר העיד בם וילכו
  אחרי ההבל ויהבלו ואחרי
  הגוים אשׁר סביבתם
  אשׁר צוה יהוה אתם
  לבלתי עשׂות כהם
  ‏17:16 ויעזבו את כל מצות יהוה
  אלהיהם ויעשׂו להם
  מסכה שׁנים עגלים
  ויעשׂו אשׁירה וישׁתחוו
  לכל צבא השׁמים
  ויעבדו את הבעל
  ‏17:17 ויעבירו את בניהם ואת
  בנותיהם באשׁ
  ויקסמו קסמים
  וינחשׁו ויתמכרו
  לעשׂות הרע בעיני
  יהוה להכעיסו
  ‏17:18 ויתאנף יהוה מאד
  בישׂראל ויסרם מעל
  פניו לא נשׁאר רק
  שׁבט יהודה לבדו
  ‏17:19 גם יהודה לא שׁמר את
  מצות יהוה אלהיהם
  וילכו בחקות
  ישׂראל אשׁר עשׂו
  ‏17:20 וימאס יהוה בכל זרע
  ישׂראל ויענם ויתנם
  ביד שׁסים עד אשׁר
  השׁליכם מפניו
  ‏17:21 כי קרע ישׂראל מעל בית
  דוד וימליכו את ירבעם בן
  נבט וידא ירבעם את
  ישׂראל מאחרי יהוה
  והחטיאם חטאה גדולה
  ‏17:22 וילכו בני ישׂראל בכל
  חטאות ירבעם אשׁר עשׂה
  לא סרו ממנה
  ‏17:23 עד אשׁר הסיר יהוה את ישׂראל
  מעל פניו כאשׁר דבר ביד
  כל עבדיו הנביאים ויגל
  ישׂראל מעל אדמתו
  אשׁורה עד היום הזה
  ‏17:24 ויבא מלך אשׁור מבבל
  ומכותה ומעוא ומחמת
  וספרוים וישׁב בערי
  שׁמרון תחת בני
  ישׂראל וירשׁו
  את שׁמרון
  וישׁבו בעריה
  ‏17:25 ויהי בתחלת שׁבתם שׁם לא
  יראו את יהוה וישׁלח
  יהוה בהם את האריות
  ויהיו הרגים בהם
  ‏17:26 ויאמרו למלך אשׁור לאמר
  הגוים אשׁר הגלית ותושׁב
  בערי שׁמרון לא ידעו את
  משׁפט אלהי הארץ וישׁלח
  בם את האריות והנם
  ממיתים אותם כאשׁר
  אינם ידעים את משׁפט
  אלהי הארץ
  ‏17:27 ויצו מלך אשׁור לאמר
  הליכו שׁמה אחד מהכהנים
  אשׁר הגליתם משׁם וילכו
  וישׁבו שׁם וירם את משׁפט
  אלהי הארץ
  ‏17:28 ויבא אחד מהכהנים אשׁר
  הגלו משׁמרון וישׁב
  בבית אל ויהי מורה אתם איך
  ייראו את יהוה
  ‏17:29 ויהיו עשׂים גוי גוי
  אלהיו ויניחו בבית הבמות
  אשׁר עשׂו השׁמרנים גוי גוי
  בעריהם אשׁר הם
  ישׁבים שׁם
  ‏17:30 ואנשׁי בבל עשׂו את
  סכות בנות ואנשׁי כות עשׂו
  את נרגל ואנשׁי חמת עשׂו
  את אשׁימא
  ‏17:31 והעוים עשׂו נבחז ואת
  תרתק והספרוים שׂרפים את
  בניהם באשׁ לאדרמלך
  וענמלך אלה ספרים
  ‏17:32 ויהיו יראים את יהוה ויעשׂו
  להם מקצותם כהני במות ויהיו
  עשׂים להם בבית
  הבמות
  ‏17:33 את יהוה היו יראים ואת
  אלהיהם היו עבדים כמשׁפט
  הגוים אשׁר הגלו אתם משׁם
  бешнат шэтэм эсрэ шана
  леАхаз мелех Йгуда малях Хошэя
  бен Эля беШомрон аль Исраэль
  тэша шаним
  ваяас хара беэйнэ ЯхГве
  рак лё кемальхэ Исраэль ашэр
  хаю лефанав
  аляв аля Шалманэсер
  мелех Ашур веяхи лё Хошэя эвед
  ваяшэв лё менха
  ваимца мелех Ашур беХошэя
  кешэр ашэр шалях
  маляхим эль Со
  мелех Мицраим велё
  хаале минха лемелех
  Ашур кешана вешана
  ваяацрэхгу мелех Ашур
  ваяасэрэхгу бейт келе
  ваяаль мелех Ашур бехоль
  хаарэц ваяаль Шомрон
  вацар алехга
  шалёшь шаним
  бешнат хатэшэит леХошэя
  лякад мелех Ашур эт Шомрон
  ваегель эт Исраэль
  Ашура ваёшэв отам
  баХалях увХавор нахар
  Гозан веарэ Мадаи
  ваехи ки хату бенэ Исраэль
  леЯхГве Элоэхэм хамаале отам
  меэрец Мицраим митахат яд
  парьо мелех Мицраим
  ваирэу элохим
  ахэрим
  ваелеху бехукот хагоим ашэр
  хоришь ЯхГве мипенэ
  бенэ Исраэль умальхэ
  Исраэль ашэр
  асу
  ваихапеу бенэ Исраэль
  дэврим ашэр лё хэн
  аль ЯхГве Элохэхэм
  ваявну лахэм бамот беколь
  арэйхэм мимигдаль ноцрим
  ад ир мивцар
  ваяциву лахэм мацивот
  ваашэрим аль коль гивъа
  гевоха ветахат коль
  эц раанан
  ваикатэру шам бехоль бамот
  кагоим ашэр хегля ЯхГве
  мипенейхэм ваяасу дэварим
  раим лехахэс
  эт ЯхГве
  ваяавду хагелюлим ашэр амар
  ЯхГве лахэм лё таасу эт
  хадавар хазэ
  ваяад ЯхГве беИсраэль
  увиЙгуда беяд коль
  невиэ коль хозэ лемор
  шуву мидархэйхэм хараим
  вешэмру мецвотаи хукотаи кехоль
  хатора ашэр цивити эт
  авотэйхэм ваашэр
  шаляхти алейхэм беяд
  авадаи ханевеим
  велё шамехгу ваякшу эт
  орпам кеорэф авотам ашэр лё
  хаэмину баЯхГве
  Элохэхэм
  ваимасу эт хукав веэт
  берито ашэр карат эт
  авотам веэт эдотав
  ашэр хэид бам ваелеху
  ахарэ хахэвель ваехбалю веахорэ
  хагоим ашэр сэвивотам
  ашэр цива ЯхГве отам
  левельти асот кахэм
  ваяазву эт коль мицвот ЯхГве
  Элохэхэм ваяасу лахэм
  масэха шэнэм агалим
  ваяасу ашэра ваиштахаву
  лехоль цива хашамаим
  ваяавду эт хаБааль
  ваяавиру эт бенехэм веэт
  бенотэйхэм баэшь
  ваикцэму кесамим
  ваинакешу ваитмакеру
  ляасот хара беэйнэ
  ЯхГве ляхиисо
  ваитэнаф ЯхГве меод
  беИсраэль ваисерэм меаль
  панав лё нишар рак
  шэвет Йгуда левадо
  гам Йгуда лё шамар эт
  мицвот ЯхГве Элохэхэм
  ваелеху бехукот
  Исраэль ашэр асу
  ваимас ЯхГве бехоль зэра
  Исраэль ваяэнэм ваитэнэм
  беяд шосим ад ашэр
  хишлихам мипанав
  ки кара Исраэль меаль бейт
  Давид ваямлиху эт Яровам бен
  Неват ваяда Яровам эт
  Исраэль меахарэ ЯхГве
  вехехэтиам хатаа гедоля
  ваелеху бенэ Исраэль бехоль
  хатот Яровам ашэр аса
  лё сару мимэна
  ад ашэр хесир ЯхГве эт Исараэль
  меаль панав каашэр дебер беяд
  коль авадав ханевеим ваигель
  Исраэль меаль адмато
  Ашура ад хайом хазэ
  ваявэ мелех ашур миБавель
  умиКута умиАва умиХамат
  уСэфарваим ваёшэв беарэ
  Шомрон тахат бенэ
  Исраэль ваерэшу
  эт Шомрон
  ваешэву беарэхга
  ваехи бетхилят шэвтам шам лё
  ярэу эт ЯхГве ваишалях
  ЯхГве бахэм хаараёт
  ваехью хорэхим бахэм
  вайомеру лемелех Ашур лемор
  хагоим ашэр хеглита ватошэв
  беарэ Шомрон лё ядэу эт
  мишпат Элохэ хаарэц ваишалях
  бам эт хаараёт вехинам
  мемитим отам каашэр
  эйнам ядэим эт мишпат
  Элохэ хаарэц
  ваицав мелех Ашур лемор
  холиху шама эхад мехакоганим
  ашэр хиглитэм мешам веелеху
  веешэву шам веёрэм эт мишпат
  Элохэ хаарэц
  ваяво эхад мехакоганим ашэр
  хеглю миШомрон ваешэв
  беВейт-Эль ваехи морэ отам эйх
  иръу эт ЯхГве
  ваехью осим гой гой
  элёхав ваяниху бевейт хабамот
  ашэр асу хаШумроним гой гой
  беарэйхэм ашэр хэм
  ёшэвим шам
  веаншэ Бавель асу эт
  Сукот-Бенот веаншэ Хут асу
  эт Нэргаль веаншэ Хамат асу
  эт Ашима
  вехаАвим асу Невхаз веэт
  Тартак вехаСфарвим сорэфим эт
  беанейхэм баэшь леАдрамелех
  ваАнамелех элохэ Сефарим
  ваихью ирэим эт ЯхГве ваяасу
  лахэм микцотам коханэ бамот
  ваехью осим лахэм бевейт
  хабамот
  эт ЯхГве хаю ирэим веэт
  элохэхэм хаю овдим кемишпат
  хагоим ашэр хеглю отам мешам
  1 В двенадцатый 08147 06240 год 08141 Ахаза 0271,
  царя 04428 Иудейского 03063, воцарился 04427
  Осия 01954, сын 01121 Илы 0425, в Самарии 08111 над
  Израилем 03478 и царствовал девять 08672 лет 08141.
  2 И делал 06213 он неугодное 07451 в очах 05869
  Господних 03068, но не так, как цари 04428
  Израильские 03478, которые были прежде 03942 него.
  3 Против него выступил 05927 Салманассар 08022,
  царь 04428 Ассирийский 0804, и сделался Осия 01954
  подвластным 05650 ему и давал 07725 ему дань 04503.
  4 И заметил 04672 царь 04428 Ассирийский 0804 в
  Осии 01954 измену 07195, так как он посылал 07971
  послов 04397 к Сигору 05471, царю 04428
  Египетскому 04714, и не доставлял 05927 дани 04503
  царю 04428 Ассирийскому 0804 каждый 08141
  год 08141; и взял 06113 0 его царь 04428
  Ассирийский 0804 под 06113 0 стражу 06113 0, и
  заключил 0631 его в дом 01004 темничный 03608.
  5 И пошел 05927 царь 04428 Ассирийский 0804 на всю
  землю 0776, и приступил 05927 к Самарии 08111, и
  держал 06696 0 ее в 06696 0 осаде 06696 0 три 07969
  года 08141.
  6 В девятый 08671 год 08141 Осии 01954 взял 03920
  царь 04428 Ассирийский 0804 Самарию 08111, и
  переселил 01540 Израильтян 03478 в Ассирию 0804, и
  поселил 03427 их в Халахе 02477 и в Хаворе 02249, при
  реке 05104 Гозан 01470, и в городах 05892
  Мидийских 04074.
  7 Когда стали 02398 0 грешить 02398 0 сыны 01121
  Израилевы 03478 пред Господом 03068 Богом 0430
  своим, Который вывел 05927 их из земли 0776
  Египетской 04714, из-под руки 03027 фараона 06547,
  царя 04428 Египетского 04714, и стали 03372 0
  чтить 03372 0 богов 0430 иных 0312,
  8 и стали поступать 03212 по обычаям 02708
  народов 01471, которых прогнал 03423 Господь 03068 от
  лица 06440 сынов 01121 Израилевых 03478, и по
  обычаям царей 04428 Израильских 03478, как
  поступали 06213 они;
  9 и стали 02644 0 делать 02644 0 сыны 01121
  Израилевы 03478 дела 01697 неугодные Господу 03068
  Богу 0430 своему, и построили 01129 себе высоты 01116
  во всех городах 05892 своих, начиная от
  сторожевой 05341 башни 04026 до укрепленного 04013
  города 05892,
  10 и поставили 05324 у себя статуи 04676 и
  изображения Астарт 0842 на всяком высоком 01364
  холме 01389 и под всяким тенистым 07488
  деревом 06086,
  11 и стали 06999 0 там совершать 06999 0
  курения 06999 0 на всех высотах 01116, подобно
  народам 01471, которых изгнал 01540 от них
  Господь 03068, и делали 06213 худые 07451 дела 01697,
  прогневляющие 03707 Господа 03068,
  12 и служили 05647 идолам 01544, о которых
  говорил 0559 им Господь 03068:
  "не делайте 06213 сего";
  13 тогда Господь 03068 чрез 03027 всех пророков 05030
  Своих, чрез всякого прозорливца 02374
  предостерегал 05749 Израиля 03478 и Иуду 03063,
  говоря 0559: возвратитесь 07725 со злых 07451
  путей 01870 ваших и соблюдайте 08104 заповеди 04687
  Мои, уставы 02708 Мои, по всему учению 08451,
  которое Я заповедал 06680 отцам 01 вашим и которое Я
  преподал 07971 вам чрез 03027 рабов 05650 Моих,
  пророков 05030.
  14 Но они не слушали 08085 и ожесточили 07185
  выю 06203 свою, как была выя 06203 отцов 01 их,
  которые не веровали 0539 в Господа 03068, Бога 0430
  своего;
  15 и презирали 03988 уставы 02706 Его, и завет 01285
  Его, который Он заключил 03772 с отцами 01 их, и
  откровения 05715 Его, какими Он предостерегал 05749
  их, и пошли 03212 вслед 0310 суеты 01892 и
  осуетились 01891, и вслед 0310 народов 01471
  окрестных 05439, о которых Господь 03068
  заповедал 06680 им, чтобы не поступали 06213
  так, как они,
  16 и оставили 05800 все заповеди 04687 Господа 03068
  Бога 0430 своего, и сделали 06213 себе литые 04541 0
  изображения 04541 0 двух 08147 тельцов 05695, и
  устроили 06213 дубраву 0842, и поклонялись 07812
  всему воинству 06635 небесному 08064, и
  служили 05647 Ваалу 01168,
  17 и проводили 05674 сыновей 01121 своих и
  дочерей 01323 своих чрез огонь 0784, и
  гадали 07080 07081, и волшебствовали 05172, и
  предались 04376 тому, чтобы делать 06213
  неугодное 07451 в очах 05869 Господа 03068 и
  прогневлять 03707 Его.
  18 И прогневался 0599 Господь 03068 сильно 03966 на
  Израильтян 03478, и отверг 05493 их от лица 06440
  Своего. Не осталось 07604 никого, кроме одного
  колена 07626 Иудина 03063.
  19 И Иуда 03063 также не соблюдал 08104
  заповедей 04687 Господа 03068 Бога 0430 своего, и
  поступал 03212 по обычаям 02708 Израильтян 03478,
  как поступали 06213 они.
  20 И отвратился 03988 Господь 03068 от всех
  потомков 02233 Израиля 03478, и смирил 06031 их, и
  отдавал 05414 их в руки 03027 грабителям 08154, и
  наконец отверг 07993 их от лица 06440 Своего.
  21 Израильтяне 03478 отторглись 07167 от дома 01004
  Давидова 01732 и воцарили 04427 Иеровоама 03379,
  сына 01121 Наватова 05028; и отклонил 05080 05077
  Иеровоам 03379 Израильтян 03478 от Господа 03068, и
  вовлек 02398 их в великий 01419 грех 02401.
  22 И поступали 03212 сыны 01121 Израилевы 03478 по
  всем грехам 02403 Иеровоама 03379, какие он
  делал 06213, не отставали 05493 от них,
  23 доколе Господь 03068 не отверг 05493 Израиля 03478
  от лица 06440 Своего, как говорил 01696 чрез 03027
  всех рабов 05650 Своих, пророков 05030.
  И переселен 01540 Израиль 03478 из земли 0127 своей
  в Ассирию 0804, где он и до сего дня 03117.
  24 И перевел 0935 царь 04428 Ассирийский 0804
  людей из Вавилона 0894, и из Куты 03575, и из
  Аввы 05755, и из Емафа 02574, и из Сепарваима 05617,
  и поселил 03427 их в городах 05892 Самарийских 08111
  вместо сынов 01121 Израилевых 03478. И они
  овладели 03423 Самариею 08111, и стали 03427 0
  жить 03427 0 в городах 05892 ее.
  25 И как в начале 08462 жительства 03427 своего там
  они не чтили 03372 Господа 03068, то Господь 03068
  посылал 07971 на них львов 0738, которые
  умерщвляли 02026 их.
  26 И донесли 0559 царю 04428 Ассирийскому 0804, и
  сказали 0559: народы 01471, которых ты
  переселил 01540 и поселил 03427 в городах 05892
  Самарийских 08111, не знают 03045 закона 04941
  Бога 0430 той земли 0776, и за то Он посылает 07971
  на них львов 0738, и вот они умерщвляют 04191 их,
  потому что они не знают 03045 закона 04941 Бога 0430
  той земли 0776.
  27 И повелел 06680 царь 04428 Ассирийский 0804, и
  сказал 0559: отправьте 03212 туда одного 0259 из
  священников 03548, которых вы выселили 01540 оттуда;
  пусть пойдет 03212 и живет 03427 там, и он
  научит 03384 их закону 04941 Бога 0430 той земли 0776.
  28 И пришел 0935 один 0259 из священников 03548,
  которых выселили 01540 из Самарии 08111, и жил 03427
  в Вефиле 01008, и учил 03384 их, как чтить 03372
  Господа 03068.
  29 Притом сделал 06213 каждый народ 01471 и своих
  богов 0430 и поставил 03240 в капищах 01004
  высот 01116, какие устроили 06213 Самаряне 08118, -
  каждый народ 01471 в своих городах 05892, где
  живут 03427 они.
  30 Вавилоняне 0582 0894 сделали 06213
  Суккот-Беноф 05524, Кутийцы 0582 03575
  сделали 06213 Нергала 05370, Емафяне 0582 02574
  сделали 06213 Ашиму 0807,
  31 Аввийцы 05757 сделали 06213 Нивхаза 05026 и
  Тартака 08662, а Сепарваимцы 05616 сожигали 08313
  сыновей 01121 своих в огне 0784 Адрамелеху 0152 и
  Анамелеху 06048, богам 0430 Сепарваимским 05617.
  32 Между тем чтили 03373 и Господа 03068, и
  сделали 06213 у себя священников 03548 высот 01116 из
  среды 07098 своей, и они служили 06213 у них в
  капищах 01004 высот 01116.
  33 Господа 03068 они чтили 03373, и богам 0430 своим
  они служили 05647 по обычаю 04941 народов 01471, из
  которых выселили 01540 их.


 12. Временно отключен Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  7,562
  Записей в дневнике
  1
  жидо-бендоровцу Ильи, даже эта тема не понравилась.
  Когда эту суку фашисткую и ему подобных уберут с форума?
  Игорь, подумай кем ты себя окружил в модерировании Евангельского сайта...

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
 •