Ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν Ἰταλίαν, παρεδίδουν τόν τε Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσμώτας ἑκατοντάρχῃ ὀνόματι Ἰουλίῳ σπείρης Σεβαστῆς (Деяния 27:1 NA27). О каком полку идет речь.
Приверженцы искаженного Textus Receptus полагаю, что речь идет о фрументариях, ссылаясь на слово στρατοπεδάρχῃ. согласно Деяниям 28:16.

Ὅτε δὲ εἰσήλθαμεν / εἰσήλθομεν εἰς Ῥώμην, ἐπετράπη τῷ Παύλῳ μένειν καθ' ἑαυτὸν σὺν τῷ φυλάσσοντι αὐτὸν στρατιώτῃ. (Westcott and Hort, NА27)


Ὅτε δὲ ἤλθομεν εἰς Ῥώμην ὁ ἑκατόνταρχος παρέδωκεν τοὺς δεσμίους τῷ στρατοπεδάρχῃ· τῷ δὲ Παύλῳ ἐπετράπη μένειν καθ' ἑαυτὸν σὺν τῷ φυλάσσοντι αὐτὸν στρατιώτῃ (Stephanus Textus Receptus 1550)

Фрументарии — особый имперский корпус, своего рода служба связи. В обязанности служивших в ней агентов входило осуществление связи между императором и военными формированиями в провинциях; кроме того, им, как утверждается, поручалось сопровождать заключенных. Эту точку зрения стремятся, по крайней мере частично, обосновать с помощью «Библии короля Якова», где, как и в Синодальном издании, в Деяниях 28:16 содержится сомнительная фраза: «Сотник передал узников начальнику гвардии [«военачальнику», СП]». Сторонники упомянутого взгляда полагают, что под этим начальником в данном стихе подразумевается начальник фрументариев. Однако эта фраза не встречается в ранних НЗ кодексах.

В Деняних 27:1 правильно перевести это выражение «Августовой когортой». Где греческое слово σπείρης (озн. отряд или полк) употреблялось в военном смысле, оно, как правило, обозначало римскую манипулу — подразделение, равное по численности двум центуриям. Однако это слово относилось и к более крупным соединениям; так, предполагается, что оно могло обозначать римскую когорту (десятую часть легиона, т. е. 400—600 человек). В таком значении оно употребляется в НЗ. Помимо регулярных легионов, состоявших из римских граждан и разделенных на когорты, были также вспомогательные отряды (лат. аукси́лиа), которые состояли из когорт, набранных из жителей римских провинций (не из римских граждан). Это были самостоятельные пехотные подразделения, которые обычно несли службу на границах империи. В отличие от когорт в регулярных римских легионах, вспомогательные когорты часто имели названия. В археологических раскопках в Риме найдены надписи «Кохорс I Аугуста» (лат.) и «Спэйра Аугусте» (греч.), возможно именно о таком отряде и идет речь в Деяниях 27:1.