Благодарности Благодарности:  0
Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 7891011121314151617
Показано с 241 по 255 из 255

Тема: Перевод - иврит

 1. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  5,401
  Записей в дневнике
  1
  Стронг № 2243 ח-хет
  Иов 31:33 (в) груди - (бе) хуби
  Если бы я скрывал 03680 проступки 06588 мои, как
  человек 0120, утаивая 02934 в груди 02243 моей
  пороки 05771 мои
  אם כסיתי כאדם-им хесити кеадам
  פשעי לטמון-пешаи литмон
  בחבי עוני-бехуби авони


  ט-Стронг № 2868 ט-тет
  Дан 6:23 возрадовался-тээв
  Тогда 0116 царь 04430 чрезвычайно 07690 возрадовался 02868
  о 05922 нем и повелел 0560 поднять 05267 Даниила 01841
  изо 04481 рва 01358; и поднят 05267 0 был 05267 0 Даниил 01841
  изо 04481 рва 01358, и никакого 03606 повреждения 02257
  не 03809 оказалось 07912 на нем, потому что он веровал 0540
  в Бога 0426 своего.
  באדין מלכא שגיא טאב-бедаин малька сагив тээв
  עלוהי ולדניאל אמר-алёхи улиДаниэль амар
  להנסקה מן גבא והסק-лехансака мин губа вехусак
  דניאל מן גבא וכל חבל-Даниэль мин губа вехоль хаваль
  לא השתכח בה די-ля хиштэха бе ди
  הימן באלהה-хэмин беляхэ


  Стронг № 2968 י-йуд/йод/ёд/יוֹד-йота (см. Мф 5:18)
  Пс 118/Ивр 119:131 жажду-яавти
  Открываю 06473 уста 06310 мои и вздыхаю 07602, ибо
  заповедей 04687 Твоих жажду 02968.
  פי פערתי ואשאפה-пи фаарти ваэшьафа
  כי למצותיך יאבתי-ки лимицвотэха яавти
  Стронг № 3510 כ-каф
  Быт 34:25 в болезни-коавим
  На третий 07992 день 03117, когда они были 03510 08802 0
  в болезни 03510 08802 0
  , два 08147 сына 01121 Иакова 03290,
  Симеон 08095 и Левий 03878, братья 0251 Динины 01783,
  взяли 03947 08799 каждый 0376 свой меч 02719, и смело 0983
  напали 0935 08799 на город 05892, и умертвили 02026 08799 весь
  мужеский 02145 0 пол 02145 0;

  ויהי ביום השלישי-ваехи байом хашэлиши
  בהיותם כאבים ויקחו-бихиётам коавим ваикеху
  שני בני יעקב שמעון-шенэ бенэ Яаков Шимон
  ולוי אחי דינה איש-веЛеви ахэ Дина иш
  חרבו ויבאו על העיר בטח-харбо ваявоу аль хаир бетах
  ויהרכו כל זכר-ваяхаргу коль захар


  Стронг № 3808 ל-ламед
  Быт 2:5 не - лё
  и всякий полевой 07704 кустарник 07880, которого
  еще 02962 не было на земле 0776, и всякую полевую 07704
  траву 06212, которая еще 02962 не росла 06779 08799,
  ибо 03588 ГОСПОДЬ 03068 Бог 0430 не 03808
  посылал 04305 08689 0 дождя 04305 08689 0 на
  землю 0776, и не 0369 было человека 0120 для
  возделывания 05647 08800 земли 0127,

  וכל שיח השדה טרם יהיה-вехоль сиях ассадэ тэрэм ихье
  בארץ וכל עשב-ваарэц вехоль эйсэв
  השדה טרם יצמח-хассадэ тэрэм йицмах
  כי לא המטיר יהוה-ки лё химтир ЯхГве
  אלהים על הארץ-Элохим аль хаарэц
  ואדם אין לעבד-веадам аин ляавод
  את האדמה-эт хаадама

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 2. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  5,401
  Записей в дневнике
  1
  2 Урок.
  Приобщение к иностранным языкам в частности, к таким как Английский - даёт
  исследователю приоритетные плюсы в использовании дополнительных
  инструментов.
  Сегодня как раз настал такой момент соприкоснуться с решением проблем
  отсутствующих -"№" Сстронга для Русского исследователя, но
  существующих в Английском варианте короля Иакова в симфонии с Ивритом.
  Хорошим "инструментом" можно считать:
  ANALITYCAL CONCORDANCE TO THE BIBLE
  By Robert Young
  (Liblrary of Congress Catalog Card Number 55-5338; Reprinted 1969)
  Открываем Симфонию Роберта Янга со словом "что"
  и видим целый перечень вводных разбитых по тематике,
  где по отношению к вещам приводится 24 тематических
  обозрений, в отношении личностей 7, а в отношении
  намерений 2 и одно в отношении места.
  Полный объём приходится как на книги Ветхого (Ивр/Арам),
  так Нового (Греч) Заветов.
  В данном случае приведём лишь пример связанный с нашим
  ориентиром на Вводные по № Стронга.
  WHAT (things)
  1....
  2....
  3....
  4...
  5. What this (is), מא די-ma di
  Ezr 6:8 Moreover I make a decree what ye shell...
  Итак, теперь переходим к Русскому и Арамейскому
  в нахождении сочетания этих слов "ма" и "ди"


  Стронг № 3964 מ-мэм
  Ездр 6:8
  И от меня 04481 дается 07761 повеление 02942 о том, чем (????)
  вы должны содействовать 05648 старейшинам 07868
  тем 0479 Иудейским 03062 в построении 01124 того 01791
  дома 01005 Божия 0426, и именно: из имущества 05232
  царского 04430 - из заречной 05675 05103 подати 04061 -
  немедленно 0629 берите 05313 и давайте 03052 тем 0479
  людям 01400, чтобы работа не 03809 останавливалась 0989;
  ומני שים טעם למא די-умени сим тээм лема ди
  תעבדון עם שבי יהודיא עלך-тэавдун им саве Йгудае элех
  למבנא בית אלהא דך-лимевне бейт Элёха дэх
  ומנכסי מלכא די מדת-уминихсэ малька ди мидат
  עבר נהרה אספרנא-авар нахар асфарна
  נפקתא תהוא מתיהבא-нифкета тэхэве митяхова
  לגבריא אלך די לא לבטלא-легуврая элех ди ля ливаталя  Стронг № 4994 נ-нун
  R.Y. Concordance
  NOW
  10. Pray, please now, נא-na
  Gen 12:11 Behold now, I know that thou (art) a fair
  Быт 12:11 נא-на, вот
  Когда 0834 же он приближался 07126 08689 0935 08800
  к Египту 04714, то сказал 0559 08799 Саре 08297, жене 0802
  своей: вот 02009 04994, я знаю 03045 08804, что ты женщина 0802,
  прекрасная 03303 видом 04758;
  ויהי כאשר הקריב-ваехи каашэр хикрив
  לבוא מצרימה ויאמר-ляво Мицраима вайомер
  אל שרי אשתו הנה-эль Сарай ишьто иннэ
  נא ידעתי כי אשה יפת מראה את-на ядаати ки иша ефат маръэ ат  Стронг № 5429 ס-самех
  R.Y. Concordance
  MEASURE
  12. A seah, measure (third of an ephah), סאה-seah.
  (probably about 20 quarts)
  Gen 18:6 Make ready quickly three measures of fine
  Быт 18:6 סאים-сеим, саты (1 сата - 1/3 ефы - 7,3 литра)
  И поспешил 04116 08762 Авраам 085 в шатер 0168 к
  Сарре 08283 и сказал 0559 08799: поскорее 04116 08761
  замеси 03888 08798 три 07969 саты 05429 лучшей 05560
  муки 07058 и сделай 06213 08798 пресные хлебы 05692.
  וימהר אברהם האהלה אל שרה-ваимахэр Аврахам хаохэля эль Сара
  ויאמר מהרי-вайомер махари
  שלש סאים קמה סלת-шэлёш сеим кемах солет
  לושי ועשי עגות-луши вааси угот
  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 3. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  5,401
  Записей в дневнике
  1
  (продолж. 2 Урок.)  Стронг № 5645 ע-аин
  see R. Y. Concordance THICK
  Исх 19:9 עב-ав, (в) густом (облаке)
  И сказал 0559 Господь 03068
  Моисею 04872: вот, Я
  приду 0935 к тебе в густом 05645
  облаке 06051, дабы
  слышал 08085 народ 05971, как Я буду 01696 0
  говорить 01696 0 с тобою, и поверил 0539 тебе
  навсегда 05769. И Моисей 04872
  объявил 05046 слова 01697
  народа 05971 Господу 03068.
  ויאמר יהוה אל-вайомер ЯхГве эль
  משה הנה אנכי בא-Моше хеннэ анохи ба
  אליך בעב הענן-элеха беав хеанан
  בעבור ישמע העם-баавур ишма хаам
  בדברי עמך וגם-бедабери иммах вегам
  בך יאמינו לעולם-беха яамину леолям
  ויגד משה את-ваягэд Моше эт
  דברי העם אל יהיה-диврэ хаам эль ЯхГве  Стронг № 6284 פ-пей
  *corners (ошибка); see R. Y. concordance: scatter 9.
  Вт 32:26 פאה-паах, рассею*
  Я сказал 0559 бы: рассею 06284 их и изглажу 07673 из среды
  людей 0582 память 02143 о них;
  אמרתי א
  פאיהם אשביתה-амарти афъэхем ашбитам
  מאנוש זכרם-меэнош зихрам


  Стронг № 6627 צ-тцади
  see R. Y. concordance COMETH from or out, that which - excrement
  Вт 23:13/Ивр.14 צאה-тцэах, испражнение
  кроме оружия 0240 твоего должна быть у
  тебя лопатка 03489;
  и когда будешь 03427 0 садиться 03427 0 вне 02351 стана,
  выкопай 02658 ею [яму] и опять 07725 зарой 03680 [ею]
  испражнение 06627 твое;
  ויתד תהיה לך על-веятэд тихье леха аль
  עזנך והיה-азэнэха вехая
  בשבתך חוץ וחפרתה-бешивтеха хуц вехафарта
  בה ושבת וכסית-ва-х вешавта вехиссита
  את צעתך-эт цэатэха  Стронг № 6892 ק-каф
  see R. Y. Concordance VOMIT 1.
  Пр 26:11 קא-ге, блевотина
  Как пес 03611 возвращается 07725 на блевотину 06892
  свою, так глупый 03684 повторяет 08138 глупость 0200 свою
  ככלב שב על קעו כסיל-кехэлев шав аль кео кесиль
  שונה באולתו-шонэ беивальто  ר-Стронг № 7200 ר-реш
  see R. Y. Concordance SEE 5.
  Быт 1:4 רא-ра, видеть
  И увидел 07200 0853 Бог 0430 свет 0216, что 03588 он
  хорош 02896, и отделил 0914 08686 0996 Бог 0430
  свет 0216 от 0996 тьмы 02822.
  וירא אלהים את העור כי טוב-ваяр Элохим эт хаор ки тов
  ויבדל אלהים בין האור ובין-ваявъдэль Элохим бен хаор увен
  החשך-хахошех


  Cтронг № 7579 ש- шин/син
  see R. Y. Concordance DRAW (water) to
  Быт 24:11,13,19,20,20,43,44,45.
  и остановил 01288 08686 верблюдов 01581 вне 02351 города 05892, у 0413
  колодезя 0875 воды 04325, под вечер 06256 06153, в то время 06256, когда
  выходят 03318 08800 женщины черпать 07579 08802,

  ויברך הגצלים מחוץ-ваяврэх хагемалим михуц
  לעיר על באר המים-ляир эль беэр хаммаим
  לעת ערב לעת צעת השאבת-леэт эрев леэт цэт хашоавот

  Стронг № 8372 ת-тет
  see R. Y. Concordance CHAMBER 9. marked off place

  8372 תא-та 3Ц 14:28-палату; 2Пар 12:11; Иез 40:7,7,10,12,12,1316,21,29,33,36
  8373 תאבתי-таавти Пс 119/118:40-возжелал,174-жажду
  8374 תאב-таэв Амос 6:8-гнушаюсь
  8375 תאבה-таава Пс 119/118:20-желанием
  8376 תאו-тау Числ 34:7,8-проведите
  8376А תָּו-Тав Отк 1:8,11/10; 21:6; 22:13-Омега (см. 505)
  8377 תאו-тео Вт 14:5-орикс (вид буйвола); תוא-то Ис 51:20-серна
  8378 תאוה-таава Быт 3:6; Числ 11:4; Иов 33:20-любимой
  Пс 10:3,17; 21:2; 38:9; 78:29,30; 106:14; 112:10; Пр 10:24; 11:23; 13:12,19; 18:1; 19:22; 21:25,26; Ис 26:8
  8379 תאות-таават Быт 49:26-приятности
  8380 תומם-томим Быт 25:24близнецы; 38:27; ПП 7:3
  След - 8381 (та'алятха) 8390 (Та'арэя`)  Последний раз редактировалось GeorgH; 03.06.2017 в 23:17.
  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 4. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  5,401
  Записей в дневнике
  1
  2 Упражнение

  Стабильное сохранение достигнутого.
  Ожидать прорыва в учении печатать на Иврите за несколько дней - немыслимо.
  Но если наша задача находится в преследовании цели уметь печатать на Иврите,
  то чем больше уделяется времени для разнообразия интересующих нас тем: толи
  образн/ого/ых, толи литературн/ого/ых, толи бытов/ого/ых, толи религиозн/ого/ых, толи поэтическ/ого/ых и т.д.
  ориентиров (ракурс, спектр - луч прожектора в определённом направлении),
  -значит в итоге - печать на Иврите приобретёт лёгкое достижение
  определённой привычке в самой памяти
  Последующие УРОКИ печати интригуют не только своим развитием
  практического умения - автоматизировать всё в совершенстве не глядя на клавиши,
  но и способствуют для реакции памяти опережать возможные варианты ошибок.
  Для этого приводится ещё один контекст иностранного языка на Английском,
  который послужит с первого взгляда дополнительной нагрузкой, но на самом
  деле стимулятором для вдохновения печати на Иврите.
  АА-РОН, אהרון-Ахарон
  Взаимосвязь близких.
  He was the first high priest of Israel:
  of the family of Kohath the second son of Levi
  the third son of Jacob; he had Miriam for an elder
  sister, and Moses for a younger brother;
  his father's name was Amram, and his mother's
  Jocheved; he married Elisheba, daughter of
  Amminadab, and sister of Naashon;
  and by her had four sons, Nadab and Abihu,
  Eleazar and Ithamar. Exod 6:16-23
  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 5. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  5,401
  Записей в дневнике
  1
  Итак, что мы видим в родственных отношениях?
  Во первых это одна из фундаментальных концепций Священного Писания
  и не входит в вышеупомянутый перечень но стоит отдельно как
  - Идеологическая Ориентация,
  где сразу после ОСНОВНОГО ОРИЕНТИРА - БОГ, следует:
  -БОГ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО с подтемой - родственные отношения.
  Из 12 ориентаций - семья в Священном Писании так же выделена
  по частоте обращений Бога к вразумлению общественного построения
  как корню всего социального образования.
  1 Урок
  Находим как порядковые числительные, так и приоритетные титулы
  в отношениях узкого круга семейного образования.
  ...второй сын.., третий сын.., четыре сына, дочь, сестра, брат, отец, мать.
  Старший, младший (любимый, не любимый и т.д.)
  О именах мы поговорим позже, а пока что учтём, что Аарон это ПЕРВЫЙ священник Израиля - первосвященник
  и единственный в порядковом исчислении,
  а в приоритетном с именем Аарона находится связь его титула - священника Бога Израилева.
  Задание - напечатать выделенные слова на Иврите - не менее пяти раз в строчку и
  по вертикали:
  ויהי ערב ויהי בקר יום אחד-ваехи эрев ваехи бокер йом эхад
  ויהי ערב ויהי בקר יום שני-ваехи эрев ваехи бокер йом шени
  ויהי ערב ויהי בקר יום שלישי-ваехи эрев ваехи бокер йом шелиш
  ויהי ערב ויהי בקר יום רביעי-ваехи эрев ваехи бокер йом ръвэи
  /)
  ותלד עדה את יבל הוא היה אבי ישב אהל ומקנה-ватэлед Ада эт Яваль ху хая ави йошэв охэль умикнэ
  ושם אחיו יובל הוא היה אבי כל תפש כנור ועוגב-вещем ахив Юваль ху хая ави коль тофэс кинор веугав
  /)
  ויקרא האדם שם אשתו חוה כי הוא היתה אם כל חי-ваикра хаАдам шем ишьто Хава ки хи хаита эм коль хаи
  ואחות תובל קין נעמה-ваахот Туваль Каин Наама
  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 6. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  5,401
  Записей в дневнике
  1
  (продолж. 1 Урока)
  Все цитаты на Английском приводятся из:
  ANALITYCAL CONCORDANCE TO THE BIBLE
  By Robert Young

  Итак кто такой был ААРОН, мы уже немного выяснили,
  младший брат Мариам, старший брат Моисея.
  אהרון- enlightened, illumined.
  He was an exellent speaker,and was appointed to be the prophet or
  spokesman of Moses: he was then directed by God, and received the
  good news; he went in with Moses to Pharaoh, did the signs foretold,
  and the plagues commanded, iv.- xi.
  He was murmured against along with Moses for the want of bread,
  and called on the people to come near before the LORD; was commanded
  to lay up a pot full of manna before the testimone;
  held up the hands of Moses during the battle with Amakek;
  eat bread with Jethro, father-in-low of Moses, xii.-xviii.;
  was colled to come up into Sinai to the Lord;
  along with the elders he saw the God of Israel;
  tarried below with the people when Moses went up;
  was set apart his whole family to the priesthood;
  had sacred garments prepared for him;
  was anointed and consecrated to his office by Moses,
  appointed to light the lamps, and burn incense and make
  atonement, to wash his hands and feet, xxx.
  ||
  He is persuaded by the peaple to make a molten image,
  and is reproved for it by Moses, xxxii.;
  he sees the shining of Moses face, and is afraid, xxxiv.;
  holy garments are made for him, xxxix.;
  he and his sons are sanctified, and wash their hands and feet, xi.
  The priestly duties of Aaron and his sons are prescribed in Lev. i.-ix.
  his two eldest sons being destroyed for offering strange fire,
  he is silent and submissive;
  he receives various prohibitions and regulations, x.
  how he was to enter the hole place, xvi.;
  not to mourn for the dead, xxi.;
  nlr touch the holy things in uncleanness, xxii.
  He was commanded to number the people with Moses and the
  twelve princes of Israel, Num. i.;
  he receives the tribe of Levi for helps, iii.;
  numbers the Kohathites, Gershonites, and Merarites, iv.;
  receives the form for blessing the people. vi.;
  lights the lamps, offers the Levites before the Lord,
  and makes atonement for them, viii.
  He and Miriam speak against Moses; and are reproved
  by God for it, xii.;
  spoken against by Korah, Dathan, and Abiram, also by the whole
  congregation of Israel, he intercedes with God for them, xvi.;
  his rod flourishes, and is preserved for a memorial, xvii.;
  he receives a charge from God of various duties and
  privileges, xviii.;
  the people again murmur against him and Moses;
  he dies on Mount Hor, in the land of Edom, and is
  buried there, xx. Born B.C. 1574, he dies B.C. 1451, aged 123 years.
  /)
  Задание.
  Найте в тексте слово связующее с именем Аарона
  и выделив его напечатать 4 раза по горизонтали
  и 4 раза по вертикали (в столбец, колонку)
  Как напр. здесь
  בִּימֵי הוֹרְדוֹס מֶלֶךְ אֶרֶץ
  יְהוּדָה הָיָה כֹּהֵן מִמִּשְׁמֶרֶת
  אֲבִיָּה וּשְׁמוֹ זְכַרְיָה,
  וְלוֹ אִשָּׁה
  מִבְּנוֹת אַהֲרֹן
  וּשְׁמָהּ אֱלִישֶׁבַע
  из рода Ааронова /см. Лук. 1:5/
  מבנות אהרן, מבנות אהרן, מבנות אהרן, מבנות אהרן
  מבנות אהרן
  מבנות אהרן
  מבנות אהרן

  מבנות אהרן-мебнот Ахарон-из рода Ааронова

  בְּאָמְרָם אֶל אַהֲרֹן 'עֲשֵׂה־לָנוּ אֱלֹהִים אֲשֶׁר
  יֵלְכוּ לְפָנֵינוּ, כִּי־זֶה מֹשֶׁה אֲשֶׁר
  הֶעֱלָנוּ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לֹא יָדַעְנוּ מֶה־הָיָה לוֹ
  /см. Деян 7:40/
  וְאֵין אִישׁ לוֹקֵחַ לְעַצְמוֹ אֶת
  הַכָּבוֹד זוּלָתִי הַנִּקְרָא
  מִטַּעַם אֱלֹהִים, כְּאַהֲרֹן
  /см. Евр 5:4/
  לָכֵן אִלּוּ הֻשְֹגָה שְׁלֵמוּת
  עַל־יְדֵי כְּהֻנַּת לֵוִי,
  שֶׁבִּזְמַנָּהּ קִבֵּל הָעָם אֶת
  הַתּוֹרָה, מַה צֹּרֶךְ עוֹד
  שֶׁיָּקוּם כֹּהֵן אַחֵר
  עַל־דִּבְרָתִי מַלְכִּי־צֶדֶק
  וְלֹא יִקָּרֵא
  עַל־דִּבְרָתִי אַהֲרֹן
  /см. Евр 7:11/
  וּבוֹ מִזְבַּח זָהָב לִקְטֹרֶת
  וַאֲרוֹן הַבְּרִית הַמְצֻפֶּה
  זָהָב סָבִיב. וּבָאָרוֹן
  צִנְצֶנֶת זָהָב אֲשֶׁר הַמָּן
  בְּתוֹכָהּ, מַטֵּה אַהֲרֹן אֲשֶׁר
  פָּרַח, וְלוּחוֹת הַבְּרִית
  /см. Евр 9:4/  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 7. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  5,401
  Записей в дневнике
  1
  AA-RO-NITES, לאהרון-lit. of or belonging to Aaron.
  The descendants of the preceding person are so called in 1 Ch 12:27,
  where we read that Jehoiada their leader with 3.700 men, also Zadok
  and 22 captains, joined David in Ziklag;
  and in 27:17, that this Zadok was their ruler afterwards; and Luke 1:5,
  that Zacharias's wife was of the daughters of Aaron.
  From Josh. 21:13-19, it fppears that the Aaronites had thirteen cities
  assigned to them, viz., Hebron, Libnah, Jattir, Eshtemoa, Holon, Debir,
  Ain, Juttah, and Beth-shemesh, out of Judah and Simeon;
  Gibeon, Geba, Anathothe and Almon, out of Benjamin;
  while the Kohathies had ten, viz., Shechem, Gezer, Kibzaim, and Beth-horon,
  out of Ephraim;
  Eltekeh, Gibbethon, Aijalon, and Gath-rimmon, out of Dan;
  Taanach and Gath-rimmon, out of the half tribe of Manasseh;
  and the Gershonites had thirteen, viz., Golan in Bashan, and Beesh-terah, out of the
  other half tribe of Manasseh;
  Kishon, Dabareh, Jarmuth, and Engannim, out of Isaachar;
  Mishal, Abdon, Helkath, and Rehob, out of Asher;
  Kedesh in Galilee, Hammoth-dor, and Kartan, out of Naphtali;
  and the Merarites had twelve, viz., Jokneam, Kfrtah, Dimnah, and Nahalal, out of
  Zebulun;
  Bezer, Jahazah, Kedemoth, and Mephaath, out of Reuben;
  Ramoth in Gilead, Mahanaim, Heshbon, and Jazer, out of Gad.
  In all forty-eight cities with theur suburbs.
  The high-priesthood continued in the family of Eleazar, the third son of Aaron, till the
  Ithamar, the younger son, but it was restored to the house of Eleazar in the person
  of Zadok, who, received it whtn Abiathar was dismissed by Solomon, 1Ki 2:35,
  thus fulfilling the prediction in 1Sa 2:30.
  2 Урок
  Прочитайте два текста сначала на Русском, затем попробуйте на Иврите
  1 Пар 12:27/Ивр. 28 и 27:17
  Задание.
  Напечатайте оба текста с выделением имени связанного с Аароном
  и заодно определите в каких именах встречается упоминание Бога Эль
  и Ях.
  и Иоддай 03077, князь 05057 от племени
  Аарона 0175, и с ним три 07969 тысячи 0505
  семьсот 07651 03967;
  ויהוידע הנגיד לאהרן-веЙхода ханагид леАхарон
  ועמו שלשת אלפים-веимо шэлёшэт аляфим
  ושבע מאות-ушва меот
  у Левия 03881 - Хашавия 02811, сын 01121
  Кемуила 07055; у Аарона 0175 - Садок 06659;
  ללוי חשביה בן קמואל-леЛеви ХашавьЯх бен КемуЭль
  לאהרן צדוק-леАхарон Цадок

  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 8. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  5,401
  Записей в дневнике
  1
  A-BAD'-DON, destruction, i.e., destroyer.
  The king and angel (or messenger) of the abyss, whose name translated into Greek is APOLLYON
  (which see), who was manifested after the fifth angel (or messenger) had sounded.
  Cтронг № 10
  Преисподняя 07585 и Аваддон 010 -
  ненасытимы 03808 07646 03808 07646; так ненасытимы и
  глаза 05869 человеческие 0120./Пр 27:20/
  שאול ואבדה לא תשבענה-шеол ваАвада лё тисбана
  ועיני האדם לא תשבענה-веэйнэ хаадам лё тисбана

  Стронг № 11
  Преисподняя 011 и Аваддон 07585 открыты пред
  Господом 03068, тем более сердца 03826 сынов 01121
  человеческих 0120. /Пр 15:11/
  שאול ואבדון נגד יהוה-шеол ваАвадон нэгед ЯхГве
  אף כי לבות בני אדם-аф ки либот бенэ адам
  /)

  или во гробе 06913 будет 05608 0 возвещаема 05608 0
  милость 02617 Твоя, и истина 0530 Твоя - в месте
  тления 011? /Пс 87/88:12
  היספר בקבר חבדך-хаисупар вакевер хасдэха
  אמונתך באבדון-эмунатэха баАвадон
  /)

  Преисподняя 07585 обнажена 06174 пред Ним, и нет
  покрывала 03682 Аваддону 011 /Иов 26:6/
  ערום שאול נגדו ואין-аром шеол нэгдо веэйн
  כסות לאבדון-кесут ляАвадон
  /)

  Аваддон 011 и смерть 04194 говорят 0559: ушами 0241
  нашими слышали 08085 мы слух 08088 о ней. /Иов 28:22/
  אבדון ומות אמרו-Авадон ваМавет амеру:
  באזנינו שמענו שמעה-беознэну шаману шэмъа
  /)

  это - огонь 0784, поядающий 0398 до истребления 011,
  который искоренил 08327 бы все добро 08393 мое. /Иов 31:12/
  כי אש היא עד אבדון-ки эш хи ад авадон тохэль
  ובכל תבואתי תשרש-увехоль тэваути тэшарэш
  /)
  Царем над собою она имела ангела бездны;
  имя ему по-- еврейски Аваддон11,
  а по-гречески Аполлион. /Отк 9:11/
  ויש להם מלך עליהם-вееш лахэм мелех алейхэм
  מלאך התהום, אשר שמו בעברית-мальах хатом, ашэр шмо беэврит
  אבדון וביונית שמו אפוליון-Авадон увейванит шмо Аполиён

  Задание, разделить по заглавным слитные слова в строке на Иврите
  и напечатать их в колонку:
  כןלאטלפוןבוקרטוב-КенЛёТелефонБокерТов-Да, Нет, Телефон, Доброе Утро
  כן-Кен-да
  לא-Лё-нет
  טלפון-Телефон-телефон
  בוקר טוב-Бокер Тов - доброе утро!
  שלוםערבטובבבקשה-ШалёмЭревТовБевакеша-Добрыйдень, Добрый Вечер, Пожалуйста.
  תודהתודהרבהסליחהשלום-ТудаТудаРбаСлихаШалём-Спасибо, Большое Спасибо, Извините, Здравствуйте (букв. МИР ВАМ)
  להתראותשמאלימין-ЛитраотСмольЯмин-Досвидания, Левый, Правый
  מיםבירהייןחלבקפה-МаимБираЯинХалявКафе-Вода, Пиво, Вино, Молоко, Кофе
  שרותינשיםשרותיגברים-ШирутэНашимШирутэГварим-Женский Туалет, Мужской Туалет
  אחתשתייםשלושביתחולים-АхатШтаимШелёшБейтХолим-Один, Два, Три, Больница.
  אספיריןמוניתאיפההבנק-АсперинМонитЭйфоаБанк-Асперин, Такси, Где (находится) Банк?
  איפההמזוודותדרכון-Эйфо(ха-еле слышно)МизводотДракон-Где Чемоданы?, Паспорт
  כרטיסאשראי-КартисАшрай-КредитнаяКарточка
  מפתחותאופנייםמכוניתאוטובוס-МафтехотОфанаимМехонитОтобус-Ключи, Велосипед, Машина, Автобус.
  מטוסרכבתספינה-МатосРакэветСфина-Самолёт, Поезд, Корабль.
  חוףמיתהבית-ХофМитаБаит-Пляж, Кровать, Дом.
  חדראמבטיהמקלחתמלון-ХадарАмбатьяМикляхатМалён-Ванная, Душевая, Гостиница.
  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 9. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  5,401
  Записей в дневнике
  1
  Экзамен на внимательность.
  Попросите кого нибудь провести с вами игру на внимательность.
  Начнём с лёгкого.
  Пусть вам покажут большой палец в верх:
  вы должны будете напечатать на Иврите - кен - да.
  -Большой палец вниз - лё - нет.
  Правую руку в сторону - ямин - правый.
  Левую - смоль - левый;
  телефон, ключи, молоко, (чашку) кофе.
  כן-Кен-да
  לא-Лё-нет
  ימין-ямин-правый
  שמאל-смоль-левый
  טלפון-Телефон-телефон
  Сл. чуть труднее, пусть вам продиктую приветствие
  и прощание:
  (вы сначала можете напечатать их несколько раз в любом
  понравившемся вам варианте). А затем попросить так же
  в любом варианте продиктовать эти слова вам.
  בוקר טוב-Бокер Тов - доброе утро!
  שלום-Шалём
  ערב טוב-Эрев Тов
  להתראות-Литраот.
  Слова благодарности:
  תודה-
  תודה רבה-
  Слова приличия:
  בבקשה-
  תודה-
  תודה רבה-
  סליחה-
  Напитки:
  מים---בירה--יין--חלב--קפה--Маим-Вода-Бира-Пиво-Яин-Вино-Халяв-Молоко-Кафе-Кофе
  Быт:
  שרותי נשים-שרותי גברים-Ширутэ Нашим -Ширутэ Гварим-Женский Туалет, Мужской Туалет;

  בית חולים-БейтХолим- Больница.

  מיתה בית-Мита, Баит- Кровать, Дом.
  חדר אמבטיה מקלחת מלון-Хадар Амбатья, Микляхат, Малён-Ванная, Душевая, Гостиница.
  Если у вас ушло на всю сдачу экзамена 15 минут в расчёте на сверение слов, фраз и
  исправление ошибок, то вы сдали экзамен на все 100 балов и в зачётке высшая отметка
  балов - 5! из 5! Если нет, то повторная тренировка может быть более успешной.
  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 10. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  5,401
  Записей в дневнике
  1
  3 Упражнение
  Симфония Роберта Янга - мы можем более
  подробно узнать об учёте слов на Иврите.
  A-BAG'-THA, אבגתא-happy, prosperous, felix.
  One of the seven chamberlains or eunuchs that served
  in the presence of Ahasuerus, also called Xerxes, king
  of Persia, B.C. 485-467. Compare other Persian
  names such as Bigtha, Bigthan, Bigthana, Bigvai.
  Esth. 1:10 the king.. commanded.. Bigtha and Abagtha.

  A-BA'-NA, אבנה-permanent, perennial [V.L. AMANAN]
  A river rising at a height of 1149 feet on the top of
  Anti-Libanus, near Zevdany, and (along with the Awaj or
  Pharpar), flowing through the city and plain of Damascus,
  which is twenty-three miles off. It is now called Barada or
  Chrysorrhoas, and is the larger of the two rivers; it loses
  itself in the marsh Bahret el Kibliyeh; fourteen villages are
  more or less dependent on this river for water.
  2 Ki 5:12 (Are) not Abana and Pharpar.. better than.

  A-BA'-RIM, עברימ-passages, fords, ridges.
  The two sides of range of high and rugged mountains E. of
  the Jordan, in Moab, facing Jericho, stretching from Gilead
  to the Arnon; its highest point is Mount Nebo, now Jebel
  Nebbeh, the top of the "Pisgah," whence Moses viewed
  the land before his death; here Israel pitched after leaving
  Almon-Diblathaim.
  Num 27:12 Get thee up into this mount A.
  33:47 in the mountains of A., before Nebo
  33:48 they departed from the mountains of A.
  Deut 32:49 Get thee up into this mountain A.
  1 Урок.
  Пробуем сначала печатать текст как он дан в наглядном
  приложении и лишь затем - можно скопировать транслит
  для удобства произношения напечатанных слов.
  Стронг № 5
  אבגתא-Авакта Есф 1:10

  В седьмой 07637 день 03117, когда развеселилось 02896
  сердце 03820 царя 04428 от вина 03196, он сказал 0559
  Мегуману 04104, Бизфе 0968, Харбоне 02726, Бигфе 0903
  и Авагфе 05, Зефару 02242 и Каркасу 03752 - семи 07651
  евнухам 05631, служившим 08334 пред лицем 06440
  царя 04428 Артаксеркса 0325,

  ביום השׁביעי כטוב לב
  המלך ביין אמר למהומן
  בזתא חרבונא בגתא ואבגתא
  זתר וכרכס שׁבעת הסריסים
  המשׁרתים את פני
  המלך אחשׁורושׁ

  байом хашэвеи кетов лев
  хамелех баяин амар лиМехуман
  Бизита Харбона Бигта веАвакта
  Зетар веКаркас шеват хасаресим
  хамешаритим эт пенэ
  хамелех Ахашверош


  Стронг № 71
  אבנה-Авана 4Ц 5:12
  разве Авана 071 0549 и Фарфар 06554, реки 05104
  Дамасские 01834, не лучше 02896 всех вод 04325
  Израильских 03478? разве я не мог бы омыться 07364 в
  них и очиститься 02891? И оборотился 06437 и
  удалился 03212 в гневе 02534.
  הלא טוב אבנה ופרפר נהרות
  דמשׂק מכל מימי ישׂראל
  הלא ארחץ בהם
  וטהרתי ויפן וילך
  בחמה
  халё тов Авана уФарпар ханарот
  Дамесек миколь миме Исраэль
  халё эрхац бахэм
  ветахарти ваифен ваелех
  бехема

  Стронг № 5682
  עברים-Аварим Числ 27:12

  И сказал 0559 Господь 03068 Моисею 04872:
  взойди 05927 на сию гору 02022 Аварим 05682,
  [которая по эту сторону Иордана, на сию гору Ново,] и
  посмотри 07200 на землю 0776 [Ханаанскую], которую
  Я даю 05414 сынам 01121 Израилевым 03478 [во владение];
  ויאמר יהוה אל
  משׁה עלה
  אל הר העברים הזה וראה
  את הארץ אשׁר נתתי
  לבני ישׂראל
  вайомер ЯхГве эль
  Моше але
  эль хар хаАварим хазэ уръэ
  эт хаарэц ашэр натати
  ливнэ Исраэль.

  Числа 33:47-48

  47 И отправились 05265 из Алмон-Дивлафаима 05963 и
  расположились 02583 0 станом 02583 0 на горах 02022
  Аваримских 05682 пред 03942 Нево 05015.
  48 И отправились 05265 от гор 02022 Аваримских 05682 и
  расположились 02583 0 станом 02583 0 на равнинах 06160
  Моавитских 04124 у Иордана 03383, против Иерихона 03405;


  33:47 ויסעו מעלמן דבלתימה
  ויחנו בהרי העברים
  לפני נבו
  ‏33:48 ויסעו מהרי העברים
  ויחנו בערבת מואב על
  ירדן ירחו


  47 Ваису меАльмон Дивлятайма
  ваяхану беХарэ хаАварим
  лифнэ Нево.
  48 Ваису меХарэ хаАварим
  ваяхану беАрвот Моав аль
  Ярдэн Ерехо.

  Вт 32:49

  взойди 05927 на сию гору 02022 Аварим 05682, на гору 02022
  Нево 05015, которая в земле 0776 Моавитской 04124,
  против 05921 06440 Иерихона 03405, и посмотри 07200 на
  землю 0776 Ханаанскую 03667, которую я даю 05414 во
  владение 0272 сынам 01121 Израилевым 03478;

  עלה אל הר העברים הזה
  הר נבו אשׁר בארץ מואב אשׁר
  על פני ירחו וראה את ארץ
  כנען אשׁר אני נתן
  לבני ישׂראל לאחזה

  Але эль xар хаАварим хазэ
  xар Нэво ашэр беэрец Моав ашэр
  аль пенэ Ерэxо уръэ эт эрец
  Кенаан ашэр Ани нотэн
  ливнэ Исраэль ляаxуза.

  Иер 22:20

  Взойди 05927 на Ливан 03844 и кричи 06817, и на
  Васане 01316 возвысь 05414 голос 06963 твой и
  кричи 06817 с Аварима 05676, ибо сокрушены 07665 все
  друзья 0157 твои.

  עלי הלבנון וצעקי
  ובבשׁן תני קולך וצעקי
  מעברים כי נשׁברו כל
  מאהביך
  али хаЛеванон уцоаки
  уваБашан тэни колех вецааки
  меАварим ки нешберу коль
  меахаваих
  Задание.
  Выпишите три слова אבגתא אבנה עברים и напечатайте их в строчку 4 раза.
  Последний раз редактировалось GeorgH; 08.06.2017 в 20:27.
  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 11. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  5,401
  Записей в дневнике
  1
  (продолжение 3 Упражнения)
  2 Урок
  Concordance by Robert Young
  ABASE, to -
  To make low, שפל-shaphel, 5, שפל-shephal, 5.
  Job 40:11 behold every one (that is) proud, and abase

  Eze 21:26 exalt (him that is) low, and abase (him that)

  Dan 4:37 those that walk in pride he is able to abase

  ABESED, to be -
  To make low, humble,
  Matt 23:12 whosoever shall exalt himself shall be abased
  Luke 14:11 whosoever shall exalteth himself shall be abased
  18:14 every one.. exalteth himself shal be abased
  Phil 4:12 I know both how to be abased, and I know

  ABASING -
  To make low, humble
  2 Co 11:7 Have I committed an offence in abasing

  ABASE one's self, to-
  To be humble, to submit oneself, ענה-anah.
  Isa 31:4 (he) will not... abase himself for the noise
  Стронг № 8213
  излей 06327 ярость 05678 гнева 0639 твоего,
  посмотри 07200 на все гордое 01343 и смири 08213 его;
  Иов 40:6/ Иврит 11 стих.

  הפץ עברות אפך-хафец эврот апеха
  וראה כל גאה והשׁפילהו-уръэ холь геэ вехашпилеху

  так говорит 0559 Господь 0136 Бог 03069: сними 05493
  с себя диадему 04701 и сложи 07311 венец 05850;
  этого 02063 уже не будет; униженное 08217
  возвысится 01361 и высокое 01364 унизится 08213.

  Иез 21:26/Иврит 31 стих.
  כה אמר אדני יהוה-ко амар Адонай ЯхГве
  הסיר המצנפת והדים-хасир хамицнэфет вехарим
  העטרה זאת לא זאת השפלה-хаатара зот лё зот хашафаля
  הגבה והגבה השפיל-хагабеях вехагавоа хашпиль
  Стронг № 8214
  Ныне 03705 я 0576, Навуходоносор 05020, славлю 07624,
  превозношу 07313 и величаю 01922 Царя 04430
  Небесного 08065, Которого все 03606 дела 04567
  истинны 07187 и пути 0735 праведны 01780, и Который
  силен 03202 смирить 08214 ходящих 01981 гордо 01467
  Дан 4:34
  כען אנה נבוכדנצר משבח-кеат ана Нэвухднацэр мешабах
  ומרומפ ומהדר למלך-умеромэм умехадар лемелх
  שמיא די כל מעבדוהי כשט-шэмая ди коль маавадохи кишот
  וארחתה דין ודי מהלכין-веорхатэ дин веди махлехин
  בגוה יכל להשפלה-бегева яхиль лехашфаля
  ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает
  себя, тот возвысится. Мф 23:12
  המרומם את עצמו עשפל-хамеромэм эт ацмо юшпаль
  והמשפיל עת עצמו ערומם-веамашьпил эт ацмо еромэм
  ибо всякий возвышающий
  сам себя унижен будет, а
  унижающий себя возвысится
  /Лук 14:11/
  כי כל המרומם את עצמו-ки коль хамеромэм эт ацмо
  עשפל והמשפיל את עצמו-юшпаль вехамашпиль эт ацмо
  ירומם-еромэм

  Сказываю вам, что сей пошел
  оправданным в дом свой более,
  нежели тот: ибо всякий,
  возвышающий сам себя,
  унижен будет, а унижающий
  себя возвысится. /Лук 18:14/
  אומר אני לכם האיש הזה-омер ани лахэм хаищь хазэ
  ירד אל ביתו נצדק יותר-ярад эль бейто ницдак ётэр
  מהאיש ההוא כי כל המרומם-мехаищь аху ки коль хамеромэм
  את עצמו ישפל והמשפיל-эт эцмо юшпаль вехамашъпиль
  את עצמו ירומם-эт эцмо еромэм
  Согрешил ли я тем, что унижал себя,
  чтобы возвысить вас, потому что безмездно
  проповедывал вам Евангелие Божие?
  2 Кор 11:7
  השפלתי את עצמי כדי לרומם-хишпальти эт ацми кидэй леромэм
  אתכם בבשרי לכם את בשורת-этхэм бевосри лахэм эт бесорат
  אלהים בחנם האם חטא עשיתי בכך-Элохим бехинам хим хэт асити бехах
  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 12. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  5,401
  Записей в дневнике
  1
  (продолжение 3 Упражн.)


  3 Урок
  ABATE, to -
  To flee, hasten away, נוס- nus.
  Deut 34:7 not dim, nor his natural force abated
  Стронг № 5127
  Моисею 04872 было сто 03967 двадцать 06242 лет 08141 01121,
  когда он умер 04194; но зрение 05869 его не притупилось 03543, и
  крепость 03893 в нем не истощилась 05127. /Вт 34:7/
  ומשה בן מאה ועשרים שנה-уМоше бен меа веэсрим шана
  במתו לא כהתה עינו-бемото лё хахата эйно
  ולא נס לחה-велё нас лехо
  ABATED, to be -
  1. To cut off, diminish, withdraw, גרע-gara, 2.
  Lev 27:18 it shall be abated from thy estimation

  2. To be lacking, wanting, חסר-chaser.
  Gen 8:3 after the end.. the waters were abated

  3. To become light, lightened, swigt, קלל-galal.
  Gen 8:8 to see if the waters were abated from off

  8:11 so Noah knew that the waters were abated

  4. To be feeble, desist, fall, רפה-raphah.
  Judg 8:3 Then their anger was abated toward him
  1.
  Стронг № 1639
  если же после 0310 юбилея 03104 посвящает 06942 кто
  поле 07704 свое, то священник 03548 должен
  рассчитать 02803 серебро 03701 по мере 06310 лет 08141,
  оставшихся 03498 до юбилейного 03104 года 08141, и
  должно убавить 01639 из оценки 06187 твоей; /Лев 27:18/
  ואם אחר היבל יקדיש שדהו-веим ахар хайовель якдиш садэху
  וחשב לו הכהן את הכסף על פי-вехишав лё хакохгэн эт хакесеф аль пи
  השנים הנותרת עד שנת היבל-хашаним ханотарот ад шенат хайовэль
  ונגרע מירכך-венигра меэркеха
  2.
  Стронг № 2637
  Вода 04325 же постепенно 01980 08800 07725 08800
  возвращалась 07725 08799 с земли 0776, и стала 02637 08799 0
  убывать 02637 08799 0 вода 04325 по окончании 07097 ста 03967
  пятидесяти 02572 дней 03117./Быт 8:3/
  וישבו המים מעל הארץ -ваяшуву хамаим меаль хаарэц
  חלוך ושוב ויחסרו המים-халёх вашов ваяхъсеру хаамаим
  מקצה חמשים ומאת יום-микцей хамишим умеат йом
  3.
  Стронг № 7043
  Потом выпустил 07971 08762 от себя голубя 03123, чтобы
  видеть 07200 08800, сошла 07043 08804 ли вода 04325 с
  лица 06440 земли 0127, /Быт 8:8/
  וישלח את היונה-ваишалях эт хайона
  מאתו לראות הקלו-меито лиръот хакалю
  המים מעל פני האדצה-хамаим меаль пенэ хаадама

  Голубь 03123 возвратился 0935 08799 к нему в вечернее 06256 06153
  время, и вот, свежий 02965 масличный 02132 лист 05929 во рту 06310 у
  него, и Ной 05146 узнал 03045 08799, что вода 04325 сошла 07043 08804
  с земли 0776. /Быт 8:11/
  ותבא אליו היונה לאת ערב-ватаво эляв хайона леэт эрев
  והנה עלה זית טרף-вехинэ алей заит тараф
  בפיה וידע נח כי קלו-буфига ваеда Ноах ки калю
  המים מעל הארץ-хамаим меаль хаарэц
  4.
  Стронг № 7503
  В ваши руки 03027 предал 05414 Бог 0430 князей 08269
  Мадиамских 04080 Орива 06159 и Зива 02062,
  и что мог 03201 сделать 06213 я такое, как вы? Тогда
  успокоился 07503 дух 07307 их против него, когда
  сказал 01696 он им такие слова 01697.
  בידכם נתן אלהים-биядхэм натан Элохим
  את שרי מדין את ערב-эт сарэ Мидьян эт Орэв
  ואת זאב ומה יכלתי-веэт Зээв ума яхольти
  עשות ככם אז רפתה-асот кахэм аз рафита
  רוחם מעליו בדברו-рухам меаляв бедаберо
  הדבר הזה-хадавар хазэ
  Задание.
  Напечатайте в Алфавитном порядке на Иврите слова и
  фразы в колонку по начальным буквам.
  1 группа слов на Иврите.
  כן, לא, טלפון, בוקר טוב, שלום, ערב טוב, בבקשה, תודה, תודה רבה, סליחה, להתראות, שמאל, ימין, מים, בירה, יין, חלב, קפה, שרותי נשים, שרותי גברים, אחת, שתיים, שלוש, בית חולים, אספירין, מונית, איפה הבנק, איפה המזוודות, דרכון, כרטיס אשראי, מפתחות, אופניים, מכונית, אוטובוס, מטוס, רכבת, ספינה, חוף, מיטה, בית, חדר אמבטיה, מקלחת, מלון. א
  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 13. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  5,401
  Записей в дневнике
  1
  И в заключении учёбы печатать на Иврите, всегда старайтесь
  вернуться к напечатанным словам или фразам, чтобы проверить
  ваше улучшение скорости и безошибочности.
  /)
  Распределите следующие слова в алфавитном порядке

  2 группа слов на Иврите.

  קולה-коля, кока кола
  תה-ти, чай
  אורז-ориз, рис
  דג-даг, рыба
  עגבניות-агваньёт, помидоры
  תירס-тирас, кукуруза
  מנגו-манго, манго
  ביצים-бейцим, яйца
  לחם קלוי-лехэм кальюй, тост (гренки)
  עשכולית-эшколит, грейпфрут
  לימון-лемон, лимон
  תפוז-тапуз, апельсин
  פטל-пэтель, малина
  ענבים-анфим, виноград
  גבינה-гвина, сыр
  תפוחי אדמה-тапухэ адама, картофель
  שום-шум, чеснок
  צ'יפס-чипс, жареный картофель
  פיצה-пица, пицца
  המבורגר-хамбургер, бургер
  פטריות-питриот, грибы
  שזיף-шэзиф, слива
  מקלות אכילה-маклёт ахиля, (китайские) палочки
  מלפפון-меляфифон, огурец
  בצל-бацаль, лук
  תותים-тутим, клубника
  חמאה-хэмъа, масло
  סוכר-сукар, сахар
  אגסים-агасим, груши
  גזר-гезер, морковь
  תפוחים-тапухим, яблоки
  בננה-банана, банан
  כוס-кос, стакан
  קערה-кеара, тарелка (для первых блюд)
  ספל גדול-сэфель гадоль, кружка
  לחם-лехэм, хлеб
  ספל ותחתית-сэфель ветахтит, чайный и кофейный прибор (чашка с блюдцем)
  צלחת-цаляхат, (десертная) тарелка (блюдо для вторых)
  כף-каф, ложка
  מזלג-мазлег, вилка
  סכין-сакин, нож

  3 группа слов на Иврите

  אדום-адом, красный
  חום-хум, коричневый
  תכלת-тхэлет, голубой
  ורוד-вород, розовый
  כתום-катом, оранжевый
  סגול-саголь, фиолетовый
  צהוב-цахов, жёлтый
  שחור-шахор, чёрный
  ירוק-ярок, зелёный
  אפור-афор, серый
  כחול-кахоль, синий
  לבן-ляван, белый

  4 группа слов на Иврите
  רוסיה-Русия, Россия
  יוון-Яван, Греция
  ארה''ב-Арцота Брит, Соединённые Штаты Америки
  בריטניה-Британия, Великобритания
  ישראל-Исраэль, Израиль
  תורכיה-Туркия, Турция
  הולנד-Холянд, Нидерланды
  שבדיה-Шведия, Швеция
  ספרד-Сфарад, Испания
  פורטוגל-Португаль, Португалия
  נורבגיה-Норвэгия, Норвегия
  ניו זילנד-Нью Зилянд, Новая Зеландия
  יפן-Япан, Япония
  איטליה-Италия, Италия
  הודו-Ходу, Индия
  הונגריה-Хунгария, Венгрия
  גרמניה-Германия, Германия
  צרפת-Царфат, Франция
  פינלנד-Финланд, Финляндия
  מצרים-Мицраим, Египет
  דנמרק-Дэнмарк, Дания
  סין-Син, Китай
  קנדה-Канада, Канада
  יוסטרליה-Остралия, Австралия

  5 группа слов на Иврите
  חולצת טריקו-хульцат трико, футболка
  משקפי שמש-мешкафе шэмеш, солнечные очки
  מכנסיים קצרות-мекнасаим кцарот, шорты
  חולצה-хульца, рубашка
  עניבה-анива, галстук
  גרביים-гарбаим, носки
  מכנסיים-мекнасаим, брюки
  מקטורן-микторин, пиджак
  מגבת-макевет, полотенце
  חגורה-хагура, пояс (ремень)
  ]חצאית-хацаит, юбка
  כובע-кова, шляпа
  שימלה-симля, платье
  מברשת שיער-меврешэт сиар, расчёска
  נעליים-нааляим, туфли
  מסרק-масрик, гребень (карманная расчёска)
  סוללות-солилёт, батарейки
  סכין גילוח-сакин гилюах, бритва
  שפתון-сфатон, помада
  פנס-панас, фонарик
  משחת שיניים-мишхат шинаим, зубная паста
  רדיו-радио, радио
  מברשת שיניים-миврешэт шинаим
  סבון-сабон, мыло
  קלטת-калетэт, кассета
  משחת שיזוף-мишхат шизуф
  תקליטור-таклитор, компактный диск
  מטריה-митрия, зонт
  טלוויזיה-тэлевизия, телевизор
  סרט צילום-серат целюм, фотоплёнка
  מצלמה-мацэльма, фотоаппарат
  שעון-шаун, часы
  נורה-нура, лампочка
  גפרורים-гафрурим, спички
  מעטפה-матафа, конверт
  מספריים-миспараим, ножницы
  נייר-ниар, бумага
  קומקום-кумкум, чайник
  סיר-сир/сиа, кастрюля
  עט-эйт, ручка
  עפרון-ипарон, карандаш
  גלויה-глюя, открытка
  בול-буль, марка
  ספר-сэфер, книга
  עתון-итон, газета
  מגהץ-магэхец, утюг
  דובי-дуби, плюшевый мишка
  כסא-кисэ, стул
  כדור-кадур, мяч

  6 группа слов на Иврите
  השעה אחת-хашаа ахат, один час
  אחת ורבע-ахат варева, 1 час - 15 минут
  עשרים לשתיים-эсрим лештаим, 1 час - 40 минут, без двадцати два

  חשעה שתיים-хашаа штаим, два часа
  שתיים ועשרים-штаим веисрим, два часа двадцать минут
  שתיים וחצי-штаим вахэци, два часа тридцать минут

  השעה שלוש-хашаа шалёш, три час
  שלוש ועשרה-шалёш ваасра, три часа десять минут
  רבע לארבע-рэва леарба, 3 часа 45 минут, без четверти четыре

  השעה ארבע-хашаа арба, четыре часа
  ארבע ורבע-арба варэва, четыре ипятнадцать
  ארבע ועשרים-арба веэсрим, четыре идвадцать

  השעה חמש-хашаа хамеш, пять часов
  חמש וחמישה-хамеш вахамеша, пять ч. пять минут
  חמש וחצי-хамеш вахеци, пять тридцать

  השעה שש-хашаа шеш, шесть часов
  שש טרבע-шеш варэва, шесть пятнадцать
  חמישה לשבע-хамеша лешэва, без пяти семь

  השעה שבע-хашаа шэва, семь ч.
  שבע עשרים וחמש- двадцать пять минут восьмого
  רבע לשמונה-рэва лешмони, без пятнадцати восемь

  השעה שמונה-хашаа шмони, восемь часов
  שמונה וחמישה-шмони вахамиша, пять минут девятого
  שמונה וחצי-шмони вахеци, половина девятого

  השעה תשע-хашаа тэша, девять часов
  תשע ועשרה-тэша веасара, десять минут десятого
  רבע לעשר-рэва леэсэр, без пятнадцати десять

  השעה עשר-хашаа эсэр, десять часов
  עשר ועשרים-эсэр веэсрим, двадцать минут одиннадцатого
  עשרה לאחת עשרה-асара леахат эсрэ, без десяти одиннадцать

  השעה אחת עשרה-хашаа ахат эсрэ, одиннадцать часов
  עשרים לשתים עשרה-эсрэм лештэм эсрэ, без двадцати двенадцать
  חמישה לשתים עשרה-хамеша лештэм эсрэ, без пяти двенадцать

  השעה שתים עשרה-хашаа штэм эсрэ, двенадцать часов
  שתים עשרה עשרים וחמש-штэм эсрэ исрим вехамиш, двадцать пять минут первого
  עשרה לאחת-асара леахт, без десяти час

  7 группа слов на Иврите
  עפס-эфес, ноль
  אחת-ахат, один
  שתיים-штаим, два
  שלוש-шалёш, три
  ארבע-арба, четэре
  חמש-хамеш, пять
  שש-шеш, шесть
  שבע-шева, семь
  שמונה-шмони, восемь
  תשע-тэша, девять
  עשר-эсэр, десять
  אחת עשרה-ахат эсрэ, одиннадцать
  שתים עשרה-штэм эсрэ, двенадцать
  שלוש עשרה-шлёш эсрэ, тринадцать
  ארבע עשרה-арба эсрэ, четырнадцать
  חמש עשרה-хамеш эсрэ, пятнадцать
  שש עשרה-шеш эсрэ, шестнадцать
  שבע עשרה-шева эсрэ, семнадцать
  שמונה עשרה-шмонэ эсрэ, восемнадцать
  תשע עשרה-тча/тэша эсрэ, девятнадцать
  עשרים-эсрим, двадцать

  8 группа слов на Иврите
  ראש-рош, голова
  עין-аин, глаз
  עף-аф, нос
  פה-пи, рот
  שיער-сэар, волосы
  אוזן-озэн, ухо
  לחי-лехи, щека
  צואר-цэвар, шея
  זרוע-зроа, рука
  מרפק-морфек, локоть
  שורש כף היד-шорэш каф хаяд, запястье
  אגודל-агудаль, большой палец
  יד-яд, кисть руки
  אצבע-эцба, палец
  ברך-берэх, колено,
  רגל-рэгэль, нога
  קרסול-карсоль, лодыжка
  כף רגל-каф рэгель, ступня

  9 группа слов на Иврите
  ?כמה זה עולה -кама зэ оле, сколько это стоит?
  אינני מבינ/ה-энэни мавин/а, я не понимаю (м/ж)
  אנא דבר יותר לאט-ана дэбер йотэр лиат, пожалуйста, говорите медленее
  ?יש לך עט-ешь лиха эт, у вас есть ручка?
  ?איפה החנות-эйфоа хаханут, где находится магазин?
  ?איפה בית המרקחת-эйфоа бейт хамеркахат, где находится аптека?
  אינני מעשנ/ת-эйнэни машэн/ит, я не курю (м/ж)
  אינני אוכל/ת בשר-эйнэни охэль/ит басар (м/ж)
  ?מה תרצה לשתות-ма тирцэ лиштот, что вы желаете выпить?
  אינני יודע/ת-эйнэни ёдэя/ёдэат, я не знаю (м/ж)
  ?אוכל להשתמש בטלפון שלך-охаль лехаштомеш бателефон шлиха?
  ?איפה אוכל לשכור מכונית-эйфо охаль лискор мехонит?
  ?איפה תחנת הרכבת-эйфор таханат харокэвет, где находится вокзал?
  ?איפה אוכל להחנות את המכונית-эйфо ухаль лехахонот эт хамехонит, где я могу припарковать машину?
  לא מעשנים, בבקשה-лё меашним бевакеша, место для некурящих, пожалуйста
  אבקש לשבת ליד החלון-авакеш ляшэвет лияд хикалён, место у окна пожалуйста
  ?איפה אוכל לקנות כרטיס-эйфо ухаль ликнот картис, где можно купить билет?
  ?איפה אוכל להשיג מונית-эйфо ухаль лихсиг монит, где я могу взять такси?
  חשבון בבקשה-хэшбон бевакеша, счёт пожалуйста
  ?איפה החוף-эйфо хакоф, где находится пляж?
  ?בטוח לשחות כאן-батуах лисхот кан, здесь можно купаться?
  !הצילו-хацилю, помогите!
  !קרא לאמבולנס-кра ляамбьюланс, вызовите скорую помощь!
  גנבו את הדרכון שלי-ганву эт хадракон шэли, кто-то украл мой паспорт
  אני מרגיש/ת לא טוב-ани маргиш/а лё тов, я плохо себя чувствую (м/ж)
  ?מה מספר הטלפון-ма миспар хателефон, какой номер телефона?
  אני צריך/כה רופא-ани царих/цриха рофэ, мне нужен доктор (м/ж)
  !לחיים-лихаим, на здоровье!
  ?מה השעה-ма хашаа, который час?
  !סליחה-слиха, извините
  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 14. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  5,401
  Записей в дневнике
  1
  Пракитак
  1 Стратегия и тактика.
  Больше печатаем и попутно слушаем речь на Иврите - это тактика.
  Цель перепечатать самую большую книгу Библии - Псалмы - это стратегия
  в данном курсе.
  Начнём с 38 слов, расположенных в алфавитном порядке:
  אבד איש אשר אשרי דרך הלך חסא חסץ ידע יהוה יומם ישב לוץ ליל מושב מים מץ משפט נבל נדף נתן עדה עלה עמד עץ עצה עת פלג פרי צדיק קום רוח רשע שתל תורה
  /)
  Теперь составим нашу первую тактическую таблицу в колонку,
  по которой мы определим значение этих слов и так же посмотрим
  какие № Стронга им соответствуют.
  1. Таблица

  1. 6 אבד-авед, гибнуть (6)
  2. 376 איש-ищ, муж (1)
  3. 834 אשר-ашэр, которое (1,3,3,4)
  4. 835 אשרי-ашрэ, блажен (1)
  5. 1870 דרך-дэрэх, путь (1,6,6)
  6. 1897 הגה-хага, размышлять (2)
  7. 1980 הלך-[халах, ילך-ялах, ходить (1)
  8. 2400 חסא-хэта, грешный (1,5)
  9. 2656 חםץ-хэфец, воля (2)
  10. 3045 ידע-ёядэ, знать (6)
  11. 3068 יהוה-ЯхГве (ГОСПОДЬ/БОГ), Сущий (2,6)
  12. 3119 יומם-йёмам, день (2)
  13. 3427 ישב-яшэв, сидеть (1)
  14. 3887 לוץ-люц, развратитель (1)
  15. 3915 ליל-лаел, ночь (2)
  16. 4186 מושב-мошав, собрание (1)
  17. 4325 מים-маим, вода (3)
  18. 4671 מץ-моц, прах (4)
  19. 4941משפט-мишпат, суд (5)
  20. 5034 נבל-навэйл, завянуть (3)
  21. 5086 נדף-надаф, взлетать (4)
  22. 5414 נתן-натан, по/от/дать (3)
  23. 5712 עדה-эйда, собрание (5)
  24. 5929 עלה-алэ, лист (3)
  25. 5975 עמד-амэд, стоять (1)
  26. 6086 עץ-эйц, дерево (3)
  27. 6098 עצה-эйца, заседание (1)
  28. 6213 עשה-аса, сделать (3)
  29. 6256 עת-эйт, время (3)
  30. 6388 פלג-палэг водопад (3)
  31. 6529 פרי-пэри, плод (3)
  32. 6662 צדיק-цадик, праведн/ый/ик (5,6)
  33. 6743צלח-цалэях, завершать (3)
  34. 6965 קום-кум, устойчивость (5)
  35. 7307 רוח-руах, ветер (4)
  36. 7563 רשע-раша, нечестивый (1,4,5,6)
  37. 8362 שתל-шатэл, посаженное (3)
  38. 8451תורה-тора, закон (2,2)
  /)
  Первый шаги в этом тактическом продвижении исходят из
  цифр в скобках (...).
  Итак выпишем слова, которые связаны с цифрой (1) и затем
  последовательно остальные.
  (1) איש-ищ, муж; אשר-ашэр, который; אשרי-ашрэ, блажен; דרך-дэрэх; ילך-ялах, ходить; חטא-хэта, грешный; ישב-яшэв, сидеть; לוץ-люц, развратитель; מושב-мошав, собрание; עמד-амэд, стоять; עצה-эйца, заседание; רשע-раша, нечестивый.
  (2) הגה-хага, размышлять; חפץ-хэфец, воля; יהוה-ЯхГве, Сущий; יומם-йёмам, день; ליל-лаел, ночь; תורה-тора, закон; תורה-тора, закон.
  (3) אשר-ашэр, которое; אשר-ашэр, которого; מים-маим, вода; נבל-навэйл, завянуть; נתן-натан, дать; עלה-алэ, лист; עץ-эйц, дерево; עשה-аса, сделать; עת-эйт, время; פלג-палэг, водопад; פרי-пэри, плод; צלח-цалэях, завершить; שתל-шатэл, посаженное.
  (4) אשר-ашэр, которому; מץ-моц, прах; נדף-надаф, взлетать; רוח-руах, ветер; רשע-раша, нечестивый.
  (5) חטא-хэта, грешный; משפט-мишпат, суд; עדה-эйда, собрание; צדיק-цадик; קום-кум, устойчивый; רשע-раша, нечестивый.
  (6) אבד-авед, гибнуть; יהוה-ЯхГве, Сущий; רשע-раша, нечестивый.
  /)
  Теперь печатаем предложения в соответствии состава слова,
  которые находятся в рамках порядковых цифр в скобках.
  (1) אשרי האיש אשר לא הלך-ашрэ хаищ ашэр халях-блажен муж, который не ходит
  בעצת רשעים-баацат рэшаим-на совет нечестивых
  ובדרך חטאים לא עמד-увдэрих хатаим лё амад-и не стоит на пути грешных
  ובמושב לצים ישב-увмошав лецим лё яшав-и не сидит в собрании развратителей
  (2) כי אם בתורת-ки им беторат-но в законе
  יהוה חפצו ובתורתו-ЯхГве хэфцо увтэрато-Господа воля его и о законе Его
  יהגה יומם ולילה-ехеге йомам валайла-размышляет он день и ночь.
  והיה כעץ שתול(3) -вехая кеэц шатуль - и будет он как дерево посаженное
  על פלגי מים-аль пальге маяим-при потоках вод
  אשר פריו יתן-ашэр перьё етэн-которое приносит плод свой
  בעתו ועלהו לא יבול-беито веалеху лё еболь-во время своё и лист, которого не вянет
  וכל אשר יעשה עצליח-вехоль ашэр яасэ яцлиях-и во всём, что он ни делает, успеет.

  לא כן הרשעים כי אם(4)-лё хэн харэшаим ки им-не так нечестивые, но они как
  כמץ אשר תדפנו רוח-камоц ашэр тидэфену руах-прах возметаемый ветром

  על כן לא יקמו רשעים(5)-аль коль лё якуму решаим-потому не устоят нечестивые
  במשפט וחטאים-бамишпат вехатаим-на суде и грешники
  בעדת צדיקים-баадат цадиким-в собрании праведных

  כי יודע יהוה דרך צדיקים(6)-ки ёдэя ЯхГве дэрих цадиким-ибо знает Господь путь праведных,
  ידרך רשעים תאבד-ведэрих рэшаим товэд-а путь нечестивых погибнет.
  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

 15. Ветеран Аватар для GeorgH
  Регистрация
  01.01.2010
  Адрес
  618 S Helena
  Пол
  Сообщений
  5,401
  Записей в дневнике
  1
  Проиложение к 1 Таблице - 5 первоначальных слов,
  (по сути 4, так как ашэр, встречается столь часто, что его практически не стоит учитывать
  как пособие по изучению или запоминанию в печати)
  -которые упоминаются в Псалмах. Это приложение полезно тем кто желает иметь
  как бы свою мини-симфонию учёта слов на Иврите и Русском в качестве
  быстрого ориентирования, что необходимо как для хорошего тактика, так и стратега.

  --------------------------------------------------------------------------------------
  1. Стронг № 6 אבד-авэд, (глагол, применяется в трёх склонениях Qal. Piel. Hiphil.)
  1:6 תאבד-товэд, погибнет
  2:12 תאבדו-товеду, погибнуть
  5:7 תאבד-тэабед, погубишь
  9:4 ויאבדו-виёведу, и погибнут
  9:6 אבדת-ибатэта, погубил
  9:7 אבד-авад, погибла
  9:19 תאבד-товад, погибнет
  //
  9:37/10:16 אבדו-аведу, исчезнут
  20/21:11 תאבד-тэабед, истребишь
  30/31:13 אבד-овед, разбитый
  36/37:20 יאבדו-ёвэду, погибнут
  40/41:6 ואבד-веавод, погибнет
  48/49:11 יאבדו-ёведу, погибают
  67/68:3 יאבדו-ёведу, погибнут
  72/73:27 יאבדו-ёведу, гибнут
  79/80:17 יאבדו-ёведу, погибнут
  82/83:18 ויאבדו-веёведу, и погибнут
  91/92:10 יאבדו-ёведу, гибнут
  101/102:27 יאבדו-ёведу, погибнут
  111/112:10 תאבד-товэд, погибнет
  118/119:92 אבדתי-авадэти, погиб бы
  118/199:95 לאבדני-леабедэни, чтобы погубить
  118/199:176 אבד-овед, потерянная
  141:4/142:5 אבד-авад, не стало
  142/143:12 והאבדת-вехаавада, и погуби
  145/146:4 אבדו-аведу, исчезают

  --------------------------------------------------------------------------------------
  2. Стронг № 376 איש-ищ, (сущ.муж.р. муж, человек, никто, иной, людьми, один, каждый и т.д.)
  Пс 1:1; אשרי האיש-ашрэ 835 хаищ, блажен муж
  4:3 בני איש-бенэ 1121 ищ, сыны мужей
  5:7 איש דמים ומרמה-ищ дамим 1818 умерма 4820 чел. кровожадного и коварного;
  11/12:3 איש-ищ, каждого;
  18/19:49 מאיש חמס-меищ хамас 2555 от чел. жестокого;
  21/22:7 ולא איש-велё ищ, не чел.;
  24/25:12 מי זה האיש-ми зэ хаищ, кто есть чел.;
  30/31:21 איש-ищ, людских;
  33/34:13 מי האיש החפץ-ми хаищ хехафец 2655 хочет ли чел.;
  36/37:7 באיש עשה מזמות-беищ осэ мезимот 6213 4209, чел. лукавствующему;
  36/37:37 אחרית לאיש שלום-ахарит 319 леищ шалём 7965, будущность такого чел. есть мир;
  37/38:15 ואהי כאיש-ваэхи кеищ, и стал я как чел.;
  38/39:7 יתהלך איש-итхалех 1980 ищ, чел. ходит ,
  38/39:12 יסרת איש-исарта 3256 ищ, наказывать чел. ;
  40/41:10 גם איש-гам ищ, даже чел.;
  42/43:1 מאיש-меищ, от чел.;
  48/49:8 איש-ищ, чел.;
  48/49:3 בני איש-бенэ 1121 ищ, знатные
  48/49:16 איש-ищ, чел.;
  61/62:4 על איש-аль ищ, на чел.,
  61/62:10 בני איש-бенэ ищ, сыны 1121 мужей,
  61/62:13 לאיש-леищ, каждому;
  63/64:7 איש-ищ, чел.;
  77/78:25 עכל איש-ахаль 398 ищ, ел чел.;
  79/80:18 על איש-аль ищ, над мужем;
  86/87:5,5 איש ואיש-ищ веищ, такой то муж;
  89/90:1 איש האלנים-ищ хаЭлохим 430, чел. Божия;
  91/92:7 איש בער-ищ баар 1198, чел. несмысленный;
  104/105:17 לפניהם איש-лефнейхэм 3942 ищ, пред ними чел.;
  108/109:16 וירדף איש-ваирдоф 7291 ищ, преследовал чел.;
  111/112:1 אשרי איש-ашрэ 835 ищ, блажен муж,
  111/112:5 טוב איש-тов 2896 ищ, добрый чел.;
  139/140:2 מאיש-меищ, от чел.,
  5 מאיש-меищ, от чел.,
  12 איש לשון-ищ ляшон 3956, чел. злоязычный;
  140/141:4 את אישים-эт эйшим, с людьми
  12 איש לשון-ищ ляшон 3956, чел. злоязычный;
  146/147:10 האיש-хаищ, человеческих;
  -------------------------------------------------------------------------------------
  3. Стронг № 834 אשר-ашэр, (союз-это, когда, с тех пор, если , так как; местоимение-который, кто, тот кто; conjunction, relative pronoun)
  1:1 אשר-ашэр, который


  --------------------------------------------------------------------------------------
  4. Стронг № 835
  אשרי-ашрэ, блажен
  Пс 1:1 אשׁרי האישׁ-ашрэ хаиш (376)-б. муж (который не)
  2:12 אשרי כל-ашрэ коль - б. все (уповающие)
  31/32:1 אשרי-ашрэ - б. (кому)
  31/32:2 אשרי אדם-ашрэ адам (120) б. человек
  32/33:12 אשרי הגוי-ашрэ хагои (1471) б. народ
  33/34:9 אשרי הגבר-ашрэ хагэвер (1397) б. человек
  39/40:5 אשרי הגבר-ашрэ хагэвер (1397) б. человек
  4041:2 אשרי משכיל-ашэр маскиль (7919) б. кто помышляет о
  64/65:5 אשרי תבחר-ашрэ тивхар (977) б. кого Ты избрал
  83/84:5 אשרי יושבי-ашрэ ёшэве (3427) б. живущие в
  83/84:6 אשרי אדם-ашрэ адам (120) б. человек
  83/84:13 אשרי אדם-ашрэ адам (120) б. человек
  88/89:16 אשרי העם-ашрэ хаам (5971) б. народ
  93/94:12; אשרי הגבר-ашрэ хагэвер (1397) б. человек
  105/106:3 אשרי שמרי-ашрэ шомерэ (8104) б. хранящие
  111/112:1 אשרי איש-ашрэ иш (376) б. муж
  118/119:1 אשרי תמימי-ашрэ тамиме (8549) б. непорочные
  118/119:2 אשרי נצרי-ашрэ ноцрэ (5341) б. хранящие
  127/128:1 אשרי כל-ашрэ коль, б. всякий
  Пс 127/128:5 אשרי הגבר-ашрэ хагэвер (1397) б. человек
  127/128:2 אשריך-ашрэха, б. ты
  136/137:8 אשרי שישלם-ашрэ шеэшалем (7999) б. кто воздаст
  136/137:9 אשרי שיאחז-ашрэ шеёхэз (270) б. кто возьмёт
  143/144:15 אשרי העם- ашрэ хаам (5971) б. народ
  143/144:15 אשרי העם-ашрэ хаам (5971) б. народ
  145/146:5 אשרי שאל-ашрэ шеЭль (5828; 410) б. кому помощник Бог
  ----------------------------------------------------------------------------------------
  5. Стронг № 1870 דרך-дэрэх, путь
  Пс 1:1 ובדרך-увдэрих, на пути
  1:6 דרך-дэрих, путь
  1:6 ודרך-ведэрих, а путь
  2:12 דרך-дэрих, пути
  5:9 דרכך-даркеха, путь
  9:26/10:5 דרכו-дэрохав, пути
  17/18:22 דרכי-дэрхэ, пути
  17/18:31 דרכו-дарко, путь
  17/18:33 דרכי-дарки, путь
  24/25:4 דרכיך-дэрахэха, пути
  24/25:8 בדרך-бадарэх, путь
  24/25:9 ידרך-ядрэх, путям
  24/25:12 בדרך-бедэрих, путь
  26/27:11 דרכך-дакэха, пути
  31/32:8 בדרך-бедэрих, путь
  34/35:6 דרכם-дарком, путь
  35/36:5 דרך-дэрих, путь
  36/37:5 דרכך-даркеха, путь
  36/37:7 דרכו-дарко, путь
  36/37:14 דרך-дарэх, путём
  36/37:23 ודרכו-ведарко, пути
  36/37:34 דרכו-дарко, пути
  38/39:2 דרכי-дэрахаи, путями
  48/49:14 דרכם-даркам, путь
  49/50:23 דרך-дэрих, путём
  50/51:13 דרכיך-дэрахаха, путям
  66/67:3 דרכך-даркэха, путь
  76/77:14 דרכך-даркеха, путь
  76/77:20 דרכך-даркеха, путь
  79/80:13 דרך-дарэх, пути
  80/81:14 בדרכי-бидраха, путями
  84/85:14 לדרך-ледэрих, на путь
  85/86:11 דרכך-даркеха, путь
  88/89:42 דרך-дарэх, путём
  90/91:11 דרכיך-даркэха, путях
  94/95:10 דרכי-дэрэхаи, путей
  100/101:2 בדרך-бидэрих, пути
  100/101:6 בדרך-бидэрих, путём
  101/102:24 בדרך-вадэрих, на пути
  102/103:7 דרכיו-дэрахав, пути
  106/107:4 דרך-дарэх, пути
  106/107:7 וידרכם-ваядрихэм, и путём
  106/107:17 מדרך-мидэрих, пути
  106/107:40 דרך-дарэх, путей
  109/110:7 בדרף-бадэрих, на пути
  118/119:1 דרך-дарэх, пути
  118/119:3 בדרכיו-бидрахав, путями
  118/119:5 דרכי-дэрахаи, пути
  118/119:14 בדרך-бедэрих, на пути
  118/119:26 דרכי-дэрахаи, пути
  118/119:27 דרך-дэрих, путь
  118/119:29 דרך-дэрих, путь
  118/119:30 דרך-дэрих, путь
  118/119:32 דרך-дэрих, путём
  118/119:33 דרך-дэрих, путь
  118/119:37 בדרכך-бидрахэха, пути
  118/119:59 דרכי-дэрахаи, путях
  118/119:168 דרכי-дэрахаи, пути
  127/128:1 בדרכיו-бидрахав, путями
  137/138:5 בדרכי-бедархе, пути
  138/139:3 דרכי-дэрахаи, пути
  138/139:24 דרך-дэрих, пути
  138/139:24 בדרך-бедэрих, на путь
  142/143:8 דרך-дэрих, путь
  144/145:17 דרכיו-дэрахав, путях
  145/146:9 ודרך-ведэрих, а путь
  Всегда будь уверен, что мы здесь всего лишь
  странники в выбранном нами пути, но есть для
  нас Путь, Который не молчит на каждом нашем
  шагу, есть Дверь Призывающая без мёртвых для
  нас запоров и в этом есть Жизнь на всегда.

Метки этой темы

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
 •